32002L0057[1]

A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról

A TANÁCS 2002/57/EK IRÁNYELVE

(2002. június 13.)

az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról

1. cikk

Ez az irányelv a mezőgazdasági termesztésre és nem dísznövénynek szánt olaj- és rostnövények vetőmagjának Közösségen belüli kereskedelmi célú termesztésére és forgalmazására vonatkozik.

Nem vonatkozik az olaj- és rostnövények olyan vetőmagjá- ra, amelyet igazoltan harmadik országba irányuló kivitelre szánnak.

2. cikk

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) a "forgalmazás" vetőmag harmadik fél részére, kereskedelmi hasznosítás céljából történő értékesítését, értékesítési célú birtoklását, eladásra történő kínálását, rendelkezésre bocsátását, szállítását vagy átruházását jelenti akár ellenérték fejében, akár pedig a nélkül.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőmag kereskedelme nem a fajta kereskedelmi hasznosítására irányul, például az alábbi műveletek során:

- vizsgáló és ellenőrző hatóságok számára történő vetőmagszállítás,

- a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatók számára történő vetőmagszállítás, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőmagon.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőmagot meghatározott feltételek mellett egyes ipari célra szánt mezőgazdasági nyersanyagokat előállító szolgáltatóknak szállítják, vagy ilyen célra szaporítják, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőmag vagy betakarított termény fölött. A vetőmag szállítója átadja a minősítő hatóság részére a szolgáltatóval kötött szerződés vonatkozó részeinek másolatát, amely tartalmazza azokat a szabványokat és feltételeket is, amelyeknek a szállított vetőmag jelenleg megfelel.

E rendelkezés alkalmazásának feltételeit a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg;

b) az "olaj- és rostnövények" fogalma az alábbi nemzetségekhez és fajokhoz tartozó növényeket jelenti:

Arachis hypogaea L.földimogyoró
Brassica juncea (L.) Czern.barna mustár
Brassica napus L. (partim)káposztarepce
Brassica nigra (L.) W.D.J. Kochfekete mustár
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggsréparepce
Cannabis sativa L.kender
Carthamus tinctorius L.pórsáfrány
Carum carvi L.kömény
Glycine max (L.) Merr.szójabab
Gossypium spp.gyapot
Helianthus annuus L.napraforgó
Linum usitatissimum L.rostlen, olajlen
Papaver somniferum L.mák
Sinapis alba L.fehér mustár;

c) elit vetőmag: (nem hibridek esetében) olyan vetőmag,

i. amelyet a nemesítő felelősségével termesztettek a fajtafenntartásra vonatkozó elfogadott gyakorlat szerint;

ii. amelyet "minősített vetőmag", "első generációs minősített vetőmag", "második generációs minősített vetőmag" illetve - adott esetben - "harmadik generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmag termesztésére szánnak;

iii. amely az 5. cikk rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek, és

iv. amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

d) elit vetőmag (hibridek esetében)

1. A "beltenyésztett vonal elit vetőmagja" olyan vetőmagot jelent,

i. amely az 5. cikk rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek, és

ii. amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i. alpontban meghatározott feltételeknek;

2. Az "egyszeres keresztezésű hibrid elit vetőmagja" olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet hármas vagy kétszeres keresztezésű hibrid létrehozására szántak;

ii. amely az 5. cikk rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek, és

iii. amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i. és ii. alpontban meghatározott feltételeknek;

e) a "minősített vetőmag" (réparepce, barna mustár, káposztarepce, kétlaki kender, pórsáfrány, fekete mustár, kömény, napraforgó, mák, fehér mustár esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet közvetlenül elit vetőmagból, vagy a nemesítő kérésére az elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából állítottak elő, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra szánnak;

iii. amely az 5. cikk b) pontjának rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

f) a "első generációs minősített vetőmag" (földimogyoró, egylaki kender, rostlen, olajlen, szója, gyapot esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet közvetlenül elit vetőmagból, vagy a nemesítő kérésére az elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából állítottak elő, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet "második generációs minősített vetőmag" illetve - adott esetben - "harmadik generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmag termesztésére, vagy olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra szánnak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

g) a "második generációs minősített vetőmag" (földimogyoró, rostlen, olajlen, szója, gyapot esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet közvetlenül elit vetőmagból, minősített vetőmag első generációjából, vagy a nemesítő kérésére az elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából állítottak elő, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra, vagy - adott esetben - "harmadik generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmag termesztésére szántak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

h) a "második generációs minősített vetőmag" (egylaki kender esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amely közvetlenül olyan első generációs minősített vetőmagból származik, amelynek termesztése és hatósági ellenőrzése kifejezetten második generációs minősített vetőmag előállításának céljából történt;

ii. amelyet virágzásban betakarított kender termesztésére szántak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

i) a "harmadik generációs minősített vetőmag" (rostlen, olajlen) olyan vetőmagot jelent,

i. amely elit vetőmagból, első vagy második generációs minősített vetőmagból, vagy a nemesítő kérésére elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából származik közvetlenül, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra szánnak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

j) a "kereskedelmi vetőmag" olyan vetőmagot jelent,

i. amely fajazonos;

ii. amely az 5. cikk b) pontjának rendelkezései szerint eleget tesz a II. mellékletben a kereskedelmi vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iii. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i. és ii. alpontban meghatározott feltételeknek;

k) a "hatósági intézkedések" fogalma az alábbiak által hozott intézkedéseket jelenti:

i. állami hatóság; vagy

ii. a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó és az állam felelősségi körében eljáró jogi személy; vagy

iii. állami ellenőrzés hatálya alá tartozó kisegítő tevékenységek esetében az ilyen célra felesküdött természetes személy,

feltéve, hogy az ii. illetve az iii. alpontban említett személynek nem származik személyes haszna az ilyen intézkedésekből.

(2) A fajoknak az (1) bekezdés b) pontjában említett listája a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban módosítható.

(3) Az ezen irányelv rendelkezései alapján minősítésre jogosult különféle fajtáknak - és azok egyedeinek - a meghatározása a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban történhet.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontjának a módosításait a napraforgótól eltérő olaj- és rostnövények hibridjeinek ezen irányelv hatálya alá történő felvétele céljából a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A tagállamok

a) rostlen vagy olajlen vetőmagja esetében több generációt is besorolhatnak az elit vetőmag kategóriájába, majd további osztályokat állíthatnak fel generáció szerint a kategórián belül;

b) előírhatják, hogy a II. melléklet I. 4. pontjában a Brassica napus tekintetében megállapított feltétel teljesülésének hatósági vizsgálatát a minősítés során csak akkor végezzék el valamennyi árutételen, ha kétség merült fel a feltétel teljesülésével kapcsolatban.

(5) Amennyiben az (1) bekezdés c) iv. alpontjában, az (1) bekezdés d)(1) ii. alpontjában, az (1) bekezdés d)(2) iii. alpontjában, az (1) bekezdés e) iv. alpontjában, az (1) bekezdés f) iv. alpontjában, az (1) bekezdés g) iv. alpontjában, az (1) bekezdés h) iv. alpontjában, az (1) bekezdés i) iv. alpontjában és az (1) bekezdés j) iii. alpontjában meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származik;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, amelynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök kell végzik. Ezen rész arányának legalább 5 %-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, hacsak be nem bizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képzettséggel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A laboratórium az engedélyezés keretein belül a vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium:

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

Az ii. pontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából a hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5 %-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

(6) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban további intézkedések fogadhatók el a vizsgálatok hatósági felügyelet mellett történő végzésére vonatkozóan.

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) - rostlen, olajlen

vetőmagja csak akkor hozható forgalomba, ha hatóságilag "elit vetőmagként" illetve "minősített vetőmagként" minősítették.

(2) A tagállamok előírják, hogy az olaj- és rostnövények (1) bekezdésben fel nem sorolt fajainak vetőmagja csak akkor hozható forgalomba, ha hatóságilag "elit vetőmagként" vagy "minősített vetőmagként" minősítették, vagy kereskedelmi vetőmagnak minősül.

(3) A tagállamok a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint előírhatják, hogy meghatározott időpontokat követően az olaj- és rostnövények (1) bekezdésben fel nem sorolt fajainak vetőmagja csak akkor hozható forgalomba, ha hatóságilag "elit vetőmagként" illetve "minősített vetőmagként" minősítették.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatósági vizsgálatokat a mindenkori nemzetközi módszereknek megfelelően végezzék, amennyiben léteznek ilyen módszerek.

4. cikk

A 3. cikk (1) és (2) bekezdése ellenére a tagállamok úgy rendelkeznek, hogy:

- az elit vetőmag előtti generációkhoz tartozó nemesített vetőmag, és

- a feldolgozás céljára forgalmazott termesztett vetőmag (a fajtaazonosság biztosítása esetén), forgalomba hozható.

5. cikk

A tagállamok a 3. cikk rendelkezéseitől eltérve

a) engedélyezhetik az olyan elit vetőmag hatósági minősítését és forgalmazását, amely nem tesz eleget a II. mellékletben a csírázóképességre vonatkozóan megállapított feltételeknek; e célból minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a szállító meghatározott csírázóképességet biztosítson, amelyet a forgalmazás során feltüntet egy külön címkén, amelyen rajta van a neve és a címe, valamint a vetőmagtétel referenciaszáma;

b) a vetőmag gyors elérhetővé tétele érdekében és annak ellenére, hogy még nem fejeződött be a II. mellékletben a csírázással kapcsolatban megállapított feltételeknek való megfelelés ellenőrzését célzó hatósági vizsgálat, engedélyezhetik az "elit vetőmag", a "minősített vetőmag" valamennyi kategóriája, illetve a "kereskedelmi vetőmag" hatósági minősítését vagy jóváhagyását, valamint a forgalmazását az első vásárlóig. A minősítést vagy jóváhagyást csak a vetőmagról szóló ideiglenes analitikai jelentés bemutatása alapján és azzal a feltétellel adják meg, hogy feltüntetik az első átvevő nevét és címét; minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a szállító biztosítsa az ideiglenes analitikai vizsgálattal megerősített csírázóképességet; ezt a csírázóképességet forgalmazási célból feltüntetik egy külön címkén, amelyen szerepel a szállító neve és címe és az árutétel referenciaszáma is.

A 18. cikknek a Közösségen kívüli szaporítással kapcsolatos rendelkezései kivételével ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a harmadik országból behozott vetőmagra.

Az a) vagy b) pontban meghatározott eltéréssel élő tagállamok közigazgatási segítséget nyújtanak egymásnak az ellenőrzéssel kapcsolatban.

6. cikk

(1) A 3. cikk (1) és (2) bekezdése ellenére a tagállamok engedélyezhetik a területükön működő termelőknek az alábbiak forgalmazását:

a) kis mennyiségű vetőmag tudományos vagy nemesítési célra;

b) megfelelő mennyiségű vetőmag egyéb vizsgálati vagy kísérleti célokra, feltéve, hogy olyan fajtához tartozik, amelyre vonatkozóan az adott tagállamban benyújtották a fajtajegyzékbe való felvétel iránti kérelmet.

Géntechnológiával módosított anyag esetén ilyen engedély csak akkor adható, ha minden megfelelő intézkedést megtettek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében. Az e tekintetben végzett környezeti kockázatfelmérésre a 2002/53/EK irányelv 7. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg az (1) bekezdés b) pontjában említett engedély kiadásának célját, a csomagolási egységek jelölésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azokat a mennyiségeket és feltételeket, amelyeknek megfelelően a tagállamok ilyen engedélyeket adhatnak.

(3) A tagállamok által a saját területükön működő termelők számára 1998. december 14. előtt az (1) bekezdésben megnevezett célra kiadott engedélyek a (2) bekezdésben említett rendelkezések meghatározásáig érvényben maradnak. Azt követően minden ilyen engedélynek figyelembe kell vennie a (2) bekezdéssel összhangban megállapított rendelkezéseket.

7. cikk

A tagállamok az I. és a II. mellékletben megállapított feltételek tekintetében további vagy szigorúbb követelményeket írhatnak elő a területükön termesztett vetőmag minősítésére és a területükön termesztett kereskedelmi vetőmag vizsgálatára vonatkozóan.

8. cikk

A tagállamok előírják, hogy a nemesítő kérésére bizalmasan kell kezelni a genealógiai egyedek esetleg szükséges leírását.

9. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz és a kereskedelmi vetőmag vizsgálatához a mintavétel hatóságilag, vagy hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 22. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hatóságilag történik.

(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők:

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a munkaadója, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hivatalosan felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek az aránynak legalább 5 %-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatóságilag engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos, vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

(1b) A 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan.

(2) A vetőmag minősítés céljából végzett vizsgálata és a kereskedelmi vetőmag vizsgálata esetében a mintákat homogén tételekből veszik; a tétel megengedett legnagyobb és a minta előírt legkisebb súlyát a III. melléklet határozza meg.

10. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriája, továbbá kereskedelmi vetőmag csak kellően homogén tételekben, a 11. és a 12. cikkben előírt megfelelő zárolási rendszerrel és jelöléssel ellátott, zárt csomagolásban forgalmazható.

(2) A kis mennyiségeknek a végső felhasználó számára történő értékesítése tekintetében a tagállamok eltérést állapíthatnak meg az (1) bekezdés rendelkezéseitől a csomagolásra, a zárolásra és a jelölésre vonatkozóan.

11. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriájának, valamint a kereskedelmi vetőmag csomagolását hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolják oly módon, hogy a csomagolás ne lehessen felnyitható a zárolási rendszer roncsolása nélkül vagy anélkül, hogy a felnyitás nyomot ne hagyna a 12. cikk (1) bekezdésében előírt hatósági címkén vagy a csomagoláson.

A csomag megfelelő zárolása érdekében a zárolás rendszerének legalább az említett hatósági címkéből vagy hatósági fémzár felhelyezéséből kell állnia.

A fenti második albekezdésben előírt intézkedések nem szükségesek, ha egyszer használatos zárolási rendszert alkalmaznak.

A 25. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban állapítható meg, hogy egy adott zárolási rendszer megfelel-e e bekezdés rendelkezéseinek.

(2) Hatóságilag zárolt csomagok csak hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolhatók újra egy vagy több alkalommal. Ha a csomagokat újrazárolják, a 12. cikk (1) bekezdésében előírt címkén fel kell tüntetni az újrazárolás tényét, annak legutóbbi időpontját és a felelős hatóságot.

(3) A tagállamok rendelkezhetnek az (1) bekezdés alóli kivételekről a saját területükön zárolt kis kiszerelésű vetőmag esetében. Az ilyen kivételekre vonatkozó feltételeket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

12. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriája, valamint a kereskedelmi vetőmag

(a) csomagolásának külső oldalán olyan hatósági címkét helyezzenek el, amelyet korábban még nem használtak, amely eleget tesz a IV. mellékletben megállapított feltételeknek, és amelyen az adatokat a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén adják meg. A címke színe elit vetőmag esetében fehér, első generációs minősített vetőmag esetében kék, második és harmadik generációs minősített vetőmag esetében piros, kereskedelmi vetőmag esetében barna. Fajtatársítások minősített vetőmagja esetében a címke kék, átlós zöld csíkkal. Ha függőcímkét használnak, felerősítését minden esetben hatósági zárral kell biztosítani. Ha az 5. cikk a) pontja szerinti esetekben az elit vetőmag nem tesz eleget a II. mellékletben a csírázóképességre vonatkozóan megállapított feltételeknek, a címkén feltüntetik ezt a tényt. Hatósági öntapadó címkék használata engedélyezett. A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezhető, hogy az adatokat a címke mintájának megfelelően, hatósági felügyelet mellett letörölhetetlenül a csomagolásra nyomtassák;

(b) csomagolása tartalmazzon a címke színével megegyező színű hatósági okmányt, amely legalább a IV. melléklet A. a) pontjának 4., 5. és 6. alpontja szerint, kereskedelmi vetőmag esetén pedig a b) pontjának 2., 5. és 6. alpontja szerint megkövetelt adatokat tartalmazza. Ezt az okmányt oly módon állítják ki, hogy ne legyen összetéveszthető az a) pontban említett hatósági címkével. Az okmány nem kötelező, ha az adatokat letörölhetetlenül nyomtatják a csomagolásra, vagy az a) pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban öntapadó vagy eltéphetetlen anyagból készült címkét használnak.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek az (1) bekezdés alóli kivételekről a saját területükön zárolt kis kiszerelésű vetőmag esetében. Az ilyen kivételekre vonatkozó feltételeket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

(3) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, amely szerint előírhatják, hogy olyan olaj- és rostnövények vetőmagja, amelyet bizonyítottan mezőgazdasági termesztésen kívüli célra szánnak, csak akkor legyen forgalomba hozható, ha ezt a tényt feltüntetik a címkén.

13. cikk

A 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban előírható, hogy az ezen irányelvben előírtaktól eltérő esetekben a tagállamok megkövetelhessék, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriájának, illetve a kereskedelmi vetőmag csomagolását lássák el a szállító címkéjével (vagy a hatósági címkétől elkülönülő címke, vagy magára a csomagolásra nyomtatott szállítói adatok formájában). Az ilyen címkén feltüntetendő adatokat szintén a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban állapítják meg.

14. cikk

Géntechnológiával módosított fajta esetén valamennyi hatósági vagy más címkén és okmányon, amelyet ezen irányelv rendelkezései alapján a vetőmagtételhez rögzítettek, vagy azt kíséri, egyértelműen feltüntetik, hogy a fajtát géntechnológiával módosították.

15. cikk

A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriája, illetve a kereskedelmi vetőmag vegyszeres kezelését tüntessék fel a hatósági címkén vagy a szállító címkéjén vagy a csomagoláson vagy azon belül.

16. cikk

Az ebben az irányelvben foglalt egyes rendelkezéseknél jobb alternatívák keresése céljából a 25. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezésekkel összhangban határozat hozható ideiglenes kísérletek bizonyos feltételek mellett, közösségi szinten történő megszervezéséről.

Az ilyen kísérletek keretein belül a tagállamok mentesülnek az ezen irányelvben megállapított egyes kötelezettségek alól. A felmentés mértékének megállapításakor hivatkozni kell azokra a rendelkezésekre, amelyekre a felmentés vonatkozik. A kísérlet időtartama nem haladhatja meg a hét évet.

17. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv akár kötelező, akár pedig mérlegelési jogkörbe tartozó rendelkezései szerint forgalomba hozott vetőmagra ne vonatkozzanak az ebben, illetve bármely más irányelvben megállapítottakon kívül semmiféle forgalmazási korlátozások jellemzői, a vizsgálati követelmények, jelölése és zárolása tekintetében.

18. cikk

A nemesített vetőmag elit vetőmag előtti generációinak a 4. cikk első franciabekezdése szerinti forgalomba hozatalára az alábbi feltételek vonatkoznak:

a) az illetékes minősítő hatóság által az elit vetőmag minősítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban ellenőrzöttnek kell lennie;

b) ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően kell csomagolni; és

c) a csomagolást hatósági címkével kell ellátni, amelyen szerepelnek legalább az alábbi adatok:

- a minősítő hatóság és tagállam megnevezése, vagy ezek megkülönböztető rövidítése,

- az árutétel referenciaszáma,

- a zárolás kelte (év és hónap), vagy

- a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel ideje (év és hónap),

- a faj megnevezése latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- a "szuperelit vetőmag" megjelölés,

- a "minősített vetőmag" vagy az "első generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmagot megelőző generációk száma.

A címke fehér színű, átlós, lila csíkkal.

19. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az olaj- és rostnövények olyan vetőmagját,

- amelyet egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 20. cikk b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el, közvetlenül hatóságilag elismert elit vetőmagból vagy első generációs minősített vetőmagból, vagy közvetlenül valamely tagállamban hatóságilag elismert elit vetőmag és egy ilyen harmadik országban hatóságilag elismert elit vetőmag keresztezéséből származik, és

- amelyet egy másik tagállamban takarítottak be,

kérésre, a 2002/53/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, bármely tagállamban hatóságilag "minősített vetőmag"-ként ismerjék el, amennyiben az adott vetőmag átesett az I. mellékletben az adott kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen, és hatósági vizsgálat megállapította, hogy teljesülnek a II. mellékletben az adott kategóriára vonatkozóan megállapított feltételek.

Amennyiben ilyen esetben a vetőmagot közvetlenül az elit vetőmagot megelőző generációkhoz tartozó hatóságilag minősített vetőmagból állítják elő, a tagállamok engedélyezhetik az elit vetőmagként való hatósági minősítést is, ha teljesülnek az arra a kategóriára megállapított feltételek.

(2) Az olaj- és rostnövények olyan vetőmagját, amelyet a Közösségben takarítottak be, és amelyet az (1) bekezdéssel összhangban végzett minősítésre szánnak,

- az V. melléklet A. és B. részében megállapított feltételeknek megfelelő csomagolással és hatósági címkével látják el a 11. cikk (1) bekezdéssel összhangban, és

- hatósági kísérőokmánnyal látják el, amely megfelel az V. melléklet C. részében megállapított feltételeknek.

Az első albekezdés csomagolással és címkézéssel kapcsolatos rendelkezései figyelmen kívül hagyhatók, ha a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóságok megegyeznek azokkal, amelyek elkészítik a még véglegesen nem minősített vetőmag minősítéséhez szükséges okmányokat, és azokkal, amelyek a minősítéséért felelősek, vagy ha az említett hatóságok egyetértenek a kivétellel kapcsolatosan.

(3) A tagállamok azt is előírják, hogy a harmadik országban betakarított olaj- és rostnövények vetőmagját, kérelem esetén, hatóságilag "minősített vetőmag"-ként minősítsék, ha:

a) előállítása közvetlenül történt:

i. olyan elit vetőmagból vagy első generációs minősített vetőmagból, amelyet hatóságilag minősítettek egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el,

vagy

ii. valamely tagállamban hatóságilag minősített elit vetőmag és egy - az i. alpontban említett - harmadik országban hatóságilag minősített elit vetőmag keresztezéséből;

b) átesett a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen;

c) a hatósági vizsgálat kimutatta, hogy teljesülnek a II. mellékletben ugyanezen kategóriára megállapított feltételek.

19a. cikk

(1) A tagállamok engedélyezik az olaj- és rostnövényfajok vetőmagjainak forgalmazását fajtatársítás formájában.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) a "fajtatársítás" a 2002/53/EK irányelv szerint hivatalosan engedélyezett, meghatározott, pollenadótól függő hibrid minősített vetőmagja társítását jelenti egy vagy több meghatározott, hasonlóképpen elfogadott pollenadó minősített vetőmagjával, géppel olyan arányokban összekeverve, amely arányokat ezen összetevők kezeléséért felelős személyek közösen határoztak meg, és amely kombinációról értesítették a minősítő hatóságot;

b) a "pollenadótól függő hibrid": a fajtatársítás hímsteril összetevője (nőivarú összetevő);

c) a "pollenadó(k)": a fajtatársítás pollent adó összetevője (hímivarú összetevő).

(3) A nőivarú és a hímivarú összetevők vetőmagjait különböző színű csávázószerrel kell ellátni.

20. cikk

(1) A Bizottság javaslata alapján a Tanács minősített többséggel megállapítja meg, hogy:

a) a 18. cikkben előírt esetekben a harmadik országbeli szántóföldi ellenőrzések eleget tesznek-e az I. mellékletben megállapított feltételeknek;

b) az olaj- és rostnövények harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó vetőmagja az említett vonatkozásokban egyenértékű a Közösségben betakarított vetőmaggal, és megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) Az (1) bekezdés minden új tagállamra is alkalmazandó a csatlakozás napjától addig a napig, amikor hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

21. cikk

(1) Az elit vagy minősített vetőmag általános kínálatában a Közösségben felmerülő és egyébként át nem hidalható esetleges átmeneti nehézségek kiküszöbölése érdekében a 25. cikk (2) bekezdésében maghatározott eljárással összhangban határozat hozható arról, hogy a tagállamok meghatározott ideig a Közösség egészére vonatkozóan engedélyezzék kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriájú vagy a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében, illetve a tagállamok nemzeti fajtajegyzékében nem szereplő fajtájú vetőmag forgalmazását az ellátási nehézségek felszámolásához szükséges mennyiségben.

(2) Egy adott fajta vetőmagjának egyes kategóriái esetében a megfelelő kategóriára előírt hatósági címke használandó; a fent említett jegyzékekben nem szereplő vetőmagfajták esetében a hatósági címke a kereskedelmi vetőmagra előírt címkének felel meg. A címkén minden esetben fel kell tüntetni, ha a vetőmag kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriába tartozik.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának szabályai a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

22. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább szúrópróbaszerű ellenőrzéssel hatósági vizsgálatokat végezzenek az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásával kapcsolatban az ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében.

(2) A vetőmag Közösségen belüli szabad mozgásának sérelme nélkül a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a harmadik országból importált vetőmag két kilogrammot meghaladó mennyiségben való forgalmazása során az alábbi adatokat feltüntessék:

a) faj;

b) fajta;

c) kategória;

d) termelő ország és az illetékes ellenőrző hatóság;

e) feladó ország;

f) importőr;

g) a vetőmag mennyisége.

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozható meg az adatok feltüntetésének módja.

23. cikk

(1) Közösségi összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket kell végezni a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései értelmében forgalomba hozott, mintavételi eljárás keretében vett olaj- és rostnövényvetőmag-minták utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

- harmadik országokban betakarított vetőmagok,

- biogazdálkodásra alkalmas vetőmagok,

- a növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan forgalomba hozott vetőmagok.

(2) Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a minősítés technikai módszereinek összehangolására és a vetőmag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(3) A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítja az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 25. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről.

(4) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

(5) A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

24. cikk

A mellékletek tartalmának a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére való figyelemmel történő módosításait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban fogadják el.

25. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 66/399/EGK tanácsi határozat ( 1 ) 1. cikkével létrehozott Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartam egy hónapban határozandó meg.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

26. cikk

A II. melléklet betegségek, károsító szervezetek és azok hordozóinak jelenlétére vonatkozó ellenkező értelmű rendelkezései kivételével ez az irányelv nem érinti a nemzeti jogszabályoknak az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, illetőleg az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokolt rendelkezéseit.

27. cikk

(1) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban külön feltételek állapíthatók meg az alábbi területeken bekövetkező fejlemények figyelembevétele érdekében:

a) a vegyszerrel kezelt vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek;

b) azok a feltételek, amelyek alapján egyes természetes és természetközeli élőhelyekhez társult, génerózió által fenyegetett növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan vetőmagok forgalmazhatók, ideértve a 2002/53/EK irányelv 1. cikkében felsorolt fajokat is magukban foglaló vetőmagkeverékeket is;

c) a biogazdálkodásra alkalmas vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett külön feltételek különösen az alábbi pontokat foglalják magukba:

a) a faj vetőmagja ismert és a vetőmag meghatározott területeken való forgalmazása céljából az egyes tagállamok illetékes hatósága által jóváhagyott helyről származik;

b) megfelelő mennyiségi korlátozások.

28. cikk

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kezelt kérelme esetén a tagállamot - a 17. cikkben foglalt rendelkezés kivételével - részben vagy egészben felmenthetik ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó kötelezettsége alól,

a) az alábbi faj tekintetében:

- pórsáfrány;

b) egyéb olyan fajok esetében, amelyeket rendes körülmények között nem szaporítanak, vagy forgalmaznak a területén.

29. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

30. cikk

A Bizottság legkésőbb 2004. február 1-jéig benyújtja a 98/96/EK irányelv 5. cikkével bevezetett minősítési eljárások egyszerűsítésére vonatkozó részletes értékelését. Ez az értékelés elsősorban a vetőmag minőségére gyakorolt esetleges hatásokkal foglalkozik.

31. cikk

(1) A VI. melléklet A. részében felsorolt irányelvekkel módosított 69/208/EGK irányelv hatályát veszti, a tagállamoknak az említett irányelveknek a VI. melléklet B. részében felsorolt, átültetésre kitűzött határidővel kapcsolatos kötelezettségei sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy erre az irányelvre vonatkoznak, és a VII. mellékletben közzétett korrelációs táblázatnak megfelelően értelmezendők.

32. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

33. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A TERMÉNYRE VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

1.

A területen az elővetemény összeegyeztethető a megfelelő faj és fajta vetőmagjának termesztésével, és a terület kellően mentes az előveteményből felmagzó növényektől.

A Brassica napus hibridjei esetében a termesztést olyan területen kell végezni, ahol az elmúlt öt évben nem termesztettek Brassicaceae-t (Cruciferae).

2. A terménynek az alábbi szabványoknak kell megfelelnie a nemkívánatos idegen beporzás veszélyét hordozó szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében: Termény Minimális távolság Brassica spp., kivéve Brassica napus, Cannabis sativa, kivéve egylaki Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba: - elit vetőmag termesztése esetén 400 m - minősített vetőmag termesztése esetén 200 m Brassica napus: - nem hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 200 m - hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 500 m - nem hibrid fajták minősített vetőmagjának termesztése esetén 100 m - hibrid fajták minősített vetőmagjának termesztése esetén 300 m Cannabis sativa, egylaki Cannabis sativa: - elit vetőmag termesztése esetén 5 000 m - minősített vetőmag termesztése esetén 1 000 m Helianthus annuus: - hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 1 500 m - nem hibrid fajták elit vetőmagjának termesztése esetén 750 m - minősített vetőmag termesztése esetén 500 m Gossypium hirsutum és/vagy Gossypium barbadense: - a Gossypium hirsutum elit vetőmagjának termesztése esetén 100 m - a Gossypium barbadense elit vetőmagjának termesztése esetén 200 m - a Gossypium hirsutum nem hibrid fajtái és intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitás nélkül (CMS) történő termesztése esetén 30 m - a Gossypium hirsutum intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitással történő termesztése esetén 800 m - a Gossypium barbadense nem hibrid fajtái és intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitás nélkül történő termesztése esetén 150 m - a Gossypium barbadense intraspecifikus hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitással (CMS) történő termesztése esetén 800 m - a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense fix intraspecifikus hibridjei elit vetőmagjának termesztése esetén 200 m - a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense fix intraspecifikus hibridjei, valamint a citoplazmás hímsterilitás (CMS) nélkül előállított hibridek minősített vetőmagjának termesztése esetén 150 m - a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridjei minősített vetőmagjának citoplazmás hímsterilitással (CMS) történő termesztése esetén 800 m Ezektől a távolságra vonatkozó előírásoktól el lehet tekinteni abban az esetben, ha biztosított a nem kívánatos idegen beporzás elleni megfelelő védelem.

3. A termény fajtaazonosságának és fajtatisztaságának megfelelő mértékűnek kell lennie, illetve beltenyésztett vonal esetében jellemzőit tekintve megfelelően fajtaazonosnak és fajtatisztának kell lennie. Hibrid fajták vetőmagjának termesztése esetén a fent említett rendelkezések az egyedekre is vonatkoznak, ideértve olyan jellemzőket is, mint a hímsterilitás vagy a termékenység helyreállítása. Különösen a Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. fajtáinak, valamint a Helianthus annuus és a Brassica napus hibridjeinek meg kell felelniük a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek: A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi és Gossypium spp. nem hibrid fajtái: a fajon belüli nyilvánvalóan nem fajtaazonos növények száma nem lehet több - elit vetőmag termesztése esetén 30 m2-enként egynél, - minősített vetőmag termesztése esetén 30 m2-enként egynél. B. A Helianthus annuus hibridjei: a) A beltenyésztett vonallal vagy az egyeddel nyilvánvalóan nem azonos növények számának megengedett legmagasabb százalékos aránya: aa) elit vetőmag termesztése esetén: i. beltenyésztett vonalak 0,2 % ii. egyszeres hibridek: - hímivarú szülő, növények, amelyek elszórták virágporukat, amikor a nőivarú növények legalább 2 %-ának vannak megtermékenyíthető virágai 0,2 % - nőivarú szülő 0,5 % bb) minősített vetőmag termesztése esetén: - hímivarú egyed, növények, amelyek elszórták virágporukat, amikor a nőivarú növények legalább 5 %-ának vannak megtermékenyíthető virágai 0,5 % - nőivarú egyed 1,0 % b) Hibrid fajták vetőmagjának termesztése esetén az alábbi egyéb szabványoknak, illetve feltételeknek kell teljesülniük: aa) a hímivarú egyed kellő mennyiségű pollent bocsát ki, mialatt a nőivarú egyed virágzik; bb) amennyiben a nőivarú egyedek növényei fogékony bibével rendelkeznek, a pollent kibocsátott, illetve kibocsátó növények százalékos aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot; cc) elit vetőmag termesztése esetén nőivarú egyedekhez tartozó olyan növények darabszám szerinti aránya, amelyek nyilvánvalóan eltérnek az egyedtől, és amelyek pollent bocsátottak, illetve bocsátanak ki, nem haladhatja meg a 0,5 %-ot; dd) amennyiben a II. melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított feltétel nem teljesíthető, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: a minősített vetőmag termesztéséhez hímsteril növényt kell használni olyan hímivarú egyed felhasználásával, amely meghatározott helyreállító vonalat illetve vonalakat tartalmaz annak érdekében, hogy az eredményül kapott hibridből termesztett növények legalább egyharmada minden tekintetben normálisnak mutatkozó pollent termeljen. C. A Brassica napus hímsterilitás felhasználásával előállított hibridjei: a) A beltenyésztett vonallal vagy az egyeddel nyilvánvalóan nem azonos növények számának megengedett legmagasabb százalékos aránya aa) elit vetőmag termesztése esetén i. beltenyésztett vonalak 0,1 % ii. egyszeres hibridek - hímivarú egyed 0,1 % - nőivarú egyed 0,2 % bb) minősített vetőmag termesztése esetén - hímivarú egyed 0,3 % - nőivarú egyed 1,0 % b) A hímsterilitásnak elit vetőmag termesztése esetén legalább 99 %-nak, minősített vetőmag termesztése esetén pedig legalább 98 %-nak kell lennie. A hímsterilitás becslése a virágok termékeny portok hiányára irányuló vizsgálata útján történik. D. A Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridjei: a) a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense szülői vonalai elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományban az előírt minimális fajtatisztaság mind a nőivarú, mind pedig a hímivarú szülői vonal esetén 99,8 %, amennyiben a magnövények legalább 5 %-ának pollenre fogékony virágai vannak. A magnövények szülői vonala hímsterilitásának becslése a virágok steril portok jelentére irányuló vizsgálata útján történik, és az így kapott érték nem lehet alacsonyabb 99,9 %-nál; b) a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridfajtái minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományban az előírt minimális fajtatisztaság mind a maghozó, mind a pollenadó szülői vonal esetén 99,5 %, amennyiben a magnövények legalább 5 %-ának pollenre fogékony virágai vannak. A maghozó szülői vonal hímsterilitásának becslése a virágok steril portok jelentére irányuló vizsgálata útján történik, és az így kapott érték nem lehet alacsonyabb 99,7 %-nál.

4.

A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A Glycine max esetében ez a feltétel különösen a Pseudomonas syringae pv. glycinea, a Diaporthe phaseolorum var. caulivora és var. sojae, a Phialophora gregata és a Phytophthora megasperma f.sp. glycinea szervezetekre vonatkozik.

5.

A fent említett egyéb szabványok vagy feltételek teljesítését az elit vetőmag esetében hatósági szántóföldi ellenőrzéssel, minősített vetőmag esetében pedig vagy szántóföldi ellenőrzéssel, vagy hatósági felügyelet mellett végzett szántóföldi ellenőrzéssel kell ellenőrizni. Ezeket a szántóföldi ellenőrzéseket a következő feltételekkel összhangban kell elvégezni:

A. A termény állapota és fejlődési szakasza lehetővé teszi a megfelelő vizsgálat elvégzését.

B. A Helianthus annuus, a Brassica napus, a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridfajtáin kívüli állományok esetében legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell tartani.

A Helianthus annuus hibridfajtái esetében legalább két szántóföldi ellenőrzést kell tartani.

A Brassica napus hibridfajtái esetében legalább három szántóföldi ellenőrzést kell tartani: az elsőt a virágzási szakasz előtt, a másodikat a virágzás korai szakaszában, a harmadikat pedig a virágzási szakasz végén.

A Gossypium hirsutum és/vagy a Gossypium barbadense hibridfajtái esetében legalább három szántóföldi ellenőrzést kell tartani: az elsőt a virágzás korai szakaszában, a másodikat a virágzási szakasz vége előtt, a harmadikat pedig a virágzási szakasz végén, amennyiben szükséges a pollenadó szülői vonal növényeinek eltávolítását követően.

C. Az ebben a mellékletben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzése érdekében megvizsgált földterület nagyságát, továbbá részegységeinek számát és eloszlását megfelelő módszerek alapján kell meghatározni.

II. MELLÉKLET

A VETŐMAGRA VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

I. ELIT ÉS MINŐSÍTETT VETŐMAG

1. A vetőmag megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta. Az alább felsorolt fajok vetőmagjának különösen a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek kell megfelelnie: Faj és kategória Minimális fajtatisztaság (%) Arachis hypogaea: - elit vetőmag 99,7 - minősített vetőmag 99,5 A Brassica napus nem hibrid fajtái, kivéve a kizárólag takarmányozási célra szánt fajtákat; Brassica rapa, kivéve a kizárólag takarmányozási célra szánt fajtákat - elit vetőmag 99,9 - minősített vetőmag 99,7 Brassica napus ssp. nem hibrid, kizárólag takarmányozásra szánt fajtái; Brassica rapa kizárólag takarmányozásra szánt fajtái; Helianthus annuus nem hibrid fajtái a hibrid egyedeket is beleértve; Sinapis alba: - elit vetőmag 99,7 - minősített vetőmag 99,0 Glycine max: - elit vetőmag 99,5 - minősített vetőmag 99,0 Linum usitatissimum: - elit vetőmag 99,7 - minősített vetőmag, 1.generáció 98,0 - minősített vetőmag, 2. és 3. generáció 97,5 Papaver somniferum: - elit vetőmag 99,0 - minősített vetőmag 98,0 A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi vizsgálatokkal kell megvizsgálni.

2.

A Brassica napus hímsterilitás felhasználásával előállított hibridfajtái esetében a vetőmagnak meg kell felelnie az a)-d) pontban meghatározott feltételeknek és szabványoknak.

a) A vetőmag megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta az egyedeinek fajtajellemzőit tekintve, beleértve a hímsterilitást vagy a termékenység helyreállítását is.

b) A vetőmag minimális fajtatisztasága:

- elit vetőmag nőivarú összetevője esetén: 99,0 %;

- elit vetőmag hímivarú összetevője esetén: 99,9 %;

- az őszi káposztarepce fajtáinak minősített vetőmagja esetén: 90,0 %;

- a tavaszi káposztarepce fajtáinak minősített vetőmagja esetén: 85,0 %.

c) Vetőmag csak abban az esetben minősíthető minősített vetőmaggá, ha a minősített vetőmaggá való minősítésre benyújtott elit vetőmagból a növekedési szakasz során vett hatósági mintákon a mintaterületen végzett utólagos fajtavizsgálat eredményeit kellőképpen figyelembe vették annak megállapítására, hogy az elit vetőmag megfelel-e az elit vetőmagra vonatkozóan egyrészt az egyedek jellemzőit - beleértve a hímsterilitást - illetően a fajtaazonosság tekintetében megállapított követelményeknek, másrészt a minimális fajtatisztaság tekintetében a b) pontban megállapított szabványoknak.

Hibrid fajták elit vetőmagja esetében a fajtatisztaság becslése megfelelő biokémiai módszerek segítségével végezhető.

d) A hibrid fajták minősített vetőmagjának minimális fajtatisztaságára vonatkozóan a b) pontban megállapított szabványoknak való megfelelést megfelelő arányban vett hatósági mintán végzett utólagos fajtavizsgálattal rendszeresen ellenőrizni kell. A vizsgálat során megfelelő biokémiai módszerek használhatók.

3.

Amennyiben az I. melléklet 3. B. b) pontjának dd) alpontjában meghatározott feltétel nem teljesíthető, az alábbi feltételnek kell teljesülnie: amennyiben a Helianthus annuus hibrid fajtái minősített vetőmagjának előállítására egy hímsteril nőivarú egyedet és egy olyan hímivarú egyedet használtak, amely nem állítja helyre a hímtermékenységet, a hímsteril szülő által létrehozott vetőmagot a teljes termékenységet mutató szülő által létrehozott vetőmaggal kell keverni. A hímsteril szülő és a hímtermékeny szülő vetőmagjának aránya nem lehet nagyobb, mint 2:1.

4. A vetőmagnak meg kell felelnie az alábbi egyéb szabványoknak vagy feltételeknek a csírázóképesség, az analitikai tisztaság és az egyéb fajok, köztük az Orobanche spp. vetőmagjának tartalma tekintetében: A. Táblázat: Faj és kategória Minimális csírázóképesség (a tiszta vetőmag %-ában) Analitikai tisztaság Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom a magok száma szerint a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában Az Orobanche magjának tartalmára vonatkozó feltételek Legkisebb analitikai tisztaság (tömeg%) Egyéb növényfaj ok magjának legnagyobb megengedett mennyisége (tömeg%) Egyéb növényfajok (a) Avena fatua, Avena sterilis Cuscuta spp. Raphanus raphanistrum Rumex spp., a Rumex acetosella kivételével Alopecurus myosuroides Lolium remotum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arachis hypogaea 70 99 - 5 0 0 (c) Brassica spp. - elit vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2 - minősített vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5 Cannabis sativa 75 98 - 30 (b) 0 0 (c) (e) Carthamus tinctorius 75 98 - 5 0 0 (c) (e) Carum carvi 70 97 - 25 (b) 0 0 (c) (d) 10 3 Glycine max 80 98 - 5 0 0 (c) Gossypium spp. 80 98 - 15 0 0 (c) Helianthus annuus 85 98 - 5 0 0 (c) Linum usitatissimum: - len 92 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 - lenmag 85 99 - 15 0 0 (c) (d) 4 2 Papaver somniferum 80 98 - 25 (b) 0 0 (c) (d) Sinapis alba: - elit vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 2 - minősített vetőmag 85 98 0,3 - 0 0 (c) (d) 10 5 B. Az e melléklet I. szakasza 4. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek: a) az 5. oszlopban megállapított maximális magtartalom az 6-11. oszlopokban említett fajok vetőmagjait is magában foglalja; b) az egyéb növényfajok magjának összes mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel az 5. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban; c) a Cuscuta spp. magjának mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel a 7. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban; d) a Cuscuta spp. egyetlen magjának jelenléte egy előírt tömegű mintában nem tekintendő szennyeződésnek, amennyiben egy második, azonos tömegű minta nem tartalmazza a Cuscuta spp. egyetlen magját sem; e) a vetőmagban nem lehet jelen Orobanche spp.; az Orobanche spp. egyetlen magjának jelenléte egy 100 gramm tömegű mintában azonban nem tekintendő szennyeződésnek, amennyiben egy második, 200 gramm tömegű mintában az Orobanche spp. egyetlen magja sincs jelen.

5. A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A vetőmagnak különösen az alábbi egyéb szabványoknak és feltételeknek kell megfelelnie: A. Táblázat: Faj Károsító szervezetek A károsító szervezettel fertőzött vetőmagoknak a magok száma szerinti maximális százalékos aránya (oszloponként összesen) Sclerotinia sclerotiorum (a sclerotia, illetve sclerotia-töredék maximális megengedett száma a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában) Botrytis spp. Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum lincolai, Fusarium spp. Platyedra gossypiella 1 2 3 4 5 Brassica napus 10 (b) Brassica rapa 5 (b) Cannabis sativa 5 Gossypium spp. 1 Helianthus annuus 5 10 (b) Linum usitatissimum 5 5 (a) Sinapis alba 5 (b) B. Az e melléklet I. szakasza 5. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek: a) a Linum usitatissimumban (len) a Phoma exigua var. linicola által fertőzött vetőmagok számának aránya nem haladhatja meg az 1 %-ot; b) a Sclerotinia sclerotinorumhoz tartozó sclerotia, illetve sclerotia-töredék teljes mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel az 5. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban. C. A Glycine max-ra vonatkozó egyedi szabványok, illetve egyéb feltételek: a) a Pseudomonas syringae pv. glycinea vonatkozásában tételenként legalább 5 000 magból álló, 5 részmintára osztott mintán belül az említett károsító szervezet által fertőzöttnek bizonyult részminták száma nem haladhatja meg a 4-et; amennyiben mind az öt részmintában gyanús telepeket találnak, minden egyes részminta esetében a specifikus táptalajon izolált gyanús telepeket megfelelő biokémiai vizsgálatoknak kell alávetni a fenti szabványok, illetve feltételek teljesülésének igazolása céljából; b) a Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum vonatkozásában a fertőzött vetőmagok számának aránya nem haladhatja meg a 15 %-ot; c) az inert anyag jelenlegi nemzetközi vizsgálati módszerekkel összhangban meghatározott tömegszázaléka nem haladhatja meg a 0,3 %-ot. A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezhető, hogy a tagállamok csak akkor végezzék el a fenti egyedi szabványokkal és egyéb feltételekkel kapcsolatos vizsgálatot, ha korábbi tapasztalatok alapján kétség merül fel az említett szabványok vagy feltételek teljesülésére vonatkozóan.

II. KERESKEDELMI VETŐMAG

Az 1. pont kivételével a kereskedelmi vetőmagra a II. melléklet I. szakaszában megállapított feltételek alkalmazandók.

III. MELLÉKLET

A TÉTELEK ÉS A MINTÁK TÖMEGE

FajEgy tétel maximális tömege
(tonna)
A tételből kiválasztandó minta minimális tömege
(gramm)
A II. melléklet I. szakasza 4. pontjának A. részében található 5–11. oszlopban előírt, valamint a II. melléklet I. szakasza 5. pontjának A. részében található 5. oszlopban előírt, a darabszám meghatározásához vett minta tömege
(gramm)
1234
Arachis hypogaea301 0001 000
Brassica juncea1010040
Brassica napus10200100
Brassica nigra1010040
Brassica rapa1020070
Cannabis sativa10600600
Carthamus tinctorius25900900
Carum carvi1020080
Glycine max301 0001 000
Gossypium spp.251 0001 000
Helianthus annuus251 0001 000
Linum usitatissimum10300150
Papaver somniferum105010
Sinapis alba10400200

A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5 %-kal.

IV. MELLÉKLET

CÍMKE

A. Kötelező adatok

a) Elit vetőmag és minősített vetőmag esetében

1. "EK szabályok és szabványok".

2. Minősítő hatóság és tagállam megnevezése vagy azok rövidítése.

2a. Hatósági sorszám.

3. A zárolás kelte (év és hónap) az alábbiak szerint: "zárolva ... (év és hónap)", vagy

a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel ideje (év és hónap), az alábbiak szerint: "mintavétel ideje ... (év és hónap)".

4. A tétel referenciaszáma.

5. A faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható.

6. A fajta megnevezése, legalább latin betűkkel.

7. Kategória.

8. Termelő ország.

9. Bejelentett nettó vagy bruttó tömeg.

10. A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

11. Hibridfajták vagy beltenyésztett vonalak esetében:

- elit vetőmagnál, amennyiben a 2002/53/EK irányelv szerint hatóságilag elismerték azt a hibridet vagy beltenyésztett vonalat, amelyhez az elit vetőmag tartozik:

- az adott egyed hatósági elismerés során használt megnevezése, a végleges fajtára való utalással vagy a nélkül, kizárólag végleges fajta komponenséül szánt hibridek vagy beltenyésztett vonalak esetében pedig a "egyed" szó megjelöléssel,

- egyéb elit vetőmagnál:

- annak az egyednek a megnevezése, amelyhez az elit vetőmag tartozik, amely kód formájában is megadható a végleges fajtának feltüntetésével, a funkcióra (hím- vagy nőivarú) való utalással vagy a nélkül, és a "egyed" szó megjelöléssel,

- minősített vetőmagnál:

- annak a fajtának a megnevezése, amelyhez a vetőmag tartozik, a "hibrid" szó megjelöléssel.

12. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az "ismételten ellenőrizve ... (év és hónap)" szavakkal és az ismételt ellenőrzésért felelős szolgálat nevének megadásával feltüntethető. Ez az adat a hatósági címkére ragasztott hatósági matrica útján is megadható.

A 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a tagállamok egyes fajok tekintetében és - adott esetben - korlátozott időtartamra mentesülhetnek a növénytani név feltüntetésének kötelezettsége alól, amennyiben megállapítást nyert, hogy az ennek végrehajtásából fakadó hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásával kapcsolatosan várható előnyöket;

aa) Fajtatársulások minősített vetőmagja esetében:

az a) szakaszban előírt információk, azzal a kivétellel, hogy fajtanév helyett a fajtatársulás nevét kell feltüntetni (a "fajtatársulás" szó, mint megjelölés, és a fajtatársulás neve), valamint fajtánként fel kell tüntetni a különböző egyedek tömegszázalékát; amennyiben kérésére a vásárló már írásbeli tájékoztatást kapott a tömegszázalékról, és ezt hivatalosan rögzítették, elegendő a fajtatársulás nevének feltüntetése;

b) Kereskedelmi vetőmag esetében

1. "EK szabályok és szabványok".

2. "Kereskedelmi vetőmag (fajta szerint nem minősített)".

3. Minősítő hatóság és tagállam megnevezése vagy azok rövidítése.

3a. Hatósági sorszám.

4. A zárolás kelte (év és hónap) az alábbiak szerint: "zárolva ... (év és hónap)".

5. A tétel referenciaszáma.

6. A faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható.

7. Termesztési régió.

8. Bejelentett nettó vagy bruttó tömeg.

9. A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

10. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az "ismételten ellenőrizve ... (év és hónap)" szavakkal és az ismételt ellenőrzésért felelős szolgálat nevének megadásával feltüntethető. Ez az adat a hatósági címkére ragasztott hatósági matrica útján is megadható.

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a tagállamok egyes fajok tekintetében és - adott esetben - korlátozott időtartamra mentesülhetnek a növénytani név feltüntetésének kötelezettsége alól, amennyiben megállapítást nyert, hogy az ennek végrehajtásából fakadó hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásával kapcsolatosan várható előnyöket.

B. Minimális méretek

110 mm × 67 mm.

V. MELLÉKLET

EGY MÁSIK TAGÁLLAMBAN BETAKARÍTOTT, NEM VÉGLEGESEN MINŐSÍTETT VETŐMAG ESETÉBEN BIZTOSÍTOTT CÍMKE ÉS OKMÁNY

A. A címke tekintetében előírt adatok

- a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam megnevezése vagy rövidítése,

- hatósági sorszám,

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható,

- a fajta megnevezése legalább latin betűkkel; kizárólag hibridfajták komponenséül szánt fajták (beltenyésztett vonal, hibrid) esetében a "egyed" szó megjelölés,

- kategória,

- hibridfajták esetében a "hibrid" megjelölés,

- a parcella vagy a tétel referenciaszáma,

- bejelentett nettó vagy bruttó tömeg,

- a "nem véglegesen minősített vetőmag" megjelölés.

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a tagállamok egyes fajok tekintetében és - adott esetben - korlátozott időtartamra mentesülhetnek a növénytani név feltüntetésének kötelezettsége alól, amennyiben megállapítást nyert, hogy az ennek végrehajtásából fakadó hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásával kapcsolatosan várható előnyöket.

B. A címke színe

A címke színe szürke.

C. Az okmány tekintetében előírt adatok

- az okmányt kiállító hatóság,

- hatósági sorszám,

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- kategória,

- a parcella bevetésére használt vetőmag referenciaszáma és a vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,

- a parcella vagy a tétel referenciaszáma,

- az okmány által kísért tétellel bevetett terület,

- a betakarított vetőmag mennyisége és a csomagolási egységek száma,

- minősített vetőmag esetében az elit vetőmag utáni generációk száma,

- annak tanúsítása, hogy teljesültek a vetőmagállomány tekintetében előírt feltételek,

- adott esetben az előzetes vetőmagvizsgálat eredményei.

VI. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELV ÉS MÓDOSÍTÁSAI

(a 31. cikknek megfelelően)

69/208/EGK irányelv (HL L 169., 1969.7.10., 3. o.)
A Tanács 71/162/EGK irányelve (HL L 87., 1971.4.17., 24. o.)csak az 5. cikk
A Tanács 72/274/EGK irányelve (HL L 171., 1972.7.29., 37. o.)csak az 1. és 2. cikkben a 69/208/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében
A Tanács 72/418/EGK irányelve (HL L 287., 1972.12.26., 22. o.)csak az 5. cikk
A Tanács 73/438/EGK irányelve (HL L 356., 1973.12.27., 79. o.)csak az 5. cikk
A Tanács 75/444/EGK irányelve (HL L 196., 1975.7.26., 6. o.)csak az 5. cikk
A Tanács 78/55/EGK irányelve (HL L 16., 1978.1.20., 23. o.)csak az 5. cikk
A Bizottság 78/388/EGK irányelve (HL L 113., 1978.4.25., 20. o.)
A Tanács 78/692/EGK irányelve (HL L 236., 1978.8.26., 13. o.)csak a 6. cikk
A Tanács 78/1020/EGK irányelve (HL L 350., 1978.12.14., 27. o.)csak a 3. cikk
A Bizottság 79/641/EGK irányelve (HL L 183., 1979.7.19., 13. o.)csak a 3. cikk
A Bizottság 80/304/EGK irányelve (HL L 68., 1980.3.14., 33. o.)
A Bizottság 81/126/EGK irányelve (HL L 67., 1981.3.12., 36. o.)csak a 4. cikk
A Bizottság 82/287/EGK irányelve (HL L 131., 1982.5.13., 24. o.)csak a 3. és a 4. cikk
A Tanács 82/727/EGK irányelve (HL L 310., 1982.11.6., 21. o.)
A Bizottság 82/859/EGK irányelve (HL L 357., 1982.12.18., 31. o.)
A Tanács 86/155/EGK irányelve (HL L 118., 1986.5.7., 23. o.)csak a 4. cikk
A Bizottság 87/120/EGK irányelve (HL L 49., 1987.2.18., 39. o.)csak a 4. cikk
A Bizottság 87/480/EGK irányelve (HL L 273., 1987.9.26., 43. o.)csak a 2. cikk
A Tanács 88/332/EGK irányelve (HL L 151., 1988.6.17., 82. o.)csak a 7. cikk
A Tanács 88/380/EGK irányelve (HL L 187., 1988.7.16., 31. o.)csak az 5. cikk
A Tanács 90/654/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.)csak a 2. cikkben és a II. melléklet I. 5. pontjában a 69/208/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében
A Bizottság 92/9/EGK irányelve (HL L 70., 1992.3.17., 25. o.)
A Bizottság 92/107/EGK irányelve (HL L 16., 1993.1.25., 1. o.)
A Bizottság 96/18/EK irányelve (HL L 76., 1996.3.26., 21. o.)csak a 2. cikk
A Tanács 96/72/EK irányelve (HL L 304., 1996.11.27., 10. o)csak az 1. cikk (5) bekezdése
A Tanács 98/95/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 1. o)csak az 5. cikk
A Tanács 98/96/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 27. o)csak az 5. cikk

B. RÉSZ

A NEMZETI JOGBA VALÓ ÁTÜLTETÉS HATÁRIDŐI

(a 31. cikknek megfelelően)

IrányelvAz átültetés határideje
69/208/EGK1970. július 1. (1) (2)
71/162/EGK1970. július 1. (5. cikk (1), (2) és (7) bekezdése)
1972. július 1. (5. cikk (3) bekezdése)
1971. július 1. (egyéb rendelkezések) (1)
72/274/EGK1972. július 1. (1. cikk)
1973. január 1. (2. cikk)
72/418/EGK1973. július 1.
73/438/EGK1973. július 1. (5. cikk (3) bekezdése)
1974. január 1. (5. cikk (4) bekezdése)
1974. július 1. (egyéb rendelkezések)
75/444/EGK1975. július 1. (5. cikk (2) bekezdése)
1977. július 1. (egyéb rendelkezések)
78/55/EGK1978. július 1. (5. cikk (2) bekezdése)
1979. július 1. (egyéb rendelkezések)
78/388/EGK1981. január 1. (1. cikk (1) (3) és (2) (4) bekezdése)
1980. július 1. (egyéb rendelkezések)
78/692/EGK1977. július 1. (6. cikk)
1979. július 1. (egyéb rendelkezések)
78/1020/EGK1977. július 1.
79/641/EGK1980. július 1.
80/304/EGK1980. július 1.
81/126/EGK1982. július 1.
82/287/EGK1983. január 1.
82/727/EGK1982. július 1.
82/859/EGK1983. július 1.
86/155/EGK1986. március 1. (4. cikk (3), (4) és (5) bekezdése)
1987. július 1. (egyéb rendelkezések)
87/120/EGK1988. június 1.
87/480/EGK1990. július 1.
88/332/EGK
88/380/EGK1992. július 1. (5. cikk (10), (19), (23) és (25) (5) bekezdése és 5. cikk (12) bekezdése)
1990. július 1. (egyéb rendelkezések)
90/654/EGK
92/9/EGK1992. június 30.
92/107/EGK1994. július 1.
96/18/EK1996. július 1.
96/72/EK1997. július 1. (6)
98/95/EK2000. február 1. (Helyesbítés: HL L 126., 1999.5.20., 23. o.)
98/96/EK2000. február 1.
(1) Dánia, Írország és az Egyesült Királyság esetében 1973. július 1. a 14. cikk (1) bekezdése, 1974. július 1. az elit vetőmagra vonatkozó egyéb rendelkezések és 1976. július 1. az egyéb rendelkezések tekintetében.
(2) Görögország esetében 1986. január 1., Spanyolország esetében 1986. március 1., valamint Portugália esetében 1991. január 1.
(3) Az I. melléklet 3. pontja tekintetében.
(4) A II. melléklet I. 1. pontja tekintetében.
(5) Amennyiben a rendelkezések értelmében fel kell tüntetni a faj növénytani nevét a vetőmag címkéjén.
(6) Az „EGK” rövidítést viselő címkék megmaradt készletei 2001. december 31-ig még felhasználhatók.

VII. MELLÉKLET

KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT

69/208/EGK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk első albekezdése
17. cikk1. cikk második albekezdése
1. cikk a) pontja2. cikk (1) bekezdésének a) pontja
2. cikk (1) bekezdésének A. pontja2. cikk (1) bekezdésének b) pontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának d) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 1. alpontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontja 1. alpontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 1. alpontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontja 1. alpontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 2. alpontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontja 2. alpontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 2. alpontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontja 2. alpontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 2. alpontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontja 2. alpontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése e) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának d) alpontja2. cikk (1) bekezdése e) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése D. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése f) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése D. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése f) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése D. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése f) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése D. pontjának d) alpontja2. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése E. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése g) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése E. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése g) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése E. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése g) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése E. pontjának d) alpontja2. cikk (1) bekezdése g) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése h) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése h) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának d) alpontja2. cikk (1) bekezdése h) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése F. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése i) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése F. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése i) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése F. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése i) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése F. pontjának d) alpontja2. cikk (1) bekezdése i) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése G. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése j) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése G. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése j) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése G. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése j) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése H. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése k) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése H. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése k) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése H. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése k) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1a) bekezdése2. cikk (2) bekezdése
2. cikk (1b) bekezdése2. cikk (3) bekezdése
2. cikk (2) bekezdésének a) pontja
2. cikk (2) bekezdésének b) pontja2. cikk (4) bekezdésének a) pontja
2. cikk (2) bekezdésének c) pontja
2. cikk (2) bekezdésének d) pontja2. cikk (4) bekezdésének b) pontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának a) alpontja2. cikk (5) bekezdése a) pontjának i. alpontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának b) alpontja2. cikk (5) bekezdése a) pontjának ii. alpontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának c) alpontja2. cikk (5) bekezdése a) pontjának iii. alpontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának d) alpontja2. cikk (5) bekezdése a) pontjának iv. alpontja
2. cikk (3) bekezdésének ii. pontja2. cikk (5) bekezdésének b) pontja
2. cikk (3) bekezdésének iii. pontja2. cikk (5) bekezdésének c) pontja
2. cikk (3) bekezdésének iv. pontja2. cikk (5) bekezdésének d) pontja
2. cikk (3) bekezdésének v. alpontja2. cikk (5) bekezdésének második albekezdése
2. cikk (4) bekezdése2. cikk (6) bekezdése
3. cikk3. cikk
3. cikk a) pontja4. cikk
4. cikk5. cikk
4. cikk a) pontja6. cikk
5. cikk7. cikk
6. cikk8. cikk
7. cikk9. cikk
8. cikk10. cikk
9. cikk11. cikk
10. cikk12. cikk
11. cikk13. cikk
11. cikk a) pontja14. cikk
12. cikk15. cikk
12. cikk a) pontja16. cikk
13. cikk17. cikk
14. cikk19. cikk
14. cikk a) pontja18. cikk
15. cikk (1) bekezdésének a) pontja20. cikk a) pontja
15. cikk (1) bekezdésének b) pontja20. cikk b) pontja
16. cikk21. cikk
18. cikk22. cikk
19. cikk23. cikk
20. cikk a) pontja24. cikk
20. cikk25. cikk
21. cikk26. cikk
21. cikk a) pontjának 1. alpontja27. cikk (1) bekezdése
21. cikk a) pontja 2. alpontjának i. alpontja27. cikk (2) bekezdésének a) pontja
21. cikk a) pontja 2. alpontjának ii. alpontja27. cikk (2) bekezdésének b) pontja
22. cikk28. cikk
29. cikk (1)
30. cikk (2)
31. cikk
32. cikk
33. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. melléklet I. rész 1. pontII. melléklet I. rész 1. pont
II. melléklet I. rész 1. a) pontII. melléklet I. rész 2. pont
II. melléklet I. rész 2. pontII. melléklet I. rész 3. pont
II. melléklet I. rész 3. pontII. melléklet I. rész 4. pont
II. melléklet II. részII. melléklet II. rész
III. mellékletIII. melléklet
IV. melléklet A. rész a) 1. pontIV. melléklet A. rész a) 1. pont
IV. melléklet A. rész a) 2. pontIV. melléklet A. rész a) 2. pont
IV. melléklet A. rész a) 3. pontIV. melléklet A. rész a) 3. pont
IV. melléklet A. rész a) 4. pontIV. melléklet A. rész a) 4. pont
IV. melléklet A. rész a) 5. pontIV. melléklet A. rész a) 5. pont
IV. melléklet A. rész a) 6. pontIV. melléklet A. rész a) 6. pont
IV. melléklet A. rész a) 7. pontIV. melléklet A. rész a) 7. pont
IV. melléklet A. rész a) 8. pontIV. melléklet A. rész a) 8. pont
IV. melléklet A. rész a) 9. pontIV. melléklet A. rész a) 9. pont
IV. melléklet A. rész a) 10. pontIV. melléklet A. rész a) 10. pont
IV. melléklet A. rész a) 10. a) pontIV. melléklet A. rész a) 11. pont
IV. melléklet A. rész a) 11. pontIV. melléklet A. rész a) 12. pont
IV. melléklet A. rész b) pontIV. melléklet A. rész b) pont
IV. melléklet B. részIV. melléklet B. rész
V. mellékletV. melléklet
VI. melléklet
VII. melléklet
(1) A 98/95/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése és a 98/96/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése.
(2) A 98/96/EK irányelv 9. cikke.

( 1 ) HL L 125., 1966.7.11., 2289/66. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0057 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0057&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0057-20170401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0057-20170401&locale=hu

Tartalomjegyzék