32001L0008[1]

A Bizottság 2001/8/EK irányelve (2001. február 8.) a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 92/109/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének felváltásáról

A Bizottság 2001/8/EK irányelve

(2001. február 8.)

a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 92/109/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének felváltásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 93/46/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló, 1992. december 14-i 92/109/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Érvényre kell juttatni az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának 2000 márciusában hozott határozatát, amely a norefedrin nevű anyagnak az 1988. évi ENSZ-egyezmény mellékletének I. táblázatába való felvételét írja elő.

(2) Ennek érdekében módosítani kell az eredeti irányelv I. mellékletének 1. kategóriáját.

(3) Az említett anyag felvétele következtében folytatódik az irányelv összehangolása a legutóbb a 3769/92/EGK bizottsági rendelettel [3] bevezetett és módosított, az egyes anyagok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról szóló, 1990. december 13-i 3677/90/EGK tanácsi rendelettel [4].

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 3677/90/EGK rendelet 10. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/109/EGK irányelv I. melléklete helyébe ennek az irányelvnek a melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. március 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. február 8-án.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 159., 1993.7.1., 134. o.

[2] HL L 370., 1992.12.19., 76. o.

[3] HL L 383., 1992.12.29., 17. o.

[4] HL L 357., 1990.12.20., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I MELLÉKLET

1. [1] KATEGÓRIA

Anyag | KN megnevezés (ha eltérő) | KN-kód |

1-fenil-2-propanon | Fenilaceton | 29143100 |

N-acetil-antranilsav | 2-acetaminobenzoesav | 29242200 |

Izoszafrol (cisz + transz) | | 29329100 |

3,4-metiléndioxifenilpropán-2-on | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on | 29329200 |

Piperonal | | 29329300 |

Szafrol | | 29329400 |

Efedrin | | 29394100 |

Pszeudoefedrin | | 29394200 |

Norefedrin | | ex29394900 |

Ergometrin | | 29396100 |

Ergotamin | | 29396200 |

Lizergsav | | 29396300 |

Anyag | KN megnevezés (ha eltérő) | KN-kód |

Ecetsavanhidrid | | 29152400 |

Fenilecetsav | | 29163400 |

Antranilsav | | 29224300 |

Piperidin | | 29333200 |

Anyag | KN megnevezés (ha eltérő) | KN-kód |

Sósav | Hidrogén-klorid | 28061000 |

Kénsav | | 28070010 |

Kálium-permanganát | | 28416100 |

Toluol | | 29023010 (90) |

Etiléter | Dietil-éter | 29091100 |

Aceton | | 29141100 |

Metiletilketon | Butanon | 29141200 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0008 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0008&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére