Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31998R0780[1]

A Tanács 780/98/EK rendelete (1998. április 7.) az 1488/96/EK rendeletnek az egy mediterrán térségbeli partner további támogatásának valamely lényeges feltétele hiánya esetén alkalmazandó megfelelő intézkedések elfogadására vonatkozó eljárás tekintetében történő módosításáról

A Tanács 780/98/EK rendelete

(1998. április 7.)

az 1488/96/EK rendeletnek az egy mediterrán térségbeli partner további támogatásának valamely lényeges feltétele hiánya esetén alkalmazandó megfelelő intézkedések elfogadására vonatkozó eljárás tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelet [3] 3. cikke úgy rendelkezik, hogy az említett rendelet a demokratikus alapelvek és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletén alapul, amelyek e rendelet lényeges elemét képezik, és megsértésük megfelelő intézkedések elfogadását teszi indokolttá;

mivel az 1488/96/EK rendelet 16. cikke úgy rendelkezik, hogy egy mediterrán térségbeli partner további támogatásának valamely lényeges feltétele hiánya esetén a megfelelő intézkedések elfogadására irányuló végleges eljárást 1997. június 30. napjáig meg kell határozni;

mivel ezen eljárás meghatározásához módosítani kell az 1488/96/EK rendeletet;

mivel e rendelet elfogadására csak a Szerződés 235. cikke biztosít hatáskört;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1488/96/EK rendelet 16. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

Abban az esetben, ha egy mediterrán térségbeli partner további támogatásának valamely lényeges feltétele hiányzik, a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határozhat a megfelelő intézkedésekről."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1998. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. Blunkett

[1] HL C 386. 1997.12.20., 9. o.

[2] HL C 104. 1998.4.6.

[3] HL L 189. 1996. 7.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0780 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0780&locale=hu