31997D0248[1]

A Bizottság határozata (1997. március 25.) a pseudomonas chlororaphisnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismerésérőlEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1997. március 25.)

a pseudomonas chlororaphisnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/248/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 96/68/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 91/414/EGK irányelv előírta a növényvédő szerekben felhasználható elfogadott hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását;

mivel a Svenska Lantmännen 1994. december 15-én dokumentációt nyújtott be a svéd hatóságokhoz a pseudomonas chlororaphis hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétel céljából;

mivel a svéd hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében a dokumentáció teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről; mivel ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációt a kérelmezők benyújtották a Bizottságnak és a többi tagállamnak;

mivel a pseudomonas chlororaphisra vonatkozó dokumentációt átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak, annak "jogalkotási" munkacsoportja 1996. március 20-i ülésén;

mivel az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek;

mivel ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre, és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával -, a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel;

mivel ez a határozat nem zárja ki, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek;

mivel a tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy Svédország a dokumentáció részletes vizsgálatát végezze el, és a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelentse vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt; mivel e jelentés kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Svenska Lantmännen által az pseudomonas chlororaphisnak a 91/414/EK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottságnak és a tagállamoknak benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1996. március 20-án átadott dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. március 25-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 277., 1996.10.30., 25. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0248 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0248&locale=hu