Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32018L1846[1]

A Bizottság (EU) 2018/1846 irányelve (2018. november 23.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1846 IRÁNYELVE

(2018. november 23.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, II. mellékletének II.1. szakasza és III. mellékletének III.1. szakasza az irányelv 2. cikkében meghatározott, a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodások rendelkezéseire hivatkozik.

(2) A szóban forgó nemzetközi megállapodások rendelkezéseit kétévente naprakésszé teszik. Ennek megfelelően 2019. január 1-jétől - egy 2019. június 30-ig tartó átmeneti időszak mellett - a szóban forgó megállapodások legutóbbi módosított változatait indokolt alkalmazni.

(3) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszát, II. mellékletének II.1. szakaszát és III. mellékletének III.1. szakaszát ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/68/EK irányelv módosításai

A 2008/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet I.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"I.1. ADR

Az ADR 2019. január 1-jétől alkalmazandó A. és B. melléklete azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett adott esetben »tagállam« értendő."

2. A II. melléklet II.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"II.1. RID

A COTIF C. függelékét képező RID melléklete, 2019. január 1-jétől hatályos változatában, azzal az eltéréssel, hogy a »RID szerződő államai« kifejezés helyett adott esetben »tagállam« értendő.";

3. A III. melléklet III.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"III.1. ADN

Az ADN mellékletében foglalt, 2019. január 1-jétől hatályos előírások, valamint az ADN 3. cikkének f) és h) pontja és 8. cikkének (1) és (3) bekezdése azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett adott esetben »tagállam« értendő."

2. cikk

Nemzeti jogba való átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2019. június 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 23-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Violeta BULC

a Bizottság tagja

(1) HL L 260., 2008.9.30., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L1846 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L1846&locale=hu