32006R1799[1]

A Bizottság 1799/2006/EK rendelete ( 2006. december 6. ) a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló 26/2004/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1799/2006/EK RENDELETE

(2006. december 6.)

a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló 26/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (2) többek között meghatározza a flottaösszeírás időpontjait, valamint a halászfelszerelések és az állami támogatások kódjait.

(2) Az Európai Unióhoz csatlakozó új tagállamok számára meg kell határozni az összeírás időpontjait annak érdekében, hogy ezen államok megfelelhessenek a 26/2004/EK rendelet rendelkezéseinek.

(3) A kisüzemi vagy kis mértékű halászati tevékenységeket folytató hajók jobb azonosítása érdekében be kell vezetni a halászfelszerelések pontosabb megkülönböztetését.

(4) Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (3) 25. cikke (3) és (4) bekezdése alkalmazásának nyomon követése érdekében új kódokat kell bevezetni az állami támogatással történő motorcsere közlésére.

(5) A 26/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 26/2004/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 6-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2) HL L 5., 2004.1.9., 25. o.

(3) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

MELLÉKLET

A 26/2004/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 2. táblázat helyébe a következő szöveg lép: "2. táblázat Az országok szerint meghatározott összeírási idő

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT1989.1.1.
NLD1989.9.1.
DEU, ESP1990.1.1.
IRL1990.10.1.
ITA1991.1.1.
GRC1991.7.1.
SWE, FIN1995.1.1.
CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN2004.5.1.
A 2004. május 1-je után csatlakozó tagállamokA csatlakozás napja”

2. A 3. táblázat helyébe a következő szöveg lép: "3. táblázat Halászfelszerelések kódja

Felszerelések kategóriájaFelszerelésKódRögzített (S) vagy vontatott (T) vagy mobil halászfelszerelés (M)Nyílt tengeri (P) vagy tengerfenéki (D)
Kerítőhálókerszényes kerítőhálókPSMP
lamparahálókLAMP
Húzóhálókparti kerítőhálókSBTD/P
dán kerítőhálókSDNTD/P
skót kerítőhálókSSCTD/P
páros kerítőhálókSPRTD/P
Vonóhálókmerevítőrudas vonóhálókTBBTD
feszítőlapos fenékvonóhálókOTBTD
páros fenékvonóhálókPTBTD
vízközi feszítőlapos vonóhálókOTMTD/P
nyílt tengeri páros vonóhálókPTMTD/P
feszítőlapos ikervonóhálókOTTTD/P
Kotróhálókcsónakról kezelt kotróhálókDRBTD
kézi, hajón használt kotróhálókDRHTD
gépesített kotróhálók, beleértve a szivattyús kotróhálókatHMDTD
Emelőhálókcsónakról kezelt emelőhálókLNBMP
partról működtetett, rögzített emelőhálókLNSMP
Kopoltyúhálók és állítóhálókrögzített (horgonyzott) kopoltyúhálókGNSSD
eresztőhálókGNDSD/P
kerítő kopoltyúhálókGNCSD/P
tükörhálókGTRSD/P
kombinált tükör- és kopoltyúhálókGTNSD/P
Csapdákrákfogó kosarak (csapdák)FPOSD
Horgok és horogsorokkézi horogsorok és horgászbotos horogsorok (kézi)LHPSD/P
kézi horogsorok és horgászbotos horogsorok (gépi)LHMSD/P
rögzített horogsorokLLSSD
horogsorok (sodortatott)LLDSP
pergetett horogsorokLTLMP
Ismeretlen halászfelszerelések (1)NK
Nincs halászfelszerelés (2)NO

3. A 7. táblázat helyébe a következő szöveg lép: "7. táblázat Állami támogatások kódja

Nem közösségi részfinanszírozású támogatásAE
A Közösség által részfinanszírozott támogatásAC
Nincs állami támogatásPA
Teljesítménycsökkentéshez kötött, motorcserére irányuló támogatás (egyéni opció)EI
Teljesítménycsökkentéshez kötött, motorcserére irányuló támogatás (csoportos opció)EG”

(1) Nem érvényes a már flottába állított vagy a 2003. január 1-je után bejelentett hajókra.

(2) Csak másodlagos halászfelszerelésekre érvényes."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1799 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1799&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék