32008D0282[1]

2008/282/EK: A Bizottság határozata ( 2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 987. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. március 17.)

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 987. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/282/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) ("rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről") és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, 8. cikke (7) bekezdésére, 9. cikke (4) bekezdésére és 12. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) 2006. december 22-én a Bizottság elfogadta a 2006/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozatot (2). A határozat a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti kölcsönös jogsegély és az arra vonatkozó feltételek tekintetében szabályokat állapít meg a 2004/2006/EK rendelet végrehajtására.

(2) A 2007/76/EK határozatot módosítani kell a hatóságok által kötelezően átadandó információk, a megvalósult végrehajtási intézkedésekről való értesítésre vonatkozó határidő, valamint a végrehajtási intézkedések hatásának pontos meghatározása érdekében.

(3) A 2007/76/EK határozatot módosítani kell továbbá azért is, hogy pontos értelmezést nyerjen, mely információkat kell továbbítani a végrehajtási intézkedésekről való értesítéskor, illetve egy riasztást követően a kölcsönös jogsegély iránti kérelem benyújtásakor.

(4) A Közösségen belüli hatékony végrehajtás biztosítása érdekében meg kell határozni a piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységek összehangolását irányító legfontosabb alapelveket is.

(5) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/2004/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/76/EK határozat a 7. cikk után a következő cikkel egészül ki:

"7a. cikk

Piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységek összehangolása

A piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységek összehangolását irányító legfontosabb alapelveket a melléklet 6. fejezete tartalmazza."

2. cikk

A 2007/76/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Bizottság részéről

Meglena KUNEVA

a Bizottság tagja

(1) HL L 364., 2004.12.9., 1. o. A legutóbb a 2007/65/EK irányelvvel (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 32., 2007.2.6., 192. o.

MELLÉKLET

A 2007/76/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. 1.1.c) pontja a következő bejegyzésekkel egészül ki:

"viii. a termék vagy szolgáltatás megnevezése;

ix. COICOP-kód (az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (Egyesült Nemzetek statisztikai módszertana, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl = 5));

x. a közreműködő reklámozó vagy értékesítő."

2. Az 1.3.4. pont után a határozat a következő ponttal egészül ki: 1.3.5. Végrehatási intézkedés meghozatalakor a megkeresett hatóságnak a 2004/2006/EK rendelet 8. cikkének (6) bekezdése értelmében a meghozott intézkedésekről és azoknak a Közösségen belüli jogsértésre gyakorolt hatásáról értesítenie kell a Bizottságot, valamint a többi tagállam jogsértés esetében végrehajtó hatáskörrel rendelkező hatóságait. A meghozott végrehajtási intézkedések és azoknak a Közösségen belüli jogsértésre gyakorolt hatása tekintetében a következő információkat kell továbbítania:

a) a megkeresett és a megkereső illetékes hatóság adatai;

b) az eladó vagy szolgáltató adatai;

c) a termék vagy szolgáltatás megnevezése;

d) osztályozási kód;

e) a közreműködő reklámozó vagy értékesítő;

f) jogalap;

g) a Közösségen belüli jogsértés fajtája;

h) a károsult fogyasztók becsült száma és az őket ért anyagi hátrány becsült értéke."

3. A 2.1.5. pontban az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

2.1.5. A megkereső hatóság a műszaki lehetőségekhez mérten a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ügy lezárását követő hét napon belül kérelmezi a Bizottságnál az adatbázis adatainak törlését, a 2006/2004/EK rendelet 6. cikke szerinti megkeresést követően:"

4. A 2.1.5. pont után a határozat a következő ponttal egészül ki:

2.1.6. A megkeresett hatóság a műszaki lehetőségekhez mérten a lehető leghamarabb, de legkésőbb az intézkedések meghozatalát követő hét napon belül értesíti a Bizottságot és valamennyi illetékes hatóságot a 2004/2006/EK rendelet 8. cikke (6) bekezdése szerint meghozott végrehajtási intézkedésekről."

5. A 3. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép: "RIASZTÁS".

6. A 3. fejezet az elején a "3.1." ponttal egészül ki.

7. A 3. fejezet meglévő szövege annak végén a következő pontokkal egészül ki: 3.2. Amennyiben az illetékes hatóság egy riasztáshoz kapcsolódóan végrehajtási intézkedéseket hoz, ezek meghozataláról a 2004/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében értesítenie kell a Bizottságot, valamint a többi tagállam jogsértés esetében végrehajtó hatáskörrel rendelkező hatóságait. A következő információkat kell továbbítania a meghozott végrehajtási intézkedésekről: 3.3. Amennyiben az illetékes hatósághoz egy riasztáshoz kapcsolódóan kölcsönös jogsegély tekintetében megkeresés érkezik, a megkeresésről és annak fajtájáról értesítenie kell a Bizottságot, valamint a többi tagállam jogsértés esetében végrehajtó hatáskörrel rendelkező hatóságait. A hozzá beérkezett megkereséssel kapcsolatban a következő információkat kell továbbítania:

a) az intézkedést meghozó illetékes hatóság adatai;

b) az eladó vagy szolgáltató adatai;

c) a termék vagy szolgáltatás megnevezése;

d) osztályozási kód;

e) a közreműködő reklámozó vagy értékesítő;

f) jogalap;

g) a Közösségen belüli jogsértés fajtája;

h) a károsult fogyasztók becsült száma és az őket ért anyagi hátrány becsült értéke.

a) a kölcsönös jogsegélyt igénylő illetékes hatóság adatai;

b) az eladó vagy szolgáltató adatai, amennyiben rendelkezésre állnak;

c) a termék vagy szolgáltatás megnevezése;

d) osztályozási kód;

e) a közreműködő reklámozó vagy értékesítő;

f) jogalap;

g) a Közösségen belüli jogsértés fajtája;

h) a károsult fogyasztók becsült száma és az őket ért anyagi hátrány becsült értéke."

8. Az 5. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

"6. 6. FEJEZET - A PIACFELÜGYELETI ÉS A VÉGREHAJTÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSA

6.1. A 2004/2006/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az érintett illetékes hatóságok teljes testülete megbízhatja egyiküket a végrehajtási intézkedések összehangolásával. Az illetékes hatóságok az egyes esetek különleges jellegét figyelembe véve szokás szerint azt a hatóságot bízzák meg az összehangolással, ahol a kereskedő székhelye vagy főbb tevékenységi központja van, vagy ahol az érintett fogyasztók nagy számban vannak jelen.

6.2. A Bizottság felkérés esetén segítséget nyújt az összehangoláshoz."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0282 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0282&locale=hu

Tartalomjegyzék