31996R2406[1]

A Tanács 2406/96/EK rendelete (1996. november 26.) egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról

A Tanács 2406/96/EK rendelete

(1996. november 26.)

egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1992. december 17-i 3759/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 103/76/EGK rendelet [2] bizonyos halfajok, a 104/76/EGK rendelet [3] pedig bizonyos rákfajok forgalomba hozatalával kapcsolatos közös forgalmazási előírásokat fogalmazott meg; mivel a piaci változásokra és a kereskedelmi gyakorlatban történt változásokra tekintettel ezeket a rendeleteket jelentős mértékben módosítani kell; mivel ezért e rendelkezéseket teljeskörűen felül kell vizsgálni, illetőleg az átláthatóság és következetes jogalkalmazás biztosítása érdekében egy jogszabályba kell foglalni; mivel a 103/76/EGK és a 104/76/EGK rendeletek helyébe újakat kell léptetni;

mivel a halászati termékekre vonatkozó közös forgalmazási előírások alapvető célja az volt, hogy ily módon javuljon a termékek minősége, a forgalmazás pedig mind a gyártók, mind a fogyasztók számára egyszerűbbé váljon; mivel a halászati termékek feldolgozatlanul és frissen vagy fagyasztott állapotban kerülnek forgalomba, minőségük jelentős mértékben függ frissességüktől, amely organoleptikus vizsgálattal, objektív kritériumok alapján határozható meg; mivel ha a halászati termékek tételeinek egységesen frissnek kell lenniük, akkor egy tételnek ugyanahhoz a fajhoz tartozó, lehetőleg ugyanarról a halászati területről származó, kizárólag ugyanazzal a hajóval szállított termékekből kell állnia;

mivel egyedi termékcsoportok megfelelő besorolásán alapuló kis, de elégséges számú frissességi kategóriát szükséges létrehozni; ugyanakkor, a minőségi termékek támogatására tekintettel, legkésőbb 2000. január 1-jétől nem minden frissességi kategória tekintetében alkalmazhatók a közös piacszervezés részeként bevezetett intervenciós mechanizmusok;

mivel a közös forgalmazási előírásoknak is az a céljuk, hogy a kérdéses termékekkel kapcsolatban egységes kereskedelmi jellemzőket állapítsanak meg a közösségi piac egészére, hogy megakadályozzák a piaci verseny torzulásait, valamint hogy lehetővé tegyék a piacszervezési árintézkedések egységes alkalmazását; mivel ezért követelmény, hogy a halászati termékeket súlyuk vagy egyedi esetekben nagyságuk szerint meghatározott méretkategóriák alapján osztályozzák;

mivel közös forgalmazási előírásokat kell alkalmazni a Közösségből vagy harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt minden olyan termék esetén, amelyet először értékesítenek a Közösség területén; mivel a forgalmazási előírásokat az egészségügyi szabályok vagy a raktározásra vonatkozó rendelkezések részeként elfogadott szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni; mivel minden körülmények között alapvetően fontos, hogy a halászati termékek minimális méretére vonatkozó közös forgalmazási előírásokkal szemben az érvényben lévő minimális biológiai méreteket kell figyelembe venni;

mivel harmadik országokból származó termékek vonatkozásában a közös forgalmazási előírások alkalmazása azt jelenti, hogy a termékek csomagolásán kiegészítő információt kell feltüntetni; mivel ilyen információt nem szükséges feltüntetni harmadik országok lobogója alatt hajózó hajókkal a Közösségbe szállított minden olyan termék esetén, amelyet a közösségi fogásoknak megfelelően fogtak ki;

mivel a tagállamok többségében meglévő általános gyakorlatra tekintettel az iparnak tanácsos a halászati termékeket frissesség és méret szerint osztályoznia; mivel különösen a frissesség organoleptikus kritériumok alapján történő meghatározása esetére olyan rendelkezéseket kell hozni, melyek kereskedelmi szervezetek által e célból kijelölt szakértők együttműködését írják elő;

mivel a folyamatos tájékoztatás érdekében valamennyi tagállam köteles a többi tagállam és a Bizottság részére a szakértők és az érintett kereskedelmi szervezetek nevét és címét tartalmazó listát küldeni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A. Általános rendelkezések

1. cikk

(1) Ez a rendelet, a 3759/92/EGK rendelet, a következőkben mint "alaprendelet", a 2. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, egyes halászati termékekre közös forgalmazási előírásokat állapít meg.

(2) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában:

"forgalomba hozatal" az emberi fogyasztásra szánt első eladási ajánlat és/vagy az első eladás a Közösség területén;

"árutétel" egy adott fajhoz tartozó, azonos módon kezelt és lehetőleg ugyanarról a halászati területről származó és ugyanazzal a hajóval szállított halászati termékek mennyisége;

"halászati terület" a halászati iparágban szokásos olyan hely, ahol a fogás történt;

"megjelenés" a hal piaci forgalomba kerülésének formája: egészben, belezetten, fej nélkül stb.;

"látható paraziták" azok az élősködők vagy élősködők csoportja, amelyek méretükben, színükben vagy szerkezetükben egyértelműen megkülönböztethetők a halszövettől és optikai nagyítóeszközök nélkül, jó fényviszonyok mellett emberi szemmel láthatóak.

(3) a) E rendeletnek a halászati termékekre meghatározott frissességi kategóriákra vonatkozó rendelkezéseit a halászati termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos egészségügyi szabályokról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvben [4] foglalt követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni.

b) A 91/493 irányelvnek alárendelt bizottsági határozat elfogadásáig az emberi fogyasztásra alkalmatlan halak kritériumai e rendelet I. mellékletének "nem elfogadható" címszava alatti kategóriában találhatók.

2. cikk

(1) A Közösségből vagy harmadik országokból származó, a 3. cikkben meghatározott halászati termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha e rendelet követelményeinek megfelelnek.

(2) E rendelet nem vonatkozik a part menti halászok által közvetlenül a kiskereskedőkhöz vagy a fogyasztókhoz juttatott kis mennyiségű termékekre.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait az alaprendelet 32. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

(1) A közös forgalmazási előírások a következő termékekre vonatkoznak:

a) a 0302 KN-kód alá tartozó tengeri halak:

- lepényhal (Pleuronectes platessa),

- fehérhúsú vagy hosszúuszonyú tonhal (Thunnus alalunga),

- kékuszonyú tonhal (Thunnus thynnus),

- óriásszemű tonhal (Thunnus vagy Parathunnus obesus),

- a Clupea harengus fajhoz tartozó hering,

- a Gadus Morhua fajhoz tartozó közönséges tőkehal,

- a Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia,

- foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus),

- fekete tőkehal (Pollachius virens),

- sávos tőkehal (Pollachius pollachius),

- a Scomber scombrus fajhoz tartozó makréla,

- a Scomber japonicus fajhoz tartozó makréla,

- fattyúmakréla (Trachurus spp.),

- tüskés cápa és macskacápa (Squalus acanthias és Scyliorhinus spp.),

- vörös álsügér (Sebastes spp.),

- sárga tőkehal (Merlangus merlangus),

- kék puha tőkehal (vagy wittling) (Micromestistius poutassou vagy Gadus poutassou),

- északi menyhal (Molva spp.),

- szardella (Engraulis spp.),

- a Merluccius merluccius fajhoz tartozó hekk,

- rombuszhal (Lepidorhombus spp.),

- aranyosfejű hal (Brama spp .),

- horgászhal (Lophius spp.),

- közönséges lepényhal (Limanda limanda),

- kisfejű lepényhal nyelvhal (Microstomus kitt),

- francia tőkehal (Trisopterus luscus) és törpe tőkehal (Trisopterus minutus),

- nagyszemű durbincs (Boops boops),

- nyurgadurbincs (Maena smaris),

- tengeri angolna (Conger conger),

- morgóhal (Trigla spp.),

- tengeri pérhal (Mugil spp.),

- rája (Raja spp.),

- érdes lepényhal (Platichthys flesus),

- nyelvhal (Solea spp.),

- villásfarkú abroncshal és fekete abroncshal (Lepidopus caudatus és Aphanopus carbo);

b) a 0306 KN-kód alá tartozó élő, friss vagy fagyasztott, illetve párolt vagy főtt rákok:

- garnélarák (Crangon crangon) és hidegvízi garnélarák (Pandalus borealis),

- nagy tarisznyarák (Cancer pagurus),

- norvég homár (Nephrops norvegicus);

c) - a 0307 KN-kód alá tartozó lábasfejűek:

- tintahal

(2) Az (1) bekezdésben említett forgalmazási előírások tartalmazzák:

a) a frissességi kategóriákat; és

b) a méretkategóriákat.

B. Frissességi kategóriák

4. cikk

(1) Valamennyi árutétel frissességi kategóriáját a termék frissessége és számos kiegészítő követelmény alapján kell meghatározni.

A frissesség meghatározása a különböző termékféleségekre az I. mellékletben összeállított sajátos besorolások figyelembevételével kell, hogy történjék.

(2) Az (1) bekezdésben említett besorolások alapján a 3. cikkben meghatározott termékek árutételenként a következő frissességi kategóriák valamelyikébe sorolhatók:

a) halak, cápaalakúak, lábasfejűek és norvég homárok esetében Extra, A. vagy B.;

b) garnélarákok esetében Extra vagy A.

Az élő norvég homárok azonban az E. kategóriába sorolandók.

(3) A 3. cikkben meghatározott tarisznyarákra nem vonatkoznak a különleges frissességi előírások.

Csak az egész rákok értékesíthetők, kivéve az ikrás nőstényeket és a puha páncélúakat.

5. cikk

(1) Minden egyes árutételnek azonos frissességi fokozatú termékeket kell tartalmaznia. Ugyanakkor kis árutételnek nem szükséges egységes frissességű termékekből állnia; ha nem azokból áll, az árutételt az általa képviselt legalacsonyabb frissességi kategóriába kell sorolni.

(2) A frissességi kategóriát az árutételre erősített címkéken egyértelműen, legalább 5 cm nagyságú, letörölhetetlen betűkkel kell jelezni.

6. cikk

(1) Az árutételként B. kategóriába sorolt, a 3. cikkben meghatározott halak, cápaalakúak, lábasfejűek és norvég homár nem részesülhetnek az alaprendelet 12., 12a., 14. és 15. cikkében a forgalomból történő kivonás esetén biztosított pénzügyi támogatásban.

(2) Az Extra frissességi kategóriájú halakon, cápaalakúakon, lábasfejűeken és norvég homáron nem lehetnek nyomódások, sérülések, foltok és erős elszíneződések.

(3) Az A. frissességi kategóriájú halakon, cápaalakúakon, lábasfejűeken és norvég homárokon nem lehetnek foltok és erős elszíneződések. Egy minimális részükön lehetnek nyomódások és külső sérülések.

(4) A B. frissességi kategóriájú halak, cápaalakúak, lábasfejűek és norvég homár kis hányadán megengedhetőek a komolyabb nyomódások és külső sérülések. A halakon nem lehetnek foltok és erős elszíneződések.

(5) A termékek frissességi kategóriákba való besorolásakor, az alkalmazandó egészségügyi szabályok sérelme nélkül, szintén figyelembe kell venni a látható paraziták jelenlétét és a termék minőségére gyakorolt lehetséges hatásukat, figyelemmel a termék típusára és megjelenésére.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, ahol szükséges, az alaprendelet 32. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

C. Méretkategóriák

7. cikk

(1) A 3. cikkben meghatározott termékeket súlyuk vagy kilogrammonkénti darabszámuk szerint kell osztályozni. A garnélarákokat és a tarisznyarákokat azonban páncéljuk szélessége alapján kell méretkategóriákba sorolni.

(2) Az e rendeletben meghatározott minimális méreteket a II. mellékletben előírt méretarányoknak megfelelően, az alábbi rendeletek minimális hosszúságra vonatkozó követelményeinek sérelme nélkül kell alkalmazni:

- a Balti-tenger, a Beltek és a Sund vizei halászati erőforrásainak megőrzésére irányuló egyes technikai jellegű intézkedések megállapításáról szóló, 1986. június 12-i 1866/86/EGK tanácsi rendelet [5],

- a halászati erőforrások megőrzésére irányuló egyes technikai jellegű intézkedések megállapításáról szóló, 1986. október 7-i 3094/86/EGK tanácsi rendelet [6],

- a Földközi-tenger halászati erőforrásainak megőrzésére irányuló egyes technikai jellegű intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EGK tanácsi rendelet [7].

Az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzés során a forgalmazási előírások által érintett fajoknak meg kell felelniük a II. mellékletben szabályozott és részletezett minimális biológiai méreteknek.

8. cikk

(1) Az árutételeket a II. mellékletben meghatározott méretarányok szerint méretkategóriákba kell sorolni.

(2) Mindegyik árutételnek egyforma méretű termékeket kell tartalmaznia. A kis tételeknek ugyanakkor nem szükséges egységes méretű termékekből állniuk; ha nem azokból állnak, az árutételt az általuk képviselt legalacsonyabb méretkategóriába kell sorolni.

(3) A méretkategóriát és a megjelenést az árutételre erősített címkéken egyértelműen, legalább 5 cm nagyságú, letörölhetetlen betűkkel kell jelezni.

A tiszta súlyt kilogrammokban kell minden árutételen egyértelműen és olvashatóan jelezni. Ha a tételek szabványdobozokban kerülnek forgalomba, a tiszta súlyt nem szükséges feltüntetni akkor, ha a forgalomba hozatalt megelőző méréskor a doboz tartalma a kilogrammokban kifejezett feltételezett tartalomnak megfelel.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, különös tekintettel a mérési módszerekre és a jelzett vagy feltételezett tiszta súlytól való felfelé vagy lefelé irányuló eltérés meghatározására, az alaprendelet 32. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

9. cikk

A nyílt tengeri fajok mintavételi rendszer alapján is besorolhatók a különböző frissességi és méretkategóriákba. Ennek a rendszernek biztosítania kell, hogy az árutételbe tartozó termékek frissessége és mérete a lehető legegységesebb legyen.

E cikk alkalmazásának részletes szabályait, különös tekintettel a mintavétel során szükséges mintaszám meghatározására, illetve minden egyes mintában a halak súlyának vagy mennyiségének meghatározására, illetőleg az értékesítésre szánt árutételek osztályozásának és a súly ellenőrzésének módszereire, az alaprendelet 32. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

10. cikk

A Közösség bizonyos part menti övezeteire vonatkozóan, a helyi vagy regionális garnélarák- és tengerirák-kínálat biztosítása érdekében e termékek minimális méretére a II. mellékletben előírtakhoz képest kivételek állapíthatók meg.

A kérdéses övezeteket és a megfelelő piaci méreteket az alaprendelet 32. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

D. Harmadik országokból származó termékek

11. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a 3. cikkben meghatározott, harmadik országokból importált termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha csomagolásukon egyértelműen és olvashatóan feltüntették a következő információkat:

- származási ország megjelölése legalább 20 mm-es latin betűkkel,

- a termék tudományos és kereskedelmi megnevezése,

- megjelenés,

- frissességi és méretkategóriák,

- a csomagolásban található termékek tiszta súlya kilogrammokban,

- az osztályozás és a feladás időpontja,

- a küldemény feladójának neve és címe.

(2) Ugyanakkor valamely harmadik ország halászati területéről származó és harmadik ország lobogója alatt hajózó hajókkal közvetlenül a Közösség valamely kikötőjébe szállított és értékesítésre szánt, a 3. cikkben meghatározott termékre az 1093/94/EK rendelet [8] sérelme nélkül a közösségi fogásokra vonatkozókkal azonos rendelkezéseket kell alkalmazni.

E. Záró rendelkezések

12. cikk

(1) A halászati ipar a megfelelő kereskedelmi szervezet által e feladatra kijelölt szakértőkkel együttműködve köteles a halászati termékeket Extra, A. és B. frissességi kategóriák és méret szerint osztályozni. A tagállamoknak ellenőrzést kell gyakorolniuk, hogy biztosítsák e cikk rendelkezéseinek teljesülését.

(2) Ha az osztályozás nem az (1) bekezdésben előírt eljárásnak megfelelően történik, az osztályozást az illetékes nemzeti hatóságok saját maguk is elvégezhetik.

13. cikk

Legkésőbb egy hónappal e rendelet hatálybalépését megelőzően valamennyi tagállam köteles megküldeni a 12. cikkben említett szakértők és kereskedelmi szervezetek nevét és címét tartalmazó jegyzéket a többi tagállamnak és a Bizottságnak. A jegyzékben történt bármilyen módosításról a többi tagállamot és a Bizottságot tájékoztatni kell.

14. cikk

2001. december 31-ig a Bizottságnak jelentést kell benyújtania a Tanácshoz e rendelet 6. cikke (1) bekezdése alkalmazásának eredményeiről, amelyet szükség esetén megfelelő javaslatokkal is ki kell egészítenie.

15. cikk

A 103/76/EGK és a 104/76/EGK rendelet hatályát veszti. Az említett rendeletekre történt utalásokat e rendeletnek megfelelően kell értelmezni.

16. cikk

(1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétben, a 6. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseit 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. Kenny

[1] HL L 388., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb a 3318/94/EK rendelettel (HL L 350., 1994.12.31., 15. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 20., 1976.1.28., 9. o. A legutóbb az 1935/93/EGK rendelettel (HL L 176., 1993.7.20., 1. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 20., 1976.1.28., 35. o. A legutóbb az 1300/93/EGK rendelettel (HL L 126., 1995.6.9., 3. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 268., 1991.9.24., 15. o. A legutóbb a 96/23/EK rendelettel (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 162., 1986.6.18., 1. o. A legutóbb az 1821/96/EK rendelettel (HL L 241., 1996.9.21., 8. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 288., 1986.10.11., 1. o. A legutóbb az 1995. december 22-i 3071/95/EK rendelettel (HL L 329., 1995.12.30., 14. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 171., 1994.7.6., 1. o. A legutóbb az 1075/96/EK rendelettel (HL L 142., 1996.6.15., 1. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 121., 1994.5.12., 3. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A FRISSESSÉG OSZTÁLYOZÁSA

Az e mellékletben meghatározott osztályozásokat a következő termékekre, illetve termékcsoportokra kell alkalmazni azok sajátos értékelési szempontjainak figyelembevételével.

A. Fehér halak

Foltos tőkehal, közönséges tőkehal, fekete tőkehal, sávos tőkehal, vörös álsügér, vékonybajszú tőkehal, északi menyhal, hekk, aranyosfejű hal, horgászhal, francia tőkehal és törpe tőkehal, nagyszemű durbincs, nyurgadurbincs, tengeri angolna, morgóhal, tengeri pérhal, sima lepényhal, rombuszhal, nyelvhal, közönséges lepényhal, kisfejű lepényhal, érdes lepényhal, villásfarkú abroncshal és fekete abroncshal

B. Kék halak

Fehérhúsú vagy hosszúuszonyú tonhal, kékuszonyú tonhal, nagyszemű tonhal, kék puha tőkehal (wittling), hering, szardínia, makréla, fattyúmakréla, szardella

C. Cápaalakúak

Tüskés cápa és macskacápa, rája

D. Lábasfejűek

Tintahal

E. Rákfélék

1. Garnélarákok

2. Norvég homár

A. FEHÉR HALAK

| Kritériumok |

Frissességi kategória | Nem elfogadható |

Extra | A. | B. |

Bőr | Fényes, irizáló (a vörös álsügért kivéve) vagy opálfényű; elszíneződésektől mentes | A pigmentáció fényes, de nem csillogó | A pigmentáció kezd elszíneződni és elszíntelenedni | A pigmentáció matt |

Bőrnyálka | Vízszerű, áttetsző | Enyhén zavaros | Tejszerű | Sárgásszürke, opálos nyálka |

Szem | Domború (dülledt); fekete, fényes pupillák; áttetsző szaruhártya | Domború és enyhén beesett; matt fekete pupillák; enyhén opálos szaruhártya | Lapos; opálos szaruhártya; nem áttetsző pupillák | Középen homorú; szürke pupillák; tejszerű szaruhártya |

Kopoltyúk | Élénk színűek; nem nyálkásak | Kevésbé színesek; áttetsző nyálka | Barna/szürke, kezd elszíntelenedni; vastag, opálos nyálka | Sárgás; tejszerű nyálka |

Hashártya (zsigerelt halak esetében) | Sima; fényes; a húsról nehezen leválasztható | Kissé matt; a húsról leválasztható | Foltos; könnyen leválik a húsról | Nincs odatapadva |

A kopoltyúk és a hasüreg szaga | | | | |

-lepényhaltól különböző fehér halak | Hínárszagú | Nincs hínárszaga; szaga semleges | Erjedt; enyhén savanyú | Savanyú |

- lepényhal | Friss olajos, borsos, földszagú | Olajos, hínáros vagy enyhén édeskés | Olajos; erjedt; áporodott, enyhén avas | Savanyú |

Hús | Kemény és rugalmas; sima felületű | Kevésbé rugalmas | Enyhén puha (petyhüdt), kevésbé rugalmas; felülete lágy (bársonyos) és matt | Puha (petyhüdt); a pikkelyek könnyen leválnak a bőrről, felülete meglehetősen ráncos |

A fejezett horgászhalra vonatkozó többletkritériumok

Véredények (ventális izmok) | Éles körvonalú és élénkvörös | Éles körvonalú; a vér sötétedik | Diffúz és barna | Teljesen diffúz, barna és a hús sárgul |

| Kritériumok |

| Frissességi kategória | Nem elfogadható |

| Extra | A. | B. |

Bőr | Fényes pigmentáció, élénk, ragyogó, irizáló színek; a hát- és hasfelület színei határozottan elkülönülnek | Veszít fényéből, csillogásából; mattabb színű; a hát- és hasfelület színei közötti eltérés halványabb | Matt, fénytelen, jellegtelen színek; ha a halat megcsavarják, a bőr ráncossá válik | A pigmentáció nagyon matt; a bőr kezd leválni a húsról |

Bőrnyálka | Vízszerű, áttetsző | Enyhén zavaros | Tejszerű | Sárgásszürke, nem opálos |

Hús állaga | Nagyon kemény, merev | Meglehetősen merev, kemény | Kissé puha | Puha (petyhüdt) |

Kopoltyúfedők | Ezüstösek | Ezüstösek, enyhén pirosak vagy barnák | Barnásak és jelentős mennyiségű vérbeszivárgás a véredényekből | Sárgásak |

Szem | Domború, dülledt; kék-fekete, fényes pupillák; átlátszó "szemhéj" | Domború és enyhén beesett; sötét pupilla; enyhén opálos szaruhártya | Lapos; homályos pupillák; vérbeszivárgás a szem körül | Középen homorú; szürke pupillák; tejszerű szaruhártya |

| Kritériumok |

| Frissességi kategória | Nem elfogadható |

| Extra | A. | B. |

Szem | Domború, nagyon csillogó és irizáló; kis pupillák | Domború és enyhén beesett; nem csillogó és nem irizáló; a pupillák oválisak | Lapos; matt | Homorú sárgás |

Külsőleg | Hullamerev vagy részben merev; kevés tiszta nyálka a bőrön | Túl a merevség állapotán; a bőrön, kifejezetten a szájban és a kopoltyú nyílásaiban nincs nyálka | Némi nyálka a szájban és a kopoltyúnyílásokban; enyhén lapos állkapocs | Nagy mennyiségű nyálka a szájban és a kopoltyúnyílásokban |

Szag | Hínárszagú | Nincs szaga vagy nagyon enyhén áporodott, de nem ammóniaszagú | Enyhe ammónia; savanyú | Átható ammóniaszagú |

Rájákra vonatkozó különös vagy kiegészítő kritériumok

| Extra | A. | B. | Nem elfogadható |

Bőr | Fényes, irizáló és ragyogó pigmentáció; vízszerű nyálka | Fényes pigmentáció, vízszerű nyálka | A pigmentáció kezd elszíneződni és elszíntelenedni, opálos nyálka | Elszíntelenedett, a bőr ráncos, a nyálka vastag |

Hússzövet | Kemény és rugalmas | Kemény | Puha | Petyhüdt |

Külsőleg | Az uszonyok széle áttetsző és pöndörödött | Feszes uszonyok | Puha | Lankadt |

Has | Fehér és ragyogó, az uszonyok körül mályvaszínű szegéllyel | Fehér és ragyogó, az uszonyok körül vörös foltokkal határolt | Fehér és matt, számos vörös vagy sárga folttal | Sárgától a zöldesig, duzzadt vörös foltok a húsban |

D. LÁBASFEJŰEK

| Kritériumok |

| Frissességi kategóriák |

| Extra | A. | B. |

Bőr | Fényes pigmentáció, a bőr a húshoz tapadt | Matt pigmentáció; a bőr a húshoz tapadt | Elszíntelenedett; a húsról könnyen leválik |

Hús | Nagyon kemény; gyöngyházfehér | Kemény; mészfehér | Enyhén lágy; rózsás fehér vagy enyhén sárga |

Csápok | Mozgatásnak ellenállnak | Mozgatásnak ellenállnak | Könnyebb elmozdítani |

Szag | Friss; hínárszagú | Enyhe szagú vagy szagtalan | Tintaszagú |

E. RÁKOK

1. Garnélarákok

| Kritériumok |

Frissességi kategória |

Extra | A. |

Minimális követelmények | A páncél felülete: nedves és ragyogóEgyik konténerből a másikba való átöntéskor a garnélák külön esnek kiA húsnak nem lehet semmilyen idegen szagaA garnélákon nem lehet homok, nyálka vagy más idegen test | Az Extra kategóriával megegyező |

Külsőleg:

1. a páncélos garnélarákok | Színe teljesen retekrózsaszínű, apró fehér pöttyökkel; a páncél mellső részének színe túlnyomórészt világos | -Színe az enyhén elmosódott retekrózsaszíntől a kékes rózsaszínig változik fehér pöttyökkel; a páncél mellső része színének világosnak kell lennie, amely a szürke felé hajlik |

2. a mélyvízi scampi | Egyenletesen rózsaszínű | - Rózsaszínű, a fejnél kezdhet feketedni |

A hús állaga a páncélból való kifejtés közben és azután | A páncélok könnyedén eltávolíthatók, a húsban legfeljebb a technikailag elkerülhetetlen hiányosságok keletkeznekKemény, de nem rágós | A páncélok kevésbé könnyedén, a húsban kisebb hiányosságokkal távolíthatók elKevésbé kemény, kissé rágós |

Levált darabok, töredékek | Rákdarabok véletlenszerű előfordulása megengedett | Rákdarabok előfordulása kis mennyiségben megengedett |

Szag | Friss hínár, enyhén édeskés szagú | Savas; nem hínárszagú |

2. Norvég homár

| Kritériumok |

| Frissességi kategória |

| Extra | A. | B. |

Páncél | Halvány rózsaszín vagy rózsaszíntől a narancsvörösig | Halvány rózsaszín vagy rózsaszíntől a narancsvörösig; nincsenek rajta fekete pontok | Enyhén elszíntelenedett; néhány fekete pont és szürkés szín, különösen a páncélon és a farokrészek között |

Szem és kopoltyúk | Ragyogó fekete szemek; rózsaszín kopoltyúk | Matt és szürke/fekete szemek; szürkés kopoltyúk | A kopoltyúk sötétszürkék vagy a páncél háti részén némileg szürkés színezetűek |

Szag | Jellegzetes enyhe rákszag | Jellegzetes rákszag elvesztése. Nem ammóniaszagú | Enyhén savanyú |

Hús (farok) | Áttetsző és kék színű, amely a fehérbe vált | Már nem áttetsző, de nem elszíntelenedett | Külsőleg opálos és matt |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

MÉRETKATEGÓRIÁK

Súlyarányok | A rendelet 7. cikkében meghatározott feltételek közt betartandó minimális méretek |

Fajok | Méret | Kg/hal | Halak száma/kg | Térség | Földrajzi terület | Minimális méret |

Hering (Clupea harengus) | 1 | 0,25 vagy több | 4 vagy kevesebb | 1 | ICES Vb (EK zóna) | 20 cm |

2 | 0,125-től 0,25-ig | 5-től 8-ig | 2 | | 20 cm |

3 | 0,085-től 0,125-ig | 9-től 11-ig | | | 18 cm |

4 | 0,05-től 0,085-ig | 12-től 20-ig | 3 | | 20 cm |

59° 30' N-től északra fogott és partra szállított balti hering | 5 | 0,031-től 0,085-ig | 12-től 32-ig | | | |

Szardínia (Sardina pilchardus) | 1 | 0,067 vagy több | 15 vagy kevesebb | | | még nincs rögzítve |

2 | 0,042-től 0,067-ig | 16-tól 24-ig | | |

3 | 0,028-tól 0,042-ig | 25-től 35-ig | | |

4 | 0,015-től 0,028-ig | 36-tól 67-ig | | |

Földközi-tengeri | | 0,011-től 0,028-ig | 36-tól 91-ig | | |

Macskacápa (Scyliorhinus spp.) | 1 | 2 vagy több | - | | | - |

2 | 1-től 2-ig | | |

3 | 0,5-től 1-ig | | |

Közönséges tüskéscápa (Squalus acanthias) | 1 | 2,2 vagy több | - | | | - |

2 | 1-től 2,2-ig | | |

3 | 0,5-től 1-ig | | |

Vörös álsügér (Sebastes spp.) | 1 | 2 vagy több | - | | | - |

2 | 0,6-tól 2-ig | | |

3 | 0,35-től 0,6-ig | | |

Közönséges tőkehal (Gadus morhua) | 1 | 7 vagy több | - | 1 | | 35 cm |

2 | 4-től 7-ig | 2 | | 35 cm |

3 | 2-től 4-ig | | | 30 cm |

4 | 1-től 2-ig | 3 | | 35 cm |

5 | 0,3-tól 1-ig | balti | 59° 30' N-től délre | 35 cm |

Fekete tőkehal (Pollachius virens) | 1 | 5 vagy több | - | 1 | | 35 cm |

2 | 3-tól 5-ig | 2 | | 35 cm |

3 | 1,5-től 3-ig | | | 30 cm |

4 | 0,3-tól 1,5-ig | 3 | | 35 cm |

| | balti | 59° 30' N-től délre | 30 cm |

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) | 1 | 1 vagy több | - | 1 | ICES Vb (EK zóna) | 30 cm |

2 | 0,57-től 1-ig | 2 | | 30 cm |

3 | 0,37-től 0,57-ig | | | 27 cm |

4 | 0,17-től 0,37-ig | 3 | | 30 cm |

Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) | 1 | 0,5 vagy több | - | 1 | | 27 cm |

2 | 0,35-tól 0,5-ig | 2 | | 23 cm |

3 | 0,25-tól 0,35-ig | | | 23 cm |

4 | 0,11-tól 0,25-ig | 3 | | 23 cm |

Északi menyhal (Molva spp.) | 1 | 5 vagy több | - | 1 | | - |

2 | 3-tól 5-ig | 2 | | még nem rögzített |

3 | 1,2-től 3-ig | | | - |

| | 3 | | 63 cm |

Scomber scombrus fajhoz tartozó makréla Földközi-tengeri | 1 | 0,5 vagy több | 50 vagy kevesebb | 1 | | 20 cm |

2 | 0,2-től 0,5-ig | 51-től 125-ig | 2 | Északi-tenger kivételével | 20 cm |

3 | 0,1-től 0,2-ig | 126-tól 250-ig | | Északi-tenger | 30 cm |

| 0,08-tól 0,2-ig | 126-tól 325-ig | 3 | | 20 cm |

| | | 5 | | 20 cm |

| | | | Földközi-tenger | 18 cm |

Scomber japonius fajhoz tartozó makréla | 1 | 0,5 vagy több | - | | | - |

2 | 0,25-tól 0,5-ig | | |

3 | 0,14-tól 0,25-ig | | |

4 | 0,05-tól 0,14-ig | | |

Szardella (Engraulis spp.) | 1 | 0,033 vagy több | 30 vagy kevesebb | 3 | ICES IXa) kivételével | 12 cm |

2 | 0,020-től 0,033-ig | 31-től 50-ig | 3 | ICES IXa) | 10 cm |

3 | 0,012-től 0,020-ig | 51-től 83-ig | | Földközi-tenger | 9 cm |

4 | 0,008-től 0,012-ig | 84-től 125-ig | | | |

Sima lepényhal (Pleuronectes platessa) | 1 | 0,6 vagy több | - | 1 | | 25 cm |

2 | 0,4-től 0,6-ig | 2 | | 25 cm |

3 | 0,3-től 0,4-ig | | | 27 cm |

4 | 0,15-tól 0,3-ig | | Északi-tenger | 27 cm |

| | 3 | | 25 cm |

| | balti | alrészletek 22-től 25-ig | 25 cm |

| | | alrészletek 26-tól 28-ig | 21 cm |

| | | alrészletek 29 59° 30' N-től délre | 18 cm |

Hekk (Merluccius merluccius) | 1 | 2,5 vagy több | - | 1 | | 30 cm |

2 | 1,2-től 2,5-ig | 2 | | 30 cm |

3 | 0,6-től 1,2-ig | | | 30 cm |

4 | 0,28-tól 0,6-ig | 3 | | 27 cm |

5 | 0,2-től 0,28-ig | | Földközi-tenger | 20 cm |

Földközi-tengeri | | 0,15-tól 0,28-ig | | | | |

Rombuszhal (Lepidorhombus spp.) | 1 | 0,45 vagy több | - | 1 | | 25 cm |

2 | 0,25-tól 0,45-ig | 2 | | 25 cm |

3 | 0,20-tól 0,25-ig | | | 25 cm |

4 | 0,11-tól 0,20-ig | 3 | | 20 cm |

Földközi-tengeri | | 0,05-tól 0,20-ig | | | | |

Aranyosfejű hal (Brama spp.) | 1 | 0,8 vagy több | - | | | - |

2 | 0,2-től 0,8-ig | | |

Horgászhal (Lophius spp.) egészben, belezve | 1 | 8 vagy több | - | 1 | | - |

2 | 4-től 8-ig | 2 | | még nincs rögzítve |

3 | 2-től 4-ig | | | - |

4 | 1-től 2-ig | 3 | | még nincs rögzítve |

5 | 0,5-től 1-ig | | Földközi-tenger | 30 cm |

Horgászhal (Lophius spp.) fejezve | 1 | 4 vagy több | - | | | - |

2 | 2-től 4-ig | | |

3 | 1-től 2-ig | | |

4 | 0,5-től 1-ig | | |

5 | 0,2-től 0,5-ig | | |

Közönséges lepényhal (Limanda limanda) | 1 | 0,25 vagy több | - | 1 | | 15 cm |

2 | 0,13-tól 0,25-ig | 2 | | 15 cm |

| | | 23 cm |

| | | Északi-tenger | 23 cm |

| | 3 | | 23 cm |

Kisfejű lepényhal (Microstomus kitt) | 1 | 0,6 vagy több | - | 1 | | 25 cm |

2 | 0,35-tól 0,6-ig | 2 | | 25 cm |

3 | 0,18-tól 0,35-ig | | | 25 cm |

| | 3 | | 25 cm |

Fehérhúsú vagy hosszúuszonyú tonhal (Thunnus alalunga) | 1 | 4 vagy több | - | | | - |

2 | 1,5-től 4-ig | | |

Kékuszonyú tonhal (Thunnus thynnus) | 1 | 70 vagy több | - | | Földközi-tenger | 70 cm vagy 6,4 kg |

2 | 50-től 70-ig | |

3 | 25-től 50-ig | |

4 | 10-től 25-ig | |

5 | 6,4-től 10-ig | |

Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) | 1 | 10 vagy több | - | | | - |

2 | 3,2-től 10-ig | | |

Sávos tőkehal (Pollachius pollachius) | 1 | 5 vagy több | - | 1 | | - |

2 | 3-tól 5-ig | 2 | | 30 cm |

3 | 1,5-től 3-ig | | | - |

4 | 0,3-től 1,5-ig | 3 | | 30 cm |

Kék puha tőkehal (wittling) (Micromesistius poutassou vagy Gadus poutassou) | 1 | - | 7 vagy kevesebb | | | - |

2 | 8-tól 14-ig | | |

3 | 15-től 25-ig | | |

4 | 26-tól 30-ig | | |

Francia tőkehal (Trisopterus luscus) és törpe tőkehal (Trisopterus minutus) | 1 | 0,4 vagy több | - | 3 | | még nincs rögzítve |

2 | 0,25-tól 0,4-ig | |

3 | 0,125-től 0,25-ig | |

4 | 0,05-tól 0,125-ig | |

Nagyszemű durbincs (Boops boops) | 1 | - | 5 vagy kevesebb | | | - |

2 | 6-tól 31-ig | | |

3 | 32-től 70-ig | | |

Nyurgadurbincs (Maena sararis) | 1 | - | 20 vagy kevesebb | | | - |

2 | 21-től 40-ig | | |

3 | 41-től 90-ig | | |

Tengeri angolna (Conger conger) | 1 | 7 vagy több | - | 1 | | - |

2 | 5-től 7-ig | 2 | | 58 cm |

3 | 0,5-től 5-ig | | | - |

| | 3 | | 58 cm |

Nagy morgóhal (Trigla spp.) | 1 | 1 vagy több | - | | | - |

2 | 0,4-től 1-ig | | |

3 | 0,2-től 0,4-ig | | |

4 | 0,06-tól 0,2-ig | | |

Egyéb morgóhalak | 1 | 0,25 vagy több | | | | |

2 | 0,2-től 0,25-ig | | | | |

Fattyúmakréla (Trachurus spp.) | 1 | 0,6 vagy több | - | 1 | | 15 cm |

2 | 0,4-től 0,6-ig | 2 | | 15 cm |

3 | 0,2-től 0,4-ig | 3 | | 15 cm |

4 | 0,08-tól 0,2-ig | 5 | | 15 cm |

5 | 0,02-tól 0,08-ig | | Földközi-tenger | 12 cm |

Tengeri pérhal (Mugil spp.) | 1 | 1 vagy több | - | 1 | | - |

2 | 0,5-től 1-ig | 2 | | 20 cm |

3 | 0,2-től 0,5-ig | | | - |

4 | 0,1-től 0,2-ig | 3 | | 20 cm |

| | | Földközi-tenger | 16 cm |

Rája (Raja spp.) | 1 | 5 vagy több | - | | | - |

2 | 3-tól 5-ig | | |

3 | 1-től 3-ig | | |

4 | 0,3-től 1-ig | | |

Rája (szárnyak) | 1 | 3 vagy több | - | | | - |

2 | 0,5-től 3-ig | | |

Érdes lepényhal (Platichthys Flesus) | 1 | több mint 0,3 | - | 1 | | 24 cm |

2 | 0,2-től 0,3-ig bezárólag | 2 | | 24 cm |

| | 24 cm |

| | 3 | | 24 cm |

| | balti | 22-25 alrészletek | 25 cm |

| | 26-28 alrészletek | 21 cm |

| | 29-32 alrészletek 59° 30' N-től délre | 18 cm |

Nyelvhal (Solea spp.) | 1 | 0,5 vagy több | - | 1 | | 24 cm |

2 | 0,33-tól 0,5-ig | 2 | | 24 cm |

3 | 0,25-tól 0,33-ig | | 24 cm |

4 | 0,17-tól 0,25-ig | 3 | | 24 cm |

5 | 0,12-tól 0,17-ig | | Földközi-tenger | 20 cm |

| 1 | 0,5 vagy több | | | | |

| 2 | 0,33-tól 0,5-ig | | | | |

| 3 | 0,25-tól 0,35-ig | | | | |

| 4 | 0,20-tól 0,25-ig | | | | |

| 5 | 0,12-tól 0,2-ig | | | | |

Villásfarkú abroncshal (Lepidopus caudatus) | 1 | 3 vagy több | - | | | - |

2 | 2-től 3-ig | | |

3 | 1-től 2-ig | | |

4 | 0,5-től 1-ig | | |

Fekete abroncshal (Aphanopus carbo) | 1 | 3 vagy több | | | - | |

2 | 0,5-től 3-ig | | | | |

| - | | | | |

Tintahal (Sepia officinalis és Rossia macrosoma) | 1 | 0,5 vagy több | - | | | - |

2 | 0,3-től 0,5-ig | | |

3 | 0,1-től 0,3-ig | | |

Norvég homár (Nephrops norvegicus) | 1 | - | 20 vagy kevesebb | 2 | Skagerrak és Kattegat | 40 mm |

2 | 21-től 30-ig | | | 130 mm |

3 | 31-től 40-ig | 2 | Skócia kivételével | |

4 | több mint 40 | | Ír-tenger | 25 mm |

| | | [ICES VIa) és VIIa)], Skagerrak és Kattegat | 85 mm |

| | 2 | Nyugat-Skócia és Ír -tenger | 20 mm |

| | [ICES VIa) és VIIa)] | 70 mm |

| | 3 | | 20 mm |

| | | 70 mm |

| | Földközi-tenger | 20 mm |

| | 70 mm |

Norvég homárfarkak | 1 | - | 60 vagy kevesebb | 2 | Skagerrak és Kattegat | 72 mm |

2 | 61-től 120-ig | | | |

| | 2 | Nyugat-Skócia kivételével, | 46 mm |

3 | 121-től 180-ig | | Ír-tenger | |

4 | több mint 180 | | [ICES VIa) és VIIa)], Skagerrak és Kattegat | |

| | 2 | Nyugat-Skócia és Ír-tenger [ICES VIa) és VIIa)] | 37 mm |

| | 3 | | 37 mm |

Homoki garnéla (Crangon crangon) | 1 | 6,8 mm vagy több | - | | | - |

2 | 6,5 mm vagy több | | |

Hidegvízi garnéla (Pandalus borealis) frissen vagy fagyasztva | Egy méret | - | 250 vagy kevesebb | | | - |

Hidegvízi garnéla főzve vagy párolva | 1 | - | 160 vagy kevesebb | | | - |

2 | 161-től 250-ig | | |

Nagy tarisznyarák (Cancer pagurus) | 1 | 16 cm vagy több | - | | | - |

2 | 13-tól 16 cm-ig | | |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R2406 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R2406&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére