31976R1445[1]

A Bizottság 1445/76/EGK rendelete (1976. június 22.) a Lolium perenne L. különböző fajtáinak meghatározásáról

A Bizottság 1445/76/EGK rendelete

(1976. június 22.)

a Lolium perenne L. különböző fajtáinak meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 671/75/EGK rendelettel [1] módosított, a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

mivel az agrárszektorban alkalmazandó bizonyos árak és más összegek az 1976/77-es gazdasági évre történő rögzítéséről szóló, 1976. április 6-i 833/76/EGK tanácsi rendelet [3] VIII. mellékletében a vetőmagokra nyújtott támogatások összegét különböző szinteken rögzítették az erősen ellenálló késői vagy középkésői Lolium perenne L. esetében, a gyengén ellenálló középkésői, középkorai és korai Lolium perenne L. esetében és a Lolium perenne L. új és egyéb fajtái esetében;

mivel a támogatásnyújtási eljárások közösségi szintű egységes alkalmazásának biztosítása érdekében meg kell határozni a Lolium perenne L. különböző fajtáit, valamint létre kell hozni az erősen ellenálló késői vagy középkésői Lolium perenne L. és a gyengén ellenálló középkésői, középkorai és korai Lolium perenne L. különböző fajtáinak a jegyzékét;

mivel ezért célszerű hatályon kívül helyezni a késői, a középkésői és a korai Lolium perenne L. fajták jegyzékének meghatározásáról szóló, 1975. április 11-i 964/75/EGK bizottsági rendeletet [4];

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vetőmagpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Lolium perenne L. a 2358/71/EGK rendelet 3. cikke rendelkezéseinek értelmében vett erősen ellenálló késői vagy középkésői és gyengén ellenálló középkésői, középkorai vagy korai fajtáinak a jegyzékét e rendelet mellékletei tartalmazzák.

2. cikk

A 964/75/EGK rendelet hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1976. június 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

P. J. Lardinois

[1] HL L 72., 1975.3.20., 21. o.

[2] HL L 246., 1971.11.5., 1. o.

[3] HL L 100., 1976.4.14., 24. o.

[4] HL L 93., 1975.4.15., 10. o.

--------------------------------------------------

ANNEX IANHANG IBIJLAGE IALLEGATO IBILAG IANNEXE I

Varieties of high persistence, late or medium late

Sorten mit hoher Persistenz, späte oder mittelspäte

Zeer standvastige rassen, late of halflate

Varietà ad alta persistenza, tardiva o semi-tardiva

Sorter med høj persistens, sildige eller halvsildige

Variétés à haute persistance, tardives ou mi-tardives

1. Aberstwyth S. 23

2. Aberstwyth 101

3. Angela

4. Akron

5. Barenza

6. Berlenna

7. Barrage

8. Caprice

9. Compas

10. Endura

11. Ensporta

12. Fingal

13. Karin

14. Kelvin

15. Kent Indigenous

16. Lamora (Mommersteg's Weidouer)

17. Loretta

18. Maestro

19. Manhattan

20. Marathon

21. Midas

22. Mom LP 16 (Grandstand)

23. Moretti

24. Parcour

25. Patora

26. Pelo

27. Perma

28. Perray

29. Pickmere

30. Pleno

31. Romney

32. Semperweide

33. Splendor

34. Sportiva

35. Springfield

36. Sprinter

37. Talbot

38. Tresceaver

39. Vigor (Melle)

40. Wendy

--------------------------------------------------

ANNEX IIANHANG IIBIJLAGE IIALLEGATO IIBILAG IIANNEXE II

Varieties of low persistence, medium late, medium early or early

Sorten mit geringer Persistenz, mittelspäte, mittelfrühe oder frühe

Weinig standvastige rassen, halflate, halvroege of vroege

Varietà a bassa persistenza, semi-tardiva, semi-precoce o precoce

Sorter med lav persistens, halvsildige, halvtildige eller tildige

Variétés à basse persistance, mi-tardives, mi-précoces ou précoces

1. Atempo

2. Bocage

3. Dux Øtofte

4. Gazon

5. Hunsballe

6. Mito Daehnfeldt

7. Northern Irish

8. Odengrün

9. Odstein

10. Omar

11. Oriel

12. Pax Øtofte

13. Presto Pajbjerg

14. Printo

15. Real (T)

16. Tailteann

17. Verna Pajbjerg

18. Victoria trifolium

19. Viris (Weiris)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976R1445 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976R1445&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.