32005L0015[1]

A Tanács 2005/15/EK irányelve (2005. február 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének módosításáról

A TANÁCS 2005/15/EK IRÁNYELVE

(2005. február 28.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2004/102/EK irányelv (2) módosítja a 2000/29/EK irányelvet, és azt a tagállamok 2005. március 1-jéig végrehajtják.

(2) A 2004/102/EK irányelv fával és fatermékekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. A raklapokkal, dobozokkal és alomfával kapcsolatos intézkedések összhangba hozzák a közösségi intézkedéseket a FAO Növény-egészségügyi intézkedésekhez megállapított nemzetközi szabványának 15. számú, 2002. márciusi, a Növény-egészségügyi Intézkedések Negyedik Átmeneti Bizottsága (ICPM) által elfogadott, "A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatással".

(3) A 15. számú szabvány meghatározza, hogy a tűlevelű és nem tűlevelű nyersfából készült facsomagolást (beleértve az alomfát) jóváhagyott eljárásoknak kell alávetni, csakúgy, mint a hőkezelés (56 °C legalább 30 percig) vagy metil-bromiddal történő fertőtlenítés. Ezen túl a fán meghatározott jelzésnek kell szerepelnie, amely igazolja, hogy a fát jóváhagyott eljárásnak vetették alá.

(4) A szabvány ugyancsak előírja, hogy az országok megkövetelhetik, hogy a jóváhagyott eljárásnak alávetett, behozott fa csomagolóanyag kéregmentes fából készüljön, és "technikai igazolás" jelzéssel legyen ellátva.

(5) Harmadik országok kérték, hogy a Közösség vegyen fontolóra alternatív módszereket ugyanezen cél elérése érdekében. Ennek érdekében kutatások folynak a kéregtelenítés szakmai szempontjait illetően, különösen a kezelési eljárásokat kiegészítően a kártevőkockázat csökkentésének hatékonyságának a kéregtelenítés vonatkozásában.

(6) E kutatás eredményeire való várakozás alatt helyénvaló a kéregmentes fára vonatkozó követelmények alkalmazásának elhalasztása.

(7) A 2000/29/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(8) A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság az elnöke által meghatározott határidőn belül nem nyilvánított ki véleményt,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 2. pontja a következő bekezdéssel egészül ki a jobb oldali oszlop végén:

"Az első francia bekezdés, amely megköveteli, hogy a fa csomagolóanyag kéregmentes gömbfából készüljön, kizárólag 2006. március 1-jétől alkalmazandó."

2. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 8. pontja a következő bekezdéssel egészül ki a jobb oldali oszlop végén:

"Az a) pont első sora, amely megköveteli, hogy a fa csomagolóanyag kéregmentes gömbfából készüljön, kizárólag 2006. március 1-jétől alkalmazandó."

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2005. február 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal ezen rendelkezések szövegét, valamint egy megfelelési táblázatot e rendelkezések és ezen irányelv között.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. március 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 28-án

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/102/EK bizottsági irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 309., 2004.10.6., 9. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0015&locale=hu