32005L0091[1]

A Bizottság 2005/91/EK irányelve ( 2005. december 16. ) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2005/91/EK IRÁNYELVE

(2005. december 16.)

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A 2003/90/EK bizottsági irányelv (2) elfogadásával azt kívánták biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatásokat határoztak meg. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) iránymutatásai alkalmazandók.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal azóta számos egyéb fajra is megállapított iránymutatásokat.

(3) A 2003/90/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

2006. április 1-je előtt megkezdett vizsgálatokra vonatkozólag a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2003/90/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt érvényes szövegét alkalmazzák.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2006. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. április 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 16-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o. Az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 254., 2003.10.8., 7. o.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Azon fajok jegyzéke, amelyeknek a Közösségi Növényfajta-hivatal által kiadott vizsgálati iránymutatásoknak kell megfelelniük

A Közös Fajtajegyzékben szereplő fajokCPVO-jegyzőkönyv
TakarmányborsóBorsó, 2003.11.6-i TP 7/1 jegyzőkönyv
KáposztarepceOlajrepce, 2004.3.25-i TP 36/1 jegyzőkönyv
NapraforgóNapraforgó, 2002.10.31-i TP 81/1 jegyzőkönyv
ZabZab, 2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv
ÁrpaÁrpa, 2003.11.6-i TP 19/2 jegyzőkönyv
RizsRizs, 2004.11.18-i TP 16/1 jegyzőkönyv
RozsRozs, 2002.10.31-i TP 58/1 jegyzőkönyv
TritikáléTritikálé, 2003.11.6-i TP 121/1 jegyzőkönyv
BúzaBúza, 2003.11.6-i TP 3/3 jegyzőkönyv
DurumbúzaDurumbúza, 2003.11.6-i TP 120/2 jegyzőkönyv
KukoricaKukorica, 2001.11.15-i TP 2/2 jegyzőkönyv
BurgonyaBurgonya, 2002.3.27-i TP 23/1 jegyzőkönyv

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.eu.int).

II. MELLÉKLET

Azon fajok jegyzéke, amelyeknek az UPOV vizsgálati iránymutatásoknak kell megfelelniük

A Közös Fajtajegyzékben szereplő fajokUPOV-iránymutatások
TakarmányrépaTakarmányrépa, 1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás
EbtippanEbtippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Óriás tippanÓriás tippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Fehér tippanFehér tippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
CérnatippanCérnatippan, 1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Sudár rozsnokSudár rozsnok, 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Alaszkai rozsnokAlaszkai rozsnok, 2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Erdei ebírErdei ebír, 2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
Nádképű csenkeszNádképű csenkesz, 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
JuhcsenkeszJuhcsenkesz, 1980.11.12-i TG/67/4 iránymutatás
Réti csenkeszRéti csenkesz, 2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
Vörös csenkeszVörös csenkesz, 1980.11.12-i TG/67/4 iránymutatás
Olasz perjeOlasz perje, 1990.10.12-i TG/4/7 iránymutatás
Angol perjeAngol perje, 1990.10.12-i TG/4/7 iránymutatás
Hibrid perjeHibrid perje, 1990.10.12-i TG/4/7 iránymutatás
Gumós komócsinGumós komócsin, 1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
Réti perjeRéti perje, 1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás
Fehér csillagfürtFehér csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Kék csillagfürtKék csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Sárga csillagfürtSárga csillagfürt, 2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
LucernaLucerna, 2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
VöröshereVöröshere, 2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás
FehérhereFehérhere, 2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás
LóbabLóbab, 2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás
Tavaszi bükkönyTavaszi bükköny, 1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás
KarórépaKarórépa, 2001.4.4-i TG/89/6 iránymutatás
TakarmányretekTakarmányretek, 2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás
FöldimogyoróFöldimogyoró, 1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás
RéparepceRéparepce, 2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás
PórsáfrányPórsáfrány, 1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás
GyapotGyapot, 2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás
Len/olajlenLen/olajlen, 1995.10.20-i TG/57/6 iránymutatás
MákMák, 1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás
Fehér mustárFehér mustár, 2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás
SzójababSzójabab, 1998.4.1-i TG/80/6 iránymutatás
CirokCirok, 1989.10.6-i TG/122/3 számú iránymutatás

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0091 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0091&locale=hu

Tartalomjegyzék