31995R0839[1]

A Tanács 839/95/EK rendelete (1995. április 10.) az 519/94/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok listájának módosításáról

A Tanács 839/95/EK rendelete

(1995. április 10.)

az 519/94/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok listájának módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 1994. március 7-i 519/94/EK tanácsi rendelet [1] többek között az Észtországból, Lettországból és Litvániából történő behozatalra is vonatkozik;

mivel a Közösség szabadkereskedelmi megállapodásokat írt alá Észtországgal, Lettországgal és Litvániával, mely országok ezen túlmenően nagyszabású gazdasági reformokba kezdtek, hogy biztosítsák piacgazdasággá történő átalakulásukat;

mivel ezért rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy ezeket az országokat kivonják az 519/94/EK rendelet hatálya alól az említett megállapodások hatálybalépésétől kezdődően,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Észtország, Lettország és Litvánia kikerül az 519/94/EK rendelet I. mellékletéből.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az 1. cikkben említett országok és a Közösség között létrejött szabadkereskedelmi megállapodások hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1995. április 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Juppé

[1] HL L 67., 1994.3.10., 89. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R0839 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R0839&locale=hu