31997R0323[1]

A Bizottság 323/97/EK rendelete (1997. február 21.) az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló 2406/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 323/97/EK rendelete

(1997. február 21.)

az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló 2406/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről szóló, legutóbb a 3318/94/EK rendelettel [1] módosított 1992. december 17-i 3759/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

mivel a 2406/96/EK tanácsi rendelet [3] a Clupea harengus fajához tartozó heringek esetében a méretkategóriák új skáláját vezeti be, mivel ez az új skála az 59° 30' szélességi foktól északra kifogott és a parton kirakodott heringek tekintetében egy sajátos termékméretet állapít meg, de nem tartalmazza a korábban a Baltikum egészére alkalmazottat;

mivel ennek elmulasztása folytán nem veszik tekintetbe a Baltikumban az 59° 30' szélességi foktól délre kifogott heringek termelési és értékesítési feltételeit; mivel ezért szükséges újra megállapítani e termék megfelelő méretkategóriáit a 2406/96/EK rendelet megfelelő módosításával;

mivel ez a módosítás azoknak a közös forgalmazási előírásoknak a technikai kiigazításából áll, melyekről a 3759/92/EGK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése rendelkezik;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2406/96/EK rendelet II. mellékletében a balti heringekre (Clupea harengus) érvényes méretkategóriák skálája az e rendelet mellékletében foglaltakkal összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

1997. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. február 21-én.

a Bizottság részéről

Emma Bonino

a Bizottság tagja

[1] HL L 350., 1994.12.31., 15. o.

[2] HL L 388., 1992.12.31., 1. o.

[3] HL L 334., 1996.12.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A balti heringek méretkategória-skálájának módosítása

faj | méret | kg/hal | halak száma/kg |

hering (Clupea harengus) | 1 | 0,25 és afölött | 4 vagy kevesebb |

2 | 0,125 - 0,25 | 5 - 8 |

3 | 0,085 - 0, 125 | 9 - 11 |

4 a) | 0,05 - 0,085 | 12 - 20 |

az 59o 30' szélességi foktól délre kifogott és a parton kirakodott balti hering | b) | 0,036 - 0,085 | 12 - 27 |

az 59o 30' szélességi foktól északra kifogott és a parton kirakodott balti hering | 5 | 0,031 - 0,085 | 12 - 32 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R0323 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R0323&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére