GK-MK 1. szám

A korlátolt felelősségű társasággal annak tagja is létesíthet munkaviszonyt.

A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (Gt.) értelmében a korlátolt felelősségű társaságnál - amely jogi személyiségű gazdasági társaság - az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazása, továbbá az ügyvezetők tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása a taggyűlés hatáskörébe tartozik (Gt. 183. § (2) bekezdésének e) pontja). A Gt. 197. §-nak (1) bekezdése szerint ügyvezetővé a korlátolt felelősségű társaság tagjai (képviselők) vagy kívülálló természetes személyek választhatók meg. A Gt. nem határozza meg azt, hogy a korlátolt felelősségű társaság tagja, akit ügyvezetővé választottak meg, tevékenységét milyen jogviszony keretében látja el. Nincs akadálya ezért annak, hogy az ügyvezetővel tevékenységének elvégzésére a korlátolt felelősségű társaság munkaviszonyt létesítsen.

A Gt. 167. §-nak (1) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a korlátolt felelősségű társaság tagjai által nem választott tisztségviselőként végzett személyes közreműködés egyéb vagyoni értékű szolgáltatásnak (mellékszolgáltatásnak) minősül. E rendelkezés alapja a gyakorlatban felmerült az a kérdés, hogy a korlátolt felelősségű társaság az ügyvezetőn kívül - aki választott tisztségviselő - más tagjával is létesíthet-e munkaviszonyt, vagy ez a tag munkát csak mellékszolgáltatásként végezhet.

A Munka Törvénykönyve és a végrehajtásra vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely kizárná azt, hogy a korlátolt felelősségű társaság, mint jogi személy, tagjaival - akiknek polgári jogi (társasági) szerződése a jogi személyt létrehozza - munkaszerződést kössön. Ezt a Gt. 167. §-nak (1) bekezdése sem tiltja meg. A Gt. helyes értelmezése szerint ezért nincs akadálya annak, hogy a korlátolt felelősségű társaság a tagjával - az ügyvezetőkön kívül is munkaviszonyt létesíthessen. A személyes közreműködés tehát nem minősül mellékszolgáltatásnak, ha arra vonatkozólag a korlátolt felelősségű társaság és tagja között munkaszerződés vagy egyéb (pl. megbízási) jogviszony jött létre.