31996R1488[1]

A Tanács 1488/96/EK rendelete (1996. július 23.) az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről

A Tanács 1488/96/EK rendelete

(1996. július 23.)

az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az Európai Tanács Lisszabonban, Korfun és Essenben tartott ülésén hangsúlyozta, hogy a mediterrán térség az Európai Unió számára kiemelt területnek számít és elhatározta az Euro-Mediterrán partnerség létrehozását;

mivel különösen az Európai Unió mediterrán politikájának megerősítéséről szóló, 1994. október 19-i és 1995. március 8-i bizottsági közlemény alapján kidolgozott 1995. június 12-i tanácsi jelentésre építve az Európai Tanács 1995. június 26-án és 27-én tartott Cannes-i ülésén újólag megerősítette az Európai Unió mediterrán térségbeli partnereivel kialakított kapcsolatának új dimenziót tulajdonító stratégiát;

mivel a mediterrán térség politikai stabilitással rendelkező és biztonságos térséggé válásának biztosításához további erőfeszítéseket kell tenni, és mivel a Közösség mediterrán térségre vonatkozó politikájának szerepet kell játszania a demokrácia és a jogállamiság fejlesztése és megerősítése általános céljának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának elérésében és a jószomszédi kapcsolatok előmozdításában, ugyanakkor tiszteletben tartva a nemzetközi jogot és a tagállamok és a mediterrán térség harmadik országainak területi integritását és külső határait;

mivel az európai országok és a mediterrán országok között idővel létrehozott szabadkereskedelmi övezet elősegíti a mediterrán térségben a stabilitást és a jólétet;

mivel a szabadkereskedelmi övezet kialakítása mélyreható szerkezeti reformokhoz vezethet a mediterrán országokban;

mivel ezért a mediterrán országoknak a gazdasági, társadalmi és közigazgatási struktúrájuk reformja érdekében tett vagy teendő erőfeszítéseit támogatni kell;

mivel el kell mélyíteni a kultúrák és a civil társadalmak közötti párbeszédet, különösen a képzési tevékenységek, fejlesztés és decentralizált együttműködés ösztönzése révén;

mivel ösztönözni kell az erősödő regionális együttműködést és különösen a mediterrán térségek és partnerek közötti, a reformokat és a gazdasági szerkezetváltást elősegítő gazdasági kapcsolatok és a kereskedelem fejlődését;

mivel a Közösség és a mediterrán országok közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló kétoldalú jegyzőkönyvek biztosították az együttműködés hasznos kiindulási alapját; mivel az eddigi tapasztalatokra alapozva a kapcsolatokat új szintre kell helyezni a partnerség keretében;

mivel meg kell határozni a partnerség végrehajtásának szabályait, gondoskodva a költségvetési eszközök felhasználásának átláthatóságáról és az e téren hozott intézkedések egységességéről;

mivel e célból e rendeletet alkalmazni kell a Közösség és a mediterrán harmadik országok között létrejött, a pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyvek végrehajtásáról szóló, 1992. június 29-i 1762/92/EGK tanácsi rendelet [3] és az összes mediterrán harmadik országgal való pénzügyi együttműködésről szóló, 1992. június 29-i 1763/92/EGK tanácsi rendelet [4] szerinti azon intézkedésekre, amelyek hatálya egynél több országra terjed ki;

mivel ezért e rendelet 1997. január 1. napjától az előbb említett rendeletek helyébe lép, ugyanakkor az ezen időpontban még alkalmazandó pénzügyi jegyzőkönyvek kezeléséhez és a lejárt pénzügyi jegyzőkönyvek szerint fennmaradó források lekötése céljából az 1762/92/EGK rendelet hatályban marad;

mivel e rendelet az 1995-től 1999-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi referenciaösszeget tartalmaz az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1995. március 6-i nyilatkozatának 2. pontja szerint, a költségvetési hatóság Szerződés által meghatározott jogköreinek érintése nélkül;

mivel a környezeti projektek tekintetében az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: bank) által saját forrásaiból az általa meghatározott feltételek szerint a bank alapszabályával összhangban nyújtott kölcsönök kamattámogatásban részesülhetnek;

mivel a kamattámogatáshoz kapcsolódó kölcsönműveletek során a bank által a saját forrásaiból nyújtott kölcsön biztosítása és a Közösség költségvetési forrásaiból finanszírozott kamattámogatás nyújtása összekapcsolódik és egymástól függenek; mivel a bank alapokmányának megfelelően és különösen igazgatóságának egyhangú döntésével a Bizottság elutasító véleménye esetén úgy dönthet, hogy saját forrásaiból kölcsönt nyújt a kamattámogatás függvényében; mivel e szempontot figyelembe véve a kamattámogatás nyújtására elfogadott eljárásnak minden esetben egyértelmű döntést kell eredményeznie a támogatás odaítélése vagy elutasítása vonatkozásában, az esettől függően;

mivel ajánlatos rendelkezni egy, a tagállamok képviselőiből álló bizottságról, amely segítséget nyújt a banknak az e rendelettel ráruházott feladatok végrehajtásában;

mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések eredményes kezelésének biztosításához és a kedvezményezett országokkal a kapcsolatok kialakításának megkönnyítése érdekében többéves tervezetre van szükség;

mivel az e rendelet szerinti intézkedések túllépnek a fejlesztési segítségnyújtás keretén és csak részben fejlődő országoknak minősíthető országok esetében kell alkalmazni azokat; mivel ennélfogva e rendeletet csak a Szerződés 235. cikkében meghatározott jogkörök alapján lehet elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Közösség az I. mellékletben felsorolt mediterrán harmadik országok és területek (a továbbiakban: mediterrán térségbeli partnerek) által a gazdasági és társadalmi struktúrájuk megreformálására és a gazdasági fejlődésből esetlegesen fakadó társadalmi vagy környezeti következmények csökkentése érdekében tett erőfeszítéseinek támogatására irányuló Euro-Mediterrán partnerség alapelvei és prioritásai keretében intézkedéseket hoz.

(2) A támogató intézkedések kedvezményezettjei nem csak államok és régiók lehetnek, hanem helyi hatóságok, regionális szervezetek, állami szervek, helyi vagy hagyományos közösségek, a gazdasági tevékenységet segítő szervezetek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, kölcsönös önsegélyező társaságok, szövetségek, alapítványok és nem kormányzati szervezetek is.

(3) E program 1995-től 1999-ig terjedő időszakra vonatkozó végrehajtására a pénzügyi referenciaösszeg 3424,5 millió ECU.

Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv korlátai között a költségvetési hatóság engedélyezi.

2. cikk

(1) E rendelet célja a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések révén hozzájárulni az Euro-Mediterrán partnerség három ágazatában a közös érdekű kezdeményezésekhez: a politikai stabilitás és a demokrácia megerősítése, az Euro-Mediterrán szabadkereskedelmi övezet létrehozása és a gazdasági és társadalmi együttműködés fejlesztése, kellő figyelmet fordítva az emberi és kulturális szempontokra.

(2) E támogató intézkedéseket a hosszú távú stabilitás és jólét elérése céljának figyelembevételével hajtják végre, különösen a gazdasági átmenet, a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint a regionális és határokon átlépő együttműködés területén. A vonatkozó eljárások céljait és részleteit a II. melléklet határozza meg.

3. cikk

E rendelet a demokratikus alapelvek és a jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán alapul, amelyek a rendelet lényeges elemét képezik, és amelyek megsértése megfelelő intézkedések elfogadását teszi indokolttá.

4. cikk

(1) A Bizottság a tagállamokkal egyetértésben és a kölcsönös és rendszeres információcsere alapján - ideértve a helyszíni információcserét is, különösen az indikatív programokra és projektekre tekintettel - biztosítja a Közösség és az egyes tagállamok segítségnyújtási erőfeszítéseinek eredményes koordinálását együttműködési programjaik következetességének és egymást kiegészítő jellegének fokozása érdekében. Ezen kívül a Bizottság ösztönzi a nemzetközi pénzintézetekkel, az Egyesült Nemzetek Szervezetének együttműködési programjaival és a más adományozókkal folytatott koordinációt és együttműködést.

(2) Az e rendeletben említett intézkedéseket a Közösség elfogadhatja akár függetlenül, akár egyrészről magukkal a mediterrán térségbeli partnerekkel vagy a tagállamok és a bank állami vagy magán szerveivel, másrészről multilaterális szervekkel vagy harmadik országokkal folytatott társfinanszírozás formájában.

5. cikk

(1) Az e rendelet szerint finanszírozandó intézkedéseket többek között a kedvezményezettek prioritásainak, felmerülő igényeinek, felvevőképességének és a strukturális reformok irányába megtett lépéseinek figyelembe vételével választják ki.

A kiválasztás továbbá annak felmérésén alapul, hogy az intézkedések mennyire eredményesen valósítják meg a közösségi támogatás által meghatározott célokat, adott esetben a társulási vagy együttműködési megállapodások rendelkezéseinek megfelelően.

(2) A hároméves időszakokat felölelő indikatív programokat a bankkal együttműködésben nemzeti és regionális szinten alakítják ki. Figyelembe veszik a mediterrán térségbeli partnerekkel meghatározott prioritásokat, beleértve a gazdasági párbeszéd következtetéseit. A programokat szükség szerint évente frissítik.

A programok meghatározzák a közösségi támogatás fő célkitűzéseit, iránymutatásait és az elsőbbséget élvező szektorokat a II. melléklet II. szakaszában említett területeken, a programok értékelésére vonatkozó tényezőkkel együtt. A programok (átfogó, illetve elsőbbséget élvező szektorok szerinti) javasolt összegeket tartalmaznak és felsorolják az érintett program finanszírozására vonatkozó feltételeket, figyelembe véve azt, hogy a MEDA költségvetési tétel végrehajtásához megfelelő tartalékot kell hagyni.

A programokat a szerzett tapasztalatok, a mediterrán térségbeli partnerek által a strukturális reform, a makrogazdasági stabilizáció és a szociális haladás terén tett előrelépés, valamint az új társulási megállapodások szerinti gazdasági együttműködés eredményeinek figyelembevételével módosítani lehet.

(3) A finanszírozási döntések főleg az indikatív programokon alapulnak.

6. cikk

(1) A közösségi finanszírozás főleg támogatások vagy kockázati tőke formájában történik. A környezetvédelem területén az együttműködési intézkedésekkel kapcsolatban a közösségi finanszírozás a bank által saját forrásból nyújtott kölcsönök kamattámogatásának formájában is történhet. A támogatás mértéke 3 %.

(2) A támogatásokat a 2. cikkben meghatározott célok megvalósításához hozzájáruló tevékenységek, projektek vagy programok finanszírozására vagy társfinanszírozására lehet felhasználni. A tevékenységeknek, projekteknek vagy programoknak nyújtott egyes támogatások finanszírozási plafonja függ attól is, hogy e támogatások mennyire képesek a pénzügyi megtérülést biztosítani. A magánszektor rendelkezésére bocsátott finanszírozás általában kereskedelmi feltételek mellett történik, hogy a lehető legnagyobb mértékben el lehessen kerülni a helyi pénzpiacok torzulásait.

(3) A finanszírozási döntések és az azokból eredő esetleges finanszírozási megállapodások és szerződések rendelkeznek többek között a Bizottság által gyakorolt felügyeletről és pénzügyi ellenőrzésről, valamint a Számvevőszék által folytatott ellenőrzésről, amelyet adott esetben a helyszínen végeznek.

Az e rendelet szerint finanszírozott és a bank által kezelt műveletek felügyeletét a Számvevőszék a Bizottság, a bank és a Számvevőszék között egyeztetett eljárások szerint végzi.

(4) A kockázati tőkét elsősorban a saját forrásoknak vagy ilyennek tekintett forrásoknak a termelő ágazatban működő vállalkozások (magántulajdonú vagy vegyes tulajdonú) rendelkezésére bocsátása érdekében alkalmazzák, különösen azon vállalkozások részére, amelyek egy közösségi tagállamot és harmadik vagy mediterrán országok vagy területek állampolgárságával rendelkező természetes vagy jogi személyeket kapcsolnak össze.

A bank által biztosított és kezelt kockázati tőke a következő formákat öltheti:

a) alárendelt kölcsönök, amelyek visszatérítése és az esetleges kamatfizetések csak az egyéb banki követelések rendezését követően válnak esedékessé;

b) feltételes kölcsönök, amelyek törlesztése vagy tartama a kölcsön nyújtásakor meghatározott feltételek teljesítésétől függ;

c) a Közösség nevében ideiglenes kisebbségi tulajdonrész harmadik országok vagy a mediterrán térség területein alapított vállalkozások tőkéjében;

d) tulajdonrészek finanszírozása a mediterrán térségbeli partnereknek vagy hozzájárulásukkal, az adott mediterrán térségbeli partnerországokban lévő vállalkozásoknak nyújtott feltételes kölcsönök formájában, közvetlenül vagy pénzintézeteik közvetítésével.

7. cikk

(1) Az e rendelet szerinti intézkedések kiterjedhetnek a projektek és programok végrehajtásához szükséges helyi kiadásokra és az áruk és szolgáltatások behozatalának kiadásaira. A közösségi finanszírozásból ki kell zárni az adókat, illetékeket és díjakat.

Az e rendelet szerinti közösségi finanszírozású intézkedések végrehajtásáról szóló szerződések az érintett partner részéről legalább olyan kedvező fiskális és vámrendszer hatálya alá tartoznak, mint amelyet az a legnagyobb kedvezményben részesített államra vagy legnagyobb kedvezményben részesített nemzetközi fejlesztési szervezetre alkalmaz.

(2) Sor kerülhet a támogatási intézkedések előkészítése, kezdeményezése, nyomon követése, ellenőrzése és végrehajtása során felmerülő költségek fedezésére is.

(3) A képzési, kommunikációs és kutatási programok keretében és más projektek keretében is fedezni lehet a működési és karbantartási költségeket, különösen a külföldi valutában finanszírozandó ilyen költségeket. Általános szabályként az ilyen költségeket csak az indulás szakaszában lehet fedezni, és azokat fokozatosan csökkenteni kell.

(4) A termelési ágazat beruházási projektjei esetében a közösségi finanszírozást egyesítik a kedvezményezett saját forrásaival vagy a piaci feltételek mellett történő finanszírozással, figyelembe véve a projekt jellegét. Maximalizálni kell a címzett hozzájárulását vagy a piaci feltételek mellett biztosított finanszírozás által képviselt hozzájárulást. A közösségi finanszírozás - beleértve a bank saját forrásait érintő finanszírozást - semmi esetre sem haladhatja meg a teljes beruházási költség 80 %-át. Ez a finanszírozási maximum csak kivételes, valamint a művelet természete által megfelelően indokolt esetben nyújtható.

8. cikk

(1) A beszerzési megbízások (pályázati kiírások és szerződések) megkülönböztetésmentesen nyitottak a tagállamok és a mediterrán térségbeli partnerek összes természetes és jogi személyei előtt.

(2) A Bizottság biztosítja a következőket:

- azonos feltételek mellett a lehető legszélesebb körű részvétel a szállításra, munkálatokra és szolgáltatásokra vonatkozó megbízásokban,

- a kiválasztási és értékelési szempontok alkalmazásában szükséges átláthatóság és szigorúság,

- a program által finanszírozott kezdeményezésekben történő részvétel iránt érdeklődő cégek, szervezetek és intézmények közötti tényleges verseny,

- az e célok részletes végrehajtásával összefüggő eljárási iránymutatás sürgős benyújtása a MED-bizottság részére, amelyet a 11. cikknek megfelelően vizsgálnak meg.

(3) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a tervezett beszerzési megbízások tartalmát, tárgyát, terjedelmét megjelölve közzéteszi az alábbiakat:

- évente egyszer a közzétételt követő 12 hónapra vonatkozóan pályáztatás alapján odaítélendő szolgáltatási és műszaki együttműködési tevékenységekre vonatkozó szerződéstervezetek,

- háromhavonta egyszer a fenti tervezetek esetleges módosítása.

(4) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve, kérelemre a Közösség minden érdeklődő cégének, szervezetének és intézményének szolgáltat dokumentációt a MEDA-programok általános vonatkozásairól és a programokban történő részvétel követelményeiről.

(5) A finanszírozási javaslatok utalnak a tervezett megbízásokra, beleértve a becsült összegeket, az odaítélésükre szolgáló eljárást és a pályázati kiírások tervezett dátumait.

(6) A szerződéseket az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet rendelkezései szerint ítélik oda a vállalkozásoknak.

(7) A pályázati kiírás eredményeit közzéteszik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. A Bizottság a 11. cikk szerinti bizottságnak hathavonta benyújtja a MEDA programok és projektek végrehajtása során megkötött szerződésekről szóló részletes, konkrét tájékoztatást.

(8) Társfinanszírozás esetén a pályázati kiírásokban és szerződésekben érintett mediterrán térségbeli partnerek körén kívül eső pályázók részvételét a Bizottság eseti elbírálás alapján engedélyezheti. Ilyen esetekben harmadik országok vállalkozásainak a részvétele csak viszonosság esetén elfogadható.

9. cikk

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett indikatív programokra vonatkozó iránymutatásokat a Bizottság javaslatára a Tanács minősített többséggel eljárva fogadja el, az érintett mediterrán térségbeli partnerekkel folytatott párbeszédet követően.

A Bizottság, javaslataival együtt, tájékoztatás céljából továbbítja átfogó pénzügyi programtervezetét, különösen a nemzeti és regionális indikatív programok teljes összegének megjelölésével, valamint az e programok keretében elfogadott teljes összegnek a kedvezményezett ország és az elsőbbséget élvező szektor szerinti elosztását.

(2) Az indikatív programokat és azok bármilyen módosítását a főleg ezeken alapuló finanszírozási döntésekkel együtt a Bizottság a 11. cikk rendelkezései szerint fogadja el.

(3) A bank által nyújtott kölcsönök kamattámogatásával és a kockázati tőkével összefüggő döntésektől eltérő, 2000000 ECU összeget meghaladó finanszírozási döntéseket a 11. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadják el, a (4) és (6) bekezdés figyelembe vételével.

(4) Az átfogó elosztásra vonatkozó finanszírozási döntéseket a 11. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadják el. Egy átfogó elosztáson belül a Bizottság fogadja el a 2000000 ECU összeget meg nem haladó finanszírozási döntéseket. A 11. cikkben meghatározott bizottságot rendszeresen és haladéktalanul, de mindenképpen annak következő ülése előtt tájékoztatni kell a legfeljebb 2000000 ECU-t érintő intézkedésekre vonatkozó finanszírozási döntésekről.

(5) A 11. cikkben meghatározott eljárással összhangban elfogadott finanszírozási döntéseket módosító döntéseket a Bizottság hozza meg abban az esetben, ha azok nem járnak lényeges módosításokkal vagy az eredeti kötelezettségvállalás 20 %-át meghaladó további kötelezettségvállalással. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 11. cikkben említett bizottságot az esetleges ilyen döntésekről.

(6) A decentralizált együttműködés keretébe tartozó csereprogramokat a Bizottság a 11. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadja el.

(7) A bank által nyújtott kölcsönökre vonatkozó kamattámogatással összefüggő finanszírozási döntéseket a 12. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadják el. A kockázati tőkével összefüggő finanszírozási döntéseket a 13. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadják el.

10. cikk

(1) Az e rendeletben említett, az Európai Közösségek általános költségvetéséből finanszírozott intézkedéseket a Bizottság kezeli az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletnek megfelelően.

(2) A 11. cikkben említett bizottsághoz benyújtott finanszírozási javaslatokban és a 15. cikkben említett értékelésekben a Bizottság betartja az ésszerű pénzgazdálkodás és különösen a gazdaságosság és költséghatékonyság költségvetési rendeletben említett elveit.

11. cikk

(1) A Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottság (a továbbiakban: a MED bizottság) segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője. A bank képviselője szavazati jog nélkül részt vesz a MED-bizottság ülésein.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadandó határozataira előírt a többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével. Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem határozott, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

(4) A bizottság az elnök által esetleg valamely tagállam képviselőjének kérésére eléterjesztett bármilyen más, e rendelet végrehajtásával összefüggő kérdést megvizsgálhat, különösen az általános végrehajtással, a program igazgatásával vagy a 4. és 5. cikkben említett társfinanszírozással és koordinációval összefüggő kérdéseket.

(5) A bizottság az eljárási szabályzatát minősített többséggel fogadja el.

(6) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a bizottságot és információt szolgáltat a bizottságnak az e rendelet szerinti intézkedések végrehajtásáról.

(7) Az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást kap e rendelet végrehajtásáról.

12. cikk

(1) A környezetvédelem területén támogatott kölcsönökkel finanszírozandó projektek tekintetében a bank a finanszírozási javaslatot alapokmányával összhangban készíti el. A bank kikéri a Bizottság véleményét alapokmányának 21. cikkével összhangban, valamint a 14. cikkben említett bizottság véleményét.

(2) A 14. cikkben említett bizottság véleményt bocsát ki a bank javaslatáról. A Bizottság képviselője közvetíti e bizottságnak az általa képviselt intézménynek az érintett projekttel kapcsolatban kialakított álláspontját, különösen arról, hogy az megfelel-e e rendelet céljainak és a Tanács által elfogadott általános iránymutatásnak. Ezen kívül a bank tájékoztatja a 14. cikkben említett bizottságot a nem támogatott kölcsönökről, amelyeket a bank saját forrásaiból tervez nyújtani.

(3) E konzultáció alapján a bank felkéri a Bizottságot, hogy hozzon finanszírozási döntést az érintett projekt részére történő kamattámogatás nyújtásáról.

(4) A Bizottság benyújtja a MED-bizottságnak a kamattámogatás finanszírozását engedélyező, vagy adott esetben elutasító döntéstervezetét.

(5) A Bizottság a (4) bekezdésben említett döntést továbbítja a banknak, amely a kölcsönt nyújtja, ha a döntés megadja a támogatást.

13. cikk

(1) A bank véleményezésre benyújtja a 14. cikkben említett bizottságnak a kockázatitőke-műveletekkel összefüggő projekteket. A Bizottság képviselője közvetíti e bizottságnak az általa képviselt intézménynek az érintett projekttel kapcsolatban kialakított álláspontját, különösen arról, hogy az megfelel-e e rendelet céljainak és a Tanács által elfogadott általános iránymutatásnak.

(2) E konzultáció alapján a bank továbbítja a projektet a Bizottságnak.

(3) A Bizottság a finanszírozási döntést a projekt jellemzőinek megfelelő határidőn belül hozza meg.

(4) A Bizottság a (3) bekezdésben említett döntését továbbítja a banknak, amely megteszi a megfelelő intézkedéseket.

14. cikk

(1) A banknál létrehoznak egy, a tagállamok képviselőiből álló bizottságot (a továbbiakban: a 14. cikk szerinti bizottság). E bizottság elnöke a bank igazgatóságának elnöki tisztét mindenkor betöltő tagállam képviselője; titkárságát a bank biztosítja. A Bizottság egy képviselője részt vesz a tanácskozásokon.

(2) A 14. cikk szerinti bizottság eljárási szabályzatát a Tanács egyhangúlag fogadja el.

(3) A bizottság a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdése szerinti minősített többséggel ad véleményt.

(4) A 14. cikk szerinti bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdése szerint súlyozzák.

15. cikk

(1) A Bizottság a bankkal együtt megvizsgálja az e rendelet értelmében hozott intézkedések végrehajtásának helyzetét és legkésőbb április 30-ig éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés tájékoztat az év során finanszírozott intézkedésekről, a titkosság kellő figyelembevételével, és értékeli az elért eredményeket.

(2) A Bizottság és a bank az azokat egyaránt érintő főprojekteket közösen értékelik annak megállapítása érdekében, hogy elérték-e a kitűzött célokat, valamint azért, hogy a jövőbeni tevékenységek eredményességét növelő iránymutatásokat kialakítsák. Az értékelő jelentéseket, a titkosság kellő figyelembevételével, a Tanács és az Európai Parlament rendelkezésére bocsátják. Amennyiben e jelentések a bank által kezelt műveleteket érintenek, a jelentéseket a tagállamoknak is rendelkezésükre bocsátják.

(3) A Bizottság a bankkal együttműködve háromévente átfogó értékelő jelentést készít a mediterrán térségbeli partnerek érdekében történő együttműködési politikáról, és azt haladéktalanul benyújtja a MED-bizottságnak.

A MED-bizottság minden évben pontos, részletes tájékoztatást kap a meglévő hálózatok összetételéről és tevékenységeiről.

A Bizottság kétévente továbbítja minden egyes program értékelését.

(4) A decentralizált együttműködés tekintetében a Bizottság évente pontos, részletes tájékoztatást ad a MED-bizottságnak a meglévő hálózatok összetételéről és tevékenységeiről, kétévente pedig minden egyes program értékeléséről.

(5) A Bizottság minden évben tájékoztatja a tagállamokat a még rendelkezésre álló vagy a már elosztott forrásokról.

(6) A Tanács e rendeletet 1999. június 30-a előtt felülvizsgálja. E célból a Bizottság legkésőbb 1998. december 31-ig benyújt a Tanácsnak egy értékelő jelentést, a rendelet jövőjére, és szükség szerint a módosításaira vonatkozó javaslataival együtt.

16. cikk

1997. június 30-a előtt határozzák meg a megfelelő intézkedések elfogadására vonatkozó végleges eljárást arra az esetre, ha egy mediterrán térségbeli partner további támogatásának valamely lényeges feltétele hiányzik.

17. cikk

(1) Az 1763/92/EGK rendelet 1996. december 31. napjától hatályát veszti.

(2) 1997. január 1. napjától az azon a napon még hatályban lévő jegyzőkönyvek kezelésére és a lejárt jegyzőkönyvek szerint fennmaradó források lekötésére az 1762/92/EGK rendeletet kell alkalmazni.

18. cikk

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 23-án

a Tanács részéről

az elnök

I. Yates

[1] HL C 232., 1995.9.6, 5. o. és HL C 150., 1996.5.24., 15. o.

[2] HL C 17., 1996. 1.22., 184. o. és az 1996. június 20-i vélemény (HL C 198., 1996.7.8.).

[3] HL L 181., 1992.7. 1., 1. o.

[4] HL L 181., 1992.7.1., 5. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT PARTNER TERÜLETEK ÉS ORSZÁGOK

Algériai Demokratikus Népi Köztársaság

Ciprusi Köztársaság

Egyiptomi Arab Köztársaság

Izrael Állam

Jordán Királyság

Libanoni Köztársaság

Máltai Köztársaság

Marokkói Királyság

Szíriai Arab Köztársaság

Tunéziai Köztársaság

Török Köztársaság

A Gázai Övezet és a Nyugati Part megszállt területei

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 2. CIKK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS RÉSZLETES SZABÁLYOK

I. a) A gazdasági átmenet és az Euro-Mediterrán szabadkereskedelmi övezet létrehozásának támogatása különösen a következőket foglalja magában:

- munkahelyteremtés és a magánszektor fejlesztése, beleértve az üzleti környezet javítását és a KKV-k támogatását,

- az Európai Közösség és a mediterrán térségbeli partnerek, valamint a mediterrán térségbeli partnerek egymás közötti befektetéseinek, ipari együttműködésének és kereskedelmének ösztönzése,

- a gazdasági infrastruktúra fejlesztése, lehetőleg a pénzügyi és adózási rendszereket is beleértve.

b) A strukturális alkalmazkodásra vonatkozó programokat támogató műveleteket a következő alapelvek alapján hajtják végre:

- a támogató programokat úgy alakítják ki, hogy azok visszaállítsák az általános pénzügyi egyensúlyt, és a gyorsított ütemű növekedés számára kedvező gazdasági környezetet teremtsenek, ugyanakkor törekedjenek a népesség jólétének javítására,

- a támogató programokat az egyes országok konkrét helyzetéhez igazítják, és figyelembe veszik a gazdasági és társadalmi körülményeket,

- a támogató programok különösen azokat a negatív hatásokat enyhíteni hivatott intézkedéseket határozzák meg, amelyeket a strukturális alkalmazkodás folyamata gyakorolhat a társadalmi körülményekre és a foglalkoztatásra, különösen a népesség hátrányos helyzetben lévő rétegeire,

- a támogató programokat az Európai Közösséggel kialakított szabadkereskedelmi övezet figyelembe vételével határozzák meg,

- a támogató programok egyik legfőbb vonása a gyors folyósítás.

A következő jogosultsági kritériumoknak kell eleget tenni:

- az érintett országnak egy, a Bretton Woods-i intézmények által jóváhagyott reformprogramot kell megvalósítania, vagy a reform makrogazdasági terjedelmét és hatékonyságát tekintve ezzel egyenértékűnek elismert programot kell végrehajtania ezen intézményekkel összehangoltan, azonban nem feltétlenül azok pénzügyi támogatásával,

- figyelembe kell venni az ország gazdasági helyzetét, és különösen annak eladósodottságát, adósságszolgálatának terheit, fizetési mérlegeit, a valuta rendelkezésére állását, költségvetési helyzetét, monetáris helyzetét, az egy főre eső GNP szintjét és a munkanélküliség szintjét.

II. A jobb társadalmi-gazdasági egyensúly elérésére vonatkozó támogatás különösen a következőt tartalmazza:

- a civil társadalom és a lakosság részvétele a fejlesztési intézkedések tervezésében és végrehajtásában,

- a szociális ellátások javítása, különösen az egészségügy, családtervezés, vízellátás, köztisztaság és lakásügy területén,

- a szegénység elleni küzdelem,

- harmonikus és integrált vidékfejlesztés és a városi életkörülmények javítása,

- a halászattal kapcsolatos megerősített együttműködés és a tengeri erőforrások fenntartható kiaknázása,

- megerősített környezetvédelmi együttműködés,

- a gazdasági infrastruktúrák fejlesztése, különösen a közlekedés, energia, vidékfejlesztés, információ-technológia és távközlés ágazatában,

- az emberi erőforrások integrált fejlesztése a tagállami programok kiegészítéséhez, különös tekintettel az ipari együttműködés összefüggésében a folyamatos szakképzésre, és a tudományos és műszaki kutatási lehetőségek fejlesztésére,

- a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának erősítése,

- kulturális együttműködési és ifjúsági csereprogramok,

- a fenti intézkedések révén együttműködés és műszaki segítségnyújtás az illegális bevándorlás, a kábítószer-kereskedelem és a nemzetközi bűnözés csökkentése érdekében.

III. A regionális és határokon átnyúló együttműködést különösen a következő területeken kell támogatni:

a) a mediterrán térségbeli partnerek egymás közötti regionális együttműködési struktúráinak létrehozása és fejlesztése;

b) - a regionális kereskedelemhez szükséges infrastruktúra kialakítása, beleértve a közlekedést, hírközlést és energiát,

- a jogi és közigazgatási előírások fejlesztése és kis nagyságrendű infrastrukturális projektek megvalósítása a határátlépéssel összefüggésben,

- nagytérségi regionális együttműködés és a közösségi intézkedéseket e területen kiegészítő intézkedések, beleértve a mediterrán térségbeli partnerek közlekedési és energetikai hálózatai és a transzeurópai hálózatok összekapcsolásának támogatását;

c) egyéb regionális tevékenységek, beleértve az európai-arab párbeszédet;

d) az Unió és a mediterrán térségbeli partnerek civil társadalmai közötti csereprogramok, decentralizált együttműködés, ennek keretében:

- célul tűzi ki a közösségi támogatás nem kormányzati kedvezményezettjeinek a meghatározását,

- különösen az egyetemek és kutatók, helyi közösségek, szövetségek, szakszervezetek és nem kormányzati szervezetek, média, magánvállalkozók és kulturális intézmények a legszélesebb értelemben véve, valamint a IV. pontban felsorolt egyéb szervek hálózatba kapcsolására összpontosít.

A programoknak a hálózatok közötti tájékoztatásra és a hálózati partnerek közötti tartós kapcsolatok előmozdítására kell összpontosítaniuk.

IV. A felelősségteljes irányítást a civil társadalom kulcsfontosságú intézményeinek és kulcsfontosságú élharcosainak támogatásával mozdítják elő, mint például a helyhatóságok, vidéki és falusi csoportok, kölcsönös önsegélyező társaságok, szakszervezetek, a média és az üzleti tevékenységet segítő szervezetek, továbbá a közigazgatás politikák kialakítására és azok végrehajtásának igazgatására irányuló kapacitásának fejlesztéséhez nyújtott segítséggel.

V. Az e rendelet értelmében hozott intézkedések figyelembe veszik a nők gazdasági és társadalmi életben betöltött szerepét. Különös fontosságot kell tulajdonítani a nők oktatásának és a részükre történő munkahelyteremtésnek.

Az intézkedések figyelembe veszik továbbá a fiatalok oktatásának és a részükre történő munkahelyteremtés szükségességét, társadalmi beilleszkedésük megkönnyítése érdekében.

VI. Az e rendelet szerint finanszírozott tevékenységek főleg a műszaki segítségnyújtást, képzést, intézményépítést, tájékoztatást, szemináriumok, tanulmányok, mikro-, kis-, és középméretű vállalkozásokba és infrastruktúrába történő beruházásra vonatkozó projekteket és a segítségnyújtás közösségi jellegét kiemelni célzó programokat foglalnak magukban. Lehetőséget kell teremteni a decentralizált együttműködésre, ahol ez eredményesnek bizonyulhat. A kockázatitőke-műveleteket és a kamattámogatásokat a bankkal együttműködve finanszírozzák.

VII. Az e rendelet szerinti eszközökkel finanszírozott tevékenységek előkészítésében és végrehajtásában kellő figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R1488 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R1488&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére