Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32011R0442[1]

A Tanács 442/2011/EU rendelete ( 2011. május 9. ) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

A TANÁCS 442/2011/EU RENDELETE

(2011. május 9.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezetével összhangban elfogadott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. május 9.-i 2011/273/KKBP tanácsi határozatra ( 1 ),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

(1)

A 2011/273/KKBP határozat rendelkezik fegyverembargóról, a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések tilalmáról, valamint belépési korlátozásokról az Unió területére és azon személyek és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról, akik, illetve amelyek felelősek a civil lakosság elleni erőszakos fellépésekért Szíriában. Ezeket a személyeket, szervezeteket és szerveket az említett határozat melléklete tartalmazza.

(2)

Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(3)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, így különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(4)

Tekintettel a szíriai súlyos politikai helyzetre, továbbá a 2011/273/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet II. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(5)

Az e rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó eljárás során a megjelölt természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait, ezzel lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(6)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 2 ), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 3 ).

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólagosan - a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

f)

"az Unió területe" : a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is;

g)

"biztosítás" : olyan vállalkozás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén - a vállalkozás által vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott - kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;

h)

"viszontbiztosítás" : az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedményezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedményezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől eltérő biztosítási vállalkozás vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;

i)

"kőolajtermékek" : a IV. mellékletben felsorolt termékek;

j) "szíriai személy, szervezet vagy szerv" alatt a következő értendő :

i. a szíriai állam vagy annak valamely hatósága;

ii. bármely Szíriában tartózkodó természetes személy vagy lakos;

iii. bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek székhelye Szíriában található;

iv. bármely Szírián belüli vagy azon kívüli jogi személy, szervezet vagy szerv, amely - közvetlenül vagy közvetve - a fent említett személyek vagy szervek közül egy vagy több tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.

2. cikk

(1) Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy bármely egyéb személy, szervezet vagy szerv által Szíriában történő felhasználásra;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek (ENSZ) személyzete, az Európai Unió vagy tagállamai személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel Szíriába exportált védőruházatra, többek között a golyóálló mellényre és a sisakra.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a III. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések értékesítését, szállítását, továbbadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra szánják.

2a. cikk

Tilos az Európai Unióban nyomtatott vagy vert új szíriai bankjegyek és pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele a Szíriai Központi Bank számára.

3. cikk

(1) Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 4 ) ("közös katonai lista") felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

b) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

c) a közös katonai listán vagy az I. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

d) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a)-c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az abban foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, amely a következőkhöz kapcsolódik:

- technikai segítségnyújtás, amelyet kizárólag az ENSZ Csapatszétválasztási Megfigyelő Hadereje (UNDOF) támogatására szánnak;

- a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ és az Unió intézményépítő programjaihoz, vagy az Unió vagy az ENSZ válságkezelési műveleteihez szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, illetve belső elnyomásra használható felszerelések; vagy

- ballisztikai védelmet nyújtó anyagokkal ellátott nem harci járművek, amelyeket kizárólag az uniós és tagállami személyzet védelmére szánnak Szíriában,

azzal a feltétellel, hogy egy ilyen rendelkezést a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknak előzetesen jóvá kell hagynia.

3a. cikk

Tilos:

a) nyersolaj és kőolajtermékek behozatala az Unióba, amennyiben azok:

i. Szíriából származnak; vagy

ii. Szíriából kerültek kivitelre;

b) Szíriában található vagy Szíriából származó nyersolaj vagy kőolajtermékek vétele;

c) Szíriából származó vagy Szíriából bármely más országba exportált nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása;

d) az a), b) és c) pontban felsorolt tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve a származákos pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást, és

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az a), b) vagy c) vagy d) pontban említett tilalmak megkerülése.

3b. cikk

A 3a. cikkben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a 2011. szeptember 2-a előtt megkötött szerződésből eredő kötelezettségnek 2011. november 15-én vagy az előtt történő teljesítése, feltéve, hogy az érintett kötelezettséget teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv a tevékenységet vagy tranzakciót legalább 7 munkanappal korábban bejelentette a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága számára, vagy

b) 2011. szeptember 2-át megelőzően, vagy - amennyiben az export az a) pont értelmében történt - 2011. november 15-én vagy azt megelőzően Szíriából exportált nyersolaj vagy kőolajtermékek vásárlása.

3c. cikk

(1) Tilos:

a) bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személy, szervezet vagy szerv részére;

b) részesedés szerzése vagy kiterjesztése a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személyben, szervezetben vagy szervben;

c) közös vállalkozás létrehozása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak minden olyan szíriai személyre, szervezetre vagy szervre alkalmazandók, amely részt vesz a nyersolaj feltárásában, termelésében vagy finomításában.

(3) Kizárólag a (2) bekezdés alkalmazásában:

a) a "nyersolaj feltárása" magában foglalja a nyersolajkészletek kutatását, feltárását és kezelését is, továbbá az e készletekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatásokat;

b) "nyersolaj-finomítás" alatt az olaj végső értékesítése céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés értendő.

(4) Az (1) bekezdésben említett tilalmak:

a) nem érintik a 2011. szeptember 23. előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítését;

b) nem akadályozzák valamely részesedés kiterjesztését, amennyiben e részesedés egy 2011. szeptember 23. előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség.

3d. cikk

Az Európai Beruházási Bank (EBB)

a) nem teljesíthet kifizetést vagy pénzátutalást a szíriai állam vagy annak bármely közhatósága és az EBB között létrejött hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben;

b) felfüggeszti az a) pontban említett hitelmegállapodások keretében finanszírozott, Szíriában végrehajtandó projektekkel kapcsolatos valamennyi meglévő technikai segítségnyújtási szerződést, amely közvetlenül vagy közvetetten a szíriai állam vagy annak valamely közhatósága javára szolgál.

4. cikk

(1) A II. és IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) A II. és IIa. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére vagy javára - sem közvetlenül, sem közvetve - semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

5. cikk

1. A II. és IIa. melléklet az alábbiakat tartalmazza:

a) A II. melléklet tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekként vagy szervezetekként, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekként vagy szervezetekként, vagy a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekként, illetve szervezetekként azonosított, és akikre vagy amelyekre a 9a. cikk nem alkalmazandó.

b) A IIa. melléklet tartalmazza azon szervezetek jegyzékét, amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekkel vagy szervezetekkel, vagy a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban álló szervezetekként azonosított, és amelyekre a 9a. cikk alkalmazandó.

(2) A II. és IIa. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indoklását.

(3) A II. és IIa. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

6. cikk

A 4. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások:

a) a II. és IIa. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e) a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kerülnek be- vagy kifizetésre, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor; vagy

f) humanitárius célokból, úgy mint a humanitárius segítségnyújtás és annak támogatása, a polgári lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgáló anyagok és termékek - például élelmiszerek és az előállításukhoz szükséges mezőgazdasági termékek, gyógyszerek- biztosítása, vagy a Szíriából történő evakuálás céljából szükségesek.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő 4 héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

7. cikk

A 4. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 4. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv II. vagy IIa. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy az azon időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem a II. vagy IIa. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; továbbá

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

8. cikk

(1) A 4. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) e számlák kamatai vagy egyéb hozamai, vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a számla e rendelet hatálya alá került,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

(2) A 4. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

9. cikk

A 4. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés a II. vagy IIa. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpontot megelőzően keletkezett, a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a kifizetést nem közvetlenül vagy közvetve a 4. cikkben említett személy vagy szervezet kapja.

9a. cikk

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a IIa. mellékletben jegyzékbe vett szervezetek a jegyzékbe vétel időpontjától számított két hónapon keresztül kifizetést hajthatnak végre azon befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági forrásokból, amelyeket az említett szervezet a jegyzékbe vételét követően kapott, feltéve, hogy:

a) e kifizetés kereskedelmi szerződés alapján esedékes; valamint

b) az érintett tagállam illetékes hatósága megállapította, hogy a kifizetés nem közvetlenül vagy közvetve a II. vagy a IIa. mellékletben jegyzékbe vett személy vagy szervezet javára történik.

10. cikk

(1) A pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve ezek rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztását vagy visszatartását gondatlanság okozta.

(2) A 4. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre és szervekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmat megszegik.

10a. cikk

Nem teljesíthető semmiféle kártérítésre vagy kártalanításra irányuló vagy egyéb hasonló jellegű követelés - mint például beszámítási követelés, garanciaérvényesítés keretében benyújtott kártalanítási, pénzbírság kiszabása iránti vagy jótállási igény, kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés - ideértve a hitellevelekből vagy olyan hasonló eszközökből fakadó követeléseket, amelyek a szíriai kormány, annak közhatóságai és ügynökségei, vagy a nevében eljáró, illetve javára követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára teljesített olyan szerződésekhez vagy ügyletekhez kapcsolódnak, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e rendeletben szereplő intézkedések.

11. cikk

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 4. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

12. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a III. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

14. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 4. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. vagy IIa. mellékletet.

(2) A Tanács közli a határozatát - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) A II. és IIa. mellékletben foglalt jegyzékeket rendszeresen és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és minden későbbi módosításról.

16. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a III. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. és a 3. cikkben említett, belső elnyomásra felhasználható felszerelések

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1 az Európai Unió közös katonai listája ( 5 ) ("közös katonai lista") ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2 kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3 a közös katonai lista által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2. A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1 tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2 elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3 kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4 kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5 kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6 a 3.1-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten a tűzoltás céljaira tervezett járművekre.

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1 elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2 a közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3 a közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a) amatol;

b) nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c) nitroglikol;

d) pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e) pikril-klorid;

f) 2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1 ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2 ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre:

- a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések;

- a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezések.

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

II. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Bashar Al-AssadSzületési idő és hely: 1965.9.11., Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma: D1903
A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.2011.5.23.
2.Mahir (más néven Maher) Al-AssadSzületési idő: 1967.12.8.;
diplomata-útlevél száma: 4138
A hadsereg 4. páncéloshadosztályának parancsnoka, a Baath párt központi vezetőségének tagja, a köztársasági gárda egyik vezető személyisége; Bashar Al-Assad elnök testvére; a tüntetők elleni erőszakos fellépés fő szervezője.2011.5.9.
3.Ali Mamluk (más néven Mamlouk)Születési idő és hely: 1946.2.19., Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma: 983
A szíriai általános hírszerzési igazgatóság (GID) vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
4.Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (más néven Mohammad Ibrahim Al-Chaar)Belügyminiszter; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
5.Atej (más néven Atef, Atif) NajibA deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
6.Hafiz Makhluf (más néven Hafez Makhlouf)Születési idő és hely: 1971.4.2., Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma: 2246
Ezredes, az általános hírszerzési igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate Damascus Branch) osztályvezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; közeli viszonyban van Mahir Al-Assaddal; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
7.Muhammad Dib Zaytun (más néven Mohammed Dib Zeitoun)Születési idő és hely: 1951.5.20., Damaszkusz;
diplomata-útlevél száma: D 000 00 13 00
A politikai biztonsági igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
8.Amjad Al-AbbasBaniyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője; részvétel az al-baydai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
9.Rami MakhloufSzületési idő és hely: 1969.7.10., Damaszkusz;
útlevél száma: 454224
Szíriai üzletember; kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.2011.5.9.
10.Abd Al-Fatah QudsiyahSzületési idő és hely: 1953, Hamá;
diplomata-útlevél száma: D0005788
A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
11.Jamil HassanA szíriai légierő hírszerzésének vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
12.Rustum GhazaliSzületési idő és hely: 1953.5.3., Deraa;
diplomata-útlevél száma: D 000 000 887
A szíriai katonai hírszerzés Damaszkusz környéki részlegének vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
13.Fawwaz Al-AssadSzületési idő és hely: 1962.6.18., Kerdala;
útlevél száma: 88238
A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
14.Mundir Al-AssadSzületési idő és hely: 1961.3.1., Latakia;
útlevél száma: 86449 és 842781
A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.9.
15.Asif ShawkatSzületési idő és hely: 1950.1.15., Al-Madehleh, TartusA biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
16.Hisham IkhtiyarSzületési idő: 1941A szíriai nemzetbiztonsági iroda vezetője; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
17.Faruq Al Shar’Születési idő: 1938.12.10.Szíria alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
18.Muhammad Nasif KhayrbikSzületési idő és hely: 1937.4.10. (vagy 1937.5.20.), Hama
diplomata-útlevél száma: 0002250
Szíria nemzetbiztonsági ügyekért felelős helyettes alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
19.Mohamed HamchoSzületési idő: 1966.5.20.;
diplomata-útlevél száma: 002954347
Mahir Al-Assad sógora; üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.2011.5.23.
20.Iyad (más néven: Eyad) MakhloufSzületési idő és hely: 1973.1.21., Damaszkusz;
útlevél száma: N001820740
Rami Makhlouf testvére; az általános hírszerzési igazgatóság (GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
21.Bassam Al HassanStratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.5.23.
22.Dawud RajihaA fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása.2011.5.23.
23.Ihab (más néven Ehab, Iehab) MakhloufSzületési idő és hely: 1973.1.21., Damaszkusz;
útlevél száma: N002848852
A SyriaTel alelnöke; Rami Makhlouf amerikai (Egyesült Államok) vállalatának ügyvezetője; finanszírozást biztosít a rezsimnek a tüntetők elleni erőszakos fellépéshez.2011.5.23.
24.Zoulhima CHALICHE
(Dhu al-Himma SHALISH)
Születési idő: 1951 vagy 1946, születési hely: Kerdaha.Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben; Bachar AL-Assad elnök unokatestvére23.6.2011
25.Riyad CHALICHE
(Riyad SHALISH)
A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bachar AL-Assad elnök unokatestvére.23.6.2011
26.Mohammad Ali JAFARI dandártábornok (más néven JA'FARI, Aziz; más néven JAFARI, Ali; más néven JAFARI, Mohammad Ali; más néven JA'FARI, Mohammad Ali; más néven JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)Születési idő: 1957. szeptember 1.; Születési hely: Jezd, Irán.Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.23.6.2011
27.Qasem SOLEIMANI vezérőrnagy
(más néven Qasim SOLEIMANY)
Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.23.6.2011
28.Hossein TAEB (más néven TAEB, Hassan; más néven TAEB, Hosein; más néven TAEB, Hossein; más néven TAEB, Hussayn); más néven Hojjatoleslam Hossein TA'EBSzületési idő: 1963;
Születési hely: Teherán, Irán.
Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.23.6.2011
29.Khalid QADDURÜzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal;
Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.
23.6.2011
30.Ra'if AL-QUWATLI (más néven Ri'af AL-QUWATLI)Üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal;
Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.
23.6.2011
31.Mohammad MuflehHama városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.2011.8.1.
32.Tawfiq Younes vezérőrnagyAz általános hírszerzési igazgatóság belső biztonsági osztályának vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.8.1.
33.Mohammed Makhlouf (más néven Abu Rami)Születési hely és idő: Latakia, Szíria, 1932.10.19.Szoros kapcsolatban áll Bashar és Mahir al-Assaddal, akiknek anyai nagybátyja; üzleti kapcsolatban áll Rami, Ihab és Iyad Makhlouffal, akiknek egyben az apja.2011.8.1.
34.Ayman JabirSzületési hely: LatakiaA Sabiba milícia révén kapcsolatban áll Mahir al-Assaddal. Közvetlenül részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben és a Sabiba milícia koordinálásában.2011.8.1.
35.Ali Habib Mahmoud vezérezredesSzületési hely és idő: Tartous, 1939. 2009. június 3-án védelmi miniszterré nevezték ki.Védelmi miniszter. A szíriai fegyveres erők vezetéséért és műveleteiért felelős, részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.2011.8.1.
36.Hayel AL-ASSADMaher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.2011.8.23.
37.Ali AL-SALIMA szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.2011.8.23.
38.Nizar Al-Assad
()
Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a „Nizar Oilfield Supplies” vállalat vezetője volt.Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.2011.8.23.
39.Rafiq SHAHADAH dandártábornokA szíriai katonai hírszerzés belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.
Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.
2011.8.23.
40.JAMEA JAMEA (Jami Jami) dandártábornokA szíriai katonai hírszerzés deir-ez-zóri részlegének a vezetője;
közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben
2011.8.23.
41.Hassan Bin-Ali AL-TURKMANISzül. idő és hely: 1935, Aleppó.A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter, Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja.2011.8.23.
42.Muhammad Said BUKHAYTAN2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója.
Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.
2011.8.23.
43.Ali DOUBAAz 1980. évi hamai gyilkosságok felelőse. Bashar Al-Assad elnök különleges tanácsadójaként visszarendelték Damaszkuszba.2011.8.23.
44.Nawful AL-HUSAYN dandártábornokA szíriai katonai hírszerzés idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.2011.8.23.
45.Husam SUKKAR dandártábornokBiztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó.
Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.
2011.8.23.
46.Muhammed ZAMRINI dandártábornokA szíriai katonai hírszerzés homszi részlegének a vezetője;
közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.
2011.8.23.
47.Munir ADANOV (ADNUF) altábornagyA szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke;
közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.
2011.8.23.
48.Ghassan KHALIL dandártábornokAz Általános Hírszerzési Igazgatóság információs részlegének a vezetője;
közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.
2011.8.23.
49.Mohammed JABIRSzül. hely: Latakia.A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.2011.8.23.
50.Samir HASSANSzoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; arról is ismert, hogy gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.2011.8.23.
51.Fares CHEHABIAz Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.2.09.2011
52.Emad GHRAIWATISzületési idő: 1959. március;
Születési hely: Damaszkusz, Szíria.
A Damaszkuszi Iparkamara elnöke (Zuhair Ghraiwati Sons). Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2011.9.2.
53.Tarif AKHRASSzületési idő: 1949;
Születési hely: Homsz, Szíria
A homszi székhelyű (árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó) Akhras-csoport alapítója. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2011.9.2.
54.Issam ANBOUBASzületési idő: 1949;
Születési hely: Lattakia, Szíria
Az agráripari érdekeltségű Issam Anbouba Est. elnöke. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.2011.9.2.
55.Tayseer Qala AwwadSzületési idő: 1943. Születési hely: Damaszkusz.Igazságügyi miniszter.Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja annak önkényes letartóztatási és fogvatartási politikáit és gyakorlatait.23.09.2011
56.Dr. Adnan Hassan MahmoudSzületési idő: 1966. Születési hely: Tartusz.Tájékoztatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, többek között támogatja és elősegíti annak tájékoztatási politikáját.23.09.2011
57.Jumah Al-Ahmad vezérőrnagyA különleges erők parancsnoka. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
58.Lu'ai al-Ali ezredesA szíriai katonai hírszerzés daraai részlegének vezetője Felelős a daraai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
59.Ali Abdullah Ayyub altábornagyA személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
60.Jasim al-Furayj altábornagyVezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
61.Aous (Aws) ASLAN tábornokSzületett: 1958A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka. Közeli viszonyban van Maher al-Assad-dal és al-Assad elnökkel. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban Szíria egész területén.2011.11.14.
62.Ghassan BELAL tábornokA 4. hadosztálynak fenntartott irodát irányító tábornok. Maher al-ASSAD tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora. Felelős a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért Szíria egész területén.2011.11.14.
63.Abdullah BERRIA BERRI család milíciáit vezeti. Az aleppói polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban részt vevő, kormányhű milíciák vezetője.2011.11.14.
64.George CHAOUIA szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.2011.11.14.
65.Zuhair Hamad vezérőrnagyAz általános hírszerzési igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.2011.11.14.
66.Amar ISMAELCivil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálata) főparancsnoka. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.2011.11.14.
67.Mujahed ISMAILA szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.2011.11.14.
68.Saqr KHAYR BEKBelügyminiszter-helyettes. Felelős a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.2011.11.14.
69.Nazih vezérőrnagyAz általános hírszerzési igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.2011.11.14.
70.Kifah MOULHEMA 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a deir-ez-zóri polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.2011.11.14.
71.Wajih Mahmud vezérőrnagyA 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
72.Bassam SABBAGHSzületett: 1959. augusztus 24-én Damaszban. Cím: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Szíriai útlevelének száma: 004326765; a kiállítás dátuma: 2008. november 2.; érvényes 2014. novemberig.A Sabbagh és társai ügyvédi irodát (Damasz) vezeti, a Párizsi Ügyvédi Kamara tagja. Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bachar al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Támogatást nyújt a rendszer finanszírozásához.2011.11.14.
73.Tala Mustafa Tlass altábornagyA logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a tüntetőkkel szemben egész Szíriában alkalmazott erőszakért.2011.11.14.
74.Fu'ad Tawil vezérőrnagyA szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.2011.11.14.
75.Mohammad Al-JleilatiSzületési idő és hely: 1945, Damaszkusz, SzíriaPénzügyminiszter. Felelős Szíria gazdaságáért.1.12.2011
76.Dr. Mohammad Nidal Al-ShaarSzületési idő és hely: 1956, Aleppó, SzíriaGazdasági és kereskedelmi miniszter. Felelős Szíria gazdaságáért.1.12.2011
77.Fahid Al-Jassim altábornagyVezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
78.Ibrahim Al-Hassan vezérőrnagyA vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
79.Khalil Zghraybih dandártábornok14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
80.Ali Barakat dandártábornokA köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
81.Talal Makhluf dandártábornokA köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
82.Nazih Hassun dandártábornokA szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
83.Maan Jdiid századosElnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
84.Muahmamd Al-ShaarPolitikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
85.Khald Al-TaweelPolitikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011
86.Ghiath FayadPolitikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.1.12.2011

B. Szervezetek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Bena PropertiesRami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.23.6.2011
2.Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)P.O. Box 108, DamascusTel.: 963 112110059 / 963112110043Fax: 963 933333149Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.23.6.2011
3.Hamcho International
(más néven Hamcho International Group)
Bagdad Street, P. O. Box 8254, DamascusTel.: 963 112316675Fax: 963 112318875Weboldal: www.hamshointl.comE-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.comMohamed Hamcho vagy Hamsho ellenőrzése alatt áll. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.23.6.2011
4.Military Housing Establishment (más néven MILIHOUSE)Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat. Finanszírozás biztosítása a rezsimnek.23.6.2011
5.Politikai Biztonsági IgazgatóságAz elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
6.Általános Hírszerzési IgazgatóságAz elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
7.Katonai Hírszerzési IgazgatóságAz elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
8.A légierő hírszerzési szolgálataAz elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.2011.8.23.
9.IRGC Qods Erők (más néven: Quds Erők)Teherán, IránA Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.
Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.
2011.8.23.
10.Mada TransportA Holding Cham leányvállalata
(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)
A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.2.09.2011
11.Cham Investment GroupA Holding Cham leányvállalata
(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)
A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.2.09.2011
12.Real Estate BankInsurance Bldg- Yousef Al-azmehsqr. DamascusP.O.Box: 2337 DamascusSyrian Arab RepublicTelefon: (+963) 11 2456777 és 2218602Fax: (+963) 11 2237938 és 2211186A bank e-mail címe: Publicrelations@reb.sy,Honlap: www.reb.syA rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.2.09.2011
13.Addounia TV (más néven: Dounia TV)Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271
Fax: +963-11-5667272
Weboldal:
http://www.addounia.tv
Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.23.09.2011
14.Cham HoldingCham Holding Building Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525Tel.: +963-11-9962 +963-11-668 14000 +963-11-673 1044Fax: +963-11-673 1274E-mail: info@chamholding.sywww.chamholding.syRami Makhlouf ellenőrzése alatt áll; Szíria legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.23.09.2011
15.El-Tel Co. (más néven: El-Tel Middle East Company)Cím: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – SyriaTel.: +963-11-2212345Fax: +963-11-44694450E-mail: sales@eltelme.comWeboldal: www.eltelme.comTávközlési berendezések gyártása és azok szállítása a hadsereg számára.23.09.2011
16.Ramak Constructions Co.Cím: Daa'ra Highway, Damascus, Syria Tel.: +963-11-6858111Mobil: +963-933-240231Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.23.09.2011
17.Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company)Cím: Adra Free Zone AreaDamascus – SyriaTel.: +963-11-5327266Mobil: +963-933-526812+963-932-878282Fax: +963-11-5316396E-mail: sorohco@gmail.comWeboldal: http://sites.google.com/site/sorohcoA helyi katonai ipari projektekbe való beruházás, fegyver-alkatrészek és kapcsolódó termékek gyártása. A vállalat 100 %-a Rami Makhlouf tulajdonában van.23.09.2011
18.SyriatelThawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900Tel.: +963 11 61 26 270Fax: +963 11 23 73 97 19E-mail: info@syriatel.com.syWeboldal: http://syriatel.sy/Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll; pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek: koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a a kormányt illeti.23.09.2011
19.Cham Press TVAl Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - DamasTel.: +963 - 11- 2260805Fax: +963 - 11 - 2260806E-mail: mail@champress.comHonlap: www.champress.netTelevíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.1.12.2011
20.Al WatanAl Watan Newspaper - Damascus – Duty Free ZoneTel.: 00963 11 2137400Fax: 00963 11 2139928Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.1.12.2011
21.Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (más néven: CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Center; más néven: Centre de Recherche de KabounBarzeh Street, PO Box 4470, DamascusTámogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetések figyelemmel követését és elfojtását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzéséhez.1.12.2011
22.Business LabMaysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, DamascusTel: 963112725499;Fax: 963112725399Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.1.12.2011
23.Industrial SolutionsBaghdad Street 5, PO Box 6394, DamascusTel /fax: 963114471080Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.1.12.2011
24.Mechanical Construction Factory (MCF)P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, DamasFedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.1.12.2011
25.Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic IndustriesKaboon Street, P.O.Box 5966, DamascusTel:+963-11-5111352Fax:+963-11-5110117Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.1.12.2011
26.Handasieh – Organization for Engineering IndustriesP.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus / PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus / PO BOX 21120 Baramkeh, DamascusTel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.1.12.2011
27.Syria Trading Oil Company (Sytrol)Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.Szíria teljes kőolajexportjáért felelős állami tulajdonú vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.1.12.2011
28.General Petroleum Corporation (GPC)New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694Tel.: 963113141635Fax: 963113141634E-mail: info@gpc-sy.comÁllami tulajdonú olajvállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.1.12.2011
29.Al Furat Petroleum CompanyDummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)afpc@afpc.net.syA GPC 50 %-os tulajdonában álló közös vállalat, amely pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.1.12.2011

IIa. MELLÉKLET

A 4. és 5. cikkben említett szervezetek jegyzéke

Szervezetek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Szíriai Kereskedelmi Bank— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;
— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;
SWIFT/BIC CMSY SY DA; a világ minden részén [NPWMD]
Honlap: http://cbs-bank.sy/En-index.php
Tel.: +963 11 2218890
Fax: +963 11 2216975
vezérigazgatóság: dir.cbs@mail.sy
A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.13.10.2011

III. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében, a 6., 7., 8., 9. cikkekben, a 11.cikk (1) bekezdésében és a 13. cikk (4) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jegyzéke és az Európai Bizottság értesítési címe

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb közlés esetén alkalmazandó címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/096

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 66 73

IV. MELLÉKLET

Kőolajtermékek jegyzéke

HR-kódLeírás
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj.
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyersolaj kivételével, máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 % kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, hulladékolajok (azzal a megjegyzéssel, hogy Szíriában nem tilos a 2710 19 21 KN-kód alá tartozó kerozin/sugárhajtómű-üzemanyag vásárlása, amennyiben az a célból történik és kizárólag arra használják, hogy az azzal feltöltött repülőgép folytathassa a repülést).
2712Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is.
2713Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka.
2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő.
2715 00 00Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány).

( 1 ) HL L 121., 2011.5.10., 11. o.

( 2 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 3 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 4 ) HL C 86., 2011.3.18., 1. o.

( 5 ) HL C 86., 2011.3.18., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0442 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0442&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0442-20111202 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0442-20111202&locale=hu

Tartalomjegyzék