32019D1754[1]

A Tanács (EU) 2019/1754 határozata (2019. október 7.) az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról

A TANÁCS (EU) 2019/1754 HATÁROZATA

(2019. október 7.)

az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról

1. cikk

Az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez (a továbbiakban: a Genfi Szöveg) történő csatlakozását a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A Genfi Szöveg szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azt a személyt, aki jogosult a Genfi Szöveg 28. cikke (2) bekezdésének ii. pontjában meghatározott csatlakozási okirat letétbe helyezésére az Unió nevében, annak kifejezése érdekében, hogy az Unió a Genfi Szöveget magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el, valamint az e határozat 5. cikkében meghatározott, a csatlakozási okirathoz csatolandó nyilatkozatok és értesítések megtételére.

3. cikk

Azon tagállamok, amelyek 2020. február 26-án a Lisszaboni Megállapodás részes felei voltak, nevezetesen Bulgária, Csehország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Portugália és Szlovákia, az Unió kizárólagos hatáskörének teljeskörű tiszteletben tartása mellett felhatalmazást kapnak arra, hogy az Unióval párhuzamosan megerősítsék a Genfi Szöveget, vagy csatlakozzanak ahhoz, szigorúan abban a mértékben, amennyiben ez szükséges az említett tagállamok által a Lisszaboni Megállapodás alapján már lajstromozott eredetmegjelölések oltalma szenioritásának és folytonosságának az Unió érdekében történő megőrzéséhez, valamint az (EU) 2019/1753 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 11. cikkében előírt kötelezettségeknek való megfeleléshez.

4. cikk

A Genfi Szöveg szerint szükséges összes bejelentést az Unió és az említett tagállamok nevében a Bizottság tesz meg.

Különösen, a Genfi Szöveg 3. cikkében említett illetékes hatóságként a Bizottság kerül kijelölésre, amely felelős az Unió területén a Genfi Szöveg végrehajtásáért, valamint a WIPO Nemzetközi Irodájával folytatott kommunikációért a Genfi Szöveg, valamint a Lisszaboni Megállapodás és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege szerinti Közös Végrehajtási Szabályzat (a továbbiakban: a Közös Végrehajtási Szabályzat) értelmében.

Az (EU) 2023/2411 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) értelmében vett kézműves és ipari termékeket oltalmazó földrajzi jelzések tekintetében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala kerül kijelölésre a Genfi Szöveg 3. cikkében említett illetékes hatóságként, és felelős a Genfi Szövegnek az Unió területén való igazgatásáért, valamint a Genfi Szöveg és a Közös Végrehajtási Szabályzat alapján a WIPO Nemzetközi Irodájához intézett értesítésekért és azzal folytatott kommunikációért.

5. cikk

A Genfi Szöveg 29. cikkének (4) bekezdésével összhangban a csatlakozási okmányhoz csatolt nyilatkozat a Genfi Szöveg 15. cikkének (1) bekezdésében említett határidő, valamint a Genfi Szöveg 17. cikkében említett időszakok egy évvel történő meghosszabbítását állapítja meg, a Közös Végrehajtási Szabályzatban meghatározott eljárásokkal összhangban.

A Közös Végrehajtási Szabályzat 5. szabálya (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a WIPO főigazgatójának címzett, a csatlakozási okmányhoz csatolt értesítés azt a követelményt állapítja meg, hogy a lajstromozott eredetmegjelölésnek vagy földrajzi jelzésnek az Unió területén való oltalom alá vonásához a bejelentésnek a Közös Végrehajtási Szabályzat 5. szabályának (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalom mellett olyan adatokat is tartalmaznia kell, amelyek eredetmegjelölés esetében az áru minőségére és tulajdonságaira, valamint az előállítás földrajzi területének földrajzi környezetéhez fűződő viszonyára, földrajzi jelzés esetében pedig az áru minőségére, hírnevére vagy egyéb tulajdonságaira és a földrajzi származási területhez fűződő viszonyára vonatkoznak.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1753 rendelete (2019. október 23.) az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről (HL L 271., 2019.10.24., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2411 rendelete (2023. október 18.) a kézműves és ipari termékekre vonatkozó földrajzi jelzések oltalmáról (HL L, 2023/2411, 2023.10.27., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019D1754 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019D1754&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019D1754-20231116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019D1754-20231116&locale=hu