32003D0636[1]

A Bizottság határozata (2003. szeptember 2.) a kálium-foszfitnak, az acekinocilnak és a ciflufenamidnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2003) 3128. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2003. szeptember 2.)

a kálium-foszfitnak, az acekinocilnak és a ciflufenamidnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2003) 3128. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/636/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/79/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 6. cikke (3) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A Luxembourg Industries (Pamol) Ltd. 2002. augusztus 22-én a kálium-foszfit hatóanyagra vonatkozó dossziét nyújtott be Franciaország hatóságaihoz, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt. Az Agro-Kanesho Co. Ltd. 2003. március 17-én az acekinocil hatóanyagra vonatkozó dossziét nyújtott be Hollandia hatóságaihoz a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt. A Nippon Soda Company Limited 2003. január 14-én a ciflufenamid hatóanyagra vonatkozó dossziét nyújtott be az Egyesült Királyság hatóságaihoz a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt.

(3) Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság hatóságai jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az érintett hatóanyagokra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Továbbá a benyújtott dossziék egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is. Ezt követően a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a dossziékat a kérelmezők benyújtották a Bizottságnak és a többi tagállamnak, valamint átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4) E határozattal közösségi szinten hivatalosan meg kell erősíteni, hogy a dossziékat úgy kell tekinteni, mint amelyek elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében és az érintett hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer tekintetében a III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5) Ez a határozat nem sérti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy a kérelmezőtől a hatóanyagok tekintetében referens tagállamként kijelölt tagállamok számára további adatokat vagy információkat kérjen, a dosszié bizonyos pontjainak tisztázása érdekében.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó, és a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének céljából benyújtott dossziék elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék - figyelemmel a javasolt felhasználásra - egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk

A referens tagállam folytatja az érintett dossziék részletes vizsgálatát, és a Bizottság részére a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2004. szeptember 4-én jelenti vizsgálatai következtetéseit, az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy fel nem vételére és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó ajánlásokkal együtt.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 205., 2003.8.14., 16. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZATBAN ÉRINTETT HATÓANYAGOK

Szám | Közismert elnevezés, CIPAC azonosítószám | Kérelmező | Kérelmezés időpontja | Referens tagállam |

1 | Kálium-foszfit CIPAC szám: 0756 | Luxembourg Industries (Pamol) Ltd. | 2002.8.22 | Franciaország |

2 | Acekinocil CIPAC szám még nem áll rendelkezésre | Agro-Kanesho Co. Ltd. | 2003.3.17 | Hollandia |

3 | Ciflufenamid CIPAC-szám: 0759 | Nippon Soda Company Limited | 2003.1.14 | Egyesült Királyság |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0636 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0636&locale=hu

Tartalomjegyzék