Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32000R1666[1]

A Tanács 1666/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1766/92/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1666/2000/EK rendelete

(2000. július 17.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1766/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) Az 1766/92/EK tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdése [4] rendelkezik az intervenciós árak havi emeléséről. E mechanizmus célja, hogy bizonyos mértékig figyelembe vegye a Közösségben a gabonafélék raktározásának raktározási költségeit és finanszírozási kiadásait, valamint annak szükségességét, hogy biztosítható legyen a készletek piaci követelményekkel összhangban történő elhelyezése. A piacok közös szervezésének az Agenda 2000-hez kapcsolódó reformja során követett szemléletmódnak megfelelően, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a termelők több évre megszervezhessék termelésüket, a havi áremelések számát és összegét időbeli korlátok nélkül kell rögzíteni, a jövőben esetlegesen szükségessé váló felülvizsgálatokat nem érintve.

(2) Az egyszerűsítés és a jogi szabályozás érthetősége érdekében az 1766/92/EGK rendeletnek a már nem megfelelő rendelkezéseit törölni kell.

(3) Az 1766/92/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EGK [5] tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1766/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

"(2) Az intervenciós árat a D. mellékletben előírt táblázat szerinti havi növekménnyel alkalmazzák."

2. A 20. és a 22. cikket törölni kell.

3. A 23. cikk helyébe a következő lép:

"23. cikk

(1) A Bizottság munkáját a Gabonapiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: "a bizottság") segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett időszak egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

4. A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

D. MELLÉKLET

Az intervenciós ár havi növekményei

(EUR/t) |

Hónap | 2000/2001 gazdasági év | A 2001/2002. gazdasági évtől |

Július | - | - |

Augusztus | - | - |

Szeptember | - | - |

Október | - | - |

November | 1 | 0,93 |

December | 2 | 1,86 |

Január | 3 | 2,79 |

Február | 4 | 3,72 |

Március | 5 | 4,65 |

Április | 6 | 5,58 |

Május | 7 | 6,51 |

Június | 7 | 6,51 |

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Glavany

[1] HL C 86 E., 2000.3.24., 1. o.

[2] 2000. május 16-án közzétett vélemény (a Hivatalos Lapban még nem került kihirdetésre).

[3] HL C 168., 2000.6.16., 17. o.

[4] HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A rendeletet legutóbb az 1253/1999/EK rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 18. o.) módosította.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1666 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1666&locale=hu