Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31995L0018[1]

A Tanács 95/18/EK irányelve (1995. június 19.) a vasúttársaságok engedélyezéséről

A TANÁCS 95/18/EK IRÁNYELVE

(1995. június 19.)

a vasúttársaságok engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

mivel a belső határok nélküli egységes piacon biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a szolgáltatásnyújtás szabadságának alapelvét a vasúti ágazatban is alkalmazni kell, figyelembe véve az ágazat sajátos jellemzőit;

mivel a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) rendelkezik a vasúttársaságok és a vasúttársaságok nemzetközi csoportosulásai számára biztosított hozzáférési jogokról a nemzetközi vasúti közlekedés terén;

mivel a 91/440/EGK irányelv 10. cikkében említettek alapján célszerű bevezetni a szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságoknak egy olyan engedélyt, hogy az egész Közösségben egységes és hátrányos megkülönböztetéstől mentes alapon legyen biztosítva a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés joga;

mivel célszerű a 91/440/EGK irányelv hatályát fenntartani, beleértve a regionális, városi és városkörnyéki szolgáltatásokra vonatkozó kivételeket, és meghatározva, hogy a Csatornaalagúton keresztüli ingajáratok közlekedési működése szintén nem tartozik ezen irányelv hatálya alá;

mivel egy tagállam által kiadott engedélyt az egész Közösségben érvényesnek fogadják el;

mivel a közösségi jog egyéb rendelkezései fogják szabályozni a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés, illetve áthaladás közösségi feltételeit;

mivel célszerű, hogy a Közösség megállapítsa az engedélyezési rendszer átfogó alapelveit, meghagyva a tagállamoknak az engedélyek kiadási és adminisztrációs felelősségét, tekintettel az alárendeltség elvére, és arra, hogy biztosítva legyen az ezzel járó egységes szabályozás és áttekinthetőség;

mivel a megbízható és megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges biztosítani, hogy a vasúttársaságok bármikor megfelelhessenek bizonyos követelményeknek a jó hírnévvel, a megfelelő pénzügyi helyzettel és a szakmai alkalmassággal kapcsolatosan;

mivel a fogyasztók és harmadik felek védelme érdekében fontos biztosítani, hogy a vasútvállalatok a felelősségi kockázatnak megfelelően biztosítva legyenek vagy azzal egyenértékű megállapodásokat kössenek;

mivel az engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, valamint az ideiglenes engedélyek megadásával szintén ebben a szövegösszefüggésben kell foglalkozni;

mivel a hátrányos megkülönböztetés nélkül nyújtott vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén meg kell felelnie a nemzeti és a közösségi szabályoknak, melyek biztosítani kívánják, hogy a meghatározott útvonalakon a vasúttársaság teljes biztonságban gyakorolhassa tevékenységét;

mivel a nemzetközi vasúti közlekedés hatékony működésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a vasúttársaságok tiszteletben tartsák az e területen hatályban lévő megállapodásokat;

mivel végül a vasúttársaságok számára adott engedélyek kiadásánál, fenntartásánál és módosításánál alkalmazott eljárásoknak az átláthatóságra és a hátrányos megkülönböztetés mentességére vonatkozó általános kívánalmat kell tükrözniük,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

Cél és hatály

1. cikk

(1) Ezen irányelv a Közösségen belül már letelepedett vagy letelepedni szándékozó vasúttársaságoknak szánt engedélyek tagállamok általi kiadására, megújítására és módosítására vonatkozó feltételekről rendelkezik.

(2) Ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a tagállamok:

a) azokat a vasúttársaságokat, amelyek csak autonóm helyi és regionális vasúti infrastruktúrán működtetnek utasszállító szolgáltatásokat;

b) azokat a vasúttársaságokat, amelyek kizárólag városi és városkörnyéki utasszállítási szolgáltatásokat végeznek;

c) azokat a vasúttársaságokat, amelyek tevékenysége olyan regionális vasúti áruszállításra korlátozódik, amely nem tartozik a 91/440/EGK irányelv hatálya alá;

d) azokat a társaságokat, amelyek csak olyan, magántulajdonban levő vasúti infrastruktúrán bonyolítanak áruszállítást, amelyet kizárólag az infrastruktúra tulajdonosa használ saját áruszállítási tevékenységére.

(3) Szintén nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá azok a társaságok, amelyeknek vasúti tevékenysége közúti járműveknek a Csatorna-alagúton át ingajáratban történő szállítására korlátozódik.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) "vasúttársaság": bármely magán- vagy közvállalkozás, amelynek fő üzleti tevékenysége vasúti áru- és/vagy személyszállítási szolgáltatások nyújtása, azzal a megkötéssel, hogy a vontatást e vállalkozásnak kell biztosítania; ide kell érteni a csak vontatást biztosító társaságokat is;

b) "engedély": egy vállalatnak a tagállam által kiadott felhatalmazása, elismerve annak vasúttársasági minőségét. E minőség korlátozódhat a szállítási szolgáltatások bizonyos típusainak nyújtására;

c) "engedélyező hatóság": olyan testület, amelyet valamely tagállam bíz meg az engedélyek kiadásával;

- "városi és elővárosi szolgáltatások": olyan szállítási szolgáltatások, amelyek egy városközpont vagy városcsoport szállítási igényeit, illetve az ilyen központ vagy városcsoport és a vonzáskörzetük közötti szállítási igényeket elégítik ki;

- "regionális szolgáltatások": egy régió szállítási igényeit kielégítő szállítási szolgáltatások.

3. cikk

Minden tagállam kijelöli az engedélyek kiadásáért és az ezen irányelvből eredő kötelezettségek teljesítéséért felelős szervezetet. Az engedélyek kiadásának feladatát olyan szervezetnek kell ellátnia, amely nem nyújt vasúti szállítási szolgáltatásokat, és független minden, vasúti szállítási szolgáltatásokat nyújtó szervezettől vagy társaságtól.

II. SZAKASZ

Engedélyek

4. cikk

(1) Egy vasúttársaság abban a tagállamban jogosult engedélyt kérni, amelyben létrejött.

(2) Azok a tagállamok, ahol ezen irányelv követelményeinek nem tesznek eleget, nem adhatnak ki engedélyeket, illetve nem hosszabbíthatják meg azok érvényességét.

(3) Az a vasúttársaság, amely teljesíti az ezen irányelvben meghatározott követelményeket, jogosult arra, hogy engedélyt kapjon.

(4) Az a vasúttársaság, amely nem kapta meg a kérdéses szolgáltatásokra vonatkozó megfelelő engedélyt, nem nyújthatja az ezen irányelvben foglalt vasúti szállítási szolgáltatásokat.

Azonban az ilyen engedély önmagában nem jogosítja fel birtokosát a vasúti infrastruktúrához való hozzáférésre.

(5) Az engedély a Közösség egész területén érvényes.

5. cikk

(1) A vasúttársaság a tevékenysége megkezdése előtt bizonyítja az érintett tagállam engedélyező hatósága előtt, hogy bármikor képes lesz a jó hírnévvel, megfelelő pénzügyi helyzettel és szakmai kompetenciával kapcsolatos követelményeknek megfelelni és a 6-9. cikkekben említett magánjogi felelősségnek eleget tenni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az engedélyért folyamodó minden egyes vasúttársaság köteles minden szükséges és lényeges információt megadni.

6. cikk

A tagállamoknak meg kell határozniuk azokat a feltételeket, amelyek alapján a jó hírnév követelménye teljesül, így biztosítva azt, hogy az engedélyért folyamodó vasúttársaság vagy az irányításáért felelős személyek:

- akit/akiket a bíróság súlyos bűncselekmény miatt - beleértve a gazdasági bűncselekményeket is - nem ítélt el,

- ellene/ellenük csődeljárás nem indult,

- akit/akiket a bíróság a szállításra vonatkozó sajátos jogszabályok súlyos megsértése miatt nem ítélt el,

- akit/akiket a bíróság a szociális- és munkajogi kötelezettségek, beleértve a munka- és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeket, valamint a vámvizsgálatnak alávetett, határokon átnyúló áruszállítást végezni szándékozó társaság esetében a vámszabályzatban előírt kötelezettségek teljesítésének súlyos vagy ismétlődő elmulasztása miatt nem ítélt el.

7. cikk

(1) A megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeknek akkor tesz eleget az engedélyért folyamodó vasúttársaság, ha bizonyítani tudja, hogy reális feltételek alapján egy 12 hónapos időszak során meg tud felelni a tényleges és lehetséges kötelezettségeinek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az engedélyért folyamodó valamennyi vasúttársaság köteles megadni legalább a melléklet I. szakaszában felsorolt adatokat.

8. cikk

A szakmai kompetenciával kapcsolatos követelmények akkor teljesülnek, ha az engedélyért folyamodó vasúttársaságnak van vagy lesz olyan irányító szerve, amely birtokában van annak a szükséges tudásnak és/vagy tapasztalatnak, amely az engedélyben meghatározott működés feletti biztonságos és megbízható ellenőrzés és felügyelet gyakorlásához kell.

9. cikk

A vasúttársaság rendelkezik a megfelelő biztosítással, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseket tesz a hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, hogy a balesetek során felmerülő károkra, különös tekintettel az utasokra, a poggyászra, a szállított árura, a postaküldeményekre és harmadik felekre vonatkozóan fedezete legyen.

III. SZAKASZ

Az engedély érvényessége

10. cikk

(1) Az engedély mindaddig érvényes, amíg a vasúttársaság teljesíti az ezen irányelvben megállapított kötelezettségeket. Azonban az engedélyező hatóság legalább ötévente felülvizsgálatot rendel el.

(2) Az engedély tartalmazza a felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó sajátos rendelkezéseket.

11. cikk

(1) Ha az engedéllyel rendelkező vasúttársasággal szemben komoly kétség merül fel, hogy vajon megfelel-e ezen irányelvnek és különösen az 5. cikkében foglalt követelményeknek, akkor az engedélyező hatóság bármikor ellenőrizheti, hogy a vasúttársaság ténylegesen megfelel-e e követelményeknek.

Az engedélyező hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja az engedélyt, amennyiben meggyőződött arról, hogy a vasúttársaság a továbbiakban nem tud az ezen irányelvben, de különösen az 5. cikkében foglalt előírásoknak megfelelni.

(2) Az engedélyező hatóság haladéktalanul tájékoztatja a másik tagállambeli engedélyező hatóságot, amennyiben komoly kétsége merül fel, hogy az irányelvben foglalt előírásoknak e tagállam által kiadott engedéllyel rendelkező vasúttársaság nem felel meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett, az engedélyező hatóság ideiglenes engedélyt ad a vasúttársaság átszervezési idejére, feltéve hogy az nem veszélyezteti a biztonságot, amennyiben az engedélyt felfüggesztette vagy visszavonta a nem megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelmények miatt. Azonban az ideiglenes engedély a kiadásának időpontjától számított legfeljebb hat hónapig maradhat érvényben.

(4) Az engedélyező hatóság az engedélyt jóváhagyásra bekéri vagy felfüggeszti, amennyiben a vasúttársaság hat hónapra beszünteti működését, vagy az engedély megadását követő hat hónapon belül tevékenységét nem kezdi meg.

A vasúttársaság a tevékenysége megkezdésekor a nyújtandó szolgáltatások sajátos jellegét figyelembe véve hosszabb időtartam megállapítását is kérheti.

(5) Az engedélyező hatóság jóváhagyásra újra bekéri az engedélyt a vasúttársaság jogi helyzetére befolyást gyakorló változás, de különösképpen összeolvadás vagy beolvadás esetén. Amennyiben az engedélyező hatóság úgy ítéli meg, hogy a biztonság veszélyeztetve van, e vasúttársaság nem folytathatja a működését; ebben az esetben az elutasító döntés okát meg kell indokolni.

(6) A vasúttársaság felülvizsgálat céljából engedélyét újra benyújtja az engedélyező hatóságnak, amennyiben tevékenységében jelentős változtatásokat vagy terjeszkedést tervez.

(7) Az engedélyező hatóság nem engedi meg a csődeljárás vagy más hasonló eljárás alatt álló vasúttársaság engedélyének hatályban tartását, amennyiben meggyőződött arról, hogy ésszerű időn belül nincs reális kilátás a vállalkozás kielégítő pénzügyi átszervezésre.

(8) Amikor az engedélyező hatóság kiad, felfüggeszt, visszavon vagy módosít egy engedélyt, az érintett tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot.

12. cikk

(1) Az ezen irányelvben megállapított követelmények mellett a vasúttársaság köteles betartani a közösségi joggal összeegyeztethető és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen alkalmazott nemzeti jogszabályokat és szabályozó rendelkezéseket és különösen a következőket:

a) a vasúti szolgáltatásokra vonatkozó sajátos műszaki és működési követelmények;

b) a társaság személyzetére, gördülőállományára és a vasúttársaság belső szervezetére vonatkozó biztonsági követelmények;

c) az egészségügyi, biztonsági és szociális feltételekre, valamint a munkavállalók és a fogyasztók jogaira vonatkozó rendelkezések;

d) követelmények a vasútágazatban működő valamennyi olyan társaság számára, amelyeket arra szánnak, hogy a fogyasztóknak előnyöket vagy védelmet nyújtsanak.

(2) A tagállamok bármikor közvetlenül a Bizottsághoz fordulhatnak a nemzeti és a közösségi jog összeegyeztethetőségének követelményét és e követelmények hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon való alkalmazását illető kérdéseikkel. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen irányelv rendelkezései nem teljesülnek, a Szerződés 226. cikkének sérelme nélkül véleményt ad ezen irányelv helyes értelmezéséről.

13. cikk

A vasúttársaságoknak tiszteletben kell tartaniuk azon tagállamoknak a nemzetközi vasúti szállításra vonatkozó hatályos megállapodásait, amelyekben a tevékenységüket végzik. A vonatkozó vám-és adóügyi rendelkezéseket is be kell tartaniuk.

IV. SZAKASZ

Átmeneti rendelkezések

14. cikk

Ahhoz, hogy a vasúti szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok teljesítsék az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket, tizenkét hónapos átmeneti időszakot kell biztosítani számukra a 16. cikk (2) bekezdésében említett átvétel utolsó napjától. Ezen átmeneti időszak nem terjed ki azokra a rendelkezésekre, amelyek befolyásolhatják a vasúti működés biztonságát.

V. SZAKASZ

Záró rendelkezések

15. cikk

(1) Az érintett tagállam köteles az engedélyek megadásakor alkalmazott eljárást közzétenni, és erről a Bizottságot tájékoztatni.

(2) Az engedélyező hatóság, tekintettel minden rendelkezésre álló információra, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelemmel kapcsolatos valamennyi fontos információ birtokába jutásától számított három hónapon belül köteles határozatot hozni. A határozatot közölni kell az engedélyért folyamodó vasúttársasággal. Esetleges visszautasítás esetén meg kell indokolni az okokat.

(3) A tagállamok kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyező hatóság által hozott határozatok a bíróság előtt megtámadhatóak legyenek.

16. cikk

(1) Az ezen irányelv bevezetését követő két év után a Bizottság a Tanács elé terjeszti annak az alkalmazásáról szóló jelentését, amelyhez szükség esetén megfelelő javaslatokat csatol a közösségi fellépések folytatásáról, különös tekintettel ezen irányelv hatálya kiterjesztésének lehetőségére.

(2) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított két éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

17. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

I. A 7. cikk (2) bekezdésében említett adatok

1.

A megfelelő pénzügyi helyzet igazolható a vállalkozás éves beszámolójával, vagy amennyiben az engedélyért folyamodó társaság nem tud rendelkezésre bocsátani beszámolókat, akkor az éves mérleggel. Részletes adatokat kell biztosítani, különösen a következőkre vonatkozóan:

a) rendelkezésre álló anyagi eszközök, amelyek tartalmazzák a banki mérleget, zálogjoggal biztosított hiteltúllépési tartalékalapokat és hiteleket;

b) biztosítékként rendelkezésre álló pénzeszközök és a társasági vagyon;

c) működő tőke;

d) kapcsolódó költségek, amelyek tartalmazzák a járművek, telekingatlan, épületek, berendezések és gördülőállomány beszerzésének vételárát;

e) a vasúttársaság vagyonának terhei.

2.

Az engedélyért folyamodó vállalkozás különösen abban az esetben nincs megfelelő pénzügyi helyzetben, ha tevékenységének eredményeképpen tetemes összegű adóhátraléka vagy elmaradt társadalombiztosítási befizetése halmozódott fel.

3.

A hatóság elsősorban a könyvvizsgálói jelentést, továbbá bankoktól, takarékbankoktól, könyvelőtől vagy könyvvizsgálótól származó megfelelő dokumentumok benyújtását követelheti. Ezeknek a dokumentumoknak az (1) bekezdésben felsorolt tételekről kell információkkal szolgálniuk.

( 1 ) HL C 24., 1994. 1. 28., 2. o. és HL C 225., 1994. 8.13., 9. o.

( 2 ) Az 1994. szeptember 14-i vélemény (HL C 393., 1994. 12. 31., 56. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament 1994. május 3-i véleménye (HL C 205., 1994. 7.25., 38. o.), a Tanács 1994. november 21-i közös állásfoglalása (HL C 354., 1994.12.13., 11. o.) és az Európai Parlament 1995. március 14-i határozata (HL C 89., 1995.4.10., 30. o.).

( 4 ) HL L 237., 1991.8.24., 25. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0018&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995L0018-20040430 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995L0018-20040430&locale=hu A dokumentum későbbi módosításának konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék