Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32004R2006[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről ("Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről") EGT vonatkozású szöveg

9.12.2004 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 364/1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/2004/EK RENDELETE

(2004. október 27.)

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ) ,[2]

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ) ,[3]

mivel:

(1) A belső piaci jogszabályok végrehajtása céljából a közigazgatási szervek közötti együttműködésről szóló, 1996. július 8-i tanácsi állásfoglalás (3) elismerte, hogy a közigazgatási szervek közötti együttműködés javítása érdekében további erőfeszítésekre van szükség, és felkérte a tagállamokat és a Bizottságot, hogy kiemelt kérdésként tanulmányozzák az igazgatási együttműködés megerősítésének lehetőségét a jogszabályok végrehajtása területén.[4]

(2) A fogyasztói érdekek védelmét szolgáló jogszabályokra vonatkozó létező nemzeti végrehajtási szabályozásokat nem igazították a belső piacon történő végrehajtás kihívásaihoz, és az ilyen esetekben jelenleg nem valósítható meg a hatékony és eredményes végrehajtási együttműködés. Ezek a nehézségek akadályozzák a fogyasztói érdekek védelmét szolgáló jogszabályok Közösségben előforduló megsértésének észlelésére, kivizsgálására, megszüntetésére és megtiltására irányuló, végrehajtási hatóságok közötti együttműködést. A határokon átnyúló esetekben a hatékony végrehajtás ebből fakadó hiánya lehetővé teszi az eladók és a szolgáltatók számára, hogy a Közösségen belüli áttelepülésükkel elkerüljék a végrehajtásra irányuló kísérleteket. Ez a belföldön, illetve a határokon átnyúlóan működő, jogkövető eladók és szolgáltatók számára a verseny torzulását eredményezi. A határokon átnyúló esetekben fennálló végrehajtási nehézségek megingatják a fogyasztók bizalmát a határokon átnyúló ajánlatok elfogadását illetően, és így aláássák a belső piacba vetett bizalmukat is.

(3) Következésképpen helyénvaló a fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködés elősegítése a Közösségen belüli jogsértések kezelése terén, valamint a belső piac zavartalan működéséhez, a fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásának minőségéhez és egységességéhez, valamint a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének figyelemmel kíséréséhez történő hozzájárulás.

(4) A közösségi jogban léteznek olyan végrehajtási együttműködési rendszerek, amelyek biztosítják a fogyasztók gazdasági érdekei felett álló és azon túlmenő védelmét, különösen az egészséget illetően. Az e rendelet által létrehozott, valamint ezen egyéb együttműködési rendszerek bevált gyakorlatait ki kell cserélni.

(5) A kölcsönös jogsegélyre vonatkozó rendelkezések ezen rendeletben meghatározott hatályát a fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó közösségi jogszabályok Közösségen belül történő megsértésére kell korlátozni. A jogsértések elleni hatékony nemzeti fellépésnek biztosítania kell, hogy a nemzeti és a Közösségen belüli ügyletek között nem kerül sor megkülönböztetésre. Ez a rendelet nem érinti a Bizottságnak a közösségi jog tagállamok általi megsértésével kapcsolatos hatáskörét, továbbá nem ruház a Bizottságra az ezen rendeletben meghatározott, Közösségen belüli jogsértésekkel szembeni fellépésekre vonatkozó jogköröket.

(6) A fogyasztók Közösségen belüli jogsértésektől való védelme megkívánja a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hálózat létrehozását Közösség-szerte, amely hatóságoknak legalább közös vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy e rendeletet hatékonyan alkalmazzák, és megakadályozzák, hogy az eladók és szolgáltatók a Közösségen belül jogsértéseket kövessenek el.

(7) A megfelelő hatóságok arra irányuló képessége, hogy viszonosság alapján szabadon együttműködjenek az információcsere, a Közösségen belüli jogsértések észlelése és kivizsgálása, valamint az e jogsértések megszüntetésére és megtiltására irányuló intézkedések terén, elengedhetetlen a belső piac zavartalan működésének és a fogyasztók védelmének biztosításához.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok felhasználják a nemzeti szinten biztosított intézkedési és egyéb jogköreiket, beleértve a büntetőeljárások kezdeményezésére vonatkozó jogkörüket is, hogy indokolt esetben egy kölcsönös jogsegély iránti megkeresés teljesítése céljából haladéktalanul intézkedjenek a Közösségen belüli jogsértések megszüntetésére vagy megtiltására vonatkozóan.

(9) A hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti információcserére vonatkozólag a bizalmas adatkezelés és a szakmai titoktartás legszigorúbb követelményeinek kell érvényesülniük a nyomozások jogszerűsége, illetve az eladók és szolgáltatók jó hírneve tisztességtelen megsértésének elkerülése érdekében. E rendelet tekintetében alkalmazni kell a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti a tanácsi rendeletet (5).[5]

(10) A végrehajtás kihívásai túlmutatnak az Európai Unió határain, és az európai fogyasztók érdekeit meg kell védeni a harmadik országokban letelepedett tisztességtelen vállalkozásoktól. Következésképpen a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtására vonatkozó kölcsönös jogsegély terén tárgyalásokat kell folytatni harmadik országokkal nemzetközi megállapodások megkötéséről. Ezen nemzetközi megállapodásokról közösségi szinten kell tárgyalásokat folytatni az ezen rendelet hatálya alá tartozó területekre vonatkozóan a közösségi fogyasztók legmegfelelőbb védelmének, illetve a harmadik országokkal folytatott végrehajtási együttműködés zavartalan működésének biztosítása érdekében.

(11) Helyénvaló a Közösségen belüli jogsértésekre irányuló tagállami végrehajtó tevékenységek közösségi szintű összehangolása e rendelet alkalmazásának és a végrehajtás egységességének javítása, valamint a végrehajtás színvonalának emelése érdekében.

(12) A fogyasztói érdekek védelmét szolgáló jogszabályok jobb alkalmazásának érdekében helyénvaló a tagállamok közösségi vonatkozású igazgatási együttműködési tevékenységeit közösségi szinten összehangolni. A bíróságon kívüli európai vitarendezési hálózat létrehozásával ez az együttműködés már bemutatásra került.

(13) Amennyiben a tagállamok ezen rendelet értelmében végzett tevékenységeinek összehangolása közösségi pénzügyi támogatásban részesül, akkor a támogatás nyújtásáról szóló határozatot a 2004-2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. december 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (6), különösen e határozat mellékletében felsorolt 5. és 10. cselekvéssel, valamint a jövőbeni határozatokkal összhangban kell meghozni.[6]

(14) A fogyasztói szervezetek lényeges szerepet töltenek be a fogyasztók tájékoztatásában, oktatásában és a fogyasztók érdekeinek védelmében, ideértve a vitarendezést is, és e szervezeteket ezen rendelet alkalmazásának erősítése érdekében ösztönözni kell a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal való együttműködésre.

(15) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.[7]

(16) Ezen rendelet alkalmazásának hatékony figyelemmel kísérése, valamint a fogyasztóvédelem hatékonysága megkívánja, hogy a tagállamok rendszeresen jelentést tegyenek.

(17) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió alapjogi chartája (8) által elismert elveket. Ennek megfelelően ezt a rendeletet a fenti jogok és elvek tiszteletben tartásával kell értelmezni és alkalmazni.[8]

(18) Tekintettel arra, hogy ezen rendelet célkitűzései, nevezetesen a fogyasztóvédelmi jog végrehajtására hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti együttműködés, az egyes tagállamok által nem megfelelően megvalósíthatók, mert az együttműködés és az összehangolás tagállamonként nem elérhető, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében rögzített szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben rögzített arányosság elvével összhangban e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Célkitűzés

Ez a rendelet megállapítja a tagállamokban a fogyasztói érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölésének, valamint az ezen hatóságok egymás közötti és a Bizottsággal való együttműködésének feltételeit az ezen jogszabályok betartásának és a belső piac zavartalan működésének biztosítása, valamint a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének megerősítése érdekében.

2. cikk

Hatály

(1) A II. és III. fejezetekben megállapított kölcsönös jogsegélyre vonatkozó rendelkezések hatálya a Közösségen belüli jogsértésekre terjed ki.

(2) Ez a rendelet nem érinti a nemzetközi magánjogra, különösen a bíróságok joghatóságára és az alkalmazandó jogra vonatkozó közösségi szabályokat.

(3) Ez a rendelet nem érinti a büntető- és polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseknek a tagállamokban történő alkalmazását, különösen az Európai Igazságügyi Hálózat működését.

(4) Ez a rendelet nem érinti a fogyasztók kollektív gazdasági érdekeinek védelmével kapcsolatos kölcsönös jogsegélyre vonatkozó további, más jogi aktusokból, köztük kétoldalú vagy többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeknek a tagállamok által történő teljesítését, ideértve a kölcsönös bűnügyi jogsegélyt is.

(5) Ez a rendelet nem érinti a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (9) az alkalmazását.[9]

(6) Ez a rendelet nem érinti a belső piacra, különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseket.

(7) Ez a rendelet nem érinti a televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra vonatkozó közösségi jogszabályokat.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok": a mellékletben felsorolt, a tagállamok belső jogrendjébe megfelelően átültetett irányelvek és rendeletek;

b) "Közösségen belüli jogsértés": minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a fogyasztók érdekei védelmét szolgáló, az a) pontban meghatározott jogszabályokkal, és amely sérti vagy sértheti valamely, a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésének helye, a felelős eladó vagy szolgáltató letelepedésének helye, illetve a cselekmény vagy mulasztás elkövetésére vonatkozó bizonyíték vagy vagyoni érték helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban vagy tagállamokban lakóhellyel rendelkező fogyasztók kollektív érdekeit;

c) "hatáskörrel rendelkező hatóság": minden országos, regionális vagy helyi szinten létrehozott, a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság;

d) "összekötő hivatal": az a kijelölt tagállami hatóság, amely hatáskörrel rendelkezik ezen rendeletnek az adott tagállamban való alkalmazásának összehangolására;

e) "illetékes tisztviselő": e rendelet alkalmazásáért felelős, a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt tisztviselő;

f) "megkereső hatóság": a kölcsönös jogsegélyt kérelmező hatáskörrel rendelkező hatóság;

g) "megkeresett hatóság": az a hatáskörrel rendelkező hatóság, amelyhez a kölcsönös jogsegély iránti megkeresés beérkezik;

h) "eladó vagy szolgáltató": bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok értelmében forgalmazói, kézművesi tevékenységéhez vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó céllal jár el;

i) "piacfelügyeleti tevékenységek": a Közösségen belüli jogsértések felderítésére hatáskörrel rendelkező, kijelölt hatóságnak a saját illetékességi területén végzett intézkedései;

j) "fogyasztói panasz": megfelelő bizonyítékokkal alátámasztott beadvány, amely szerint valamely eladó vagy szolgáltató a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályokat megsértette vagy megsértheti;

k) "a fogyasztók kollektív érdekei": több olyan fogyasztó érdeke, akiket a jogsértés következtében hátrány ér vagy érhet.

4. cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóságok

(1) Minden tagállam kijelöli az e rendelet alkalmazásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat és az összekötő hivatalt.

(2) A tagállamok, amennyiben az ezen rendelet szerinti kötelességeik teljesítése érdekében szükséges, más hatóságokat is kijelölhetnek. A tagállamok olyan szerveket is kijelölhetnek, amelyeknek a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban jogos érdekük fűződik a Közösségen belüli jogsértések megszüntetéséhez vagy megtiltásához.

(3) A (4) bekezdés sérelme nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkeznek az e rendelet alkalmazásához szükséges vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel, amelyeket a nemzeti joggal összhangban gyakorolnak.

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok a (3) bekezdésben említett jogkörüket a nemzeti joggal összhangban:

a) vagy közvetlenül saját hatáskörükön belül, vagy az igazságügyi hatóság felügyelete alatt; vagy

b) a szükséges határozat meghozatalára hatáskörrel rendelkező bíróságokhoz benyújtott kereset, illetve - a szükséges határozat meghozatalára irányuló kereset elutasítása esetén - fellebbezés útján gyakorolják.

(5) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok - a (4) bekezdés b) pontjával összhangban - jogköreiket a bíróságokhoz benyújtott kereset útján gyakorolják, ezen bíróságok hatáskörrel rendelkeznek a szükséges határozatok meghozatalára.

(6) A (3) bekezdésben említett jogkörök csak abban az esetben gyakorolhatók, amennyiben alapos gyanú merül fel a Közösségen belüli jogsértésre vonatkozólag, és e jogkörök feljogosítják őket legalább a következőkre:

a) a Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatos bármely lényeges dokumentumhoz, bármilyen formában való hozzáférés;

b) bármely személytől lényeges, a Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatos információ kérése;

c) a szükséges helyszíni ellenőrzések lefolytatása;

d) az érintett eladó vagy a szolgáltató írásbeli felszólítása arra, hogy hagyjon fel a Közösségen belüli jogsértéssel;

e) a Közösségen belüli jogsértés elkövetéséért felelős eladótól vagy szolgáltatótól a Közösségen belüli jogsértéssel való felhagyásra vonatkozó kötelezettségvállalás elrendelése; és adott esetben e kötelezettségvállalás közzététele;

f) bármely, a Közösségen belüli jogsértéssel való felhagyásnak vagy annak megtiltásának elrendelése, és adott esetben a határozatok közzététele;

g) az elmarasztalt ellenérdekű fél részére annak előírása, hogy az államkincstár, illetve a nemzeti jogszabályokban meghatározott, vagy azok szerint kijelölt egyéb kedvezményezett részére teljesítsen fizetést, amennyiben nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak.

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezzenek az e rendelet alkalmazásához szükséges, megfelelő forrásokkal. Az illetékes tisztviselők betartják a szakmai előírásokat, továbbá olyan megfelelő belső eljárások és magatartási szabályok vonatkoznak rájuk, amelyek biztosítják különösen az egyének védelmét a személyes adatok feldolgozása folyamán, a tisztességes eljárást, valamint a 13. cikkben meghatározott titoktartási, és a szakmai titokra vonatkozó rendelkezések megfelelő betartását.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok tájékoztatják a nyilvánosságot az ezen rendelet alapján rájuk ruházott jogokról és kötelezettségekről, és kijelölik az illetékes tisztviselőket.

5. cikk

Listák

(1) Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságokról, egyéb hatóságokról és olyan szervekről, amelyeknek jogos érdeke fűződik a Közösségen belüli jogsértés megszüntetéséhez, továbbá az összekötő hivatalról.

(2) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi és frissíti az összekötő hivatalok és a hatáskörrel rendelkező hatóságok listáját.

II. FEJEZET

KÖLCSÖNÖS JOGSEGÉLY

6. cikk

Információcsere megkeresés alapján

(1) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére, a 4. cikkel összhangban haladéktalanul a megkereső hatóság rendelkezésére bocsát minden lényeges, annak megállapításához szükséges információt, hogy történt-e Közösségen belüli jogsértés, illetve hogy fennáll-e a jogsértés elkövetésének alapos gyanúja.

(2) A megkeresett hatóság a kért információ összegyűjtése érdekében – szükség esetén egyéb hatóságok segítségével – lefolytatja a megfelelő vizsgálatokat, illetve a 4. cikkel összhangban megtesz minden egyéb szükséges vagy megfelelő intézkedést.

(3) A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság hozzájárulhat, hogy a megkereső hatóság illetékes tisztviselője elkísérje a megkeresett hatóság tisztviselőit vizsgálataik során.

(4) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

7. cikk

Információcsere megkeresés nélkül

(1) Amennyiben valamely hatáskörrel rendelkező hatóság tudomást szerez egy Közösségen belüli jogsértésről, vagy alapos gyanú merül fel egy ilyen jogsértés bekövetkeztére vonatkozóan, erről – a szükséges információ továbbításával – haladéktalanul értesíti a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot.

(2) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság a Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatban további végrehajtási intézkedéseket tesz, illetve arra vonatkozóan kölcsönös jogsegély iránti megkeresés érkezik hozzá, erről értesíti a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot.

(3) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

8. cikk

Végrehajtás iránti megkeresés

(1) A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést a Közösségen belüli jogsértés megszüntetése vagy megtiltása érdekében.

(2) A megkeresett hatóság az (1) bekezdésben foglalt kötelességei teljesítése érdekében gyakorolja a 4. cikk (6) bekezdésében megállapított jogköröket, valamint a nemzeti jogszabályok által biztosított jogköröket. A megkeresett hatóság szükség esetén egyéb hatóságok segítségével megállapítja a Közösségen belüli jogsértés arányos, hatékony és eredményes megszüntetéséhez, illetve megtiltásához szükséges intézkedéseket.

(3) A megkeresett hatóság az (1) és (2) bekezdésekben megállapított kötelességeit úgy is teljesítheti, hogy utasítja azt a kijelölt szervet, amelynek a 4. cikk (2) bekezdése második mondatával összhangban jogos érdeke fűződik a Közösségen belüli jogsértés megszüntetéséhez, hogy az a Közösségen belüli jogsértés megszüntetése vagy megtiltása érdekében, a megkereső hatóság nevében tegyen meg minden szükséges, a nemzeti jog alapján biztosított intézkedést. Amennyiben ez a szerv haladéktalanul nem szünteti vagy tiltja meg a Közösségen belüli jogsértést, a megkeresett hatóság az (1) és (2) bekezdésekben megállapított kötelességei továbbra is fennállnak.

(4) A megkeresett hatóság csak akkor teheti meg a (3) bekezdésben megállapított intézkedéseket, ha a megkereső hatósággal ezen intézkedések megtételéről folytatott konzultációt követően mind a megkereső, mind pedig a megkeresett hatóság egyetértenek abban, hogy:

- a (3) bekezdésben megállapított intézkedések a Közösségen belüli jogsértés megszüntetését vagy megtiltását feltehetőleg ugyanolyan hatékonyan és eredményesen valósítják meg, mintha a megkeresett hatóság maga járna el,

és

- a nemzeti jog szerint kijelölt szerv részére adott utasítás nem eredményezi azt, hogy a 13. cikk értelmében védett információ ezen szerv számára hozzáférhetővé válik.

(5) Amennyiben a megkereső hatóságnak az a véleménye, hogy a (4) bekezdésben megállapított feltételek nem teljesülnek, erről írásban értesíti a megkeresett hatóságot, megjelölve a véleménye alapjául szolgáló indokokat. Amennyiben a megkereső hatóság és a megkeresett hatóság nem ért egyet, a megkeresett hatóság továbbíthatja az ügyet a Bizottságnak, amely a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően véleményt ad.

(6) A megkeresett hatóság az (1) és (2) bekezdésekben említett végrehajtási intézkedések megtétele során konzultálhat a megkereső hatósággal. A megkeresett hatóság a megtett intézkedésekről, és azoknak a Közösségen belüli jogsértésre gyakorolt hatásáról, ideértve a jogsértés megszűnését is, haladéktalanul értesíti a megkereső hatóságot, a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot.

(7) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

9. cikk

A piacfelügyeleti és a végrehajtási cselekmények összehangolása

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok összehangolják a piacfelügyeleti és végrehajtási cselekményeiket. A hatáskörrel rendelkező hatóságok kicserélik az ennek megvalósításához szükséges információkat.

(2) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok tudomására jut, hogy egy Közösségen belüli jogsértés több, mint két tagállamban okoz fogyasztói érdeksérelmet, az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az összekötő hivatalon keresztül össze kell hangolniuk a végrehajtási cselekményeiket és a kölcsönös jogsegély iránti megkereséseiket. Az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságoknak különösen törekedniük kell a vizsgálatok és a végrehajtási intézkedések egyidejű végrehajtására.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóságok előre értesítik a Bizottságot erről az összehangolásról, és felkérhetik a Bizottság tisztviselőit, valamint a Bizottság által felhatalmazott személyeket az abban való részvételre.

(4) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

10. cikk

Adatbázis

(1) A Bizottság elektronikus adatbázist működtet, amelyben tárolja és feldolgozza a részére a 7., 8. és 9. cikknek megfelelően átadott információkat. Az adatbázishoz tájékozódás céljából kizárólag a hatáskörrel rendelkező hatóságok férhetnek hozzá. A hatáskörrel rendelkező hatóságok az információknak az adatbázisban való tárolás céljából való értesítési kötelezettségük alapján, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a 95/46/EK irányelv 2. cikk d) pontjának megfelelően adatkezelőnek minősülnek. A Bizottság ezen cikkben foglalt feladatai és a személyes adatoknak ezen feladatokból eredő feldolgozása vonatkozásában a 45/2001/EK rendelet 2. cikke d) pontának megfelelően adatkezelőnek minősül.

(2) Amennyiben egy hatáskörrel rendelkező hatóság megállapítja, hogy egy Közösségen belüli jogsértésről a 7. cikknek megfelelően küldött értesítés a későbbiekben megalapozatlannak bizonyult, visszavonja az értesítést, és a Bizottság az erre vonatkozó információt haladéktalanul törli az adatbázisból. Amennyiben egy hatáskörrel rendelkező hatóság a 8. cikk (6) bekezdésével összhangban értesíti a Bizottságot egy Közösségen belüli jogsértés megszűnéséről, a Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatosan tárolt adatokat öt év elteltével törölni kell.

(3) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

III. FEJEZET

A KÖLCSÖNÖS JOGSEGÉLY FELTÉTELEI

11. cikk

Általános feladatok

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeiknek oly módon tesznek eleget, mintha saját országuk fogyasztói képviseletében és a saját kezdeményezésükre, vagy a saját országukbeli más hatáskörrel rendelkező hatóság kérelmére járnának el.

(2) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az összekötő hivatalon keresztül biztosítsák az e rendelet alkalmazásának hatékony összehangolását a hatáskörrel rendelkező hatóságok, egyéb hatóságok, az általuk kijelölt azon szervek, amelyeknek jogos érdeke fűződik a Közösségen belüli jogsértések megszüntetéséhez, és a hatáskörrel rendelkező bíróságok között.

(3) A tagállamok annak biztosítása érdekében, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok haladéktalanul tájékoztatást kapjanak a Közösségen belüli jogsértés veszélyéről, ösztönzik a hatáskörrel rendelkező hatóságok és az azon szervek közötti együttműködést, amelyeknek a nemzeti jog szerint jogos érdeke fűződik a Közösségen belüli jogsértések megszüntetéséhez.

12. cikk

A kölcsönös jogsegély iránti megkeresésre és az információcserére vonatkozó eljárások

(1) A megkereső hatóság gondoskodik arról, hogy a kölcsönös jogsegély iránti megkeresések elegendő információt – ideértve bármely szükséges, kizárólag a megkereső hatóság területén megszerezhető bizonyítékokat – tartalmazzanak ahhoz, hogy a megkeresett hatóság a megkeresést teljesíthesse.

(2) A megkereséseket a megkereső hatóság saját összekötő hivatalán keresztül küldi meg a megkeresett hatóság összekötő hivatalának. A megkereséseket a megkeresett hatóság összekötő hivatala haladéktalanul továbbítja a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

(3) A jogsegély iránti megkereséseket, valamint az információkra vonatkozó minden közlést írásban, formanyomtatványon kell megtenni, és azokat a 10. cikkben létrehozott adatbázis útján, elektronikus formában kell továbbítani.

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy az illetékes tisztviselők a megkeresés megküldése előtt megállapodnak arról, hogy a megkeresésekre és az információ közlésére milyen nyelven kerül sor. Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem tudnak erről megállapodni, akkor a megkereséseket a megkereső hatóság szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, az erre adott válaszokat pedig a megkeresett hatóság szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell közölni.

(5) A megkeresés eredményeként átadott információt közvetlenül a megkereső hatóságnak, és ezzel egyidejűleg a megkereső és a megkeresett hatóságok összekötő hivatalainak is meg kell küldeni.

(6) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

13. cikk

Az információ felhasználása és a személyes adatok, valamint a szakmai és üzleti titok védelme

(1) A közölt információ csak a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok betartásának biztosítása céljából használható fel.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok a saját országukban beszerzett hasonló dokumentumokkal azonos módon bizonyítékként hivatkozhatnak bármely, az e rendeletnek megfelelően átadott információra, dokumentumra, megállapításra, nyilatkozatra, hitelesített másolatra vagy operatív információra.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóságoknál alkalmazásban álló személyek, bíróságok, egyéb hatóságok és a Bizottság részére bármely formában közölt, minden olyan információ - ideértve a Bizottságnak megküldött és a 10. cikkben említett adatbázisban tárolt információt is -, amelynek a nyilvánosságra jutása hátrányosan befolyásolná:

- különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó közösségi joggal összhangban a magánélet védelmét és a személyek sérthetetlenségét,

- valamely természetes vagy jogi személy üzleti érdekeit, ideértve a szellemi tulajdont is,

- a bírósági eljárásokat és a jogi tanácsadást,

vagy

- az ellenőrzések vagy vizsgálatok célját,

bizalmasnak minősül és arra a szakmai titoktartási kötelesség vonatkozik, kivéve, ha az információ hozzáférhetővé tétele a Közösségen belüli jogsértés megszüntetéséhez vagy megtiltásához szükséges, és az információt közlő hatóság hozzájárul az információ nyilvánosságra hozatalához.

(4) A tagállamok e rendelet alkalmazása érdekében és a 95/46/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése d) és f) pontjában említett érdekek védelméhez megkövetelt mértékben, elfogadják az ezen irányelv 10., 11. és 12. cikkében foglalt jogok és kötelességek korlátozásához szükséges jogszabályokat. A Bizottság, amennyiben a korlátozás a 45/2001/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése a) és e) pontjában említett érdekek védelmében szükséges intézkedésnek minősül, korlátozhatja a az ezen rendelet 4. cikk (1) bekezdésében, a 11. cikkben, a 12. cikk (1) bekezdésében, a 13-17. cikkben és a 37. cikk (1) bekezdésében foglalt jogokat és kötelességeket.

(5) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

14. cikk

Információcsere harmadik országokkal

(1) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság harmadik ország hatóságától kap információkat, ezeket az információkat a többi tagállam érintett hatáskörrel rendelkező hatósága rendelkezésére bocsátja, amennyiben ezt a harmadik országgal kötött kétoldalú jogsegélyegyezmények és a személyeket a személyes adatok feldolgozása során megillető védelemre vonatkozó közösségi jogszabályok megengedik.

(2) Az ezen rendelet szerint közölt információkat a hatáskörrel rendelkező hatóság harmadik ország részére is átadhatja az ezzel az országgal kötött jogsegélyegyezmény alapján, amennyiben ehhez az információt eredetileg közlő hatáskörrel rendelkező hatóság is hozzájárul, valamint ha ezt a személyeket a személyes adatok feldolgozása során megillető védelemre vonatkozó közösségi jogszabályok is megengedik.

15. cikk

Feltételek

(1) A tagállamok lemondanak az e rendelet alkalmazása során felmerült költségek megtérítésére vonatkozó minden igényükről. Mindazonáltal a megkereső hatóság szerinti tagállam felel a megkeresett hatóság szerinti tagállammal szemben minden olyan intézkedésből származó költségért és veszteségért, amelyet a Közösségen belüli jogsértés érdemét tekintve a bíróság megalapozatlannak ítélt.

(2) A megkeresett hatóság a megkereső hatósággal folytatott konzultációt követően visszautasíthatja a 8. cikkben megállapított végrehajtási intézkedésekre vonatkozó megkeresés teljesítését, ha

a) a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon eladó vagy szolgáltató ellen, ugyanazon a Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatban már eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős határozatot hoztak;

b) megfelelő vizsgálat lefolytatását követően úgy véli, hogy a Közösségen belüli jogsértés elkövetésére nem került sor;

vagy

c) úgy véli, hogy a megkereső hatóság a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban nem szolgáltatott elegendő információt, kivéve, ha a megkeresett hatóság már az ezen cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján visszautasította az ugyanezen Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatos megkeresés teljesítését.

(3) A megkeresett hatóság visszautasíthatja a 6. cikkben megállapított, információ közlésre vonatkozó megkeresés teljesítését, ha:

a) a megkereső hatósággal folytatott konzultációt követően úgy véli, hogy a megkereső hatóságnak nincs szüksége a kért információra annak megállapításához, hogy történt-e Közösségen belüli jogsértés, vagy annak ésszerű feltételezéséhez, hogy az bekövetkezhet;

b) ha a megkereső hatóság nem ért egyet azzal, hogy az információra a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott általános és szakmai titoktartási szabályok vonatkoznak;

vagy

c) a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon eladó vagy szolgáltató ellen, ugyanazon a Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatban már nyomozás vagy eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős határozatot hoztak.

(4) Amennyiben a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon eladó vagy szolgáltató ellen, ugyanazon a Közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatban már nyomozás vagy eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős határozatot hoztak, a megkeresett hatóság úgy is határozhat, hogy nem tesz eleget a 7. cikkben foglalt kötelezettségeknek.

(5) A megkeresett hatóság a jogsegély iránti megkeresés viszautasításának indokairól értesíti a megkereső hatóságot és a Bizottságot. A megkereső hatóság továbbíthatja az ügyet a Bizottságnak, amely a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően nyilvánít véleményt.

(6) Az e cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

IV. FEJEZET

KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK

16. cikk

A végrehajtás összehangolása

(1) A tagállamok az e rendelet céljainak eléréséhez szükséges mértékben értesítik egymást és a Bizottságot a Közösség érdekeit érintő területeken folytatott tevékenységeikről, így a következőkről:

a) a fogyasztóvédelem végrehajtásáért felelős tisztviselők képzése, beleértve a nyelvi képzést, valamint a képzések szervezését is;

b) a fogyasztói panaszok összegyűjtése és osztályozása;

c) az illetékes tisztviselők ágazatspecifikus hálózatainak fejlesztése;

d) az információs és kommunikációs eszközök fejlesztése;

e) a végrehajtásért felelős tisztviselőkre vonatkozó előírások, módszerek és iránymutatások kidolgozása;

f) a tisztviselőik csereutazásai.

A tagállamok a Bizottsággal együttműködve, az a)-f) pontokban említett területeken közös tevékenységeket is folytathatnak. A tagállamok továbbá a Bizottsággal együttműködésben közös keretrendszert dolgozhatnak ki a fogyasztói panaszok osztályozására.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az együttműködés javítása érdekében megszervezhetik az illetékes tisztviselőik cseréjét. A hatáskörrel rendelkező hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a cserében részt vevő illetékes tisztviselők hatékonyan vállaljanak részt a hatáskörrel rendelkező hatóság munkájában. Ennek érdekében az illetékes tisztviselők felhatalmazással rendelkeznek a fogadó hatáskörrel rendelkező hatóság által rájuk bízott feladat ezen tagállam jogszabályainak megfelelő végrehajtására.

(3) A csere során az illetékes tisztviselő polgári és büntetőjogi felelőssége a fogadó hatáskörrel rendelkező hatóság tisztviselőinek felelősségéhez igazodik. A cserében részt vevő illetékes tisztviselők betartják a szakmai előírásokat, továbbá a fogadó hatáskörrel rendelkező hatóság olyan megfelelő belső magatartási szabályai vonatkoznak rájuk, amelyek biztosítják különösen az egyének védelmét a személyes adatok feldolgozása során, a tisztességes eljárást, valamint a 13. cikkben meghatározott titokvédelemre és a szakmai titokra vonatkozó rendelkezések megfelelő betartását.

(4) Az e cikk végrehajtásához szükséges közösségi rendelkezéseket, ideértve a közös tevékenységek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket is, a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

17. cikk

Igazgatási együttműködés

(1) Az e rendelet céljainak eléréséhez szükséges mértékben a tagállamok értesítik egymást és a Bizottságot a Közösség érdekeit érintő területeken folytatott tevékenységeikről, így:

a) a fogyasztók tájékoztatása és tanácsadás;

b) a fogyasztói képviselők tevékenységének támogatása;

c) a fogyasztói viták peren kívüli rendezéséért felelős szervek tevékenységének támogatása;

d) a fogyasztók támogatása az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésben;

e) statisztikák, kutatási eredmények vagy más, a fogyasztói magatartásra, szokásokra és megítélésre vonatkozó információk beszerzése.

A tagállamok a Bizottsággal együttműködve, az a)-e) pontokban említett területeken közös tevékenységeket is folytathatnak. A tagállamok továbbá a Bizottsággal együttműködésben közös keretrendszert dolgozhatnak ki az e) pontban említett tevékenységekre vonatkozólag.

(2) Az e cikk végrehajtásához szükséges közösségi rendelkezéseket, ideértve a közös tevékenységek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket is, a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghozni.

18. cikk

Nemzetközi megállapodások

Az ezen rendelet hatálya alá tartozó területeken a Közösség együttműködik harmadik országokkal és az illetékes nemzetközi szervezetekkel a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének erősítése érdekében. Az együttműködés szabályai, ideértve a kölcsönös jogsegély részletes szabályainak megállapítását is, a Közösség és az érintett harmadik országok közötti megállapodások tárgyát képezhetik.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikk (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

20. cikk

A bizottság feladatai

(1) A bizottság az elnöke saját, illetve egy tagállami képviselő kérelmén alapuló kezdeményezésére az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos minden kérdést megvizsgálhat.

(2) A bizottság különösen megvizsgálja és értékeli az ezen irányelvben előírt együttműködési szabályok működését.

21. cikk

Jelentések

(1) A tagállamok minden, az ezen rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben elfogadott nemzeti jogszabály vagy rendelkezés szövegét - az egyedi esetekre vonatkozó szabályok kivételével - megküldik a Bizottságnak.

(2) E rendelet hatálybalépésétől kezdődően a tagállamok kétévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról. A Bizottság a jelentéseket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

(3) A nemzeti jelentések a következőket tartalmazzák:

a) a hatáskörrel rendelkező hatóságok szervezetére, jogköreire, forrásaira vagy kötelezettségeire vonatkozó bármely új információ;

b) a Közösségen belüli jogsértések elkövetésének alakulására, eszközeire vagy módszereire vonatkozó bármely információ, különösen amely e rendelettel, vagy a fogyasztók érdekei védelmét szolgáló jogszabályokkal kapcsolatos hiányosságokat vagy joghézagokat tár fel;

c) hatékonynak bizonyult végrehajtási technikákra vonatkozó bármely információ;

d) a hatáskörrel rendelkező hatóságok tevékenységére, úgy mint az e rendelet alapján tett intézkedésekre, beérkezett panaszokra, végrehajtási intézkedésekre és bírósági határozatokra vonatkozó statisztikák;

e) a fogyasztók érdekei védelmét szolgáló jogszabályokat értelmező jelentős, nemzeti bírósági határozatok összefoglalása;

f) bármely, az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos lényeges információ.

(4) A Bizottság a tagállamok jelentései alapján ezen rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

21a. cikk[10]

Felülvizsgálat

A Bizottság 2014. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyben értékeli e rendelet hatékonyságát és működési mechanizmusait, valamint megvizsgálja a fogyasztók érdekeit védő további jogszabályoknak a mellékletbe történő lehetséges beillesztését. A jelentés külső értékelésen és az összes érintett fél bevonásával folytatott részletes konzultáción alapul, adott esetben pedig jogalkotási javaslatot is tartalmaz.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. december 29-től kell alkalmazni.

A II. és III. fejezetben megállapított, a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó rendelkezéseket 2006. december 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. október 27-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J.P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

A. NICOLAI

MELLÉKLET

A 3 cikk a) pontjának hatálya alá tartozó irányelvek és rendeletek listája (1)[11]

1. A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.): 1. cikk, 2. cikk c) pont, 4-8. cikk.[12]

2. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelv (HL L 372., 1985.12.31., 1. o.).

3. A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 133., 2008.5.22., 66. o.).[13]

4. A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ("Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv") (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.): 9., 10., 11. és 19-26 cikk.[14]

5. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (21).[15][16]

6. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).[17]

7. A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2009.2.3., 10. o.).[18]

8. A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 144., 1997.6.4., 19. o.). A 2002/65/EK irányelvvel (HL L 271., 2002.10.9., 16. o.) módosított irányelv.

9.[19]

10. A fogyasztóknak kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 80., 1998.3.18., 27. o.).

11. A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 171., 1999.7.7., 12. o.).

12. A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv") (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

13. Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv: 86-100. cikk (HL L 311., 2001.11.28., 67. o). A legutóbb a 2004/27/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 34. o) módosított irányelv.

14. A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK irányelv.

15. A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete (HL L 46., 2004.2.17., 1. o).

16. A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 149., 2005.6.11., 22. o.).[20]

17. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), 13. cikk (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).[21]

18. Az európai parlamenti és a Tanács 2010. november 24-én 1177/2010/EU rendelete a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól (11).[22][23]

19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 181/2011/EU rendelete az autóbusszal közlekedő utasok jogairól (12)[24][25]

20. A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv: 13. cikk (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).[26]

21. A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 165., 2013.6.18., 1. o.): 14. cikk.[27]

22. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 60I, 2018.3.2., 1. o.), csak abban az esetben, ha a vevő az említett rendelet 2. cikke 12. pontjának értelmében vett fogyasztónak minősül.[28]

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32004R2006 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2006&locale=hu

[2] (1) HL C 108., 2004.4.30., 86. o.

[3] (2) Az Európai Parlament 2004. április 20-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2004. október 7-i határozata.

[4] (3) HL C 224., 1996.8.1., 3. o.

[5] (4) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv. (5) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

[6] (6) HL L 5., 2004.1.9., 1. o. A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított határozat.

[7] (7) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] (8) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

[9] (9) HL L 166., 1998.6.11., 51. o. A legutóbb a 2002/65/EK irányelvvel (HL L 271., 2002.10.9., 16. o.) módosított irányelv.

[10] Beiktatta az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendeletének 1. cikk (1) bekezdése, 32011R0954. Hatályos 2011.10.07.

[11] (1) A 6., 8., és 13. számú irányelv különös rendelkezéseket tartalmaz.

[12] Megállapította az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendeletének 1. cikk (2) bekezdése (lásd Melléklet 2. pont), 32011R0954. Hatályos 2011.10.07.

[13] Megállapította az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendeletének 1. cikk (2) bekezdése (lásd Melléklet 3. pont), 32011R0954. Hatályos 2011.10.07.

[14] Megállapította az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendeletének 1. cikk (2) bekezdése (lásd Melléklet 3. pont), 32011R0954. Hatályos 2011.10.07.

[15] (21) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1. o.).

[16] Megállapította az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve 27. cikk (1) bekezdése, 32015L2302. Hatályos 2015.12.31.

[17] Megállapította az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendeletének 1. cikk (2) bekezdése (lásd Melléklet 4. pont), 32011R0954. Hatályos 2011.10.07.

[18] Megállapította az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendeletének 1. cikk (2) bekezdése (lásd Melléklet 4. pont), 32011R0954. Hatályos 2011.10.07.

[19] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és Tanács 954/2011/EU rendeletének 1. cikk (2) bekezdése (lásd Melléklet 5. pont), 32011R0954. Hatálytalan 2011.10.07.

[20] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelvének 16. cikk 2. pontja, 32005L0029. Hatályos 2005.06.12.

[21] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelvének 3. cikke, 32009L0136. Hatályos 2009.12.19.

[22] (11) HL L 334., 2010.12.17., 1. o.

[23] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendeletének 30. cikke, 32010R1177. Hatályos 2011.01.06.

[24] (12) HL L 55, 2011.2.28., 1. o.

[25] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendeletének 33. cikke, 32011R0181. Hatályos 2011.03.20. Alkalmazandó 2013.03.01.

[26] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve 22. cikke, 32013L0011. Hatályos 2013.07.08.

[27] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletének 19. cikke, 32013R0524. Hatályos 2013.07.08. Alkalmazandó 2016.01.09.

[28] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete 10. cikk (1) bekezdése, 32018R0302. Hatályos 2018.03.22. Alkalmazandó 2018.12.03.

Tartalomjegyzék