32004R0432[1]

A Bizottság 432/2004/EK rendelete (2004. március 5.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő nyolcadik hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 432/2004/EK rendelete

(2004. március 5.)

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő nyolcadik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel [1] módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletre [2], és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1) A 3821/85/EK tanácsi rendelet I. B melléklete meghatározza a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek szerkezetére, vizsgálatára, beépítésére és felülvizsgálatára vonatkozó műszaki követelményeket.

(2) Különös figyelmet fordítva a rendszer általános biztonságára, illetve a menetíró készülék és az adatrögzítő lapok interoperabilitására, a 3821/85/EK rendelet I B. mellékletében meghatározott egyes műszaki előírásokat módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3821/85/EK rendelet 18. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3821/85/EGK rendelet I. B melléklete a következőképpen módosul:

1. a IV. fejezet 1. pontjának 172. követelményében a "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" kifejezés helyébe a "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ" kifejezés lép;

2. a IV. fejezet 5.3.9. pontjának 227. követelményében a "kalibrálás célja (első beépítés, beépítés, időszakos felülvizsgálat)" szöveg helyébe a "kalibrálás célja (aktiválás, első beépítés, beépítés, időszakos felülvizsgálat)" szöveg lép;

3. az 1. függelék 2.29. pontjának utolsó két sora helyébe a következő szöveg lép:

""

aa

"

;

H

"

bb

"

;

H

A magasabb helyértékű bájttal megadott szerkezetre definiált adatelemek használatára vonatkozó váltások indexe, "00h"; e változatra.";

4. az 1. függelék 2.67. pontjának a vége a következő lábjegyzettel egészül ki:"Lábjegyzet: A gyártókat azonosító kódok naprakész listája az Európai Tanúsító Hatóság honlapján érhető el.";

5. a 2. függelék 3.6.3. pontjában a TCS_333. követelmény ötödik francia bekezdésében az "(eltolási érték + Le > EF mérete)" kifejezés helyébe az "(eltolási érték + Lc > EF mérete)" kifejezés lép;

6. a 2. függelék 3.6.7. pontjában a TCS_348. követelmény táblázata harmadik oszlopában a "CEh" kifejezés helyébe a "C2h" kifejezés lép;

7. a 7. függelék 2.2.2. pontjában a nyolcadik oszlop negyedik sorában a ""8F,EA"" kifejezés helyébe az ""EA,8F"" kifejezés lép;

8. a 7. függelék 2.2.2.2. pontjában a DDP_006. követelményben a ""8F,EA"" kifejezés helyébe az ""EA,8F"" kifejezés lép;

9. a 7. függelék 2.2.6.5. pontjában a DDP_033. követelményben a Hossz (bájtok) "(164)" helyébe a "(167)" lép;

10. a 8. függelék 8.2. pontjában a CPR_075. követelményben:

a) a 40. táblázat címsorában a "recordDataIdentifier értéke # F00B" kifejezés helyébe a "recordDataIdentifier értéke # F90B" kifejezés lép;

b) a 40. táblázat harmadik oszlopában (működési tartomány) a "-59-től 59 perc" helyébe a "-59-től + 59 perc" lép;

11. a 8. függelék 8.2. pontjában a CPR_076. követelményben a 41. táblázat címsorában a "recordDataIdentifier értéke # F022" kifejezés helyébe a "recordDataIdentifier értéke # F922" kifejezés lép;

12. a 8. függelék 8.2. pontjában a CPR_078. követelményben a 42. táblázat címsorában a "recordDataIdentifier értéke # F07E" kifejezés helyébe a "recordDataIdentifier értéke # F97E" kifejezés lép;

13. a 10. függelék 4.2 pontja az "ellenőrzőkártya" szavak után az "és a vállalkozás adatkártyája" szavakkal egészül ki;

14. a 10. függelék 4.2.3. pontjában az "A következő feladatok" szavak helyébe a "Továbbá a következő feladatok" szavak lépnek;

15. a 10. függelék 4.3.2. pontjában a "GENERAL_READ: A felhasználói adatokat bármely felhasználó olvashatja a TOE-ből, a kártyatulajdonos azonosító adatai kivételével, amelyeket csak az ellenőrzőkártyával lehet kiolvasni a VEHICLE_UNIT-ból" szöveg helyébe a "GENERAL_READ: A felhasználói adatokat bármely felhasználó olvashatja a TOE-ből, a kártyatulajdonos azonosító adatai kivételével, amelyeket csak a VEHICLE_UNIT olvashat ki az ellenőrzőkártyákból és a vállalkozás adatkártyájából" szöveg lép;

16. a 11. függelék 2.2.1. pontjában a CSM_003. követelményben "Az RSA-algoritmusban alkalmazott "e" nyilvános kitevő minden generált RSA kulcsban különbözik 2-től" szöveg helyébe "Az RSA-algoritmusban alkalmazott "e" nyilvános kitevő 3 és n-1 közötti egész szám, amely teljesíti a következő feltételt: gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1." szöveg lép;

17. a 11. függelék 3.3.1. pontjában a CSM_017. követelmény 5. megjegyzése 5.1. pontja második táblázatának második oszlopában a "BCD kódolás" kifejezés helyébe az "Egész szám" kifejezés lép;

18. a 11. függelék 3.3.2. pontjában a CSM_018. követelményben a "ISO/IEC 9796-2-vel összhangban" szövegrész a "kivéve annak A.4. mellékletét" szöveggel egészül ki;

19. a 11. függelék 4. pontjában a CSM_020. követelményben a második ábra bal oldalán a tizedik szövegdobozban az "aláírás" szó helyébe az "aláírás*" lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 5-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 284., 2003.10.31., 1. o.

[2] HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0432 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0432&locale=hu