32003L0065[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/65/EK irányelve (2003. július 22.) a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 86/609/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/65/EK irányelve

(2003. július 22.)

a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 86/609/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés [3] 251. cikkében megállapított eljárással összhangban,

mivel:

(1) 1998. március 23-án a Tanács elfogadta a Kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelmére vonatkozó európai egyezménynek a Közösség által történő megkötéséről szóló 1999/575/EK határozatot [4] (a továbbiakban Egyezmény).

(2) A 86/609/EGK tanácsi irányelv [5] az Egyezményt végrehajtó, az Egyezményével megegyező célkitűzéseket magában foglaló eszköz.

(3) A 86/609/EGK irányelvnek az állatok elhelyezésére és ellátására vonatkozó iránymutatásokat tartalmazó II. melléklete az Egyezmény A. függelékének a helyébe lép. Az Egyezmény A. függelékében és az említett irányelv mellékleteiben szereplő rendelkezések technikai jellegűek.

(4) A 86/609/EGK irányelv mellékleteinek az érintett területeken elért legújabb tudományos és műszaki fejleményekkel és kutatási eredményekkel való összhangjának biztosítására van szükség. Jelenleg a mellékletek módosításának elfogadására csak az igen hosszúra nyúló együttdöntési eljárás keretében kerülhet sor, melynek következményeként azok tartalma a területen elért legfrissebb fejleményektől elmarad.

(5) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni.

(6) A 86/609/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/609/EGK irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"24a. cikk

Az alábbiakban említett kérdésekkel kapcsolatos, az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 24b. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el:

- az ezen irányelv mellékletei.

24b. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A Bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2004. szeptember 16. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] HL C 25. E, 2002.1.29., 536. o.

[2] HL C 94., 2002.4.18., 5. o.

[3] Az Európai Parlament 2002. július 2-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2003. március 17-i közös álláspontja (HL C 113. E, 2003.5.13., 59. o.), és az Európai Parlament 2003. június 19-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 222., 1999.8.24., 29. o.

[5] HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0065 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0065&locale=hu