31992D0353[1]

A Bizottság határozata (1992. június 11.) a törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról

A Bizottság határozata

(1992. június 11.)

a törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról

(92/353/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel a méneskönyveket valamennyi tagállamban tenyésztő egyesületek, szövetségek vagy hatósági szolgálatok vezetik vagy adják ki; mivel ezért fontos megállapítani az említett egyesületek és szövetségek jóváhagyásának vagy elismerésének kritériumait;

mivel a 90/427/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a megállapítandó kritériumoknak lehetővé kell tenniük annak biztosítását, hogy a jóváhagyott vagy elismert egyesületek és szövetségek betartsák a fajta eredetét nyilvántartó méneskönyvet vezető egyesület vagy szövetség által megállapított elveket;

mivel az egyesületnek vagy szövetségnek azon tagállam illetékes hatóságainak kell benyújtania a jóváhagyás vagy elismerés iránti kérelmét, amelynek területén a székhelye található;

mivel ha egy egyesület vagy szövetség megfelel bizonyos kritériumoknak, és meghatározott célokkal rendelkezik, azon tagállam illetékes hatóságainak, amelyekhez a kérelmet benyújtotta, hivatalosan jóvá kell hagyniuk vagy el kell ismerniük;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Tenyésztéstechnikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hivatalos jóváhagyás vagy elismerés érdekében a méneskönyveket vezető vagy kiadó egyesületeknek és szövetségeknek kérelmet kell benyújtaniuk azon tagállam hatóságaihoz, amelynek területén a székhelyük található.

2. cikk

(1) Az érintett tagállam hatóságainak hivatalosan jóvá kell hagyniuk vagy el kell ismerniük minden méneskönyvet vezető vagy kiadó egyesületet vagy szövetséget, amennyiben az megfelel a mellékletben megállapított feltételeknek.

(2) Mindazonáltal az olyan tagállamban, ahol egy bizonyos fajta tekintetében már egy vagy több hivatalosan jóváhagyott vagy elismert egyesület vagy szövetség létezik, az illető tagállam hatóságai visszautasíthatják egy új egyesület vagy szövetség elismerését:

- ha az veszélyezteti a fajta megőrzését, vagy egy létező egyesület vagy szövetség működését, illetve nemesítési vagy szelekciós programját, vagy

- ha az ahhoz a fajtához tartozó lóféléket be lehet jegyezni vagy regisztrálni lehet egy méneskönyv meghatározott szakaszában, amelyet olyan egyesület vagy szövetség vezet, amely betartja - különösen a szóban forgó szakaszra vonatkozóan - az adott fajta eredetét nyilvántartó méneskönyvet vezető egyesület vagy szövetség által megállapított, a melléklet 3. b) pontjával összhangban lévő elveket.

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a hivatalos jóváhagyásokról illetve elismerésekről, valamint a vitatott elutasításokról.

(4) Ha egy tagállamban visszautasítják egy egyesület vagy egy szövetség hivatalos jóváhagyását vagy elismerését, a visszautasítás okairól írásban kell tájékoztatni az egyesületet vagy szövetséget.

3. cikk

Az érintett tagállam hatóságainak vissza kell vonniuk a hivatalos jóváhagyást vagy elismerést a méneskönyvet vezető egyesülettől vagy szövetségtől, ha az nem teljesíti következetesen a mellékletben megállapított feltételeket.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. június 11-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Hivatalos jóváhagyás vagy elismerés céljából az egyesület vagy szövetség, amely méneskönyveket vezet, méneskönyvszakaszokat ad ki, illetve törzskönyvezett lófélék tekintetében méneskönyvet ad ki, köteles:

1. jogi személyiséggel rendelkezni azon tagállam hatályos jogszabályaival összhangban, ahol a kérelmet benyújtják;

2. bizonyítani az illetékes hatóságoknak, hogy:

a) hatékonyan működik;

b) betartja a fajta eredetét nyilvántartó méneskönyvet vezető egyesület vagy szövetség által megállapított, a melléklet 3. b) pontjával összhangban lévő elveket, amennyiben a szóban forgó egyesület vagy szövetség nem maga tartja fenn a fajta eredetét nyilvántartó méneskönyvet;

c) el tudja végezni a családfa vezetéséhez szükséges ellenőrzéseket;

d) elegendő számú lófélével rendelkezik nemesítési vagy szelekciós program végrehajtásához, illetve a fajta megőrzéséhez, amennyiben ezt szükségesnek tartják;

e) rendelkezésre tudja bocsátani azokat az adatokat (például a teljesítményről), amelyek szükségesek a nemesítési, szelekciós vagy fajtamegőrzési program végrehajtásához;

3. elveket meghatározni:

a) arra a rendszerre vonatkozóan, amely megadja a lófélék nemesítés, szelekció vagy fajtamegőrzés céljából történő értékeléséhez szükséges adatokat;

b) a fajta eredetét nyilvántartó méneskönyvet vezető egyesület vagy szövetség esetében:

- a családfa vezetésének rendszerére vonatkozóan;

- a fajta (vagy fajták), illetve a méneskönyvben foglalt állomány jellemzőinek meghatározására vonatkozóan;

- a lóféléket azonosító rendszer elveire vonatkozóan;

- a szelekció alapvető céljainak meghatározására vonatkozóan;

- a méneskönyv szerkezetét illetően, ha a lófélék bejegyzésére eltérő feltételek vonatkoznak, vagy ha a könyvbe bejegyzett lófélék osztályozásának módszerei eltérőek;

- amennyiben szükséges, az egy vagy több más méneskönyvbe bejegyzett származási vonalakra vonatkozóan;

4. eljárási szabályokkal rendelkezni, amelyek előírják különösen a tenyésztők közti hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Mindazonáltal, ha a Közösség területén ugyanazon fajta tekintetében több egyesület vagy szövetség is létezik, amelyek hatásköre a terület egészére kiterjed, az egyesületek vagy szövetségek eljárási szabályai előírhatják, hogy a lóféléknek egy meghatározott területen kell születniük ahhoz, hogy bejegyezhessék őket a születés igazolásának céljából. Ez a korlátozás nem vonatkozik a szaporítási célból történő bejegyzésre.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992D0353 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992D0353&locale=hu

Tartalomjegyzék