31998D0398[1]

A Bizottság határozata (1998. június 2.) a BAS 615H-nak, a KBR 2738-nak (fenhexamid), az oxadiargilnek és a DPX-KN128-nak (indoxakarb) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(1998) 1447. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1998. június 2.)

a BAS 615H-nak, a KBR 2738-nak (fenhexamid), az oxadiargilnek és a DPX-KN128-nak (indoxakarb) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(1998) 1447. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(98/398/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/73/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírta a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását;

mivel a kérelmezők négy hatóanyagról nyújtottak be dokumentációt a tagállamok hatóságaihoz a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából;

mivel a BASF plc 1997. április 28-án benyújtotta az Egyesült Királyság hatóságaihoz a BAS 615H hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Bayer plc 1997. május 8-án benyújtotta az Egyesült Királyság hatóságaihoz a KBR 2738 (fenhexamid) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Rhône Poulenc Agro SpA 1997. június 16-án benyújtotta az olasz hatóságokhoz az oxadiargil hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Du Pont de Nemours France SA 1997. október 6-án benyújtotta a holland hatóságokhoz a DPX-KN128 (indoxakarb) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében az iratok teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről; mivel ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz;

mivel a BAS 615H-ra, a KBR 2738-ra (fenhexamid), az oxadiargilra és a DPX-KN128-ra (indoxakarb) vonatkozó dokumentációt 1998. február 18-án átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

mivel az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint amely elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek;

mivel ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával - a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel;

mivel ez a határozat nem zárja ki azt, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek;

mivel a tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy az Egyesült Királyság a BAS 615H és a KBR 2738 (fenhexamid) dokumentációjának, Olaszország az oxadiargil dokumentációjának, Hollandia a DPX-KN128 (indoxakarb) dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el;

mivel az Egyesült Királyság, Olaszország és Hollandia a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt; mivel e jelentés kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. A BASF plc által a BAS 615H-nak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. február 18-án átadott dokumentáció.

2. A Bayer plc által a KBR 2738-nak (fenhexamid) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. február 18-án átadott dokumentáció.

3. A Rhône Poulenc Agro SpA által az oxadiargilnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. február 18-án átadott dokumentáció.

4. A Du Pont de Nemours France SA által a DPX-KN128-nak (indoxakarb) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1998. február 18-án átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. június 2-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 353., 1997.12.24., 26. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0398 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0398&locale=hu