32008L0059[1]

A Tanács 2008/59/EK irányelve ( 2008. június 12. ) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

A TANÁCS 2008/59/EK IRÁNYELVE

(2008. június 12.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási okmányra és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2005-ös csatlakozási okmány 56. cikke előírja, hogy amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a Tanácsnak el kell fogadnia a szükséges jogi aktusokat.

(2) A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása előtt fogadták el, ezért az a csatlakozás ténye miatt kiigazításra szorul.

(3) A 2006/87/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban (2) a tagállamokat ösztönözik arra, hogy a maguk számára, illetve a Közösség érdekében készítsenek táblázatokat, amelyek a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető rendelkezések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/87/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a II. fejezetben a 3. zónáról szóló szakaszban:

i. a szöveg a Belga Királyságra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bolgár Köztársaság

Duna: 845,650 fkm - 374,100 fkm";

ii. a szöveg a Lengyel Köztársaságra és a Szlovák Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"Románia

Duna: a szerb-román határtól (1 075 km) a Sulinai-ágon át a Fekete-tengerig

Duna-Fekete-tenger-csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-énél Cernavodă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 64,410 km-e) a Constanta Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna »0« km-e)

Poarta Albă-Midia Năvodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tenger-csatorna 29,410 km-énél Poarta Albă-nál található csatornatorkolattól (a csatorna 27,500 km-e) a midiai kikötőig (a csatorna »0« km-e)";

b) a 3. fejezetben a 4. zónáról szóló szakaszban a szöveg a Lengyel Köztársaságra és a Szlovák Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"Románia

A 3. zónára vonatkozó szakaszban fel nem sorolt valamennyi egyéb vízi út".

2. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. rész 4. fejezetének 4.05. cikkében:

i. a szöveg Dániára és Lengyelországra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"19 = Románia";

ii. a szöveg Lettországra és Litvániára vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"34 = Bulgária";

b) a III. rész 1. fejezetének 1.06. cikkében:

i. a szöveg Dániára és Lengyelországra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"19 = Románia";

ii. a szöveg Lettországra és Litvániára vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"34 = Bulgária";

c) a IV. rész 1. fejezetének 1.06. cikkében:

i. a szöveg Dániára és Lengyelországra vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"19 = Románia";

ii. a szöveg Lettországra és Litvániára vonatkozó szövegrészek között a következő szövegrésszel egészül ki:

"34 = Bulgária".

2. cikk

(1) A 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2008. december 30-tól megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2008. június 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. VIZJAK

(1) HL L 389., 2006.12.30., 1. o. A legutóbb a 2006/137/EK irányelvvel (HL L 389., 2006.12.30., 261. o.) módosított irányelv.

(2) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0059 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0059&locale=hu