32004R0026[1]

A Bizottság 26/2004/EK rendelete (2003. december 30.) a közösségi halászflotta-nyilvántartásról

A BIZOTTSÁG 26/2004/EK RENDELETE

(2003. december 30.)

a közösségi halászflotta-nyilvántartásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 15. cikke (3) és (4) bekezdésére,

(1)

A közös halászati politika szabályainak alkalmazása érdekében, a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkével összhangban, minden tagállam a lobogója alatt közlekedő halászhajókról nyilvántartást vezet, és a Bizottság a nemzeti nyilvántartások alapján közösségi halászflotta-nyilvántartást hoz létre.

(2)

Annak érdekében, hogy a közös halászati politika szabályai alkalmazásának hatékony és átfogó eszköze legyen, a közösségi halászflotta-nyilvántartásba minden közösségi halászhajót fel kell venni, beleértve a kizárólag akvakultúrában használatos hajókat is.

(3)

Annak érdekében, hogy a halászhajók kapacitásának és tevékenységének igazgatásához szükséges információk rendelkezésre álljanak, meg kell határozni a hajók azon adatait, amelyeknek a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tagállamok nyilvántartásaiban szerepelniük kell.

(4)

A közösségi halászflotta-nyilvántartás rendszeres aktualizálásának érdekében, meg kell határozni az egyes tagállami nyilvántartásokban szereplő adatok Bizottsághoz történő továbbításának eljárásait.

(5)

Az egyes tagállami nyilvántartásokban rögzített jellemzőket és külső jelöléseket a 3259/94/EK rendelettel ( 2 ) módosított, a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EK tanácsi rendelettel ( 3 ), illetve a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/97/EK bizottsági rendelettel ( 4 ) összhangban kell megadni.

(6)

A tagállamoknak folyamatosan ellenőrizniük kell a nemzeti nyilvántartásukban tárolt adatok minőségét, és biztosítaniuk kell, hogy átvételükkor azokat a Bizottság is felülvizsgálja.

(7)

A hajók tagállamok közötti mozgásának a nyomon követése, illetve a közösségi halászflotta-nyilvántartásban szereplő adatok és az egyéb halászati információs rendszerekből származó adatok egyértelmű összekapcsolhatóságának biztosítása érdekében minden egyes közösségi halászhajót olyan egyedi azonosítószámmal kell ellátni, amely más hajóra nem adható ki és nem módosítható.

(8)

E rendelet hatékony végrehajtása és az adatkezelés egyszerűsítése érdekében meg kell határozni, hogy a tagállamok és a Bizottság között milyen kommunikációs eszközöket használnak.

(9)

Elő kell írni, hogy a Bizottság, a személyes adatok védelméről szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 5 ) foglalt rendelkezésekkel összhangban, a tagállamok számára biztosítsa a közösségi halászflotta-nyilvántartásban szereplő összes információhoz való hozzáférést.

(10)

A halászhajó-nyilvántartások kezelésének módszereiben a 2371/2002/EK rendelet 15. cikke által előírt változásokra tekintettel, a 839/2002/EK rendelettel ( 6 ) módosított, a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1998. szeptember 30-i 2090/98/EK bizottsági rendelet ( 7 ) hatályát veszti.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet:

a) meghatározza, hogy a hajók jellemzőivel és a velük kapcsolatos eseményekkel összefüggésben legalább mely adatokat kell az egyes tagállamok által a lobogójuk alatt közlekedő hajókról vezetett nyilvántartásokban (a továbbiakban: a nemzeti nyilvántartásokban) vezetni;

b) megállapítja a tagállamoknak a nemzeti nyilvántartásokban szereplő adatok gyűjtésével, hitelesítésével és a Bizottsághoz való továbbításával összefüggő kötelezettségeit;

c) megállapítja a Bizottságnak a közösségi halászflotta-nyilvántartás (a továbbiakban: a közösségi nyilvántartás) kezelésével összefüggő kötelezettségeit.

(2) A közösségi nyilvántartásban szereplő adatok hivatkozási adatként használhatók a közös halászati politika szabályainak alkalmazásához.

2. cikk

Hatály

E rendelet hatálya kiterjed minden közösségi halászhajóra, beleértve a kizárólag a 2792/1999/EK tanácsi rendelet ( 8 ) III. mellékletének 2.2. pontja szerinti akvakultúrában használatos hajókat is.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "esemény": valamely hajónak a flottához való csatlakozása vagy abból való kiválása, illetve valamely, az I. melléklet szerint meghatározott jellemzőjének a nyilvántartásba vétele vagy megváltozása;

2. "továbbítás": egy vagy több eseménynek valamely nemzeti közigazgatás és a Bizottság között kialakított távközlő hálózaton való elektronikus továbbítása;

3. "aktuális adatok": a valamely tagállam flottáját alkotó összes hajóról az I. mellékletben említett összeírás ideje és a továbbítás közötti időben nyilvántartásba vett minden esemény;

4. "személyes adat": halászhajók képviselőinek és tulajdonosainak a neve és címe.

4. cikk

Adatgyűjtés

Minden tagállam haladéktalanul összegyűjti a lobogója alatt közlekedő közösségi halászhajóknak a II. mellékletben meghatározott adatait.

5. cikk

Adatok felvétele a nemzeti nyilvántartásba

Minden tagállam hitelesíti a 4. cikkel összhangban gyűjtött adatokat, és azokat felveszi a saját nemzeti nyilvántartásába.

6. cikk

Időszakos továbbítás

Az aktuális adatokat minden év március, június, szeptember és december első munkanapján valamennyi tagállam továbbítja a Bizottságnak.

7. cikk

Adatok felvétele a közösségi nyilvántartásba

(1) Az aktuális adatok átvétele után a Bizottság ellenőrzi az abban szereplő adatokat, és azokat felveszi a közösségi nyilvántartásba. Ha nem állapítanak meg valamilyen hibát, az aktuális adatok lépnek a korábbi adatok helyébe.

Amennyiben hibát találnak, erről a Bizottság értesíti a tagállamot, amely a nemzeti nyilvántartásban elvégzi a megfelelő javításokat, és az értesítéstől számított 10 munkanapon belül új aktuális adatokat küld a Bizottságnak.

(2) Az új aktuális adatok átvétele és ellenőrzése után a Bizottság az adatokat nyilvántartásába felveszi, vagy elutasítja, ha az adatok a közös halászati politika megfelelő végrehajtásával össze nem egyeztethető hibákat tartalmaznak.

Ha az elfogadott aktuális adatok még tartalmaznak hibákat, azt közlik a tagállammal, amely azokat a 8. cikkben megállapított eljárás szerint haladéktalanul kijavítja.

(3) A tagállamok a 11. cikkben meghatározott feltételekkel férhetnek hozzá a közösségi nyilvántartáshoz, húsz munkanappal az aktuális adatok továbbításának időpontja után.

8. cikk

Közbenső adattovábbítás

(1) Ha a közös halászati politika keretében különleges intézkedések végrehajtása válik szükségessé, a tagállam saját elhatározásából vagy a Bizottság kérésére a nemzeti nyilvántartásból haladéktalanul továbbítja az intézkedések által érintett hajókra vonatkozó aktualizált adatokat.

(2) A továbbított adatoknak tartalmazniuk kell minden egyes érintett hajóra vonatkozóan a flottához való csatlakozásától a továbbítás napjáig bekövetkezett események részleteit.

(3) Az aktuális adatok átvételekor a Bizottság ellenőrzi az adatokat, és a korábbiakat azokkal helyettesíti a közösségi nyilvántartásban.

9. cikk

Kommunikációs eszközök a Bizottság és a tagállamok között

(1) A Bizottság és a tagállamok közötti adattovábbítás a Bizottság által kifejlesztett informatikai alkalmazás útján történik.

(2) A tagállamok a közösségi nyilvántartáshoz, illetve az ellenőrzésekkel és a továbbítások nyomon követésével kapcsolatos adatokhoz az internet útján is hozzáférhetnek.

10. cikk

CFR-azonosítószám

Az I. mellékletben említett CFR-szám a halászhajók egyedi azonosítását biztosítja. Ezt a számot a Bizottság és a tagállamok közötti, a halászhajók jellemzőire és tevékenységére vonatkozó minden adattovábbítás tartalmazza.

Ezt a számot minden hajó a nemzeti nyilvántartásba való felvételekor végérvényesen kapja meg. A szám nem módosítható, és más hajónak nem adható ki.

11. cikk

Hozzáférés

(1) A tagállamok hozzáférhetnek a közösségi nyilvántartásban lévő összes adathoz, feltéve hogy betartják a 45/2001/EK rendeletnek és különösen annak 8. cikkének a személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezéseit.

(2) A közösségi nyilvántartásnak a személyes adatokat nem tartalmazó változata bárki számára hozzáférhető.

(3) A közösségi nyilvántartásban szereplő személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeket a Bizottság a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban kezeli.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2090/98/EK bizottsági rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ ADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A NYILVÁNTARTÁS LEÍRÁSA

Mező neveMaximális karakterszámSorkizárás (1)
B(alra)/J(obbra)
Meghatározás és megjegyzések
Bejegyzés országa3Az a tagállam (három betűjelből álló ISO-kód), amelyben a hajót, mint halászhajót a 2371//2002/EK rendelet szerint bejegyezték.
Mindig a bejelentő ország.
CFR (2)12(Community fleet registration number)
Valamely halászhajó egyedi azonosító száma.
Tagállam (három betűjelből álló ISO-kód), amelyet egy (kilenc karakterből álló) azonosító sorozat követ. Ha a sorozat kilencnél kevesebb karakterből áll, a bal oldalon nullákkal kell kiegészíteni.
Eseménykód3A bejelentett esemény típusát azonosító kód
(1. táblázat).
Esemény ideje (3)8Dátum (ÉÉÉÉHHNN), amikor az esemény történt
Az engedély jele1A hajó rendelkezik a 3690/93/EK rendelet szerinti halászati engedéllyel:
Y (igen)/N (nem)
Regisztrációs szám14B
Külső jelölés14BAz 1381/87/EGK rendelettel összhangban
A hajó neve40B
Bejegyzés szerinti kikötő5BNemzeti kód (4)
IRCS-jel1A hajó rendelkezik nemzetközi fedélzeti rádióval:
Y (igen)/N (nem)/U (ismeretlen) (7)
IRCS7B(International radio call sign)
Nemzetközi rádióhívójel
VMS-jel1(Vessel monitoring system)
A hajó rendelkezik a 2371/2002/EK rendelet 22. cikke szerinti műholdas megfigyelési rendszerrel:
Y (igen)/N (nem)
Elsődleges halászfelszerelés (5)3BAz elsődleges halászfelszerelés kódja (3. táblázat)
Másodlagos halászfelszerelés3BA másodlagos halászfelszerelés kódja (3. táblázat)
LOA6J(Length over all)
A 2930/86/EGK rendelet szerinti teljes hossz, méterben
LBP6J(Length between perpendiculars)
A 2930/86/EGK rendelet szerinti hossz két függély között, méterben
Űrtartalom (GT)8JA 2930/86/EGK rendelet szerinti bruttó űrtartalom.
Egyéb űrtartalom (6)8JAz oszlói egyezmény szerint tonnában, illetve a tagállam által megállapítandó meghatározás szerint.
GT növekménye (6)7JA 2371/2002/EK rendelet 11. cikke szerint biztonsági okokból engedélyezett űrtartalom-növekmény.
A főmotor teljesítménye (6)8JKW-ban, a 2930/86/EGK rendelet szerint.
A segédmotor teljesítménye (6)8JKW-ban. Valamennyi, a „főmotoron” kívül beépített teljesítmény.
Hajótest anyaga1Kód (4. táblázat)
Üzembe helyezés éve4A 2930/86/EGK rendelet szerint
Üzembe helyezés hónapja2A 2930/86/EGK rendelet szerint
Üzembe helyezés napja2A 2930/86/EGK rendelet szerint
Szegmens3Kód (5. táblázat)
Importáló/exportáló ország3Az importáló vagy exportáló ország három betűjelből álló ISO-kódja.
Export típusa2Kód (6. táblázat).
Az állami támogatás kódja2Kód (7. táblázat).
Közigazgatási határozat dátuma8Az 1483/2003/EK rendelet 6. cikkében említett közigazgatási határozat dátuma (ÉÉÉÉHHNN).
A közigazgatási határozat által érintett szegmens3A TOP-szegmens kódja, amelyről az 1438/2003/EK rendeletnek megfelelően értesítést küldtek.
Építés éve4
Építés helye100BTetszőleges szöveg. A hajtótestet építő gyár neve, városa, országa.
A hajó képviselőjének neve100BA hajó képviselője:
Természetes személy: név, utónév
Jogi személy: név
A hajó képviselőjének címe100BTetszőleges szöveg. A címnek elég világosnak kell lennie az illetővel való kapcsolat létesítéséhez: utca, házszám, postafiók, irányítószám, város, ország.
A tulajdonos jele1Hajó, amelyet a tulajdonosa képvisel:
Y (igen)/N (nem)
A tulajdonos neve100BA tulajdonos neve:
Természetes személy: név, utónév
Jogi személy: név.
A tulajdonos címe100BTetszőleges szöveg. A címnek világosnak kell lennie a tulajdonossal való kapcsolat létesítéséhez: utca, házszám, postafiók, irányítószám, város, ország.
(1) A rögzített hosszúságú formátumú adattovábbításhoz szükséges adat.
(2) Korábban belső szám.
(3) Flottaösszeírás esetén a tagállami összeírás ideje (2. táblázat). Minden más eseménytípusnál az eseményt rögzítő hivatalos dokumentum keltéről kell értesítést adni.
(4) A nemzeti kódok mindenfajta megváltoztatása a Bizottság jóváhagyásától függ.
(5) A leggyakrabban használt halászfelszerelés, amely a hajó fedélzetén van valamely év halászidénye vagy a halászkampány alatt.
(6) Számszerű érték két választható tizedes helyi értékkel. A tizedes helyi értékeket pont választja el. Az ezres helyi értékek nem választhatók el.
(7) Nem érvényes a már flottába állított vagy a 2003. január 1-je után jelentett hajókra.

1. táblázat Eseménytípusok kódja

Flottához csatlakozásösszeírásCEN
új építésCST
tevékenység megváltozásaCHA
Közösségen belüli import, áthelyezésIMP
Flottán belülmódosításMOD
Kiválás flottábólmegsemmisítés, hajótörésDES
tevékenység megváltozásaRET
Közösségen belüli export, áthelyezésEXP

1a. táblázat A tagállamok országkódjai

TagállamOrszágkód
Belgique/BelgiëBEL
БългарияBGR
DanmarkDNK
DeutschlandDEU
EestiEST
Éire/IrelandIRL
ΕλλάδαGRC
EspañaESP
FranceFRA
HrvatskaHRV
ItaliaITA
ΚύπροςCYP
LatvijaLVA
LietuvaLTU
MaltaMLT
NederlandNLD
PolskaPOL
PortugalPRT
RomâniaROM
SlovenijaSVN
Suomi/FinlandFIN
SverigeSWE
United KingdomGBR

2. táblázat

Az országok szerint meghatározott összeírási idő

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT1989.1.1.
NLD1989.9.1.
DEU, ESP1990.1.1.
IRL1990.10.1.
ITA1991.1.1.
GRC1991.7.1.
SWE, FIN1995.1.1.
CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN2004.5.1.
A 2004. május 1-je után csatlakozó tagállamokA csatlakozás napja

3. táblázat Halászfelszerelések kódja

Felszerelések kategóriájaFelszerelésKódRögzített (S) vagy vontatott (T) vagy mobil halászfelszerelés (M)Nyílt tengeri (P) vagy tengerfenéki (D)
Kerítőhálókerszényes kerítőhálókPSMP
lamparahálókLAMP
Húzóhálókparti kerítőhálókSBTD/P
dán kerítőhálókSDNTD/P
skót kerítőhálókSSCTD/P
páros kerítőhálókSPRTD/P
Vonóhálókmerevítőrudas vonóhálókTBBTD
feszítőlapos fenékvonóhálókOTBTD
páros fenékvonóhálókPTBTD
vízközi feszítőlapos vonóhálókOTMTD/P
nyílt tengeri páros vonóhálókPTMTD/P
feszítőlapos ikervonóhálókOTTTD/P
Kotróhálókcsónakról kezelt kotróhálókDRBTD
kézi, hajón használt kotróhálókDRHTD
gépesített kotróhálók, beleértve a szivattyús kotróhálókatHMDTD
Emelőhálókcsónakról kezelt emelőhálókLNBMP
partról működtetett, rögzített emelőhálókLNSMP
Kopoltyúhálók és állítóhálókrögzített (horgonyzott) kopoltyúhálókGNSSD
eresztőhálókGNDSD/P
kerítő kopoltyúhálókGNCSD/P
tükörhálókGTRSD/P
kombinált tükör- és kopoltyúhálókGTNSD/P
Csapdákrákfogó kosarak (csapdák)FPOSD
Horgok és horogsorokkézi horogsorok és horgászbotos horogsorok (kézi)LHPSD/P
kézi horogsorok és horgászbotos horogsorok (gépi)LHMSD/P
rögzített horogsorokLLSSD
horogsorok (sodortatott)LLDSP
pergetett horogsorokLTLMP
Csáklyázó- és sebzőeszközökszigonyokHARMP
Ismeretlen halászfelszerelések (1)NK
Nincs halászfelszerelés (2)NO
(1) Nem érvényes a már flottába állított vagy a 2003. január 1-je után bejelentett hajókra.
(2) Csak másodlagos halászfelszerelésekre érvényes.

4. táblázat Hajótestanyagok kódja

Fa1
Fém2
Üvegszál/műanyag3
Egyéb4
Ismeretlen (1)5
(1) Nem érvényes a már flottába állított vagy a 2003. január 1-je után jelentett hajókra.

5. táblázat Szegmentációs kódok

1. 2002.12.31. előtti esemény dátuma
FlottaSzegmenskódok
TagállamokTOP-kódok
2. 2003.1.1. utáni esemény dátuma
FlottaszegmensekSzegmenskódok
Szárazföldi flottaMFL
AkvakultúraAQU
Spanyolország – legkülső régiók:
Kanári-szigetek. Hossz < 12 m. EU-hoz tartozó vizek.CA1
Kanári-szigetek. Hossz > 12 m. EU-hoz tartozó vizek.CA2
Kanári-szigetek. Hossz > 12 m. Nemzetközi vizek és harmadik országok.CA3
Franciaország – legkülső régiók:
Réunion. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m.4FC
Réunion. Nyíltvízi fajok. Hossz > 12 m.4FD
Francia Guyana. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m.4FF
Francia Guyana. Garnélahalász-hajók.4FG
Francia Guyana. Nyíltvízi fajok. Nyílt tengeri hajók.4FH
Martinique. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m.4FJ
Martinique. Nyíltvízi fajok. Hossz > 12 m.4FK
Guadeloupe. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m.4FL
Guadeloupe. Nyíltvízi fajok. Hossz > 12 m.4FM
Mayotte. Kerítőhálós hajók.4FN
Mayotte. Mechanikus hálóemelővel felszerelt hosszú horogsoros hajók < 23 m.4FO
Mayotte. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hajók < 10 m.4FP
Portugália – legkülső régiók:
Madeira. Tengerfenéken élő fajok. Hossz < 12 m.4K6
Madeira. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz > 12 m.4K7
Madeira. Nyíltvízi fajok. Hossz > 12 m.4K8
Azori-szigetek. Tengerfenéken élő fajok. Hossz < 12 m.4K9
Azori-szigetek. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz > 12 m.4KA

6. táblázat Kiviteli kódok

Közösségen belüli export vagy áthelyezésEX
Export közös vállalaton belülSM

7. táblázat

Állami támogatások kódja

Nem közösségi részfinanszírozású támogatásAE
A Közösség által részfinanszírozott támogatásAC
Nincs állami támogatásPA
Teljesítménycsökkentéshez kötött, motorcserére irányuló támogatás (egyéni opció)EI
Teljesítménycsökkentéshez kötött, motorcserére irányuló támogatás (csoportos opció)EG

II. MELLÉKLET

KÖZLENDŐ ADATOK AZ I. MELLÉKLET 1. TÁBLÁZATÁBAN MEGHATÁROZOTT ESEMÉNYEK TÍPUSA SZERINT

Flottába állításFlottán belülKilépés flottából
CENCSTCHAIMPMODDESRETEXP
Bejegyzés országaXXXXXXXX
CFRXXXXXXXX
EseménykódXXXXXXXX
Esemény idejeXXXXXXXX
Engedély jelölése (1)XXXXXXXX
Regisztrációs számXXXXXXXX
Külső jelölésXXXXXXXX
A hajó neveXXXXXXXX
Bejegyzés szerinti kikötőXXXXXXXX
IRCS-jelXXXXXXXX
IRCS (2)XXXXXXXX
VMS-jel (1)XXXXXXXX
Elsődleges halászfelszerelésXXXXXXXX
Másodlagos halászfelszerelésXXXXXXXX
LOA (1) (3)XXXXXXXX
LBP (3)XXXXXXXX
Űrtartalom (GT) (4) (5)XXXXXXXX
Egyéb űrtartalom (4)XXXXXXXX
BT növekményeXXXXXXXX
Főmotor teljesítményeXXXXXXXX
Segédmotor teljesítményeXXXXXXXX
Hajótest anyagaXXXXXXXX
Üzembe helyezés éve (6)X(1)(1)(1)XXXX
Üzembe helyezés hónapjaX(1)(1)(1)XXXX
Üzembe helyezés napjaX(1)(1)(1)XXXX
SzegmensXXXXXXXX
Importáló/exportáló országXX
Export típusa (1)X
Állami támogatás kódjaXXX(11)XXX
Közigazgatási határozat dátuma (12)XXX
Közigazgatási határozat által érintett szegmens (10)XXX
Építés éve (6)XXXXXXXX
Építés helye (5) (8)XXXXXXXX
A hajó képviselőjének neve (5) (7)XXXXXXXX
A hajó képviselőjének címe (5) (7)XXXXXXXX
A tulajdonos jeleXXXXXXXX
A tulajdonos neve (5) (8) (9)XXXXXXXX
A tulajdonos címe (5) (8) (9)XXXXXXXX
(1) A már flottába állított vagy a 2003. január 1-je után jelentett hajók tekintetében kötelező adat.
(2) Ha az IRCS-jel „N”, a mező üres.
(3) Minden 2003. december 31-e előtti esemény tekintetében két hossz közül egyet jelenteni kell.
(4) Minden 2003. december 31-e előtti esemény tekintetében két bruttó űrtartalom közül egyet jelenteni kell.
(5) A már flottába állított vagy a 2004. január 1-je után jelentett hajók tekintetében kötelező adat.
(6) Minden 2002. december 31-e előtti esemény tekintetében az üzembe helyezés vagy az építés idejéről a jelentéstétel kötelező.
(7) Minden flottához csatlakozott vagy 2003. január 1-je után jelentett, 15 méternél nagyobb teljes hosszúságú, illetve két függély között 12 méternél hosszabb hajó tekintetében kötelező adat.
(8) Minden flottához csatlakozott vagy 2003. január 1-je után jelentett, 27 méternél nagyobb teljes hosszúságú, illetve két függély között 24 méternél hosszabb hajó tekintetében kötelező adat.
(9) Ha a tulajdonosjelölés „Y”, a mező üres.
(10) Csak a 2003. január 1-je után, 2000. január 1-je és 2002. december 31-e között hozott közigazgatási határozatot követő flottához csatlakozás esetén kell kitölteni.
(11) Csak akkor kötelező az adat, ha az űrtartalom-növelésre biztonsági okokból került sor.
(12) Csak a 2003. január 1. után, 2000. január 1-je után hozott közigazgatási határozatot követő flottához csatlakozás esetén kell kitölteni

( 1 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 2 ) HL L 339., 1994.12.29., 11. o.

( 3 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

( 4 ) HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

( 5 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 6 ) HL L 134., 2002.5.22., 5. o.

( 7 ) HL L 266., 1998.10.1., 27. o.

( 8 ) HL L 337., 1999.12.30., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0026 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0026&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0026-20140719 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0026-20140719&locale=hu

Tartalomjegyzék