Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32006R0817[1]

A Tanács 817/2006/EK rendelete ( 2006. május 29. ) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 817/2006/EK RENDELETE

(2006. május 29.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló, 2006. április 27-i 2006/318/KKBP tanácsi közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A Tanács 1996. október 28-án - aggodalommal tekintve Burmában/Mianmarban a demokratizálódás útján tett haladás hiányára, valamint az emberi jogok folyamatos megsértésére - az 1996/635/KKBP közös állásponttal ( 2 ) egyes korlátozó intézkedéseket rendelt el Burmával/Mianmarral szemben. Ezeket az intézkedéseket később a 2000/346/KKBP közös álláspont ( 3 ) meghosszabbította és módosította, a 2003/297/KKBP közös álláspont ( 4 ) hatályon kívül helyezte, majd a 2004/423/KKBP közös álláspont ( 5 ) megújította, a 2004/730/KKBP közös álláspont ( 6 ) megerősítette, a 2005/149/KKBP közös álláspont ( 7 ) módosította, valamint a 2005/340/KKBP közös álláspont ( 8 ) meghosszabbította és módosította. A Burmával/Mianmarral szemben elrendelt egyes korlátozó intézkedéseket közösségi szinten a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 1081/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 798/2004/EK tanácsi rendelettel ( 9 ) hajtottak végre.

(2)

Tekintettel a Burmában/Mianmarban jelenleg uralkodó politikai helyzetre, amelyről a következők tanúskodnak:

- a katonai hatóságok nem folytatnak lényegi párbeszédet a demokratikus mozgalmakkal a nemzeti megbékélés, az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia felé vezető folyamatról,

- nem engedélyezték a hiteles és nyitott Nemzeti Konventet,

- továbbra is fogva tartják Daw Aung San Suu Kyit, a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt (NLD) más tagjait és más politikai foglyokat,

- folyamatosan zaklatják az NLD-t és más szervezett politikai mozgalmakat,

- az emberi jogok folyamatos súlyos megsértése, különösen a kényszermunka felszámolására vonatkozó - a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) magas szintű csoportjának 2001-es jelentésében foglalt ajánlások, valamint az azt követő ILO-missziók ajánlásainak és javaslatainak megfelelő - intézkedések hiánya,

- és a legújabb fejlemények, például a nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek működésének fokozódó korlátozása,

a 2006/318/KKBP közös álláspont előírja a korlátozó intézkedések fenntartását a burmai/mianmari katonai rendszer ellen és azok ellen, akik a legnagyobb hasznot húzzák a rossz kormányzásból és akik tevékenyen részt vesznek a nemzeti megbékélési folyamat, az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia veszélyeztetésében.

(3)

A 2006/318/KKBP közös álláspontban előírt korlátozó intézkedések közé tartozik a katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás tilalma, az esetleg belső elnyomás céljaira felhasználható felszerelések kivitelének tilalma, a burmai/mianmari kormány tagjai és minden, velük kapcsolatban álló természetes és jogi személy, szervezet vagy testület pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztása, valamint a burmai állami vállalatok számára pénzügyi kölcsönök vagy hitelek nyújtásának, továbbá ezen állami vállalatokban érdekeltség szerzésének vagy növelésének tilalma.

(4)

Ezek az intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, és ezért - különösen a valamennyi tagállam gazdasági szereplői által való egységes alkalmazás biztosítása céljából - közösségi jogszabályokra van szükség azok végrehajtása érdekében annyiban, amennyiben azok a Közösséget érintik.

(5)

Az egyértelműség érdekében a valamennyi vonatkozó rendelkezést és azok módosításait tartalmazó, a 798/2004/EK rendelet helyébe lépő új szöveget kell elfogadni, és az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "technikai segítségnyújtás": minden javítással, fejlesztéssel, gyártással, összeszereléssel, vizsgálattal, karbantartással vagy bármilyen egyéb műszaki szolgáltatással kapcsolatos műszaki támogatás, amely különböző formákat ölthet, úgy mint oktatás, tanácsadás, képzés, munkaismeretek vagy készségek átadása vagy tanácsadási szolgáltatások; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

2. "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

b) pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

d) vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azokból képzett értéktöbblet;

e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek;

f) hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

g) pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

3. "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök mozgatásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek vagy a velük való kereskedelemnek a megakadályozása bármely módon, amelynek következtében azok mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése megváltozna, vagy más olyan változás történne, amelynek révén a pénzeszközök felhasználhatókká válnának, beleértve az értékpapírállomány-kezelést is;

4. "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

5. "gazdasági források befagyasztása": a gazdasági források bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, beleértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését.

6. "a Közösség területe": a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni az abban meghatározott feltételekkel.

2. cikk

Tilos:

a) Burmában/Mianmarban, vagy az országban történő felhasználásra bármely természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy testületnek közvetve vagy közvetlenül katonai tevékenységhez, valamint fegyverek szállításához, gyártásához, karbantartásához és használatához, és bármely ahhoz kapcsolódó felszereléshez - beleértve a fegyvereket és lőszert, katonai járműveket és felszerelést, a katonai jellegű felszerelést, a fentiek tartalék alkatrészeit - kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása;

b) a katonai tevékenységek finanszírozása vagy az ezekhez kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve különösen a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó felszerelések bármiféle értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére nyújtott támogatást, kölcsönt és exporthitel-biztosítást, közvetve vagy közvetlenül bármilyen burmai/mianmari személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

c) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) vagy b) pontban említett tilalmak megkerülése.

3. cikk

Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra felhasználható felszerelések akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok a Közösségből származnak-e - bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

b) az a) pontban említett felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás akár közvetve akár közvetlenül, bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

c) az a) pontban említett felszerelés finanszírozása vagy ahhoz kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtása akár közvetve akár közvetlenül, bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra;

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése.

4. cikk

(1) A 2. és 3. cikk rendelkezéseitől eltérően a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságok az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik:

a) a következőkhöz kapcsolódó finanszírozás, illetve pénzügyi és technikai segítségnyújtás biztosítását:

i. emberi élet kioltására nem alkalmas katonai felszerelés kizárólag humanitárius vagy védelmi használatra, vagy az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Közösség intézményfejlesztési programjaira,

ii. az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelési műveleteire szánt anyagok;

b) kizárólag humanitárius vagy védelmi használatra, vagy az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Közösség intézményfejlesztési programjaira, vagy az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelési műveleteire szánt, belső elnyomás céljaira alkalmas felszerelés értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét;

c) aknamentesítési műveletek során használt felszerelés és anyagok értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét;

d) a b) és c) pontban említett felszereléshez vagy programokhoz és műveletekhez kapcsolódó finanszírozás és pénzügyi támogatás biztosítását;

e) a b) és c) pontban említett felszereléshez vagy programokhoz és műveletekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyek csak a kért tevékenységet megelőzően adhatók meg.

5. cikk

A 2. és 3. cikk nem vonatkozik a védőruházatra - beleértve a golyóálló mellényt és a katonai sisakot - amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, a Közösség vagy a tagállamok, a sajtó képviselői, a humanitárius személyzet és a fejlesztési programokban részt vevő dolgozók és a hozzájuk kapcsolódó személyzet kizárólagos személyi használatára ideiglenesen Burmába/Mianmarba kivittek.

6. cikk

(1) A burmai/mianmari kormány egyes tagjai és a III. mellékletben felsorolt, velük kapcsolatban álló minden természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület tulajdonában lévő, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) A III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára közvetve és közvetlenül egyaránt tilos rendelkezésre bocsátani bármilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel minden olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek előmozdítása.

7. cikk

(1) A II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságok az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátását, miután meggyőződtek arról, hogy a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) a III. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek - beleértve az élelmiszereket, lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, gyógyszereket és orvosi ellátást, adókat, biztosítási díjakat és közüzemi díjakat - kifizetéséhez szükségesek;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak kifizetésére és a jogi szolgáltatások kapcsán felmerült költségek megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A 6. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon:

i. kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb jövedelem jóváírására; vagy

ii. olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor e számlák az 1081/2000/EK rendelet, a 798/2004/EK rendelet vagy e rendelet - attól függően, hogy melyik esik korábbi időpontra - rendelkezéseinek hatálya alá kerültek,

azzal a feltétellel, hogy minden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is a 6. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

3. A 6. cikk (2) bekezdése nem gátolja a Közösség pénzügyi vagy hitelintézményeit abban, hogy harmadik felek által átutalt összegeket írjanak jóvá a felsorolt személyek vagy szervezetek befagyasztott számláira, amennyiben az ilyen jóváírások szintén be vannak fagyasztva. A pénzügyi vagy hitelintézmény haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

8. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló érvényben lévő szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek kötelesek:

a) a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti illetékes hatóságok részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, különösen a 6. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül átadják a Bizottságnak;

b) az ilyen információ ellenőrzése tekintetében együttműködni a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságokkal.

(2) A Bizottság a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére bocsát.

9. cikk

(1) Tilos:

a) a IV. mellékletben felsorolt burmai állami vállalatok részére pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtása, vagy az e vállalatok által kibocsátott kötvények, letéti jegyek, opciószelvények vagy záloglevelek megvásárlása;

b) a IV. mellékletben felsorolt burmai állami vállalatokban érdekeltség szerzése vagy növelése, beleértve az ilyen vállalatok teljes mértékű megvásárlását, vagy résztulajdont biztosító részvények vagy értékpapírok megvásárlását.

(2) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) bekezdés rendelkezéseinek megkerülése.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti a szokásos kereskedelmi fizetési feltételek mellett áruk szállítására vagy szolgáltatások nyújtására kötött kereskedelmi szerződések végrehajtását, valamint az e szerződések végrehajtásához kapcsolódóan kötött szokásos kiegészítő megállapodásokat, mint például az exporthitel-biztosításokat.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései nem érintik a 2004. október 25. előtt kötött szerződésekből és megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tilalom nem gátolja a IV. mellékletben felsorolt burmai állami vállalatokban lévő érdekeltség növelését, amennyiben az érdekeltség növelése az érintett burmai állami vállalattal 2004. október 25. előtt kötött megállapodás értelmében kötelező. A II. mellékletben felsorolt honlapon megjelölt illetékes hatóságot és a Bizottságot minden ilyen jellegű tranzakciót megelőzően tájékoztatni kell. A Bizottság értesíti a többi tagállamot.

10. cikk

A pénzeszközök és gazdasági források jóhiszeműen végrehajtott befagyasztása vagy a pénzeszközök használata engedélyezésének megtagadása azon az alapon, hogy az intézkedés összhangban áll e rendelettel, nem idéz elő semmiféle felelősséget az intézkedést végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha megállapítható, hogy a pénzeszközöket és gazdasági forrásokat gondatlanság következményeként fagyasztották be.

11. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján végrehajtott intézkedésekről, és megadnak egymásnak minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információt, különös tekintettel e rendelet megsértésére, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatos problémákra, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozóan.

12. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap:

a) a II. melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információ alapján;

b) a III. és a IV. melléklet módosítására a 2006/318/KKBP közös álláspont I. és II. mellékletére tekintettel meghozott határozatok alapján.

13. cikk

(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és meghozzák az e szankciók végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szankciókról és minden későbbi módosításról.

13a. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és megjelölik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról és minden későbbi módosításról.

14. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, ideértve annak légterét is;

b) valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint alapított vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy testületre;

e) a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

15. cikk

A 798/2004/EK rendeletet hatályát veszti.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A belső elnyomás céljaira felhasználható, a 3. cikkben említett felszerelések jegyzéke

Az alábbi jegyzék nem tartalmazza azokat a termékeket, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek vagy alakítottak át.

1. Lövedékálló sisakok, rendőri rohamsisakok, rendőri rohampajzsok, lövedékálló pajzsok és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

2. Különleges ujjlenyomat-rögzítő berendezés.

3. Elektromos áram vezérlésű kereső fényszóró.

4. Lövedék elleni védelemmel ellátott építőipari berendezések.

5. Vadászkések.

6. Vadászpuska készítésére szolgáló gyártóberendezés.

7. Kézi lőszerutántöltő eszköz.

8. Távközlési lehallgatóberendezések.

9. Tranzisztoros optikai keresők.

10. Képélesítő képcsövek.

11. Távcsöves irányzékok.

12. Nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, sima csövű fegyverek és töltényeik, valamint azok különleges alkatrészei; kivéve:

- a jelzőpisztolyokat,

- a sűrített levegővel vagy lőszerrel működő, ipari eszközként vagy állatok kíméletes kábítására használt belövőkészülékeket.

13. Lőfegyverek használatának oktatásában használt szimulátorok és azok különlegesen tervezett vagy átalakított alkatrészei és tartozékai.

14. Nem kifejezetten katonai használatra szánt bombák és kézigránátok, valamint azok különleges alkatrészei.

15. Nem kifejezetten katonai szabványoknak vagy előírásoknak megfelelően gyártott rohamrendőri testvédő páncélzat, valamint különleges alkatrészei.

16. Terepen történő használatra szánt, golyóálló védelemmel gyártott vagy azzal felszerelt összkerék-meghajtású haszonjárművek és az ilyen járművek páncélzata.

17. Vízágyúk és azok különlegesen megtervezett vagy módosított alkatrészei.

18. Vízágyúval felszerelt járművek.

19. Különleges járművek, amelyeket határvédelmi célokra elektromos töltéssel elláthatóan gyártottak vagy ilyenné alakítottak, és az ilyen célra tervezett vagy átalakított alkatrészek.

20. A gyártó vagy szállító által zavargások elfojtására alkalmasnak nyilvánított hangjelző készülékek és azok különleges alkatrészei.

21. A kifejezetten emberek fizikai akadályozásának céljára tervezett bokabilincsek, láncos bilincsek, láncok és elektromos sokkolószíjak; kivéve:

- azon kézi bilincseket, amelyek legnagyobb mérete zárt állapotban a lánccal együtt nem haladja meg a 240 mm-t.

22. Zavargások elfojtására vagy önvédelemre tervezett vagy ilyenné alakított, valamely anyag (mint például könnygáz vagy bors-spray) kibocsátásával cselekvésre való képtelenséget okozó hordozható készülékek, valamint ezek különleges alkatrészei.

23. Zavargások elfojtására vagy önvédelemre tervezett vagy eszerint átalakított, áramütést okozó hordozható készülékek (beleértve az elektromos sokkolóbotokat, az elektromos sokkolópajzsokat, a kábítópisztolyokat és az elektromos sokkolólövedékeket (taser)), valamint a kifejezetten e célra tervezett vagy átalakított alkatrészeik.

24. Elrejtett robbanóanyagok felderítésére képes elektronikus felszerelés és különleges alkatrészei; kivéve:

- a TV vagy röntgen vizsgálóberendezéseket.

25. Elektronikus zavaróberendezés, amelyet kifejezetten házilag gyártott robbanóeszközök rádió-távvezérléssel történő felrobbantásának megakadályozására terveztek, és azok különleges alkatrészei.

26. Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, beleértve a gyújtószerkezeteket, detonátorokat, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve:

- a kifejezetten valamilyen konkrét kereskedelmi használatra szánt eszközöket, amelyek robbanóanyagok segítségével más olyan berendezést vagy készüléket hoznak működésbe vagy működtetnek, amelyek feladata nem a robbanás előidézése (például gépkocsik légzsákfelfújó berendezése, automatikus tűzoltó berendezések kioldóelemeinél a túlfeszültséggátló védelem).

27. A robbanóanyagok hatástalanítására készült tűzszerészkészülékek és berendezések; kivéve:

- a bombatakarókat,

- az olyan tárgyak védőburkolatára szolgáló konténereket, amelyekről ismert vagy gyanítható, hogy azok házilag gyártott robbanóanyagok.

28. Éjjellátó és hőfénykép-alkotó berendezések, valamint azokhoz képélesítő képcsövek vagy tranzisztoros érzékelők.

29. Egyenes irányú robbanótöltetek.

30. Robbanóanyagok és kapcsolódó vegyi anyagok, mint:

- amatol,

- nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal),

- nitroglikol,

- pentaeritritol-tetranitrát (PETN),

- pikril-klorid,

- trinitrofenil-metilnitramin (tetril),

- 2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

31. Kifejezetten a felsorolt cikkekre tervezett szoftverek és a hozzájuk szükséges technológia.

II. MELLÉKLET

A 4., 7., 8., 9., 12. és 13a. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 299 11 76/295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73

III. MELLÉKLET

A 6., 7. és 12. cikkben említett személyek jegyzéke

A táblázattal kapcsolatos megjegyzések:

1. A különböző névváltozatokra és helyesírásbeli változatokra a "más néven" szó utal.

2. A születési idő rövidítése sz.i.

A. ÁLLAMI BÉKE ÉS FEJLŐDÉS TANÁCSA (SPDC)

Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatok (beosztás/cím, születési idő és hely), útlevél/személyi igazolvány száma, …házastársa vagy fia/lánya)Nem
(F/N)
A1aThan Shwe legfőbb parancsnokelnök; sz.i.: 1933.2.2.F
A1bKyaing KyaingThan Shwe legfőbb parancsnok feleségeN
A1cThandar ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1ciZaw Phyo Win őrnagyThandar Shwe férje
Kereskedelmi Minisztérium Export Osztálya helyettes vezetője
F
A1dKhin Pyone ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1eAye Aye Thit ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1fTun Naing Shwe, más néven Tun Tun NaingThan Shwe legfőbb parancsnok fiaF
A1gKhin ThandaTun Naing Shwe feleségeN
A1hKyaing San ShweThan Shwe legfőbb parancsnok fiaF
A1iDr Khin Win SeinKyaing San Shwe feleségeN
A1jThant Zaw Shwe, más néven Maung MaungThan Shwe legfőbb parancsnok fiaF
A1kDewar ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A1lKyi Kyi ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lányaN
A2aMaung Aye, a legfőbb parancsnok helyetteseAlelnök, sz.i. 1937.12.25.F
A2bMya Mya SanMaung Aye-nek, a legfőbb parancsnok helyettesének feleségeN
A2cNandar AyeMaung Aye-nek, a legfőbb parancsnok helyettesének lánya, Pye Aung őrnagy (D17g) feleségeN
A3aThura Shwe Mann vezérezredestörzsfőnök, a speciális műveletek koordinátora (szárazföldi hadsereg, haditengerészet és légierő), sz.i.: 1947.7.11.F
A3bKhin Lay ThetThura Shwe Mann vezérezredes felesége, sz.i.: 1947.6.19.N
A3cAung Thet Mann, más néven Shwe Mann Ko KoThura Shwe Mann vezérezredes fia, Ayeya Shwe War Company, sz.i.: 1977.6.19., útlevél száma: CM102233F
A3dKhin Hnin ThandarAung Thet Mann feleségeN
A3eToe Naing MannShwe Mann fia, sz.i.: 1978.6.29.F
A3fZay Zin LattToe Naing Mann felesége; Khin Shwe (J5a) lánya, sz.i.: 1981.3.24.N
A4aSoe Win vezérezredes2004.10.19. óta miniszterelnök, született 1946-banF
A4bThan Than NweSoe Win vezérezredes feleségeN
A5aThein Sein altábornagyelső titkár (2004.10.19. óta) és szárnysegédF
A5bKhin Khin WinThein Sein altábornagy feleségeN
A6a(Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo altábornagy(a Thiha Thura cím), elhelyezési főnökF
A6bKhin Saw HninThiha Thura Tin Aung Myint Oo altábornagy feleségeN
A7aKyaw Win altábornagya 2. Speciális Műveleti Osztály főnöke (Kayah állam), USDA védnökeF
A7bSan San Yee, más néven San San YiKyaw Win altábornagy feleségeN
A7cNyi Nyi AungKyaw Win altábornagy fiaF
A7dSan Thida WinNyi Nyi Aung feleségeN
A7eMin Nay Kyaw WinKyaw Win altábornagy fiaF
A7fDr Phone Myint HtunKyaw Win altábornagy fiaF
A7gSan Sabai WinDr Phone Myint Htun feleségeN
A8aTin Aye altábornagya hadianyagellátás főnöke, az UMEH elnökeF
A8bKyi Kyi OhnTin Aye altábornagy feleségeN
A8cZaw Min AyeTin Aye altábornagy fiaF
A9aYe Myint altábornagyKülönleges Műveleti Osztály főnöke (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)F
A9bTin Lin MyintYe Myint altábornagy felesége, sz.i.: 1947.1.25.N
A9cTheingi Ye MyintYe Myint altábornagy lányaN
A9dAung Zaw Ye MyintYe Myint altábornagy fia, Yetagun Construction CoF
A9eKay Khaing Ye MyintYe Myint altábornagy lányaN
A10aAung Htwe altábornagya fegyveres erők kiképzési főparancsnokaF
A10bKhin Hnin WaiAung Htwe altábornagy feleségeN
A11aKhin Maung Than altábornagyKülönleges Műveleti Osztály főnöke (Pegu, Irrawaddy, Arakan)F
A11bMarlar TintKhin Maung Than altábornagy feleségeN
A12aMaung Bo altábornagyKülönleges Műveleti Osztály főnöke (Karen, Mon, Tenasserim)F
A12bKhin Lay MyintMaung Bo altábornagy feleségeN
A12cKyaw Swa MyintMaung Bo altábornagy fia, üzletemberF
A13aMyint Swe altábornagyvezető, Különleges műveletek hivatala 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)F
A13bKhin Thet HtayMyint Swe altábornagy feleségeN

B. REGIONÁLIS PARANCSNOKOK

NévAzonosító adatok (beleértve a parancsnokságot is)Nem
(F/N)
B1aHla Htay Win vezérőrnagyRangoon (Yangon)F
B1bMar Mar WaiHla Htay Win vezérőrnagy feleségeN
B2aThaung Aye dandártábornokKelet (Shan állam (dél))F
B2bThin Myo Myo AungThaung Aye dandártábornok feleségeN
B3aThar Aye, más néven Tha Aye vezérőrnagyÉszaknyugat (Sagaing Körzet)F
B3bWai Wai Khaing, más néven Wei Wei KhaingThar Aye vezérőrnagy feleségeN
B4aKhin Zaw Oo dandártábornokPartmenti (Tanintharyi) KörzetF
B5aAung Than Htut dandártábornokÉszakkelet (Shan állam (észak))F
B6aKhin Zaw vezérőrnagyKözponti (Mandalay) KörzetF
B6bKhin Pyone WinKhin Zaw vezérőrnagy feleségeN
B6cKyi Tha Khin ZawKhin Zaw vezérőrnagy fiaF
B6dSu Khin ZawKhin Zaw vezérőrnagy lányaN
B7aMaung Shein dandártábornokNyugat (Rakhine állam)F
B8aThura Myint Aung vezérőrnagyDélnyugat (Irrawaddi Körzet)F
B8bThan Than NweThura Myint Aung vezérőrnagy feleségeN
B9aOhn Myint vezérőrnagyÉszak (Kachin állam)F
B9bNu Nu SweOhn Myint vezérőrnagy feleségeN
B9cKyaw ThihaOhn Myint vezérőrnagy fiaF
B9dNwe Ei Ei ZinKyaw Thiha feleségeN
B10aKo Ko vezérőrnagyDél (Bago Körzet)F
B10bSao Nwan Khun SumKo Ko vezérőrnagy feleségeN
B11aThet Naing Win dandártábornokDélkelet (Mon állam)F
B12aMin Aung Hlaing vezérőrnagyA Háromszög (Shan állam (kelet))F
B13aWai Lwin dandártábornokNaypyidaw (új regionális parancsnoki poszt)F
B13bSwe Swe OoWai Lwin dandártábornok feleségeN
B13cWai PhyoWai Lwin dandártábornok fiaF
B13dLwin YaminWai Lwin dandártábornok lányaN

C. REGIONÁLIS PARANCSNOKHELYETTESEK

NévAzonosító adatok (beleértve a parancsnokságot is)Nem
(F/N)
C1aKyaw Kyaw Tun ezredesRangoon (Yangon)F
C1bKhin May LattKyaw Kyaw Tun ezredes feleségeN
C2aNay Win dandártábornokKözpontiF
C2bNan Aye MyaNay Win dandártábornok feleségeN
C3aTin Maung Ohn dandártábornokÉszaknyugatF
C4aSan Tun dandártábornokÉszakF
C4bTin SeinSan Tun dandártábornok feleségeN
C5aHla Myint dandártábornokÉszakkeletF
C5bSu Su HlaingHla Myint dandártábornok feleségeN
C6aWai Lin dandártábornokA HáromszögF
C7aWin Myint dandártábornokKeletF
C8aZaw Min ezredesDélkeletF
C8bNyunt Nyunt WaiZaw Min ezredes feleségeN
C9aHone Ngaing/Hon Ngai dandártábornokPartmentiF
C10aThura Maung Ni dandártábornokDélF
C10bNan Myint SeinThura Maung Ni dandártábornok feleségeN
C11aTint Swe dandártábornokDélnyugatF
C11bKhin ThaungTint Swe dandártábornok feleségeN
C11cYe Min, más néven Ye Kyaw Swar SweTint Swe dandártábornok fiaF
C11dSu Mon SweYe Min feleségeN
C12aTin Hlaing dandártábornokNyugatF

D. MINISZTEREK

NévAzonosító adatok (beleértve a minisztériumot is)Nem
(F/N)
D3aHtay Oo vezérőrnagy2004.9.18. óta Mezőgazdasági és Öntözésügyi Minisztérium (előtte, 2003.8.25. óta Szövetkezetek); USDA FőtitkáraF
D3bNi Ni WinHtay Oo vezérőrnagy feleségeN
D3cThein Zaw NyoKadét. Htay Oo vezérőrnagy fiaF
D4aTin Naing Thein dandártábornokKereskedelmi Minisztérium (2004.9.18. óta, előtte erdőgazdálkodási miniszterhelyettes)F
D4bAye AyeTin Naing Thein dandártábornok feleségeN
D5aSaw Tun vezérőrnagyÉpítőipari Minisztérium (1995.6.15. óta), sz.i.: 1935.5.8.F
D5bMyint Myint KoSaw Tun vezérőrnagy felesége, sz.i.: 1945.1.11.N
D5cMe Me TunSaw Tun vezérőrnagy lánya, sz.i.: 1967.10.26., útlevél száma: 415194N
D5dMaung Maung LwinMe Me Tun férje, sz.i.: 1969.1.2.F
D6aTin Htut vezérőrnagySzövetkezeti Minisztérium (2006.5.15. óta)F
D6bTin Tin NyuntTin Htut vezérőrnagy feleségeN
D7aKhin Aung Myint vezérőrnagyKulturális Minisztérium (2006.5.15. óta)F
D7bKhin PhyoneKhin Aung Myint vezérőrnagy feleségeN
D8aDr. Chan NyeinOktatásügyi Minisztérium. (2005.8.10. óta), előtte tudomány és technológiai miniszterhelyettesF
D8bSandar AungDr. Chan Nyein feleségeN
D9aZaw Min ezredesVillamosenergiaügyi Minisztérium (1) (2006.5.15. óta)F
D9bKhin Mi MiZaw Min ezredes feleségeN
D10aLun Thi dandártábornokEnergiaügyi Minisztérium (1997.12.20. óta)F
D10bKhin Mar AyeLun Thi dandártábornok feleségeN
D10cMya Sein AyeLun Thi dandártábornok lányaN
D10dZin Maung LunLun Thi dandártábornok fiaF
D10eZar Chi KoZin Maung Lun feleségeN
D11aHla Tun vezérőrnagyPénz- és Adóügyi Minisztérium (2003.2.1. óta)F
D11bKhin Than WinHla Tun vezérőrnagy feleségeN
D12aNyan Win2004.9.18. óta Külügyminisztérium, előtte a fegyveres erők kiképző parancsnokhelyettese, sz.i.: 1953.1.22.F
D12bMyint Myint SoeNyan Win feleségeN
D13aThein Aung dandártábornokErdőgazdálkodási Minisztérium (2003.8.25. óta)F
D13bKhin Htay MyintThein Aung dandártábornok feleségeN
D14aProf. Dr. Kyaw MyintEgészségügyi Minisztérium (2003.2.1. óta)F
D14bNilar ThawProf. Dr. Kyaw Myint feleségeN
D15aMaung Oo vezérőrnagyBelügyminisztérium (2004.11.5. óta)F
D15bNyunt Nyunt OoMaung Oo vezérőrnagy feleségeN
D16aMaung Maung Swe vezérőrnagyBevándorlási és Népességpolitikai, valamint Szociális Jóléti, Segélyezési és Áttelepülési Minisztérium (2006.5.15. óta)F
D16bTin Tin NweMaung Maung Swe vezérőrnagy feleségeN
D16cEi Thet Thet SweMaung Maung Swe vezérőrnagy lányaN
D16dKaung Kyaw SweMaung Maung Swe vezérőrnagy fiaF
D17aAung ThaungIpari Minisztérium I (1997.11.15. óta)F
D17bKhin Khin YiAung Thaung feleségeN
D17cMoe Aung őrnagyAung Thaung fiaF
D17dDr Aye Khaing NyuntMoe Aung őrnagy feleségeN
D17eNay AungAung Thaung fia, üzletember, ügyvezető igazgató, Aung Yee Phyoe Co. LtdF
D17fKhin Moe NyuntNay Aung feleségeN
D17gPyi Aung, más néven Pye Aung őrnagyAung Thaung fia (A2c házastársa)F
D17hKhin Ngu Yi PhyoAung Thaung lányaN
D17iDr Thu Nanda AungAung Thaung lányaN
D17jAye Myat Po AungAung Thaung lányaN
D18aSaw Lwin vezérőrnagyIpari Minisztérium II (1998.11.14. óta)F
D18bMoe Moe MyintSaw Lwin vezérőrnagy feleségeN
D19aKyaw Hsan dandártábornokTájékoztatási Minisztérium (2002.9.13. óta)F
D19bKyi Kyi WinKyaw Hsan dandártábornok feleségeN
D20aMaung Maung Thein dandártábornokÁllattenyésztési és Halászati MinisztériumF
D20bMyint Myint AyeMaung Maung Thein dandártábornok feleségeN
D20cMin TheinMaung Maung Thein dandártábornok fiaF
D21aOhn Myint dandártábornokBányászati Minisztérium (1997.11.15. óta)F
D21bSan SanOhn Myint dandártábornok feleségeN
D21cThet Naing OoOhn Myint dandártábornok fiaF
D21dMin Thet OoOhn Myint dandártábornok fiaF
D22aSoe ThaNemzeti Tervezési és Gazdaságfejlesztési Minisztérium (1997.12.20. óta)F
D22bKyu Kyu WinSoe Tha feleségeN
D22cKyaw Myat SoeSoe Tha fiaF
D22dWei Wei LayKyaw Myat Soe feleségeN
D22eAung Soe ThaSoe Tha fiaF
D23aThein Nyunt ezredesHatármentitérség-fejlesztési, Nemzeti Kisebbségi és Fejlesztési Minisztérium (1997.11.15. óta) és Naypyidaw polgármestereF
D23bKyin KhaingThein Nyunt ezredes feleségeN
D24aAung Min vezérőrnagyVasúti Közlekedési Minisztérium (2003.2.1. óta)F
D24bWai Wai Thar, más néven Wai Wai ThaAung Min vezérőrnagy feleségeN
D25aThura Myint Maung dandártábornokVallásügyi Minisztérium (2003.8.25. óta)F
D25bAung Kyaw SoeThura Myint Maung dandártábornok fiaF
D25cSu Su SandiAung Kyaw Soe feleségeN
D25dZin Myint MaungThura Myint Maung dandártábornok lányaN
D26aThaungTudomány és Technológiai Minisztérium (1998.11. óta), Egyidejűleg Munkaügyi Minisztérium (2004.11.5. óta)F
D26bMay Kyi SeinThaung feleségeN
D27aThura Aye Myint dandártábornokSportminisztérium (1999.10.29. óta)F
D27bAye AyeThura Aye Myint dandártábornok feleségeN
D27cNay LinnThura Aye Myint dandártábornok fiaF
D28aThein Zaw dandártábornokTávközlési és Postaügyi Minisztérium (2001.5.10. óta)F
D28bMu Mu WinThein Zaw dandártábornok feleségeN
D29aThein Swe vezérőrnagy2004.9.18. óta Közlekedési Minisztérium (előtte, 2003.8.25. óta, Miniszterelnöki Hivatal)F
D29bMya TheingiThein Swe vezérőrnagy feleségeN
D30aSoe Naing vezérőrnagySzállodaügyi és Idegenforgalmi miniszter (2006.5.15. óta)F
D30bTin Tin LattSoe Naing vezérőrnagy feleségeN
D30cWut Yi OoSoe Naing vezérőrnagy lányaN
D30dHtun Zaw Win századosWut Yi Oo férjeF
D30eYin Thu AyeMaj-Gen Soe Naing lányaN
D30fYi Phone ZawMaj-Gen Soe Naing fiaF
D31aMaj-Gen Khin Maung MyintVillamosenergiaügyi Minisztérium (2) (új minisztérium) (2006.5.15. óta)F
D31bWin Win NuMaj-Gen Khin Maung Myint feleségeN

E. MINISZTERHELYETTESEK

NévAzonosító adatok (beleértve a minisztériumot)Nem
(F/N)
E1aOhn MyintMezőgazdasági és Öntözési Minisztérium (1997.11.15. óta)F
E1bThet WarOhn Myint feleségeN
E2aAung Tun dandártábornokKereskedelmi Minisztérium (2003.9.13. óta)F
E3aMyint Thein dandártábornokÉpítőipari Minisztérium (2000.1.5. óta)F
E3bMya ThanMyint Thein dandártábornok feleségeN
E4aU Tint SweÉpítőipari Minisztérium (1998.5.7. óta)F
E5aAye Myint vezérőrnagy (2006.5.15. óta)Védelmi MinisztériumF
E6aMyo NyuntOktatásügyi Minisztérium (1999.7.8. óta)F
E6bMarlar TheinMyo Nyunt feleségeN
E7aAung Myo Min dandártábornokOktatásügyi Minisztérium (2003.11.19. óta)F
E7bThazin NweAung Myo Min dandártábornok feleségeN
E8aMyo MyintVillamosenergiaügyi Minisztérium (1999.10.29. óta)F
E8bTin Tin MyintMyo Myint feleségeN
E8cAung Khaing MoeMyo Myint fia, sz.i.: 1967.6.25. (valószínűleg jelenleg az UK területén tartózkodik, ahova még a listára kerülése előtt távozott)F
E9aThan Htay dandártábornokEnergiaügyi Minisztérium (2003.8.25. óta)F
E9bSoe Wut YiThan Htay dandártábornok feleségeN
E10aHla Thein Swe ezredesPénz- és Adóügyi Minisztérium (2003.8.25. óta)F
E10bThida WinHla Thein Swe ezredes feleségeN
E11aKyaw ThuKülügyminisztérium (2003.8.25. óta), sz.i.: 1949.8.15.F
E11bLei Lei KyiKyaw Thu feleségeN
E12aMaung MyintKülügyminisztérium (2004.9.18. óta)F
E12bDr. Khin Mya WinMaung Myint feleségeN
E13aProf. Dr. Mya OoEgészségügyi Minisztérium (1997.11.16. óta), sz.i.: 1940.1.25.F
E13bTin Tin MyaProf. Dr. Mya Oo feleségeN
E13cDr. Tun Tun OoProf. Dr. Mya Oo fia, sz.i.: 1965.7.26.F
E13dDr. Mya ThuzarProf. Dr. Mya Oo lánya, sz.i.: 1971.9.23.N
E13eMya ThidarProf. Dr. Mya Oo lánya, sz.i.: 1973.6.10.N
E13fMya NandarProf. Dr. Mya Oo lánya, sz.i.: 1976.5.29.N
E14aPhone Swe dandártábornokBelügyminisztérium (2003.8.25. óta)F
E14bSan San WaiPhone Swe dandártábornok feleségeN
E15aAye Myint Kyu dandártábornokSzállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium (1997.11.16. óta)F
E15bKhin Swe MyintAye Myint Kyu dandártábornok feleségeN
E16aWin Sein dandártábornokBevándorlási és Népességpolitikai Minisztérium (2006. 11. hó óta)F
E16bWai Wai LinnWin Sein dandártábornok feleségeN
E17aKhin Maung Kyaw alezredesIpari Minisztérium II (2000.1.5. óta)F
E17bMi Mi WaiKhin Maung Kyaw alezredes feleségeN
E18aAung Kyi vezérőrnagyMunkaügyi Minisztérium (2006. november óta)F
E18bThet Thet SweAung Kyi vezérőrnagy feleségeN
E19aTin Ngwe ezredesHatármentitérség-fejlesztési, Nemzeti Kisebbségi és Fejlesztési Minisztérium (2003.8.25. óta)F
E19bKhin Mya ChitTin Ngwe ezredes feleségeN
E20aThura Thaung Lwin(a Thura cím), Vasúti Közlekedési Minisztérium (1997.11.16. óta)F
E20bDr Yi Yi HtweThura Thaung Lwin feleségeN
E21aThura Aung Ko dandártábornok(a Thura cím), Vallásügyi Minisztérium, az USDA központi végrehajtó bizottságának tagja (1997.11.17. óta)F
E21bMyint Myint Yee, más néven Yi Yi MyintThura Aung Ko dandártábornok feleségeN
E22aKyaw SoeTudomány és Technológiai MinisztériumF
E23aThurein Zaw ezredesNemzeti Tervezési és Gazdaságfejlesztési Minisztérium (2005.8.10. óta)F
E23bTin Ohn MyintThurein Zaw ezredes feleségeN
E24aKyaw Myint dandártábornokSzociális Jóléti, Segélyezési és Áttelepülési Minisztérium (2003.8.25. óta)F
E24bKhin Nwe NweKyaw Myint dandártábornok feleségeN
E25aPe ThanVasúti Közlekedési Minisztérium (1998.11.14. óta)F
E25bCho Cho TunPe Than feleségeN
E26aNyan Tun Aung ezredesKözlekedési Minisztérium (2003.8.25. óta)F
E26bWai WaiNyan Tun Aung ezredes feleségeN
E27aDr Paing SoeEgészségügyi Minisztérium (miniszterhelyettes) (2006.5.15. óta)F

F. EGYÉB, IDEGENFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ TISZTSÉGEK

NévAzonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
F1aHtay Aung (nyugalmazott) századosa Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgatója (a Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004. augusztusig)F
F2aTin Maung Shwea Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgató-helyetteseF
F3aSoe Theina Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004 októberétől (előtte vezérigazgató)F
F4aKhin Maung SoevezérigazgatóF
F5aTint SwevezérigazgatóF
F6aYan Naing alezredesvezérigazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi MinisztériumF
F7aKyi Kyi Ayeaz idegenforgalom előmozdításáért felelős igazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi MinisztériumN

G. MAGASRANGÚ KATONAI TISZTVISELŐK (dandártábornoktól fölfelé)

NévAzonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
G1aHla Shwe vezérőrnagyhelyettes szárnysegédF
G2aSoe Maung vezérőrnagykatonai főügyészF
G3aThein Htaik vezérőrnagy, más néven HteikfőfelügyelőF
G4aSaw Hla vezérőrnagya rendészeti szolgálat főnökeF
G4bCho Cho MawSaw Hla vezérőrnagy feleségeN
G5aHtin Aung Kyaw vezérőrnagyaz elhelyezési főnök helyetteseF
G5bKhin Khin MawHtin Aung Kyaw vezérőrnagy feleségeN
G6aLun Maung vezérőrnagyfő könyvvizsgálóF
G7aNay Win vezérőrnagyaz SPDC elnökének segédtisztjeF
G8aHsan Hsint vezérőrnagya katonai kinevezések főnöke; sz.i.: 1951F
G8bKhin Ma LayHsan Hsint vezérőrnagy feleségeN
G8cOkkar San SintHsan Hsint vezérőrnagy fiaF
G9aHla Aung Thein vezérőrnagytáborparancsnok, RangoonF
G9bAmy KhaingHla Aung Thein feleségeN
G10aMaj-Gen Ye Myintkatonai biztonsági főnökF
G10bMyat NgweMaj-Gen Ye Myint feleségeN
G11aMya Win dandártábornoka Nemzetvédelmi Főiskola parancsnokaF
G12aTun Tun Oo dandártábornoka Közönségkapcsolatok és Lélektani Hadviselés igazgatójaF
G13aThein Tun vezérőrnagyhíradó főnök; az Igazgatási Bizottságot Összehívó Nemzeti Konvent tagjaF
G14aThan Htay vezérőrnagyellátási és szállítási igazgatóF
G15aKhin Maung Tint vezérőrnagya Biztonsági Nyomda igazgatójaF
G16aSein Lin vezérőrnagyigazgató, Védelmi Minisztérium (Pontos munkakör nem ismert. Korábban a hadianyag-ellátás igazgatója.)F
G17aKyi Win vezérőrnagya Tüzérségi és Páncélos Erők igazgatója, az UMEHL igazgatósági tagjaF
G18aTin Tun vezérőrnagya Hadmérnökök igazgatójaF
G19aAung Thein vezérőrnagyáttelepülési igazgatóF
G19bHtwe YiAung Thein vezérőrnagy feleségeN
G20aZaw Win dandártábornoka fegyveres erők kiképző parancsnokának helyetteseF
G21aThan Maung dandártábornoka Nemzetvédelmi Főiskola parancsnokhelyetteseF
G22aWin Myint dandártábornokVédelmi Szolgálatok Műszaki Akadémiája rektoraF
G23aYar Pyae dandártábornokVédelmi Szolgálatok Orvosi Akadémiája rektoraF
G24aThan Sein dandártábornoka mingaladoni Védelmi Szolgálatok Kórházának parancsnoka, sz.i.: 1946.2.1., BagoF
G24bRosy Mya ThanThan Sein dandártábornok feleségeN
G25aWin Than dandártábornokbeszerzési igazgató és ügyvezető igazgató, Union of Myanmar Economic Holdings (korábbi ügyvezető igazgató: Win Hlaing vezérőrnagy, K1a)F
G26aThan Maung dandártábornoka Polgári Védelem és Határőrség igazgatójaF
G27aKhin Maung Win vezérőrnagyhadianyagipari igazgatóF
G28aKyaw Swa Khine dandártábornokhadianyagipari igazgatóF
G29aWin Aung dandártábornoka Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G30aSoe Oo dandártábornoka Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G31aNyi Tun, más néven Nyi Htun dandártábornoka Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G32aKyaw Aung dandártábornoka Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagjaF
G33aMyint Hlaing vezérőrnagyszemélyzeti főnök (légvédelem)
(még nem SPDC, de várhatóan hamarosan bejelentik)
F
G33bKhin Thant SinMyint Hlaing vezérőrnagy feleségeN
G33cHnin Nandar HlaingMyint Hlaing vezérőrnagy lányaN
G33dThant Sin HlaingMyint Hlaing vezérőrnagy fiaF
G34aMya Win vezérőrnagyVédelmi Minisztérium igazgatójaF
G35aTin Soe vezérőrnagyVédelmi Minisztérium igazgatójaF
G36aThan Aung vezérőrnagyVédelmi Minisztérium igazgatójaF
G37aNgwe Thein vezérőrnagyVédelmi MinisztériumF
Haditengerészet
G38aSoe Thein altengernagyfőparancsnok (haditengerészet)F
G38bKhin Aye KyinSoe Thein altengernagy feleségeN
G38cYimon AyeSoe Thein altengernagy lánya, sz.i.: 1980.7.12.N
G38dAye ChanSoe Thein altengernagy fia, sz.i.: 1973.9.23.F
G38eThida AyeSoe Thein altengernagy lánya, sz.i.: 1979.3.23.N
G39aNyan Tun hajóosztály-parancsnoktörzsfőnök (haditengerészet), az UMEHL igazgatósági tagjaF
G39bKhin Aye MyintNyan Tun feleségeN
G40aWin Shein hajóosztály-parancsnokparancsnok, Haditengerészeti Kiképző KözpontF
Légierő
G41aMyat Hein altábornagyfőparancsnok (légierő)F
G41bHtwe Htwe NyuntMyat Hein altábornagy feleségeN
G42aYe Chit Pe dandártábornoka légierő főparancsnokának vezérkara, MingaladonF
G43aKhin Maung Tin dandártábornoka meiktilai Shande Légi Kiképző Iskola parancsnokaF
G44aZin Yaw dandártábornoktörzsfőnök (légierő), az UMEHL igazgatósági tagjaF
G44bKhin ThiriZin Yaw dandártábornok feleségeN
Könnyű gyalogos hadosztályok (LID) (azok, akik dandártábornoki rangúak)
G45aHla Min dandártábornok11 LIDF
G46aTun Nay Lin dandártábornok22 LIDF
G47aTin Tun Aung dandártábornok33 LID, SagaingF
G48aHla Myint Shwe dandártábornok44 LIDF
G49aWin Myint dandártábornok77 LID, BagoF
G50aTin Oo Lwin dandártábornok99 LID, MeiktilaF
Egyéb dandártábornokok
G51aHtein Win dandártábornokTaikkyi katonai állomásF
G52aKhin Maung Aye dandártábornokMeiktila katonai állomás parancsnokaF
G53aKyaw Oo Lwin dandártábornokKalay katonai állomás parancsnokaF
G54aKhin Zaw Win dandártábornokKhamaukgyi katonai állomásF
G55aKyaw Aung dandártábornokDéli Katonai Körzet, Toungoo katonai állomás parancsnokaF
G56aBrig-Gen Thet OoKatonai Műveletek 16. ParancsnokságaF
G57aMyint Hein dandártábornokKatonai Műveletek 3. Parancsnoksága, Mogaung katonai állomásF
G58aTin Ngwe dandártábornokVédelmi MinisztériumF
G59aMyo Lwin dandártábornokKatonai Műveletek 7. Parancsnoksága, Pekon katonai állomásF
G60aMyint Soe dandártábornokKatonai Műveletek 5. Parancsnoksága, Taungup katonai állomásF
G61aMyint Aye dandártábornokKatonai Műveletek 9. Parancsnoksága, Kyauktaw katonai állomásF
G62aNyunt Hlaing dandártábornokKatonai Műveletek 17. Parancsnoksága, Mong Pan katonai állomásF
G63aOhn Myint dandártábornokaz USDA központi végrehajtó bizottságának Mon állami tagjaF
G64aSoe Nwe dandártábornokKatonai Műveletek 21. Parancsnoksága, Bhamo katonai állomásF
G65aThan Tun dandártábornokKyaukpadaung katonai állomás parancsnokaF
G66aThan Tun Aung dandártábornokRegionális Műveletek Parancsnoksága, SittweF
G67aThaung Htaik dandártábornokAungban katonai állomás parancsnokaF
G68aThein Hteik dandártábornokKatonai Műveletek 13. Parancsnoksága, Bokpyin katonai állomásF
G69aThura Myint Thein dandártábornokTaktikai Műveletek Parancsnoksága, NamhsanF
G70aWin Aung dandártábornokMong Hsat katonai állomás parancsnokaF
G71aMyo Tint dandártábornokkülönleges megbízatású tiszt, Közlekedésügyi MinisztériumF
G72aThura Sein Thaung dandártábornokkülönleges megbízatású tiszt, Szociális Jóléti MinisztériumF
G73aPhone Zaw Han dandártábornok2005 februárja óta Mandalay polgármestere, korábban Kyaukme parancsnokaF
G74aWin Myint dandártábornokPyinmana katonai állomás parancsnokaF
G75aKyaw Swe dandártábornokPyin Oo Lwin katonai állomás parancsnokaF
G76aSoe Win dandártábornokBahtoo katonai állomás parancsnokaF
G77aThein Htay dandártábornokVédelmi MinisztériumF

H. BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI ÉS RENDÉSZETI KATONAI VEZETŐK

NévAzonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
H1aKhin Yi vezérőrnagya mianmari rendőri erők főparancsnokaF
H1bKhin May SoeKhin Yi vezérőrnagy feleségeN
H2aZaw Win2004 augusztusa óta a Büntetésvégrehajtási Főosztály (Belügyminisztérium) főigazgatója, előtte a mianmari rendőri erők főparancsnok-helyettese és egykori dandártábornok. Korábban katonai beosztásban volt.F
H3aAung Saw Wina Különleges Nyomozóiroda főigazgatójaF

I. SZAKSZERVEZETI SZOLIDARITÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS (USDA)

(a máshol fel nem sorolt vezető USDA-tisztségviselők)

NévAzonosító adatok (beleértve a tisztséget)Nem
(F/N)
I1aAung Thein Lin dandártábornokYangon Városfejlesztési Bizottságának (YCDC) elnöke és polgármester (titkár)F
I1bKhin San NweAung Thein Lin dandártábornok feleségeN
I1bThidar MyoAung Thein Lin dandártábornok lányaN
I2aMaung Par ezredesYCDC, alpolgármester (a központi végrehajtó bizottság tagja)F
I2bKhin Nyunt MyaingMaung Par ezredes feleségeN
I2cNaing Win ParMaung Par ezredes fiaF

J. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁBÓL ELŐNYBEN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK

NévAzonosító adatok (beleértve a társaságot)Nem
(F/N)
J1aTay Zaügyvezető igazgató, Htoo Trading Co; sz.i.: 1964.7.18.; útlevél száma: 306869, személyi igazolvány száma: MYGN 006415. Apja: U Myint Swe (1924.11.6.), anyja: Daw Ohn (1934.8.12.).F
J1bThidar ZawTay Za felesége; sz.i.: 1964.2.24., személyi igazolvány száma: KMYT 006865, útlevél száma: 275107. Szülei: Zaw Nyunt (elhunyt), Htoo (elhunyt).N
J1cPye Phyo Tay ZaTay Za (J1a) fia, sz.i.: 1987.1.29.F
J2aThihaTay Za (J1a) bátyja, sz.i.: 1960.6.24. Igazgató, Htoo Trading. A London cigarettes forgalmazója (Myawaddy Trading)F
J2bShwe ShweThiha feleségeN
J3aAung Ko Win más néven Saya KyaungKanbawza BankF
J3bNan Than HtweAung Ko Win feleségeN
J4aTun Myint Naing, más néven Steven LawAsia World Co.F
J4b(Ng) Seng HongTun Myint Naing feleségeN
J5aKhin ShweZaykabar Co; sz.i.: 1952.1.21. Lásd még: A3f.F
J5bSan San KyweKhin Shwe feleségeN
J5cZay ThihaKhin Shwe fia, sz.i.: 1977.1.1.F
J6aHtay MyintYuzana Co., sz.i.: 1955.2.6.F
J6bAye Aye MawHtay Myint felesége, sz.i.: 1957.11.17.N
J7aKyaw WinShwe Thanlwin Trading Co.F
J7bNan Mauk Loung Sai más néven Nang Mauk Lao HsaiKyaw Win feleségeN
J10aNyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagyvolt mezőgazdasági és öntözésügyi miniszter, nyugdíjazva 2004 szeptemberébenF
J10bKhin Myo OoNyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy feleségeN
J10cKyaw Myo NyuntNyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy fiaF
J10dThu Thu Ei HanNyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy lányaN

K. KATONAI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK

NévAzonosító adatok (beleértve a társaságot)Nem
(F/N)
K1aWin Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagyvolt ügyvezető igazgató, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy BankF
K1bMa NgehWin Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagy lányaN
K1cZaw Win Naingügyvezető igazgató, Kambawza Bank. Ma Ngeh (K1b) férje és Aung Ko Win (J3a) unokaöccse.F
K1dWin Htway HlaingWin Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagy fia, a KESCO vállalat képviselőjeF
K2Ye Htut ezredesMyanmar Economic CorporationF
K3aMyint Aung ezredesügyvezető igazgató, Myawaddy Trading Co., sz.i.: 1949.8.11.F
K3bNu Nu YeeMyint Aung felesége, labor-technikus, sz.i.: 1954.11.11.N
K3cThiha AungMyint Aung fia, Schlumberger alkalmazott, sz.i.: 1982.6.11., útlevél száma: 795543F
K3dNay Linn AungMyint Aung fia, tengerész, sz.i.: 1981.4.11.F
K4aMyo Myint ezredesügyvezető igazgató, Bandoola Transportation Co.F
K5aThant Zin (nyugalmazott) ezredesügyvezető igazgató, Myanmar Land and DevelopmentF
K6aMaung Maung Aye (nyugalmazott) alezredesUMEHL, elnök, Myanmar BreweriesF
K7aAung San ezredesügyvezető igazgató, Hsinmin Cement Plant Construction ProjectF

IV. MELLÉKLET

A 9. és 12. cikkben említett burmai állami vállalatok jegyzéke

NévCímIgazgató neve
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD189/191 MAHABANDOOLA ROADCORNER OF 50th STREETYANGONWIN HLAING VEZÉRŐRNAGY, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
A. FELDOLGOZÓIPAR
1. MYANMAR RUBY ENTERPRISE24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,YANGON(MIDWAY BANK BUILDING)
2. MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,YANGON(MIDWAY BANK BUILDING)
3. MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.
4. MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION
5. MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE4/A, No. 3 MAIN ROAD,MINGALARDON TSPYANGON
6. SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50th STREETYANGONMAUNG MAUNG AYE EZREDES, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
7. TAILORING SHOP SERVICE
8. NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,WARD 63,SOUTH DAGON TSP,YANGON
9. GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50th STREETYANGON
10. SOAP FACTORY (PAUNG)189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50th STREETYANGON
B. KERESKEDELEM
1. MYAWADDY TRADING LTD189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50th STREETYANGONMYINT AUNG EZREDES, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
C. SZOLGÁLTATÁSOK
1. MYAWADDY BANK LTD24-26 SULE PAGODA ROAD,YANGONWIN HLAING DANDÁRTÁBORNOK ÉS U TUN KYI, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK
2. BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.399, THIRI MINGALAR ROAD,INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,YANGONMYO MYINT EZREDES, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
3. MYAWADDY TRAVEL SERVICES24-26 SULE PAGODA ROAD,YANGON
4. NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,PABEDAN TSP.YANGONMAUNG THAUNG (NYUGALMAZOTT) EZREDES, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
5. MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50th STREET,YANGON
6. MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50th STREET,YANGON
KÖZÖS VÁLLALATOK
A. FELDOLGOZÓIPAR
1. MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTDPYAY ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSPYANGONU BE AUNG, IGAZGATÓ
2. MYANMAR DAEWOOINTERNATIONALPYAY ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSPYANGON
3. ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTDNO. 38, VIRGINIA PARK,NO. 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,YANGON
4. MYANMAR BREWERY LTDNO 45, NO 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSPYANGONMAUNG MAUNG AYE (NYUGALMAZOTT) ALEZREDES, ELNÖK
5. MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSPYANGON
6. MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTDNO. 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSPYANGON
7. BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTDPLOT NO. 34/A,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSPYANGON
8. THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTDPLOT NO. 47,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGONU AYE CHO ÉS/VAGY TUN MYINT ALEZREDES, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
B. SZOLGÁLTATÁSOK
1. NATIONAL DEVELOPMENT CORP.3/A, THAMTHUMAR STREET,7 MILE,MAYANGONE TSP,YANGONDR. KHIN SHWE, ELNÖK
2. HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTDNO 1, KONEMYINTTHA STREET,7 MILE, MAYANGONE TSP,YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,INSEIN TSP,YANGON
II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)
MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)SHWEDAGON PAGODA ROADDAGON TSP,YANGONYE HTUT EZREDES VAGY KYAW WIN DANDÁRTÁBORNOK, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
1. INNWA BANK554-556, MERCHANT STREET,CORNER OF 35th STREET,KYAUKTADA TSP,YANGONU YIN SEIN, VEZÉRIGAZGATÓ
2. MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORYFACTORIES DEPT.MEC HEAD OFFICE,SHWEDAGON PAGODA ROAD,DAGON TSP,YANGONKHIN MAUNG SOE EZREDES
3. DAGON BREWERY555/B, NO 4,HIGHWAY ROAD,HLAW GAR WARD, SHWE PYITHAR TSP,YANGON
4. MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)FACTORIES DEPT.MEC HEAD OFFICE,SHWEDAGON PAGODA ROAD,DAGON TSP,YANGONKHIN MAUNG SOE EZREDES
5. MEC SUGAR MILLKANT BALU
6. MEC OXYGEN AND GASES FACTORYMINDAMA ROAD,MINGALARDON TSP,YANGON
7. MEC MARBLE MINEPYINMANAR
8. MEC MARBLE TILES FACTORYLOIKAW
9. MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORYNO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,ZONE (4),HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,YANGON
10. MEC SHIP BREAKING SERVICETHILAWAR, THAN NYIN TSP
11. MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORYFACTORIES DEPT,MEC HEAD OFFICE,SHWEDAGON PAGODA ROAD,DAGON TSP,YANGON
12. GYPSUM MINETHIBAW

( 1 ) HL L 116., 2006.4.29., 77. o.

( 2 ) HL L 287., 1996.11.8., 1. o.

( 3 ) HL L 122., 2000.5.24., 1. o.

( 4 ) HL L 106., 2003.4.29., 36. o. A legutóbb a 2003/907/KKBP határozattal (HL L 340., 2003.12.24., 81. o.) módosított közös álláspont.

( 5 ) HL L 125., 2004.4.28., 61. o. A legutóbb a 2005/340/KKBP közös állásponttal (HL L 108., 2005.4.29., 88. o.) módosított közös álláspont.

( 6 ) HL L 323., 2004.10.26., 17. o.

( 7 ) HL L 49., 2005.2.22., 37. o.

( 8 ) HL L 108., 2005.4.29., 88. o.

( 9 ) HL L 125., 2004.4.28., 4. o. A legutóbb az 1263/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 25. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0817 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0817&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0817-20070806 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0817-20070806&locale=hu

Tartalomjegyzék