31997D0362[1]

A Bizottság határozata (1997. május 21.) a karfentrazon-etilnek, a fosztiazátnak és a flutiamidnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismerésérőlEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1997. május 21.)

a karfentrazon-etilnek, a fosztiazátnak és a flutiamidnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/362/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 96/68/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását;

mivel a kérelmezők három hatóanyagról nyújtottak be dokumentációt a tagállamok hatóságaihoz, a hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából;

mivel az FMC Europe NV 1996. február 14-én benyújtotta a francia hatóságokhoz a karfentrazon-etil hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az ISK Biosciences Division 1996. március 5-én benyújtotta az Egyesült Királyság hatóságaihoz a fosztiazát hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Bayer SA 1996. február 1-jén benyújtotta a francia hatóságokhoz a flutiamid hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében az iratok teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről; mivel ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz;

mivel a karfentrazon-etilre, a fosztiazátra és a flutiamidra vonatkozó dokumentációt 1996. december 19-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

mivel az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek;

mivel ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával -, a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel;

mivel ez a határozat nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek;

mivel a tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy Franciaország a karfentrazon-etil és a flutiamid dokumentációjának, és az Egyesült Királyság a fosztiazát dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el;

mivel Franciaország és az Egyesült Királyság a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt; mivel e jelentések kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében, és - az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. az FMC Europe NV által a karfentrazon-etilnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1996. december 19-én átadott dokumentáció;

2. az ISK Biosciences Division által a fosztiazátnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1996. december 19-én átadott dokumentáció;

3. a Bayer SA által a flutiamidnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1996. december 19-én átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. május 21-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 277., 1996.10.30., 25. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0362 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0362&locale=hu