32019R0815[1]

A Bizottság (EU) 2018/815 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 17.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/815FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 17.)

a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében említett, a kibocsátók éves pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez használandó egységes elektronikus beszámolási formátumot határozza meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)

"alaptaxonómia" :

a VI. mellékletben meghatározott taxonómiaelemek, valamint az alábbi hivatkozásgyűjtemények együttese: a)

bemutatási linkbázis, amely a taxonómiaelemeket csoportosítja; b)

számítási linkbázis, amely a taxonómiaelemek közötti számtani kapcsolatokat fejezi ki; c)

címkelinkbázis, amely az egyes taxonómiaelemeket írja le; d)

definíciós linkbázis, amely az alaptaxonómia elemei közötti dimenzionális kapcsolatokat tükrözi;

(2)

"bővítő taxonómia" :

a kibocsátó által létrehozott taxonómiaelemek, valamint alábbi hivatkozásgyűjtemények együttese: a)

bemutatási linkbázis, amely a taxonómiaelemeket csoportosítja; b)

számítási linkbázis, amely a taxonómiaelemek közötti számtani kapcsolatokat fejezi ki; c)

címkelinkbázis, amely az egyes taxonómiaelemeket írja le; d)

definíciós linkbázis, amely a bővítő taxonómiához viszonyítva biztosítja az eredményül kapott XBRL példánydokumentum dimenzionális érvényességét;

(3)

"IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatás" : az 1606/2002/EK rendelet szerint elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal vagy a 2008/961/EK határozat 1. cikke első albekezdésének a) pontjában említett IFRS-ekkel összhangban elkészített konszolidált pénzügyi kimutatás.

3. cikk

Egységes elektronikus beszámolási formátum

A kibocsátók teljes egészében XHTML formátumban készítik el az éves pénzügyi beszámolójukat.

4. cikk

Az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelölése

5. cikk

Az éves pénzügyi beszámolók egyéb elemeinek megjelölése

6. cikk

A jelölésekre vonatkozó közös szabályok

A 4. és 5. cikkel összhangban elvégzett jelölések esetében a kibocsátók megfelelnek az alábbi előírásoknak:

a) a kibocsátók XHTML formátumú éves pénzügyi beszámolóiban a jelöléseknek a III. mellékletben meghatározott Inline XBRL specifikációk használatával történő beágyazása;

b) a IV. mellékletben meghatározott jelölési és benyújtási szabályok.

7. cikk

XBRL taxonómiaállományok

Az ESMA az alaptaxonómiára épülő, géppel olvasható és letölthető XBRL taxonómiaállományokat tehet közzé. Ezen állományoknak meg kell felelniük az V. mellékletben meghatározott követelményeknek.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2020. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók esetében kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Magyarázat a II., IV. és VI. melléklet táblázataihoz

ADAT/ATTRIBÚTUM TÍPUS/ELŐTAGMEGHATÁROZÁS
text blockazt jelzi, hogy az elemtípus szövegtörzs; nagyobb információegységek, például megjegyzések, számviteli politikák, táblázatok megjelölésére szolgál; a szövegtörzsek nemnumerikus tételsorok
textazt jelzi, hogy az elemtípus szöveg (alfanumerikus karaktersorozat); rövidebb magyarázó információegységek megjelölésére szolgál; a szövegelemek nemnumerikus tételsorok
yyyy-mm-ddazt jelzi, hogy az elemtípus dátum; ezek az elemek tételsorok és nemnumerikusak
Xazt jelzi, hogy az elemtípus monetáris (megadott pénznemben kifejezett szám); ezek az elemek numerikus tételsorok
X.XXazt jelzi, hogy az elemtípus értéke tizedes tört (például százalékos arány vagy egy részvényre jutó érték); ezek az elemek numerikus tételsorok
sharesazt jelzi, hogy az elemtípus bizonyos számú részvény; ezek az elemek numerikus tételsorok
tableolyan táblázatos formában megjelenő struktúra kezdetét jelzi, amelyben a sorok és oszlopok metszéspontja pénzügyi fogalmat határoz meg
axistáblázatos struktúrán belüli dimenzionális jellemzőt jelez
memberegy tengely mentén meghatározott dimenzió elemét jelzi
guidancea taxonómia tartalmának böngészését támogató elemet jelez
roleegy taxonómia szakaszának, például a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásnak, az eredménykimutatásnak, vagy az egyedi megjegyzéseknek megfelelő elemet jelez
abstractcsoportosító elemet, fejlécet jelez
instant vagy durationazt jelzi, hogy a monetáris érték állományt (pillanatnyi állapotot) vagy áramlást (időtartamot) testesít meg
credit vagy debita közzététel „természetes” egyenlegét jelzi
esef_cora IV. és a VI. melléklet táblázataiban a https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag
esef_alla VI. melléklet táblázatában a https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag
esma_technicala VI. melléklet táblázatában a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag
ifrs-fulla IV. és a VI. melléklet táblázataiban a https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full névtérben meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag

Az IFRS Taxonómia anyagaihoz fűződő szerzői jog és adatbázisjog az IFRS Alapítványt illeti meg. Az IFRS Taxonómia anyagai az XBRL International engedélyével használt XBRL nyelven készülnek. Az IFRS Alapítvány az IFRS szerinti, címkézett pénzügyi kimutatásoknak az IFRS-standardok alkalmazása keretében való összeállítása és használata tekintetében az EGT-n belül nem érvényesítheti az IFRS Taxonómia anyagaira vonatkozó jogait. Az IFRS Alapítvány fenntart minden egyéb - többek között EGT-n kívüli - jogot. A kereskedelmi felhasználás, beleértve a többszörözést is, szigorúan tilos. További tájékoztatásért kérjük, forduljon az IFRS Alapítványhoz a www.ifrs.org címen.

II. MELLÉKLET

Kötelező jelölések

1. A kibocsátók a megadott pénznemben kifejezett valamennyi olyan számadatot megjelölik, amelyet az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban közzétesznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, az eredményre és az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban, a saját tőke változásainak kimutatásában, valamint a cash flow-k kimutatásában.

2. A kibocsátók megjelölnek minden olyan, az e melléklet táblázatában foglalt elemeknek megfelelő közzétételt, amelyet a 2023. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan teljesítenek az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások részeként, vagy a kimutatásokban az éves pénzügyi beszámoló más részeire történő kereszthivatkozás formájában.

Táblázat

Az alaptaxonómia 2023. január 1-jén és azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan kötelezően megjelölendő elemei

CímkeTípusIFRS-hivatkozások
Beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb azonosító adataitextIAS 1 51 a
Beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy egyéb azonosító adataiban a megelőző beszámolási időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázatatextIAS 1 51 a
Gazdálkodó egység székhelyetextIAS 1138 a
Gazdálkodó egység jogi formájatextIAS 1138 a
Bejegyzés szerinti országtextIAS 1138 a
Gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címetextIAS 1138 a
Tevékenység elsődleges helyetextIAS 1138 a
Gazdálkodó egység működései és főbb tevékenységei jellegének ismertetésetextIAS 1138 b
Anyavállalat nevetextIAS 1138 c, IAS 24 13
Csoport legfőbb anyavállalatának nevetextIAS 24 13, IAS 1138 c
Határozott időre létrehozott gazdálkodó egység időtartamatextIAS 1138 d
Nyilatkozat az IFRS-eknek való megfelelésről [text block]text blockIAS 1 16
IFRS-től való eltérés magyarázatatextIAS 1 20 b, IAS 1 20 c
IFRS-től való eltérés pénzügyi hatásának magyarázatatextIAS 1 20 d
Gazdálkodó egység vállalkozás folytatására vonatkozó képességének bizonytalanságaira vonatkozó közzététel [text block]text blockIAS 1 25
Ha az alapfeltételezés nem a vállalkozás folytatása, ennek a ténynek, valamint a pénzügyi kimutatások készítésére vonatkozó alapnak a magyarázatatextIAS 1 25
Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység miért nem minősül folytatható vállalkozásnaktextIAS 1 25
Hosszabb vagy rövidebb beszámolási időszak alkalmazására vonatkozó ok ismertetésetextIAS 1 36 a
Azon tény ismertetése, hogy a pénzügyi kimutatásokban prezentált összegek nem teljes mértékben összehasonlíthatóaktextIAS 1 36 b
Átsorolások és bemutatásban történt változások közzététele [text block]text blockIAS 1 41
Becslési bizonytalanság olyan forrásainak magyarázata, amelyek esetében a lényeges módosítás jelentős kockázata áll fenntextIFRIC 14 10, IAS 1125
Lényeges módosítás jelentős kockázatával érintett eszközök és kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1125
Tulajdonosok közötti felosztásként megjelenített, egy részvényre jutó osztalékX, durationIAS 1107
Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott osztalék, amelyet nem jelenítettek meg a tulajdonosok közötti felosztáskéntX durationIAS 10 13, IAS 1137
Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőzően javasolt vagy jóváhagyott olyan osztalék egy részvényre jutó értéke, amelyet nem jelenítettek meg a tulajdonosok közötti felosztáskéntX.XX durationIAS 1137 a
Számviteli mérlegelések és becslések közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Elhatárolt ráfordítások és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Hitelezési veszteségek miatti értékvesztés közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Társult vállalkozások közzététele [text block]text blockIFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b
Könyvvizsgáló díjazásának közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi kimutatások jóváhagyásának közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Értékesíthető pénzügyi eszközök közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Konszolidáció alapjának közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi kimutatások elkészítési alapjának közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Biológiai eszközök, mezőgazdasági termékek betakarításkori értéke és biológiai eszközökhöz kapcsolódó állami támogatások közzététele [text block]text blockIAS 41, Közzététel
Hitelfelvételi költségek közzététele [text block]text blockIAS 23, Közzététel
Hitelfelvételek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Üzleti kombinációk közzététele [text block]text blockIFRS 3, Közzétételek
Pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Cash flow kimutatás közzététele [text block]text blockIAS 7, A cash flow-k kimutatásának prezentálása
Számviteli politikák változásainak közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Számviteli politikák, számviteli becslések változásai és hibák közzététele [text block]text blockIAS 8, Számviteli politikák
Biztosítékok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kárigények és kifizetett juttatások közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Elkötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Elkötelezettségek és függő kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Függő kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 37 86
Értékesítési költségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Hitelkockázat közzététele [text block]text blockIFRS 7, Hitelkockázat, IAS 1 10 e
Adósságinstrumentumok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Halasztott bevétel közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Halasztott adók közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Bankoktól származó betétállomány közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Ügyfelektől származó betétállomány közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Értékcsökkenési és amortizációs leírás közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Származékos pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Megszűnt tevékenységek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Osztalék közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egy részvényre jutó eredmény közzététele [text block]text blockIAS 33, Közzététel
Közzététel az átváltási árfolyamok változásainak hatásáról [text block]text blockIAS 21, Közzététel
Munkavállalói juttatások közzététele [text block]text blockIAS 19, Hatókör
Gazdálkodó egység működési szegmenseinek közzététele [text block]text blockIFRS 8, Közzététel
Beszámolási időszak vége utáni események közzététele [text block]text blockIAS 10, Közzététel
Ráfordítások közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Ráfordítások közzététele jellegük szerint [text block]text blockIAS 1 10 e
Feltárási és felmérési eszközök közzététele [text block]text blockIFRS 6, Közzététel
Valós értéken történő értékelés közzététele [text block]text blockIFRS 13, Közzététel
Pénzügyi instrumentumok valós értékének közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Díjbevétel (-ráfordítás) és jutalékbevétel (-ráfordítás) közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi ráfordítások közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi bevétel (költség) közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi bevétel közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]text blockIFRS 7, Hatókör
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi kockázat kezelésének közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Első alkalmazás közzététele [text block]text blockIFRS 1, Bemutatás és közzététel
Általános és igazgatási ráfordítás közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Általános információk közzététele a pénzügyi kimutatásokról [text block]text blockIAS 1 51
Vállalkozás folytatásának közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Goodwill közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Állami támogatások közzététele [text block]text blockIAS 20, Közzététel
Hiperinflációs beszámolásra vonatkozó közzététel [text block]text blockIAS 29, Közzététel
Eszközök értékvesztésének közzététele [text block]text blockIAS 36, Közzététel
Nyereségadó közzététele [text block]text blockIAS 12, Közzététel
Információk közzététele a munkavállalókról [text block]text blockIAS 1 10 e
Információk közzététele a kulcspozíciókban lévő vezetőkről [text block]text blockIAS 1 10 e
Biztosítási szerződések közzététele [text block]text blockIFRS 4, Közzététel
Biztosítási díjból származó bevétel közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Immateriális javak közzététele [text block]text blockIAS 38, Közzététel
Immateriális javak és goodwill közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kamatráfordítás közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kamatbevétel közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kamatbevétel (-ráfordítás) közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele [text block]text blockIFRS 12.1, Közzététel
Évközi pénzügyi beszámolás közzététele [text block]text blockIAS 34, Az évközi pénzügyi beszámoló tartalma
Készletek közzététele [text block]text blockIAS 2, Közzététel
Befektetési szerződésből eredő kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Befektetési célú ingatlan közzététele [text block]text blockIAS 40, Közzététel
Tőkemódszerrel elszámolt befektetések közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Jegyzett tőke közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Közös vállalkozások közzététele [text block]text blockIAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b
Lízingdíjelőlegek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Lízingek közzététele [text block]text blockIFRS 16, Bemutatás, IFRS 16, Közzététel
Likviditási kockázat közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Piaci kockázat közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Lényeges számviteli politikai információk közzététele [text block]text block(Hatályba lép: 2023.1.1.) IAS 1.117, Közzététel:
Befektetési jegyek tulajdonosaihoz rendelhető nettó eszközérték közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Nem ellenőrző részesedések közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek közzététele [text block]text blockIFRS 5, Bemutatás és közzététel
Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Tőkekezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások közzététele [text block]text blockIAS 1134
Egyéb eszközök közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb forgóeszközök közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb befektetett eszközök közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb működési költség közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb működési bevétel (költség) közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb működési bevétel közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Egyéb céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések közzététele [text block]text blockIAS 37, Közzététel
Előlegek és egyéb eszközök közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Működési tevékenységek eredményének közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Ingatlanok, gépek és berendezések közzététele [text block]text blockIAS 16, Közzététel
Céltartalékok közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Pénzügyi instrumentumok átsorolásának közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Hatósági halasztott számlák közzététele [text block]text blockIFRS 14, Közzététel, IFRS 14, Bemutatás
Viszontbiztosítás közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kapcsolt fél közzététele [text block]text blockIAS 24, Közzétételek
Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kutatási és fejlesztési ráfordítások közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Saját tőkében kimutatott tartalékok közzététele [text block]text blockIAS 1 79 b
Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Bevétel közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Vevői szerződésekből származó bevétel közzététele [text block]text blockIFRS 15, Közzététel, IFRS 15, Bemutatás
Egyedi pénzügyi kimutatások közzététele [text block]text blockIAS 27, Közzététel, IFRS 12, Cél
Szolgáltatási koncessziós megállapodások közzététele [text block]text blockSIC 29, Konszenzus
Részvénytőke, tartalékok és egyéb tőkerészesedések közzététele [text block]text blockIAS 1 79
Részvényalapú kifizetési megállapodások közzététele [text block]text blockIFRS 2 44
Hátrasorolt kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Leányvállalatok közzététele [text block]text blockIAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b
Jelentős számviteli politikák közzététele [text block]text blockIAS 1117
Adókövetelések és fizetendő adók közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Szállítói és egyéb kötelezettségek közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Vevő- és egyéb követelések közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Kereskedési bevétel (ráfordítás) közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Saját részvények közzététele [text block]text blockIAS 1 10 e
Értékesíthető pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Biológiai eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Hitelfelvételi költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Hitelfelvételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Üzleti kombinációkra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Üzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Cash flow-kra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Biztosítékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Befejezetlen beruházásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Függő kötelezettségekre és függő követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Ügyfélszerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Ügyfélhűségprogramokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Halasztott nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Értékcsökkenési leírásra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Származékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 7 46
Megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Engedményekre és visszatérítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Osztalékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Egy részvényre jutó eredményre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Kibocsátási jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Munkavállalói juttatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Környezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Rendkívüli tételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Feltárási és felmérési kiadásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIFRS 6 24 a
Valós értéken történő értékelésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Díjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi bevételekre és költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi garanciákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Külföldi pénznem átszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Franchise-díjakra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Funkcionális pénznemre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Állami támogatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 20 39 a
Fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Lejáratig tartandó befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Nem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIFRS 4 37 a
Immateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Immateriális javakra vonatkozó számviteli politika ismertetése, a goodwill kivételével [text block]text blockIAS 1117 b
Kamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Társult vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Társult és közös vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Befektetési célú ingatlanra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése, a tőkemódszerrel elszámolt befektetések kivételével [text block]text blockIAS 1117 b
Jegyzett tőkére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Lízingekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Kölcsönökre és követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Készletek értékelésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 2 36 a
Bányászati eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Bányászati jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Olaj- és gázeszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Programozási eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi instrumentumok átsorolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti különbség eredményben történő elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIFRS 7 28 a
Bevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Hatósági halasztott számlákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Viszontbiztosításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Javításra és karbantartásra vonatkozó számviteli politika [text block]text blockIAS 1117 b
Visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Kutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Korlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Szegmensek szerinti jelentésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Szolgáltatási koncessziós megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Részvényalapú kifizetési ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Meddőeltakarítási költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Leányvállalatokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Nyereségadótól eltérő adókra vonatkozó számviteli politika [text block]text blockIAS 1117 b
Végkielégítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Szállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Vevő- és egyéb követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Kereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Nem ellenőrző részesedésekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Saját részvényekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b
Warrantokra vonatkozó számviteli politika [text block]text blockIAS 1117 b
Pénzügyi kimutatások megértéséhez releváns egyéb számviteli politikák ismertetése [text block]text blockIAS 1117 b

III. MELLÉKLET

Alkalmazandó Inline XBRL specifikációk

1. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum az Inline XBRL 1.1 specifikáció tekintetében érvényes legyen, és megfeleljen az XBRL egységleíró adatbázisának (Units Registry).

2. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy XBRL bővítő taxonómiaállományaik az XBRL 2.1, valamint az XBRL Dimensions 1.0 specifikáció tekintetében érvényesek legyenek.

3. Az egyes kibocsátók az Inline XBRL példánydokumentumot, valamint XBRL bővítő taxonómiaállományaikat egyetlen beszámolócsomagban nyújtják be, amely a taxonómiacsomagokra vonatkozó specifikációnak megfelelően csomagolt formátumban tartalmazza az XBRL taxonómiaállományokat.

4. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum, valamint bővítő taxonómiájuk megfeleljen a IV. mellékletben meghatározott jelölési és benyújtási szabályoknak.

IV. MELLÉKLET

Jelölési és benyújtási szabályok

1. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy minden Inline XBRL példánydokumentum egy kibocsátó adatait tartalmazza, így a különböző összefüggésekben valamennyi jogalany-azonosító azonos tartalmú legyen.

2. A kibocsátók az Inline XBRL példánydokumentumban úgy azonosítják magukat, hogy az XBRL-hez kapcsolódó jogalany-azonosítókban és sémákban az ISO 17442 szerinti jogalany-azonosítót adják meg.

3. A közzétételek megjelölésekor a kibocsátók az alaptaxonómia azon elemét használják, amelynek számviteli jelentése a legközelebb áll a megjelölendő közzétételéhez. Ha az alaptaxonómia több eleme is megfelelő, akkor a kibocsátók a legszűkebb számviteli jelentésű és/vagy terjedelmű elemet választják.

4. Ha az alaptaxonómia legközelebbi eleme tévesen mutatná be a 3. pont előírása szerint megjelölendő közzététel számviteli jelentését, a kibocsátók bővítő taxonómiaelemet hoznak létre, és azt használják az adott közzététel megjelöléséhez. A létrehozott bővítő taxonómiaelem:

(1) nem kettőzheti meg az alaptaxonómia egyetlen elemének jelentését és terjedelmét sem;

(2) azonosítja az elem létrehozóját;

(3) megfelelő egyenleg-attribútumhoz kapcsolódik;

(4) az éves pénzügyi beszámoló nyelvén megadott szabványos címkékkel rendelkezik. Ajánlott további nyelveken is megadni a címkéket. Minden címke megfelel az által leírt mögöttes gazdasági fogalom számviteli jelentésének és terjedelmének.

5. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az éves pénzügyi beszámolóban szereplő közzététel megjelöléséhez használt valamennyi bővítő taxonómiaelemet a bővítő taxonómia bemutatási linkbázisában és definíciós linkbázisában legalább egy hierarchia tartalmazza.

6. A kibocsátók saját bővítő taxonómiájuk számítási linkbázisa segítségével dokumentálják az alap- és/vagy a bővítő taxonómia numerikus elemei közötti aritmetikai kapcsolatokat, így különösen az alap- és/vagy a bővítő taxonómia azon elemei közötti aritmetikai kapcsolatokat, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, a saját tőke változásainak kimutatásából, valamint a cash flow-k kimutatásából származnak.

7. Annak azonosításához, hogy a jelölések a pénzügyi kimutatások melyik részére vonatkoznak, a kibocsátók a bővítő taxonómiájuk bemutatási linkbázisában külön gyökérelemeket alkalmaznak a pénzügyi kimutatások megfelelő részeihez kapcsolódó kiindulópontként. A gyökérelemek megnevezését, címkéit és gyökérelemek előtagjait az 1. táblázat határozza meg.

Táblázat

A gyökérelemek megnevezése, címkéi és előtagjai

ElőtagMegnevezésCímke
ifrs-fullStatementOfFinancial
PositionAbstract
A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként
ifrs-fullIncomeStatement
Abstract
Az eredménykimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem az eredménykimutatás kiindulópontjaként az eredménykimutatás elkülönített közzététele esetén
ifrs-fullStatementOfCompre
hensiveIncomeAbstract
Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként annak elkülönített közzététele esetén, vagy ha az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást összevont kimutatásban teszik közzé
ifrs-fullStatementOfCash
FlowsAbstract
A cash flow-k kimutatásának helyőrzője – kötelezően használandó elem a cash flow-k kimutatásának kiindulópontjaként
ifrs-fullStatementOfChangesIn
EquityAbstract
A saját tőke változásaira vonatkozó kimutatás helyőrzője – kötelezően használandó elem a saját tőke változásaira vonatkozó kimutatás kiindulópontjaként
esef_corNotesAccountingPolicies
AndMandatoryTags
A megjegyzések, a számviteli politikák és a kötelező alaptaxonómia-elemek helyőrzője – kötelezően használandó elem a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekben foglalt közzétételek jelöléseinek kiindulópontjaként

A taxonómia külön gyökérelemeit az ESMA által készített XBRL taxonómiaállományok is tartalmazzák.

8. A kibocsátók a bővítő taxonómiájukban is az alaptaxonómia elemeinek címkéit és hivatkozásait használják. Az alaptaxonómia elemei kiegészíthetők kibocsátóspecifikus címkékkel.

9. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy azok a bővítő taxonómiaelemek, amelyekkel az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásban a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatást, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást, a saját tőke változásainak kimutatását és a cash flow-k kimutatását jelölik meg, az alaptaxonómia egy vagy több eleméhez kapcsolódjanak. Így különösen:

(a) a kibocsátó a bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia azon eleméhez kapcsolja, amelynek tágabb számviteli jelentése és/vagy terjedelme a legközelebb áll a kibocsátó adott bővítő taxonómiaeleméhez. A kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelem és az alaptaxonómia adott eleme közötti kapcsolatot saját bővítő taxonómiájának definíciós linkbázisában határozza meg. A bővítő taxonómiaelemet a kapcsolat céljaként kell feltüntetni;

(b) a kibocsátó a bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia azon eleméhez vagy elemeihez kapcsolhatja, amelynek, illetve amelyeknek szűkebb számviteli jelentése és/vagy terjedelme a legközelebb áll az adott bővítő taxonómiaelemhez. A kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelem és az alaptaxonómia adott eleme vagy elemei közötti kapcsolatot saját bővítő taxonómiájának definíciós linkbázisában határozza meg. A bővítő taxonómiaelemet a kapcsolat vagy kapcsolatok forrásaként kell feltüntetni. Ahol a bővítő taxonómiaelem az alaptaxonómia több elemét egyesíti, a kibocsátó az adott bővítő taxonómiaelemet az alaptaxonómia valamennyi érintett elemével összekapcsolja az alaptaxonómia azon elemeinek kivételével, amelyek indokoltan jelentéktelennek tekinthetők.

10. A 9. pont ellenére a kibocsátóknak nem szükséges az alaptaxonómia más eleméhez kapcsolniuk azt a bővítő taxonómiaelemet, amelyet a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban, a saját tőke változásaira vonatkozó kimutatásban vagy a cash flow-k kimutatásában olyan közzététel megjelölésére használnak, amely az adott kimutatáson belül más közzététel részösszegeként szerepel.

11. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy egy közzététel megjelöléséhez használt taxonómiaelem adattípusa és időszaktípusa tükrözze a megjelölt közzététel számviteli jelentését. A kibocsátók nem határozhatnak meg és nem alkalmazhatnak egyedi típust egy taxonómiaelemhez, ha az XBRL specifikáció vagy az XBRL adattípusleíró adatbázisa (Data Types Registry) már tartalmaz megfelelő típust.

12. A közzétételek megjelölésekor a kibocsátók nem használhatnak numerikus taxonómiaelemet az adott összefüggés (gazdálkodó egység, időszak és dimenzió szerinti alábontás) különböző értékeinek megjelölésére, kivéve akkor, ha a különbözet azzal kapcsolatos kerekítés eredménye, hogy ugyanazt az információt más nagyságrendben az adott éves pénzügyi beszámolón belül több helyen is bemutatják.

13. A közzétételek megjelölésekkor a kibocsátók a nemnumerikus taxonómiaelemeket úgy alkalmazzák, hogy a vonatkozó elem meghatározásának megfelelő valamennyi közzétételt megjelöljék. A kibocsátók nem alkalmazhatnak részleges vagy szelektív megjelölést.

14. A kibocsátók gondoskodnak arról, hogy az Inline XBRL példánydokumentum ne tartalmazzon végrehajtható kódot.

V. MELLÉKLET

XBRL taxonómiaállományok

Az ESMA által kiadott XBRL taxonómiaállományok:

(a) XBRL elem formájában azonosítják az alaptaxonómia minden elemét;

(b) az I. melléklet szerinti típuselőírásnak megfelelően megadják az alaptaxonómia elemeinek jellemzőit;

(c) megadják az alaptaxonómia elemeit dokumentáló, a VI. melléklet táblázatában meghatározott, ember által olvasható címkéket, valamint a rájuk vonatkozó hivatkozásokat;

(d) olyan struktúrákat határoznak meg, amelyek megkönnyítik a taxonómia tartalmának böngészését, valamint az egyes alaptaxonómia-elemek meghatározásának az alaptaxonómia más elemeivel összefüggő értelmezését;

(e) olyan kapcsolatokat határoznak meg, amelyek segítségével a kibocsátók az alaptaxonómia elemeihez kapcsolhatják a bővítő taxonómiaelemeket;

(f) az Inline XBRL 2.1, valamint az XBRL Dimensions 1.0 specifikáció tekintetében érvényesek, továbbá a III. mellékletben meghatározott módon a taxonómiacsomagokra vonatkozó specifikációnak megfelelően csomagolt formátumban állnak rendelkezésre;

(g) tartalmazzák azokat a technikai információkat, amelyek szükségesek a harmonizált éves pénzügyi beszámolók előállítását támogató információtechnológiai megoldások kifejlesztéséhez;

(h) meghatározzák a vonatkozási időszakokat.

VI. MELLÉKLET

Az alaptaxonómia sémája

Táblázat

Az alaptaxonómia sémája az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelöléséhez a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évek vonatkozásában

ElőtagAz elem megnevezéséhez / szerepéhez tartozó URIAz elem típusa és attribútumaiA címke típusaA címke tartalmaHivatkozások
ifrs-fullAbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMembermemberlabelSzokásostól eltérően nagy mértékű változások az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban [member]Példa: IAS 10.22
documentationEz az elem a szokásostól eltérően nagy mértékű változásokat jelöli az eszközök árában, vagy az átváltási árfolyamokban.
ifrs-fullAccountingEstimatesAxisaxislabelSzámviteli becslések [axis]Közzététel: IAS 8.39
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullAccountingEstimatesMembermember [default]labelSzámviteli becslések [member]Közzététel: IAS 8.39
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: Ez az elem egy eszköz, egy kötelezettség, vagy egy eszköz időszaki felhasználásának az értékét jelöli, amely az eszközök és kötelezettségek jelenlegi helyzetének értékelése, valamint az azokhoz kapcsolódó várható jövőbeni hasznok és kötelmek mérlegelése alapján módosulhat. Egyéb elemek hiányában a „Számviteli becslések” tengely alapértékét is jelöli. Hatályba lép 2023.1.1-jén: Ez az elem a pénzügyi kimutatásokban szereplő azon monetáris összegeket jelöli, amelyekre értékelési bizonytalanság vonatkozik. Egyéb elemek hiányában a „Számviteli becslések” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullAccountingProfitX duration, creditlabelSzámviteli eredményKözzététel: IAS 12.81 c (i), Közzététel: IAS 12.81 c (ii)
documentationAz időszakra vonatkozó, adóráfordítás levonása előtti eredmény. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAccrualsX instant, creditlabelElhatárolásokÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationOlyan áruk és szolgáltatások megfizetésére szóló kötelezettségek összege, amelyeket leszállítottak vagy teljesítettek, de amelyek kifizetése, leszámlázása vagy a szállítóval való formális egyeztetése még nem történt meg, beleértve a munkavállalóknak járó összegeket.
ifrs-fullAccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesX instant, creditlabelElhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationAz elhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) összege. [Hivatkozás: Elhatárolások; Halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)]
totalLabelElhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) összesen
ifrs-fullAccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstractlabelElhatárolások és halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) [abstract]
ifrs-fullAccrualsClassifiedAsCurrentX instant, creditlabelRövid lejáratúként besorolt elhatárolásokÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]
ifrs-fullAccrualsClassifiedAsNoncurrentX instant, creditlabelHosszú lejáratúként besorolt elhatárolásokÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások összege. [Hivatkozás: Elhatárolások]
ifrs-fullAccruedIncomeIncludingContractAssetsX instant, debitlabelElhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök)Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA megszolgált, de követelésnek még nem minősülő, bevételt megtestesítő eszközök (köztük szerződéses eszközök) összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]
totalLabelElhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) összesen
ifrs-fullAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstractlabelElhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) [abstract]
ifrs-fullAccruedIncomeOtherThanContractAssetsX instant, debitlabelSzerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA szerződéses eszközöket nem tartalmazó megszolgált, de követelésnek még nem minősülő, bevételt megtestesítő eszközök összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]
ifrs-fullAccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssetsX instant, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés), a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható értékKözzététel: IFRS 7.9 c
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható]
ifrs-fullAccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsX instantlabelEredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés)Közzététel: IFRS 7.9 d
documentationEredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett halmozott növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés); Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiabilityX instant, creditlabelPénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdoníthatóKözzététel: IFRS 7.10A a, Közzététel: IFRS 7.10 a
documentationPénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]; Pénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)]
ifrs-fullAccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssetsX instant, debitlabelKölcsön vagy követelés valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdoníthatóKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 c
documentationKölcsönök vagy követelések valós értékének halmozott növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatározható: a) a valós értékükben bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]
ifrs-fullAccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsX instantlabelKölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének halmozott növekedése (csökkenése)Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 d
documentationKölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének összevont növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)]
ifrs-fullAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMembermemberlabelHalmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]Közzététel: IAS 16.73 d, Közzététel: IAS 16.75 b, Közzététel: IAS 38.118 c, Közzététel: IAS 40.79 c, Közzététel: IAS 41.54 f
documentationEz az elem a halmozott értékcsökkenést, amortizációt és értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]
ifrs-fullAccumulatedDepreciationAndAmortisationMembermemberlabelHalmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]Általános gyakorlat: IAS 16.73 d, Közzététel: IAS 16.75 b, Általános gyakorlat: IAS 38.118 c, Általános gyakorlat: IAS 40.79 c, Általános gyakorlat: IAS 41.54 f
documentationEz az elem a halmozott értékcsökkenést és amortizációt jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás]
ifrs-fullAccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssetsX instant, debitlabelValósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – eszközökKözzététel: IFRS 7.24B a (ii)
documentationA valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban eszközként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]
ifrs-fullAccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilitiesX instant, creditlabelValósérték-fedezeti ügylet halmozott módosítása a könyv szerinti értékben szereplő fedezett tételhez kapcsolódóan – kötelezettségekKözzététel: IFRS 7.24B a (ii)
documentationA valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kötelezettségként megjelenített tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]
ifrs-fullAccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssetsX instant, debitlabelA valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – eszközökKözzététel: IFRS 7.24B a (v)
documentationA valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszköz, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök; Fedezett tételek [member]]
ifrs-fullAccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilitiesX instant, creditlabelA valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel – kötelezettségekKözzététel: IFRS 7.24B a (v)
documentationA valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege, amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettség, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek; Fedezett tételek [member]]
ifrs-fullAccumulatedImpairmentMembermemberlabelHalmozott értékvesztés [member]Általános gyakorlat: IAS 16.73 d, Általános gyakorlat: IAS 38.118 c, Általános gyakorlat: IAS 40.79 c, Általános gyakorlat: IAS 41.54 f, Közzététel: IFRS 3.B67 d, Közzététel: IFRS 7.35H, Példa: IFRS 7.35N, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG29 b
documentationEz az elem a halmozott értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullAccumulatedOtherComprehensiveIncomeX instant, creditlabelHalmozott egyéb átfogó jövedelemÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA bevételi és ráfordítási tételek halmozott összege (ideértve az átsorolás miatti módosításokat is), amelyeket – az egyéb IFRS-ekben előírt vagy megengedett módon – nem jelenítenek meg az eredményben. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]
totalLabelHalmozott egyéb átfogó jövedelem összesen
ifrs-fullAccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstractlabelHalmozott egyéb átfogó jövedelem [abstract]
ifrs-fullAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMembermemberlabelHalmozott egyéb átfogó jövedelem [member]Általános gyakorlat: IAS 1.108
documentationEz az elem a halmozott egyéb átfogó jövedelmet jelöli. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullAcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContractsX duration, debitlabelBiztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költségÁltalános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.85
documentationA biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazgatási költség összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
ifrs-fullAcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDateX instant, creditlabelKözvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értékeKözzététel: IFRS 3.B64 p (i)
documentationEgy szakaszokban megvalósuló üzleti kombinációban a közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birtokában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredX instant, creditlabelÁtadott ellenérték, akvizíció időpontjára vonatkozó valós értékenKözzététel: IFRS 3.B64 f
documentationAz üzleti kombináció során átadott ellenérték valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
totalLabelÁtadott ellenérték, akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéken összesen
ifrs-fullAcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstractlabelÁtadott teljes ellenérték akvizíció időpontjára vonatkozó valós értéke [abstract]
ifrs-fullAcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombinationX duration, debitlabelOlyan ügylethez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek megKözzététel: IFRS 3.B64 m
documentationAz olyan ügyletekhez kapcsolódó, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombinationX duration, debitlabelOlyan ügylethez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek megKözzététel: IFRS 3.B64 m
documentationAz olyan ügyletekhez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsX duration, debitlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – biológiai eszközökKözzététel: IAS 41.50 e
documentationA biológiai eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsX duration, debitlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekÁltalános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e
documentationA biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwillX duration, debitlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak és goodwillÁltalános gyakorlat: IAS 38.118 e (i)
documentationAz immateriális javak és goodwill üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak és goodwill]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwillX duration, debitlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – immateriális javak a goodwill kivételévelKözzététel: IAS 38.118 e (i)
documentationA goodwilltől eltérő immateriális javak üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentPropertyX duration, debitlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – befektetési célú ingatlanKözzététel: IAS 40.76 b, Közzététel: IAS 40.79 d (ii)
documentationA befektetési célú ingatlan üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedX duration, creditlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségekÁltalános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e
documentationA kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisionsX duration, creditlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – egyéb céltartalékokÁltalános gyakorlat: IAS 37.84
documentationAz egyéb céltartalékok üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Egyéb céltartalékok]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipmentX duration, debitlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – ingatlanok, gépek és berendezésekKözzététel: IAS 16.73 e (iii)
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullAcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssetsX duration, debitlabelÜzleti kombinációk során történő akvizíciók – viszontbiztosítási eszközökÁltalános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e
documentationA viszontbiztosítási eszközök üzleti kombinációk során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]
ifrs-fullActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17X instant, debitlabelIFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő tényleges kárigényekKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.130
documentationIFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő tényleges kárigények összege.
ifrs-fullActuarialAssumptionOfDiscountRatesX.XX instantlabelDiszkontráták aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt diszkontráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfDiscountRatesMembermemberlabelDiszkontráták aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt diszkontrátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationX.XX instantlabelVárható inflációs ráták aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMembermemberlabelVárható inflációs ráták aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható inflációs rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesX.XX instantlabelNyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMembermemberlabelNyugdíjemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható nyugdíjemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesX.XX instantlabelFizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMembermemberlabelFizetésemelések várható mértékeinek aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható fizetésemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019DURlabelNyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartam. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMembermemberlabelNyugdíjazás utáni várható élettartam aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazás utáni várható élettartamot jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesX.XX instantlabelEgészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendencia. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMembermemberlabelEgészségügyi költségek tendenciáinak aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt egészségügyiköltség-tendenciákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfMortalityRatesX.XX instantlabelHalálozási arányok aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arány. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfMortalityRatesMembermemberlabelHalálozási arányok aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt halálozási arányokat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfRetirementAge2019DURlabelNyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezéseÁltalános gyakorlat: IAS 19.144
documentationA meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megállapítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kor. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionOfRetirementAgeMembermemberlabelNyugdíjazási kor aktuáriusi feltételezése [member]Általános gyakorlat: IAS 19.145
documentationEz az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdíjazási kort jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullActuarialAssumptionsAxisaxislabelAktuáriusi feltételezések [axis]Közzététel: IAS 19.145
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullActuarialAssumptionsMembermember [default]labelAktuáriusi feltételezések [member]Közzététel: IAS 19.145
documentationEz az elem az összes aktuáriusi feltételezést jelöli. Az aktuáriusi feltételezések egy gazdálkodó egység elfogulatlan és kölcsönösen összeegyeztethető legjobb becslései azokról a demográfiai és pénzügyi változókról, amelyek a munkaviszony megszűnése utáni juttatások végső költségét meg fogják határozni. Egyéb elemek hiányában az „Aktuáriusi feltételezések” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlansX duration, creditlabelMeghatározott juttatási programok demográfiai feltételezések változásaiból származó, adózás előtti aktuáriusi nyeresége (vesztesége)Általános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationAz egyéb átfogó jövedelem demográfiai feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás előtti összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset(X) duration, debitlabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)Közzététel: IAS 19.141 c (ii)
documentationNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]
negatedLabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi veszteségek (nyereségek) miatti növekedése (csökkenése)
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlansX duration, creditlabelMeghatározott juttatási programok demográfiai feltételezések változásaiból származó, adózás utáni aktuáriusi nyeresége (vesztesége)Általános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationAz egyéb átfogó jövedelem demográfiai feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás utáni összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográfiai feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás, munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya; c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavállalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelkezésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás után – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlansX duration, creditlabelMeghatározott juttatási programok pénzügyi feltételezések változásaiból származó, adózás előtti aktuáriusi nyeresége (vesztesége)Általános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationAz egyéb átfogó jövedelem pénzügyi feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás előtti összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset(X) duration, debitlabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)Közzététel: IAS 19.141 c (iii)
documentationNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]
negatedLabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi veszteségek (nyereségek) miatti növekedése (csökkenése)
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlansX duration, creditlabelMeghatározott juttatási programok pénzügyi feltételezések változásaiból származó, adózás utáni aktuáriusi nyeresége (vesztesége)Általános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationAz egyéb átfogó jövedelem pénzügyi feltételezések olyan változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás utáni összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltételezések olyan tényezőkkel foglalkoznak, mint például: a) diszkontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatásoknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket, amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felmerülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő juttatásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás után – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénzügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlansX duration, creditlabelMeghatározott juttatási programok tapasztalati módosításokból származó, adózás előtti aktuáriusi nyeresége (vesztesége)Általános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationAz egyéb átfogó jövedelem olyan tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás előtti összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás előtt – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset(X) duration, debitlabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)Általános gyakorlat: IAS 19.141 c
documentationNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) olyan tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]
negatedLabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi veszteségek (nyereségek) miatti növekedése (csökkenése)
ifrs-fullActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlansX duration, creditlabelMeghatározott juttatási programok tapasztalati módosításokból származó, adózás utáni aktuáriusi nyeresége (vesztesége)Általános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationAz egyéb átfogó jövedelem olyan tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti, adózás utáni összege, amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosítások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival foglalkoznak. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás után – meghatározott juttatási programok újraértékeléséből származó nyereségek (veszteségek)] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése)]
ifrs-fullActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefitsX instant, creditlabelÍgért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékeKözzététel: IAS 26.35 d
documentationEgy nyugdíjazási juttatási programnak a jelenlegi és a korábbi munkavállalók részére a letöltött szolgálat után járó várható kifizetéseinek a jelenértéke.
ifrs-fullAdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsX durationlabelEredményben megjelenített további értékvesztés – pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlájaÁltalános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.16
documentationA pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeihez kapcsolódóan az eredményben megjelenített további veszteség összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullAdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstractlabelTovábbi közzétételek a megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjainak az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegeiről [abstract]
ifrs-fullAdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstractlabelTovábbi közzétételek a hatósági halasztott számlákkal kapcsolatban [abstract]
ifrs-fullAdditionalInformationAboutEntityExposureToRisktextlabelTovábbi információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségérőlKözzététel: IFRS 7.35
documentationTovábbi információk a gazdálkodó egység kockázati kitettségéről, ha a közzétett számszerűsített adatok nem reprezentatívak.
ifrs-fullAdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatorytext blocklabelTovábbi információk a biztosítási szerződésekről [text block]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.94
documentationAz IFRS 17 közzétételi követelményei céljának teljesítéséhez szükséges további információk a biztosítási szerződésekről. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]
ifrs-fullAdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombinationtextlabelTovábbi információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásárólKözzététel: IFRS 3.63
documentationAz IFRS 3 standard céljai teljesítéséhez szükséges további információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi hatásáról. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatorytext blocklabelTovábbi információk a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól [text block]Közzététel: IFRS 12.B25
documentationTovábbi információk közzététele a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kockázatok jellegéről és változásairól.
ifrs-fullAdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangementstext blocklabelTovábbi információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról [text block]Közzététel: IFRS 2.52
documentationAz IFRS 2 közzétételi követelményeinek teljesítéséhez szükséges további információk a részvényalapú kifizetési megállapodásokról. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]
ifrs-fullAdditionalInformationAbstractlabelTovábbi információk [abstract]
ifrs-fullAdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationX duration, creditlabelTovábbi kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségekKözzététel: IFRS 3.B67 c
documentationAz üzleti kombinációkból származó további függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]; Függő kötelezettségek [member]]
totalLabelTovábbi kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek összesen
ifrs-fullAdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstractlabelTovábbi kötelezettségek, üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek [abstract]
ifrs-fullAdditionalPaidinCapitalX instant, creditlabelTovábbi befizetett tőkeÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeg, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegek.
ifrs-fullAdditionalPaidinCapitalMembermemberlabelTovábbi befizetett tőke [member]Általános gyakorlat: IAS 1.108
documentationEz az elem a gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a névértéken felül kapott vagy járó összeget, valamint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő egyéb ügyletekből kapott összegeket jelöli.
ifrs-fullAdditionalProvisionsOtherProvisionsX duration, creditlabelTovábbi céltartalékok – egyéb céltartalékokKözzététel: IAS 37.84 b
documentationA megképzett további egyéb céltartalékok összege. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]
totalLabelTovábbi céltartalékok – egyéb céltartalékok összesen
ifrs-fullAdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstractlabelTovábbi céltartalékok – egyéb céltartalékok [abstract]
ifrs-fullAdditionalRecognitionGoodwillX duration, debitlabelTovábbi megjelenítés – goodwillKözzététel: IFRS 3.B67 d (ii)
documentationA megjelenített további goodwill összege, kivéve az olyan elidegenítési csoport részét képező goodwillt, amely az akvizíciókor megfelel az értékesítésre tartott minősítésnek az IFRS 5 standard szerint. [Hivatkozás: Goodwill; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
ifrs-fullAdditionsFromAcquisitionsInvestmentPropertyX duration, debitlabelNövekedések akvizíciókból – befektetési célú ingatlanKözzététel: IAS 40.76 a, Közzététel: IAS 40.79 d (i)
documentationA befektetési célú ingatlanok akvizíciókból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullAdditionsFromPurchasesBiologicalAssetsX duration, debitlabelNövekedések vásárlásokból, biológiai eszközökKözzététel: IAS 41.50 b
documentationA biológiai eszközök vásárlásokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullAdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssetsX duration, debitlabelNövekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból, biológiai eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 41.50
documentationA biológiai eszközök eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullAdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentPropertyX duration, debitlabelNövekedések az eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból – befektetési célú ingatlanKözzététel: IAS 40.76 a, Közzététel: IAS 40.79 d (i)
documentationA befektetési célú ingatlan eszközként elszámolt későbbi ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullAdditionsInvestmentPropertyAbstractlabelNövekedések – befektetési célú ingatlan [abstract]
ifrs-fullAdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedX duration, creditlabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG37 b
documentationA kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombinációkon kívüli növekedésekből adódó növekedése. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsX duration, debitlabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 41.50
documentationA biológiai eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]
totalLabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök összesen
ifrs-fullAdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstractlabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – biológiai eszközök [abstract]
ifrs-fullAdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwillX duration, debitlabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – immateriális javak a goodwill kivételévelKözzététel: IAS 38.118 e (i)
documentationA goodwilltől eltérő immateriális javak növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullAdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentPropertyX duration, debitlabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – befektetési célú ingatlanKözzététel: IAS 40.76 a, Közzététel: IAS 40.79 d (i)
documentationA befektetési célú ingatlan növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]
totalLabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – befektetési célú ingatlan összesen
ifrs-fullAdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipmentX duration, debitlabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – ingatlanok, gépek és berendezésekKözzététel: IAS 16.73 e (i)
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullAdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssetsX duration, debitlabelÜzleti kombinációkon kívüli növekedések – viszontbiztosítási eszközökÁltalános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e
documentationA viszontbiztosítási eszközök növekedésének összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszközök]
ifrs-fullAdditionsToNoncurrentAssetsX duration, debitlabelBefektetett eszközök növekedései a pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök, és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételévelKözzététel: IFRS 8.24 b, Közzététel: IFRS 8.28 e
documentationA pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, nettó meghatározott juttatási eszközök és a biztosítási szerződésekből eredő jogok kivételével a befektetett eszköz növekedéseinek összege. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Befektetett eszközök; Biztosítási szerződések típusai [member]]
ifrs-fullAdditionsToRightofuseAssetsX duration, debitlabelHasználatijog-eszközök növekedéseKözzététel: IFRS 16.53 h
documentationA használatijog-eszközök növekedésének összege. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök]
ifrs-fullAddressOfRegisteredOfficeOfEntitytextlabelGazdálkodó egység bejegyzett székhelyének címeKözzététel: IAS 1.138 a
documentationAz a cím, amelyre a gazdálkodó egység székhelyét bejegyezték.
ifrs-fullAddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainabletextlabelKonszolidált pénzügyi kimutatások elérhetőségeKözzététel: IAS 27.16 a
documentationAnnak a helynek a címe, ahol a gazdálkodó egység legfőbb anyavállalata vagy valamely közbenső szintű anyavállalata által készített IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások elérhetők. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]
ifrs-fullAdjustedWeightedAverageSharesshareslabelAzon törzsrészvények számának súlyozott átlaga, amelyeket az egy részvényre jutó eredmény hígított értékének kiszámításához használnakKözzététel: IAS 33.70 b
documentationA forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlaga azon törzsrészvények számának súlyozott átlagával együtt, amelyeket akkor bocsátanának ki, ha valamennyi hígító hatású potenciális törzsrészvényt törzsrészvénnyé alakítanának át. [Hivatkozás: Törzsrészvény [member]; Súlyozott átlag [member]]
ifrs-fullAdjustmentsForAmortisationExpenseX duration, debitlabelHelyesbítések amortizációs ráfordítás miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések amortizációs ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]
ifrs-fullAdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems(X) duration, debitlabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás utánKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.23 e
documentationAzon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]
negatedLabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás után
ifrs-fullAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriodX duration, debitlabelKorábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosításokPélda: IAS 12.80 b
documentationAz adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok tényleges adójára számoltak el.
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök); Eredmény]
totalLabelHelyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miatt összesen
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstractlabelHelyesbítések az elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök) csökkenése (növekedése) miatt [abstract]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések a szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések a szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések szerződéses eszközök csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések szerződéses eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTradingX duration, debitlabelHelyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventoriesX duration, debitlabelHelyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanksX duration, debitlabelHelyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomersX duration, debitlabelHelyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb eszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb forgóeszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivablesX duration, debitlabelHelyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések egyéb működési követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpensesX duration, debitlabelHelyesbítések előre fizetett ráfordítások csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések előre fizetett ráfordítások csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowedX duration, debitlabelHelyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivableX duration, debitlabelHelyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivablesX duration, debitlabelHelyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDeferredTaxExpenseX duration, debitlabelHelyesbítések halasztott adóráfordítás miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések halasztott adóráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel); Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriodsX duration, debitlabelHelyesbítések az előző időszakok halasztott adója miattÁltalános gyakorlat: IAS 12.80
documentationAz adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok halasztott adójára számoltak el.
ifrs-fullAdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseX duration, debitlabelHelyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 b
documentationHelyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossX duration, debitlabelHelyesbítések az eredményben megjelenített értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések az értékcsökkenési és amortizációs leírás és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDepreciationExpenseX duration, debitlabelHelyesbítések értékcsökkenési leírás miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések értékcsökkenési leírás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForDividendIncomeX duration, creditlabelHelyesbítések osztalékbevétel miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések osztalékbevétel miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Osztalékbevétel; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForFairValueGainsLossesX duration, debitlabelHelyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 b
documentationHelyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForFinanceCostsX duration, debitlabelHelyesbítések pénzügyi ráfordítások miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 c
documentationHelyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForFinanceIncomeX duration, creditlabelHelyesbítések pénzügyi bevételek miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések pénzügyi bevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevételek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForFinanceIncomeCostX duration, creditlabelHelyesbítések pénzügyi bevétel (költség) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések pénzügyi bevétel (költség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (költség); Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociatesX duration, creditlabelHelyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]; Leányvállalatok [member]; Egyedi pénzügyi kimutatásokban szereplő, leányvállalatokban, valamint közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipmentX duration, creditlabelHelyesbítések elidegenítésből származó nyereség (veszteség) miatt – ingatlanok, gépek és berendezésekÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések az ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és berendezések; Elidegenítés – ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullAdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssetsX duration, creditlabelHelyesbítések értékesítési költségekkel csökkentett valós érték változásából származó nyereség (veszteség) miatt – biológiai eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett valós értékének változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivativesX duration, creditlabelHelyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések származékos termékek valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos termékek [member]; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentPropertyX duration, creditlabelHelyesbítések valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) miatt – befektetési célú ingatlanÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések befektetési célú ingatlan valósérték-változásából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan; Valósérték-korrekcióból származó nyereségek (veszteségek) – befektetési célú ingatlan; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwillX duration, debitlabelHelyesbítések eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt – goodwillÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések goodwill után elszámolt és az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Goodwill; Értékvesztés miatti veszteség; Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullAdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossX duration, debitlabelHelyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 b
documentationHelyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullAdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések az eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – feltárási és felmérési eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések feltárási és felmérési eszközök után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési eszközök [member]; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullAdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventoriesX duration, debitlabelHelyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – készletekÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések készletek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullAdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvancesX duration, debitlabelHelyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – kölcsönök és előlegekÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések kölcsönök és előlegek után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt]
ifrs-fullAdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipmentX duration, debitlabelHelyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – ingatlanok, gépek és berendezésekÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések ingatlanok, gépek és berendezések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullAdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivablesX duration, debitlabelHelyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt – vevő- és egyéb követelésekÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések vevő- és egyéb követelések után az eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullAdjustmentsForIncomeTaxExpenseX duration, debitlabelHelyesbítések nyereségadó-ráfordítás miattKözzététel: IAS 7.35
documentationHelyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések szerződéses kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések szerződéses kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek); Eredmény]
totalLabelHelyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miatt összesen
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstractlabelHelyesbítések a halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) növekedése (csökkenése) miatt [abstract]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések a szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések a szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanksX duration, debitlabelHelyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések bankoktól származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Bankoktól származó betétállomány; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomersX duration, debitlabelHelyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállomány; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTradingX duration, debitlabelHelyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési szerződésből eredő kötelezettségek; Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilitiesX duration, debitlabelHelyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb kötelezettségek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayablesX duration, debitlabelHelyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLentX duration, debitlabelHelyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayableX duration, debitlabelHelyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 a
documentationHelyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayablesX duration, debitlabelHelyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb kötelezettségek; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTimeX duration, debitlabelHelyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából származó növekedése miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Egyéb céltartalékok [member]]
ifrs-fullAdjustmentsForInterestExpenseX duration, debitlabelHelyesbítések kamatráfordítások miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések kamatráfordítások miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForInterestIncomeX duration, creditlabelHelyesbítések kamatbevételek miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések kamatbevételek miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssetsX duration, debitlabelHelyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.14
documentationHelyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek (nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetett eszközök; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForProvisionsX duration, debitlabelHelyesbítések céltartalékok miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 b
documentationHelyesbítések céltartalékok miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Céltartalékok; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForReconcileProfitLossX duration, debitlabelHelyesbítések az eredmény egyeztetéséhezKözzététel: IAS 7.20
documentationHelyesbítések az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
totalLabelHelyesbítések az eredmény egyeztetéséhez összesen
ifrs-fullAdjustmentsForReconcileProfitLossAbstractlabelHelyesbítések az eredmény egyeztetéséhez [abstract]
ifrs-fullAdjustmentsForSharebasedPaymentsX duration, debitlabelHelyesbítések részvényalapú kifizetések miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 b
documentationHelyesbítések részvényalapú kifizetések miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates(X) duration, creditlabelHelyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20 b
documentationHelyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Eredmény]
negatedLabelHelyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége miatt
ifrs-fullAdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodX duration, creditlabelHelyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miattÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGainsX duration, debitlabelHelyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miattPélda: IAS 7 – Cash flow-k kimutatása pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek esetében; Általános gyakorlat: IAS 7.20 b
documentationHelyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyereségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments(X) duration, debitlabelAz eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvényektől és részesedő tőkeinstrumentumoktól eltérő tőkeinstrumentumok kamatai és osztalékai miattÁltalános gyakorlat: IAS 33.70 a
documentationAz anyavállalathoz rendelhető eredmény és az elsőbbségi részvényektől és részesedő tőkeinstrumentumoktól eltérő tőkeinstrumentumok kamataiból és osztalékaiból származó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez szükséges helyesbítés.
negatedLabelAz eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvényektől és részesedő tőkeinstrumentumoktól eltérő tőkeinstrumentumok kamatai és osztalékai miatt
ifrs-fullAdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare(X) duration, debitlabelHelyesbítések az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhezKözzététel: IAS 33.70 a
documentationAz anyavállalathoz rendelhető eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez szükséges helyesbítés Az egy részvényre jutó eredmény alapértékét befolyásoló összes instrumentumosztály esetében szükséges egyeztetési összegek aggregátuma.
negatedTotalLabelHelyesbítések az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez összesen
ifrs-fullAdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapitalX duration, debitlabelHelyesbítések az eredmény egyeztetéséhez a működő tőke változásainak kivételévelÁltalános gyakorlat: IAS 7.20
documentationHelyesbítések a működő tőke változásainak kivételével az eredmény és a működési tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]
ifrs-fullAdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstractlabelHelyesbítések az eredmény és az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez [abstract]
ifrs-fullAdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstractlabelHelyesbítések az eredmény és az egy részvényre jutó eredmény kiszámításához használt számláló egyeztetéséhez [abstract]
ifrs-fullAdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAPX instant, debitlabelBefektetések korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékeinek összesített helyesbítéseKözzététel: IFRS 1.31 c
documentationA leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult vállalkozásokban lévő befektetéseknek a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékéhez kapcsolódó módosítások összesített összege a gazdálkodó egység első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Könyv szerinti érték [member]; Közös vállalkozások [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]; Leányvállalatok [member]; Egyedi pénzügyi kimutatásokban szereplő, leányvállalatokban, valamint közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; IFRS-ek [member]]
ifrs-fullAdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMembermemberlabelMegegyezésen alapuló piaci középár módosítása, értékelési input [member]Példa: IFRS 13.B36 c
documentationEz az elem a megegyezésen alapuló piaci középár értékelési inputként használt módosítását jelöli.
ifrs-fullAdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends(X) duration, debitlabelAz eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvények osztalékávalPélda: IAS 33 –, Példa: 12, az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értékének kiszámítása és bemutatása (általános példa: ; példa: IAS 33.70 a
documentationAz eredmény helyesbítése a nem részesedő elsőbbségi részvények osztaléka miatt az anyavállalat törzsrészvényeseihez rendelhető eredmény kiszámításához. [Hivatkozás: Elsőbbségi részvények [member]; Eredmény]
negatedLabelAz eredmény helyesbítése az elsőbbségi részvények osztalékával
ifrs-fullAdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlansX duration, debitlabelMeghatározott juttatási programok eszközeinek hozamában nem tükröződő igazgatási költségekÁltalános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationMeghatározott juttatási programok azon igazgatási költségeinek tárgyidőszaki összege, amelyek nem tükröződnek a programok eszközeinek hozamában. [Hivatkozás: Igazgatási ráfordítások; Meghatározott juttatási programok munkaviszony megszűnése utáni juttatással kapcsolatos ráfordításai az eredményben] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése (csökkenése) a program eszközeinek hozamában nem tükröződő igazgatási költségek miatt; Meghatározott juttatási programok eszközeinek hozama, kamatbevétel vagy -ráfordítás nélkül, adózás után; Meghatározott juttatási programok eszközeinek hozama, kamatbevétel vagy -ráfordítás nélkül, adózás előtt]
ifrs-fullAdministrativeExpense(X) duration, debitlabelIgazgatási ráfordításokPélda: IAS 1.103, Közzététel: IAS 1.99, Közzététel: IAS 26.35 b (vi)
documentationA gazdálkodó egység által igazgatási célúként besorolt ráfordítások összege.
negatedLabelIgazgatási ráfordítások
ifrs-fullAdvancesX instant, creditlabelKapott előlegek, amelyek konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmekre vonatkozó szerződéses kötelezettségeket testesítenek megÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationAzon kapott előlegek összege, amelyek konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmekre vonatkozó szerződéses kötelezettségeket testesítenek meg. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek; Konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmek [member]]
ifrs-fullAdvertisingExpenseX duration, debitlabelReklámkiadásÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA reklámtevékenységből eredő kiadások összege.
ifrs-fullAggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMembermemberlabelKorábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]Közzététel: IFRS 1.30 b
documentationEz az elem a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékekhez kapcsolódó módosítások összesített összegét jelöli. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]]
ifrs-fullAggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMembermemberlabelFolytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értéke [member]Közzététel: IFRS 5 - Bemutatás és közzététel
documentationEz az elem a folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értékét jelöli. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Folytatódó tevékenységek [member]]
ifrs-fullAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedX instantlabelA kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözetKözzététel: IFRS 7.28 b
documentationA pénzügyi instrumentumok kezdeti megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti összesített különbözet, amelyet az eredményben még nem jelenítettek meg. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
periodStartLabelA kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet az időszak kezdetén
periodEndLabelA kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet az időszak végén
ifrs-fullAggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMembermemberlabelÖsszesített, egyedileg nem lényeges társult vállalkozások [member]Közzététel: IFRS 12.21 c (ii), Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39J b, Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39M b első alkalmazásától
documentationEz az elem az egyedileg nem lényeges társult vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]
ifrs-fullAggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMembermemberlabelÖsszesített, egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk [member]Közzététel: IFRS 3.B65
documentationEz az elem az egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk összesítését jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMembermemberlabelÖsszesített, egyedileg nem lényeges közös vállalkozások [member]Közzététel: IFRS 12.21 c (i), Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39J b, Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39M b első alkalmazásától
documentationEz az elem az egyedileg nem lényeges közös vállalkozások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullAggregatedMeasurementMembermember [default]labelÖsszesített értékelés [member]Közzététel: IAS 40.32A, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IFRS 13.93 a
documentationEz az elem az összes értékeléstípust jelöli. Egyéb elemek hiányában az „Értékelés” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullAggregatedTimeBandsMembermemberlabelÖsszesített idősávok [member]Közzététel: IAS 1.61, Példa: IAS 19.147 c, Közzététel: IFRS 15.120 b (i), Közzététel: IFRS 16.94, Közzététel: IFRS 16.97, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.109, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.109A, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.120, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.132 b, Közzététel: IFRS 7.23B a, Példa: IFRS 7.B11, Példa: IFRS 7.B35
documentationEz az elem összesített idősávokat jelöl. Egyéb elemek hiányában a „Lejárat” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullAggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMembermemberlabelOlyan pénztermelő egységek összesített értéke, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős [member]Közzététel: IAS 36.135
documentationEz az elem olyan pénztermelő egységek összesített értékét jelöli, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összege nem jelentős. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]; Goodwill; Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullAggregateOfFairValuesMembermember [default]labelValós értékek összesített összege [member]Közzététel: IFRS 1.30 a
documentationEz az elem a valós értékek összesített összegét jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Valós érték vélelmezett bekerülési értékként” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullAgriculturalProduceByGroupAxisaxislabelMezőgazdasági termék csoportonként [axis]Általános gyakorlat: IAS 41.46 b (ii)
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullAgriculturalProduceGroupMembermember [default]labelMezőgazdasági termék, csoport [member]Általános gyakorlat: IAS 41.46 b (ii)
documentationEz az elem a csoport szerint alábontott összes mezőgazdasági terméket jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Mezőgazdasági termék csoportonként” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Rövid lejáratú mezőgazdasági termék]
ifrs-fullAircraftX instant, debitlabelRepülőgépPélda: IAS 16.37 e
documentationA gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege.
ifrs-fullAircraftMembermemberlabelRepülőgép [member]Példa: IAS 16.37 e
documentationEz az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgépeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullAirportLandingRightsMembermemberlabelRepülőtér-használati jogok [member]Általános gyakorlat: IAS 38.119
documentationEz az elem a repülőtér-használati jogokat jelöli.
ifrs-fullAllLevelsOfFairValueHierarchyMembermember [default]labelA valósérték-hierarchia összes szintje [member]Közzététel: IAS 19.142, Közzététel: IFRS 13.93 b
documentationEz az elem a valósérték-hierarchia összes szintjét jelöli. Egyéb elemek hiányában „A valósérték-hierarchia szintjei” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullAllOtherSegmentsMembermemberlabelMinden egyéb szegmens [member]Közzététel: IFRS 15.115, Közzététel: IFRS 8.16
documentationEz az elem a be nem mutatandó üzleti tevékenységeket és működési szegmenseket jelöli.
ifrs-fullAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsX instant, creditlabelPénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlájaKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.16
documentationA pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számla összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
periodStartLabelPénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája az időszak kezdetén
periodEndLabelPénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája az időszak végén
ifrs-fullAllowanceForCreditLossesMembermemberlabelÉrtékvesztés hitelezési veszteségek miatt [member]Általános gyakorlat: IAS 12.81 g
documentationEz az elem a pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesztésének nyilvántartására használt értékvesztési számlát jelöli.
ifrs-fullAllTypesOfDepositaryReceiptsMembermemberlabelA letéti igazolások összes típusa [member]Általános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationEz az elem a letéti igazolások összes típusát jelöli.
ifrs-fullAllYearsOfInsuranceClaimMembermember [default]labelBiztosítási kárigények összes éve [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.130
documentationEz az elem a biztosítási kárigények összes évét jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biztosítási kárigények évei” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullAmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomersX duration, debitlabelAmortizáció, vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközökKözzététel: IFRS 15.128 b
documentationVevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök amortizációjának összege. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök; Amortizációs ráfordítás]
ifrs-fullAmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts(X) duration, creditlabelAmortizáció, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG39 c
documentationA biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Biztosítási szerződések típusai [member]]
negatedLabelAmortizáció, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek
ifrs-fullAmortisationExpenseX duration, debitlabelAmortizációs ráfordításÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz amortizációs ráfordítás összege. Az amortizáció az immateriális eszközök értékcsökkenthető összegének szisztematikus elosztása az eszközök hasznos élettartamára.
ifrs-fullAmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill(X) durationlabelAmortizáció – immateriális javak a goodwill kivételévelKözzététel: IAS 38.118 e (vi)
documentationA goodwilltől eltérő immateriális javak amortizációjának összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Immateriális javak a goodwill kivételével]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
negatedLabelAmortizáció – immateriális javak a goodwill kivételével
ifrs-fullAmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwilltextlabelAmortizációs módszer – immateriális javak a goodwill kivételévelKözzététel: IAS 38.118 b
documentationA határozott hasznos élettartamú, goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott amortizációs módszer. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]
ifrs-fullAmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsuranceX duration, debitlabelViszontbiztosítás vásárlásából származó veszteségek (nyereségek) amortizációjaKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b (ii)
documentationA viszontbiztosítás vásárlásával kapcsolatban keletkezett elhatárolt veszteségre (nyereségre) elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Viszontbiztosítás megvásárlásából származó, az eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek)]
ifrs-fullAmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwillX.XX durationlabelAmortizációs kulcs – immateriális javak a goodwill kivételévelKözzététel: IAS 38.118 a
documentationA goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott amortizációs kulcs. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullAmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRiskX instantlabelÖsszeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget.Közzététel: IFRS 7.9 b
documentationAz az összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Származékos termékek [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Pénzügyi eszközök]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullAmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRiskX instantlabelÖsszeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettségetKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 b
documentationAz az összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Származékos termékek [member]]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullAmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversibleX instant, debitlabelÖsszeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandóKözzététel: IFRS 14.36
documentationÖsszeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen visszaforgatandó. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]
ifrs-fullAmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverableX instant, creditlabelÖsszeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülőKözzététel: IFRS 14.36
documentationÖsszeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen megtérülő. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]
ifrs-fullAmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmountX instant, debitlabelÖsszeg, amellyel az egység megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékétKözzététel: IAS 36.134 f (i), Közzététel: IAS 36.135 e (i)
documentationAz az összeg, amellyel egy pénztermelő egység (egységcsoport) megtérülő értéke meghaladja annak könyv szerinti értékét. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullAmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmountX.XX instantlabelÖsszeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékévelKözzététel: IAS 36.134 f (iii), Közzététel: IAS 36.135 e (iii)
documentationAz az összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]
ifrs-fullAmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntityX duration, debitlabelA vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összegKözzététel: IAS 24.18A
documentationA vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]; Vezetést ellátó különálló gazdálkodó egységek [member]]
ifrs-fullAmountOfReclassificationsOrChangesInPresentationX durationlabelÁtsorolások és bemutatásban történt változások összegeKözzététel: IAS 1.41 b
documentationAz az összeg, amelyet a gazdálkodó egység átsorol a pénzügyi kimutatásain belüli besorolás vagy bemutatás megváltoztatásakor.
ifrs-fullAmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognitionX durationlabelPénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összegKözzététel: IFRS 7.10 d
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek kivezetésekor realizált, az egyéb átfogó jövedelemben bemutatott összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullAmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachX duration, debitlabelEredményből az egyéb átfogó jövedelembe való átsorolás összege átfedési megközelítés alkalmazásávalKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.35D a első alkalmazásától
documentationAz átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt, az eredményben külön soron bemutatott összeg.
ifrs-fullAmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssetsX duration, debitlabelEredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, újonnan megjelölt pénzügyi eszközökKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39Lf (i) első alkalmazásától
documentationAz újonnan megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt összeg.
ifrs-fullAmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTaxX duration, creditlabelEredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás előttKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.35D b első alkalmazásától
documentationAz eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás előtti összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullAmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTaxX duration, creditlabelEredményből az egyéb átfogó jövedelembe átfedési megközelítés alkalmazásával átsorolt összeg, adózás utánKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.35D b első alkalmazásától
documentationAz eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás utáni összeg. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullAmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleX instant, creditlabelEgyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összegPélda: IFRS 5 -, Példa: 12, Közzététel: IFRS 5.38
documentationAz egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb tartalékok; Egyéb átfogó jövedelem; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
ifrs-fullAmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMembermemberlabelEgyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összeg [member]Példa: IFRS 5 -, Példa: 12, Közzététel: IFRS 5.38
documentationEz az elem a saját tőke azon összetevőjét jelzi, amely az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos összegből adódik. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullAmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16X duration, creditlabelBeszámolási időszak eredményében a bérleti díjak azon változásai miatt megjelenített összeg, amelyek a Covid19-világjárvány közvetlen következményeként nyújtott olyan bérleti könnyítésekből erednek, amelyekre a lízingbe vevő az IFRS 16 standard 46A. bekezdése szerinti gyakorlati megoldást alkalmaztaKözzététel: IFRS 16.60A b
documentationA beszámolási időszak eredményében a bérleti díjak azon változásai miatt megjelenített összeg, amelyek a Covid19-világjárvány közvetlen következményeként nyújtott olyan bérleti könnyítésekből erednek, amelyekre a lízingbe vevő az IFRS 16 standard 46A. bekezdése szerinti gyakorlati megoldást alkalmazta.
commentaryGuidanceA lízingfizetések csökkenésével járó változásoknak megfelelő összegeket pozitív XBRL-értékkel kell jelölni.
ifrs-fullAmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied(X) duration, debitlabelCash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznakKözzététel: IFRS 7.24E a, Közzététel: IFRS 9.6.5.11 d (i)
documentationA cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka]
negatedLabelCash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak
ifrs-fullAmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied(X) duration, debitlabelDevizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznakKözzététel: IFRS 9.6.5.16
documentationA devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Devizafelárak értékváltozási tartaléka]
negatedLabelDevizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak
ifrs-fullAmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied(X) duration, debitlabelForwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznakKözzététel: IFRS 9.6.5.16
documentationA forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartaléka]
negatedLabelForwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak
ifrs-fullAmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied(X) duration, debitlabelOpciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznakKözzététel: IFRS 9.6.5.15 b (i)
documentationAz opciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak. [Hivatkozás: Opciók időértékének értékváltozási tartaléka]
negatedLabelOpciók időértékének értékváltozási tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaznak
ifrs-fullAmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsAppliedX duration, debitlabelAz eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával bemutatott összeg – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzákKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L d (i) első alkalmazásától
documentationAz eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával azon pénzügyi eszközök tekintetében bemutatott összeg, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák.
ifrs-fullAmountsArisingFromInsuranceContractsAxisaxislabelBiztosítási szerződésekből származó összegek [axis]Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4 - Közzététel
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullAmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsX duration, debitlabelFelmerült összegek, biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG39 b
documentationA biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségeknek az e költségek összegéből adódó növekedése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]
ifrs-fullAmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17X instant, creditlabelIFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő látra szóló összegekKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.132 c
documentationAz IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő látra szóló összegek.
ifrs-fullAmountsPayableRelatedPartyTransactionsX instant, creditlabelFizetendő összegek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletekKözzététel: IAS 24.18 b, Közzététel: IAS 24.20
documentationA kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredően fizetendő összegek. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
ifrs-fullAmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssetsX instant, creditlabelÁtadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetett egyéb összegekKözzététel: IFRS 7.42E d
documentationAz átadott pénzügyi eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő összegek, kivéve azokat a diszkontálatlan pénzeszköz-kiáramlásokat, amelyekre a kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükség lenne vagy lehet (például a kötési ár egy opciós megállapodásban). [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAmountsReceivableRelatedPartyTransactionsX instant, debitlabelKövetelések – kapcsolt felekkel folytatott ügyletekKözzététel: IAS 24.18 b, Közzététel: IAS 24.20
documentationA kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredő követelések. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
ifrs-fullAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstractlabelA megszerzett eszközök és az átvállalt kötelezettségek jelentősebb csoportjainak az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összegei [abstract]
ifrs-fullAmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombinationX durationlabelOlyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek megKözzététel: IFRS 3.B64 l (iii)
documentationAz olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax(X) duration, debitlabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előttKözzététel: IFRS 9.5.6.5
documentationAzon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
negatedLabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás előtt
ifrs-fullAmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax(X) duration, debitlabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás utánKözzététel: IFRS 9.5.6.5
documentationAzon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
negatedLabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi eszközök valós értékével szemben, adózás után
ifrs-fullAmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax(X) duration, debitlabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előttKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.23 e
documentationAzon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti bekerülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]
negatedLabelÖsszegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) könyv szerinti értékében szerepeltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt, adózás előtt
ifrs-fullAmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets(X) instant, creditlabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szembenKözzététel: IFRS 7.13C d
documentationOlyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
negatedTotalLabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben, összesen
ifrs-fullAmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstractlabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben [abstract]
ifrs-fullAmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities(X) instant, debitlabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szembenKözzététel: IFRS 7.13C d
documentationOlyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]
negatedTotalLabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben, összesen
ifrs-fullAmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstractlabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben [abstract]
ifrs-fullAmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignatedX duration, debitlabelÖsszeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének visszavonása nélkül az átfedési megközelítés alkalmazásával átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembeKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L f (ii) első alkalmazásától
documentationÖsszeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének az átfedési megközelítés köréből való visszavonása nélkül átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe.
ifrs-fullAmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsAppliedX duration, debitlabelÖsszeg, amelyet bemutattak volna az eredményben, ha az IAS 39 standardot alkalmazták volna – pénzügyi eszközök, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzákKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L d (ii) első alkalmazásától
documentationAz az összeg, amelyet a gazdálkodó egység az átfedési megközelítéssel érintett pénzügyi eszközök tekintetében akkor mutatott volna be az eredményben, ha az IFRS 39 standardot alkalmazta volna.
ifrs-fullAnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpairedtext blocklabelKésedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése [text block]Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 a
documentationA késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosságának elemzése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatorytext blocklabelHitelezési kitettségek elemzése külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 c, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG23 a
documentationA hitelezési kitettségekről külső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Külső hitelminősítések [member]]
ifrs-fullAnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatorytext blocklabelHitelezési kitettségek elemzése belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával [text block]Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 c, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG23 a
documentationA hitelezési kitettségekről belső hitelminősítési rendszer alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: Hitelezési kitettség; Belső hitelminősítések [member]]
ifrs-fullAnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpairedtext blocklabelEgyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése [text block]Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b
documentationAz egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközök elemzése azon tényezőkre kiterjedően, amelyeket a gazdálkodó egység figyelembe vett az eszközök értékvesztettségének megállapításakor. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAnalysisOfIncomeAndExpenseAbstractlabelBevétel és ráfordítás elemzése [abstract]
ifrs-fullAnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMembermemberlabelTevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentése [member]Példa: IAS 10.22 b
documentationEz az elem egy tevékenység megszüntetésére vonatkozó terv bejelentését jelöli.
ifrs-fullAnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMembermemberlabelJelentősebb átszervezés bejelentése vagy végrehajtásának megkezdése [member]Példa: IAS 10.22 e
documentationEz az elem a jelentősebb átszervezés bejelentését vagy végrehajtásának megkezdését jelöli.
ifrs-fullAnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41MembermemberlabelAz IFRS standardok éves javításai: 2018–2020, Az IAS 41 standard módosításai [member]Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IAS 41.65
documentationEz az elem az IAS 41 standardnak a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításait jelöli. A módosítás tárgya: Adóztatás a valós értéken történő értékelésben.
ifrs-fullAnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1MembermemberlabelAz IFRS standardok éves javításai: 2018–2020, Az IFRS 1 standard módosításai [member]Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 1.39AG
documentationEz az elem az IFRS 1 standardnak a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításait jelöli. A módosítás tárgya: Leányvállalat mint első alkalmazó.
ifrs-fullAnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9MembermemberlabelAz IFRS standardok éves javításai: 2018–2020, Az IFRS 9 standard módosításai [member]Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 9.7.1.9
documentationEz az elem az IFRS 9 standardnak a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításait jelöli. A módosítás tárgya: A pénzügyi kötelezettségek kivezetésére vonatkozó „10 %-os” teszt díjai.
ifrs-fullAnnualImprovementsToIFRSStandards201820MembermemberlabelAz IFRS standardok éves javításai: 2018–2020 [member]Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IAS 41.65, Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 1.39AG, Közzététel: (Hatályát veszti: 2024.1.1.) IFRS 9.7.1.9
documentationEz az elem a 2020 májusában kiadott „Az IFRS standardok éves javításai: 2018–2020” szerinti módosításokat jelöli.
ifrs-fullApplicableTaxRateX.XX durationlabelVonatkozó adókulcsKözzététel: IAS 12.81 c (ii)
documentationA vonatkozó nyereségadókulcs.
ifrs-fullAreaOfLandUsedForAgriculturearealabelMezőgazdasági tevékenységre használt földterületÁltalános gyakorlat: IAS 41.46 b (i)
documentationA gazdálkodó egység által mezőgazdasági tevékenységre használt földterület.
ifrs-fullAssetbackedDebtInstrumentsHeldX instant, debitlabelTartott eszközalapú adósságinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által tartott olyan adósságinstrumentumok összege, amelyekre mögöttes eszközök nyújtanak fedezetet. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]
ifrs-fullAssetbackedFinancingsMembermemberlabelEszközalapú finanszírozások [member]Példa: IFRS 12.B23 b
documentationEz az elem az eszközalapú finanszírozásokat jelöli.
ifrs-fullAssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssetsX instant, debitlabelEszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összegePélda: IAS 19.142 g
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a mögöttes eszközökkel fedezett értékpapírok összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullAssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssetsX.XX instantlabelEszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés százalékos arányaÁltalános gyakorlat: IAS 19.142 g
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a mögöttes eszközökkel fedezett értékpapírok százalékos aránya. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]] [Kontraszt: Eszközalapú értékpapírok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege]
ifrs-fullAssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombinationX instant, debitlabelVárható megtérülésként megjelenített eszköz – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségekKözzététel: IFRS 3.B64 j, Közzététel: IFRS 3.B67 c
documentationAz üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Várható megtérülés – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullAssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisionsX instant, debitlabelVárható megtérülésként megjelenített eszköz – egyéb céltartalékokKözzététel: IAS 37.85 c
documentationAz egyéb céltartalékok várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Várható megtérülés – egyéb céltartalékok; Egyéb céltartalékok]
ifrs-fullAssetsX instant, debitlabelEszközökKözzététel: IAS 1.55, Közzététel: IFRS 13.93 a, Közzététel: IFRS 13.93 b, Közzététel: IFRS 13.93 e, Közzététel: IFRS 8.23, Közzététel: IFRS 8.28 c
documentationA múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló meglévő gazdasági erőforrások összege. A gazdasági erőforrás olyan jog, amely gazdasági hasznokat teremthet.
totalLabelEszközök összesen
periodStartLabelEszközök az időszak kezdetén
periodEndLabelEszközök az időszak végén
ifrs-fullAssetsAbstractlabelEszközök [abstract]
ifrs-fullAssetsAndLiabilitiesAxisaxislabelEszközök és kötelezettségek [axis]Közzététel: IAS 1.125
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullAssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxisaxislabelÉrtékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [axis]Közzététel: IFRS 5.38
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullAssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMembermemberlabelÉrtékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek [member]Közzététel: IFRS 5.38
documentationEz az elem az értékesítésre tartottá minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
ifrs-fullAssetsAndLiabilitiesMembermember [default]labelEszközök és kötelezettségek [member]Közzététel: IAS 1.125
documentationEz az elem az eszközöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában az „Eszközök és kötelezettségek” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Kötelezettségek]
ifrs-fullAssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMembermember [default]labelÉrtékesítésre tartottá nem minősített eszközök és kötelezettségek [member]Közzététel: IFRS 5.38
documentationEz az elem az értékesítésre tartottá nem minősített eszközöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában az „Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötelezettségek” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
ifrs-fullAssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesX instant, debitlabelEszközök és hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiKözzététel: IFRS 14.21
documentationAz eszközök és a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek összege. [Hivatkozás: Eszközök; Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]
ifrs-fullAssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesX instant, debitlabelÁsványkincsek feltárásából és felméréséből származó eszközökKözzététel: IFRS 6.24 b
documentationA következő tevékenységekből származó eszközök: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.
ifrs-fullAssetsArisingFromInsuranceContractsX instant, debitlabelBiztosítási szerződésekből származó eszközökKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b
documentationA biztosítási szerződésekből származó, megjelenített eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
ifrs-fullAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsX duration, debitlabelA biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközökKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.105A, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.109A
documentationAzon biztosítási akvizíciós cash flow-k összege, amelyeket a kapcsolódó biztosítási szerződéscsoport megjelenítése előtt eszközként megjelenítettek a kifizetett biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében (vagy az olyan biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében, amelyek tekintetében egy másik IFRS standard alapján kötelezettséget jelenítettek meg). A biztosítási akvizíciós cash flow-k a (kibocsátott vagy várhatóan kibocsátásra kerülő) biztosítási szerződéscsoport értékesítésének, megkötésének és megkezdésének költségeiből eredő olyan cash flow-k, amelyek közvetlenül annak a biztosítási szerződésportfóliónak tulajdoníthatók, amelyhez a csoport tartozik. Az ilyen cash flow-k magukban foglalják azokat a cash flow-kat is, amelyek közvetlenül nem tulajdoníthatók a portfólión belüli egyedi szerződéseknek vagy biztosítási szerződéscsoportoknak. [Hivatkozás: Eszközök; Biztosítási szerződések [member]]
periodStartLabelA biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközök az időszak kezdetén
periodEndLabelA biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközök az időszak végén
ifrs-fullAssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValueX instant, debitlabelBiztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték, valós értékenKözzététel: IFRS 7.15 a
documentationA biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullAssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMembermemberlabelFinanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközök [member]Példa: IAS 7 – C „Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek egyeztetése”, példa: IAS 7.44C
documentationEz az elem a finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek fedezeteként tartott eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek]
ifrs-fullAssetsLessCurrentLiabilitiesX instant, debitlabelRövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationAz eszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett összege.
netLabelRövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök
ifrs-fullAssetsLessCurrentLiabilitiesAbstractlabelRövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett eszközök [abstract]
ifrs-fullAssetsLiabilitiesOfBenefitPlanX instant, creditlabelJuttatási program eszközei (kötelezettségei)Közzététel: IAS 26.35 a
documentationA nyugdíjazási juttatási program eszközeinek az ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékétől eltérő kötelezettségekkel csökkentett összege.
periodStartLabelJuttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök az időszak kezdetén
periodEndLabelJuttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök az időszak végén
ifrs-fullAssetsObtainedX instant, debitlabelBiztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek lehívásán keresztül megszerzett eszközökKözzététel: IFRS 7.38 a
documentationA gazdálkodó egység által a fedezetként tartott biztosíték birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek (például garanciák) lehívásán keresztül megszerzett eszközök összege. [Hivatkozás: Garanciák [member]]
ifrs-fullAssetsOfBenefitPlanX instant, debitlabelJuttatási program eszközeiKözzététel: IAS 26.35 a (i)
documentationA nyugdíjazási juttatási program által tartott eszközök összege. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullAssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013X duration, debitlabelMegszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközökKözzététel: IAS 7.40 d
documentationAzon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli eszközök összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
ifrs-fullAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersX instant, debitlabelVevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközökKözzététel: IFRS 15.128 a
documentationVevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök összege. A vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a szerződéskötés járulékos költségei, amelyek a szerződés megkötése nélkül nem merülnének fel a gazdálkodó egységnél. A vevői szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek közvetlenül kapcsolódnak egy olyan szerződéshez vagy várt szerződéshez, amelyet a gazdálkodó egység konkrétan azonosítani tud.
ifrs-fullAssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntitiesX instant, debitlabelGazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban strukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatosan megjelenített eszközökKözzététel: IFRS 12.29 a
documentationA gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban megjelenített, strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeihez kapcsolódó eszközök összege. [Hivatkozás: Eszközök; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]
ifrs-fullAssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValueX instant, debitlabelBiztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában értékesített vagy újra megterhelt biztosíték, valós értékenKözzététel: IFRS 7.15 b
documentationAz olyan értékesített vagy újra megterhelt biztosíték valós értéke, amely a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető volt. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullAssetsThatEntityContinuesToRecogniseX instant, debitlabelEszközök, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenítKözzététel: IFRS 7.42D e
documentationAzon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvementX instant, debitlabelEszközök, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenítKözzététel: IFRS 7.42D f
documentationAzon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAssetsToWhichSignificantRestrictionsApplyX instant, debitlabelEszközök, amelyekre jelentős korlátozások vonatkoznakKözzététel: IFRS 12.13 c
documentationA csoport konszolidált pénzügyi kimutatásokban található azon eszközeinek összege, amelyekre jelentős (például jogszabályon, szerződésen vagy felügyeleti intézkedésen alapuló) korlátozások vonatkoznak a gazdálkodó egység arra való képességét érintően, hogy hozzáférjen a csoport eszközeihez, illetve használja azokat.
ifrs-fullAssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransferX duration, creditlabelStrukturált gazdálkodó egységeknek átadott eszközök az átadás időpontjábanKözzététel: IFRS 12.27 c
documentationA szóban forgó strukturált gazdálkodó egységek részére átadott eszközök összege az átadás időpontjában fennálló értéken. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]
ifrs-fullAssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedX instant, debitlabelKibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközökPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.55, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG20 b
documentationA kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
ifrs-fullAssetsUnderReinsuranceCededX instant, debitlabelIgénybe vett viszontbiztosításból származó eszközökPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.55, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG20 c
documentationOlyan viszontbiztosítási szerződésekből származó eszközök összege, amelyekben a gazdálkodó egység a kötvénytulajdonos.
ifrs-fullAssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYearX instant, debitlabelEszközök, amelyeknél fennáll a következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges módosítások jelentős kockázataKözzététel: IAS 1.125 b
documentationAz olyan feltételezéssel érintett eszközök összege, amelynél jelentős a kockázata annak, hogy lényeges módosítást idéz elő az eszközök értékében a következő pénzügyi év során.
ifrs-fullAssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseX instant, creditlabelKapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is megjelenítKözzététel: IFRS 7.42D e
documentationAz átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvementX instant, creditlabelKapcsolódó kötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a folytatódó részvétel mértékéig továbbra is megjelenítKözzététel: IFRS 7.42D f
documentationAz átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullAssociatesMembermemberlabelTársult vállalkozások [member]Közzététel: IAS 24.19 d, Közzététel: IAS 27.16 b, Közzététel: IAS 27.17 b, Közzététel: IFRS 12.B4 d, Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39J a, Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39M a első alkalmazásától
documentationEz az elem azokat a gazdálkodó egységeket jelöli, amelyek felett a befektető jelentős befolyással rendelkezik.
ifrs-fullAtCostMembermemberlabelBekerülési értéken [member]Közzététel: IAS 40.32A, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IAS 41.55
documentationEz az elem a bekerülési értéken alapuló értékelést jelöli. A bekerülési érték egy eszköz megszerzéséért kifizetett pénzeszköz vagy pénzeszköz-egyenértékesek összege, vagy az eszköz megszerzéséért adott egyéb ellenérték valós értéke a megszerzés vagy a létrehozás időpontjában, vagy ahol alkalmazható, az eszközhöz a kezdeti megjelenítéskor más IFRS-ek konkrét előírásainak megfelelően hozzárendelt összeg.
ifrs-fullAtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMembermemberlabelBekerülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint valósérték-modellen belül [member]Közzététel: IAS 40.78
documentationEz az elem az olyan értékelést jelöli, amelynek alapja a bekerülési érték, vagy az IFRS 16 standard olyan eszközcsoportoknál, amelyeket a gazdálkodó egység általánosan a valósérték-modellel értékel. [Hivatkozás: Bekerülési értéken [member]]
ifrs-fullAtFairValueMembermemberlabelValós értéken [member]Közzététel: IAS 40.32A, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IFRS 13.93 a
documentationEz az elem a valós értéken alapuló értékelést jelöli. A valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értékesítésekor kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor kifizetnének egy piaci szereplők között létrejött szabályos ügylet alapján az értékelés időpontjában.
ifrs-fullAttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxisaxislabelA ráfordítások funkciójukhoz való, jelleg szerinti hozzárendelése [axis]Általános gyakorlat: IAS 1.104, Általános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
commentaryGuidanceAz e tengelyhez tartozó kiterjesztési elemek megnevezésének és szabványos címkéjének igazodnia kell az IFRS-taxonómia egyenértékű tételsorának elemnevéhez és címkéjéhez, ha van ilyen tételsor. Az egyetlen különbség, hogy a kiterjesztési elemek megnevezése és címkéi tartalmazzák a „member” kifejezést, míg a tételsorok neve és címkéi nem tartalmazzák ezt a kifejezést.
ifrs-fullAuditorsRemunerationX duration, debitlabelKönyvvizsgáló díjazásaÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak fizetett vagy fizetendő díjak összege.
totalLabelKönyvvizsgáló díjazása összesen
ifrs-fullAuditorsRemunerationAbstractlabelKönyvvizsgáló díjazása [abstract]
ifrs-fullAuditorsRemunerationForAuditServicesX duration, debitlabelKönyvvizsgáló díjazása könyvvizsgálati szolgáltatásokértÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak könyvvizsgálati szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.
ifrs-fullAuditorsRemunerationForOtherServicesX duration, debitlabelKönyvvizsgáló díjazása egyéb szolgáltatásokértÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak olyan szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
ifrs-fullAuditorsRemunerationForTaxServicesX duration, debitlabelKönyvvizsgáló díjazása adózási szolgáltatásokértÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak adózási szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.
ifrs-fullAuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedForX instant, creditlabelEngedélyezett tőkekötelezettségek, amelyekre nem kötöttek szerződéstÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAzon tőkekötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység engedélyezett, de amelyekre nem kötött szerződést. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]
ifrs-fullAvailableforsaleFinancialAssetsAbstractlabelÉrtékesíthető pénzügyi eszközök [abstract]
ifrs-fullAverageEffectiveTaxRateX.XX durationlabelÁtlagos effektív adókulcsKözzététel: IAS 12.81 c (ii)
documentationAz adóráfordítás (-bevétel) és a számviteli eredmény hányadosa. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]
totalLabelÁtlagos effektív adókulcs összesen
ifrs-fullAverageForeignExchangeRateX.XX durationlabelÁtlagos átváltási árfolyamÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által alkalmazott átlagos átváltási árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási aránya
ifrs-fullAverageNumberOfEmployeesX.XX durationlabelMunkavállalók átlagos létszámaÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által adott időszakban foglalkoztatott munkavállalók átlagos száma.
ifrs-fullAveragePriceOfHedgingInstrumentX.XX instantlabelFedezeti instrumentum átlagáraKözzététel: IFRS 7.23B b
documentationEgy fedezeti instrumentum átlagára. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]
ifrs-fullAverageRateOfHedgingInstrumentX.XX instantlabelFedezeti instrumentum átlagos árfolyamaKözzététel: IFRS 7.23B b
documentationEgy fedezeti instrumentum átlagos árfolyama. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]
ifrs-fullBalancesOnCurrentAccountsFromCustomersX instant, creditlabelÜgyfelek által folyószámlákon elhelyezett egyenlegekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett folyószámlák egyenlegének összege.
ifrs-fullBalancesOnDemandDepositsFromCustomersX instant, creditlabelÜgyfelek által látra szóló betétekben elhelyezett egyenlegekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett látra szóló betétek egyenlegének összege.
ifrs-fullBalancesOnOtherDepositsFromCustomersX instant, creditlabelÜgyfelek által elhelyezett egyéb betétek egyenlegeiÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett azon egyéb betéti számlák egyenlegének összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
ifrs-fullBalancesOnTermDepositsFromCustomersX instant, creditlabelÜgyfelek által elhelyezett lekötött betétek egyenlegeiÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett lekötött betétek egyenlegének összege.
ifrs-fullBalancesWithBanksX instant, debitlabelBanki egyenlegekÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationA banknál tartott pénzeszközök egyenlegeinek összege.
ifrs-fullBankAcceptanceAssetsX instant, debitlabelBankelfogadvány – eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationAz eszközként megjelenített bankelfogadványok összege.
ifrs-fullBankAcceptanceLiabilitiesX instant, creditlabelBankelfogadvány – kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA kötelezettségként megjelenített bankelfogadványok összege.
ifrs-fullBankAndSimilarChargesX duration, debitlabelBanki és hasonló díjakÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által a banki és hasonló díjak ráfordításként elszámolt összege.
ifrs-fullBankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDepositsX instant, debitlabelKözponti banknál lévő banki egyenlegek, kivéve a kötelező tartalék értékétÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA központi banknál lévő banki egyenlegek összege a kötelező tartalék kivételével. [Hivatkozás: Központi bankoknál lévő kötelező tartalékok]
ifrs-fullBankBorrowingsUndiscountedCashFlowsX instant, creditlabelBanki hitelfelvételek, diszkontálatlan cash flow-kPélda: IFRS 7.B11D, Példa: IFRS 7.IG31A
documentationA banki hitelfelvételekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullBankDebtInstrumentsHeldX instant, debitlabelTartott banki adósságinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA bank által kibocsátott és a gazdálkodó egység által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]
ifrs-fullBankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalentsX instant, debitlabelEgyéb banki megállapodások, pénzeszköz-egyenértékesként besorolvaÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationOlyan banki megállapodások besorolása pénzeszköz-egyenértékesként, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullBankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents(X) instant, creditlabelBanki folyószámlahitelekÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationEgy számláról a rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlegén felül felvett összeg. Ez a bank által nyújtott rövid lejáratú hitelnek minősül. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
negatedLabelBanki folyószámlahitelek
ifrs-fullBasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinarySharesX.XX durationlabelFolytatódó tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 33.A14
documentationA folytatódó tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke olyan tőkeinstrumentum esetében, amely a törzsrészvényekkel együtt egy előre meghatározott képlet alapján részesedik a nyereségből. [Hivatkozás: Egy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok; Folytatódó tevékenységek [member]]
ifrs-fullBasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinarySharesX.XX durationlabelMegszűnt tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 33.A14
documentationA megszűnt tevékenységek egy instrumentumra jutó eredményének alapértéke olyan tőkeinstrumentum esetében, amely a törzsrészvényekkel együtt egy előre meghatározott képlet alapján részesedik a nyereségből. [Hivatkozás: Egy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok; Megszűnt tevékenységek [member]]
ifrs-fullBasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinarySharesX.XX durationlabelEgy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 33.A14
documentationEgy részvényre jutó eredmény alapértéke olyan tőkeinstrumentum esetében, amely a törzsrészvényekkel együtt egy előre meghatározott képlet alapján részesedik a nyereségből.
totalLabelEgy instrumentumra jutó eredmény alapértéke – törzsrészvényektől eltérő részesedő tőkeinstrumentumok összesen
ifrs-fullBasicEarningsLossPerShareX.XX durationlabelEgy részvényre jutó eredmény alapértékeKözzététel: IAS 33.66, Közzététel: IAS 33.67
documentationAz anyavállalat törzsrészvényeseihez rendelhető eredmény összege (számláló) osztva az adott időszakban forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott átlagával (nevező).
commentaryGuidanceA jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind az „Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.
totalLabelEgy részvényre jutó eredmény alapértéke összesen
ifrs-fullBasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsX.XX durationlabelFolytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértékeKözzététel: IAS 33.66, Közzététel: IAS 33.67
documentationA folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Folytatódó tevékenységek [member]]
commentaryGuidanceA jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.
ifrs-fullBasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTaxX.XX durationlabelFolytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgásátKözzététel: IAS 33.67, Közzététel: IFRS 14.26
documentationA folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó tevékenységek [member]]
commentaryGuidanceA jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.
ifrs-fullBasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsX.XX durationlabelMegszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértékeKözzététel: IAS 33.67, Közzététel: IAS 33.68
documentationA megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Megszűnt tevékenységek [member]]
commentaryGuidanceA jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.
ifrs-fullBasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTaxX.XX durationlabelMegszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgásátKözzététel: IAS 33.67, Közzététel: IFRS 14.26
documentationA megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]
commentaryGuidanceA jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind a „Megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredményének hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.
ifrs-fullBasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTaxX.XX durationlabelEgy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgásátKözzététel: IAS 33.67, Közzététel: IFRS 14.26
documentationEgy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása]
commentaryGuidanceA jelentett értéket kétszer kell megjelölni, mind ezzel az elemmel, mind az „Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását” elemmel, ha: a) az egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke egyenlő; és b) a gazdálkodó egység egy tételsort mutat be az IAS 33 standard 67. bekezdésében foglalt párhuzamos bemutatási követelmény teljesítéséhez.
ifrs-fullBasicEarningsPerShareAbstractlabelEgy részvényre jutó eredmény alapértéke [abstract]
ifrs-fullBasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountriestextlabelA külső vevőktől származó bevételek egyes országokhoz rendelésekor alkalmazott alapKözzététel: IFRS 8.33 a
documentationAnnak ismertetése, hogy a külső vevőktől származó bevételeket milyen alapon rendelték hozzá az egyes országokhoz. [Hivatkozás: Bevételek]
ifrs-fullBearerBiologicalAssetsMembermemberlabelTermő biológiai eszközök [member]Példa: IAS 41.43
documentationEz az elem a termő biológiai eszközöket jelöli. A termő biológiai eszközök a fogyasztható biológiai eszközöktől eltérő eszközök. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Fogyasztható biológiai eszközök [member]]
ifrs-fullBearerPlantsX instant, debitlabelTermő növényekPélda: IAS 16.37 i
documentationA termő növényeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullBearerPlantsMembermemberlabelTermő növények [member]Példa: IAS 16.37 i
documentationEz az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a termő növényeket foglalja magában. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullBenefitsPaidOrPayable(X) duration, debitlabelFizetett vagy fizetendő juttatásokKözzététel: IAS 26.35 b (v)
documentationA nyugdíjazási juttatási program keretében fizetett vagy fizetendő juttatások összege.
negatedLabelFizetett vagy fizetendő juttatások
ifrs-fullBestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivablesX instant, debitlabelMegszerzett követelésekre várhatóan nem behajtható szerződéses cash flow-k legjobb becslése az akvizíció időpontjábanKözzététel: IFRS 3.B64 h (iii)
documentationAz akvizíció időpontjára vonatkozó legjobb becslés arra, hogy az üzleti kombináció során megszerzett követelésekből származó szerződéses cash flow-kból várhatóan mennyi lesz a nem behajtott. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullBiologicalAssetsX instant, debitlabelBiológiai eszközökKözzététel: IAS 1.54 f, Példa: IAS 41.43, Közzététel: IAS 41.50
documentationAz eszközként megjelenített élő állatok és növények összege.
periodStartLabelBiológiai eszközök az időszak kezdetén
periodEndLabelBiológiai eszközök az időszak végén
ifrs-fullBiologicalAssetsAgeMembermember [default]labelBiológiai eszközök, kor [member]Példa: IAS 41.43
documentationEz az elem a kor szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök kor szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullBiologicalAssetsAxisaxislabelBiológiai eszközök [axis]Általános gyakorlat: IAS 41.50
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullBiologicalAssetsByAgeAxisaxislabelBiológiai eszközök kor szerint [axis]Példa: IAS 41.43
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullBiologicalAssetsByGroupAxisaxislabelBiológiai eszközök csoport szerint [axis]Közzététel: IAS 41.41
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullBiologicalAssetsByTypeAxisaxislabelBiológiai eszközök, típus szerint [axis]Példa: IAS 41.43
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullBiologicalAssetsGroupMembermember [default]labelBiológiai eszközök, csoport [member]Közzététel: IAS 41.41
documentationEz az elem a csoport szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök csoport szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullBiologicalAssetsMembermember [default]labelBiológiai eszközök [member]Általános gyakorlat: IAS 41.50
documentationEz az elem az élő állatokat és növényeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullBiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilitiesX instant, debitlabelKötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközökKözzététel: IAS 41.49 a
documentationA kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullBiologicalAssetsTypeMembermember [default]labelBiológiai eszközök, típus [member]Példa: IAS 41.43
documentationEz az elem a típus szerint alábontott összes biológiai eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Biológiai eszközök, típus szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullBiologicalAssetsWhoseTitleIsRestrictedX instant, debitlabelKorlátozott tulajdonjogú biológiai eszközökKözzététel: IAS 41.49 a
documentationA korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullBondsIssuedX instant, creditlabelKibocsátott kötvényekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által kibocsátott kötvények összege.
ifrs-fullBondsIssuedUndiscountedCashFlowsX instant, creditlabelKibocsátott kötvények, diszkontálatlan cash flow-kPélda: IFRS 7.B11D, Példa: IFRS 7.IG31A
documentationA kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]
ifrs-fullBorrowingCostsAbstractlabelHitelfelvételi költségek [abstract]
ifrs-fullBorrowingCostsCapitalisedX durationlabelAktivált hitelfelvételi költségekKözzététel: IAS 23.26 a
documentationA gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült kamat- és egyéb költségek, amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, és amelyek az adott eszköz bekerülési értékének részét képezik.
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullBorrowingCostsIncurredX durationlabelFelmerült hitelfelvételi költségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségek.
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
totalLabelFelmerült hitelfelvételi költségek összesen
ifrs-fullBorrowingCostsRecognisedAsExpenseX duration, debitlabelRáfordításként megjelenített hitelfelvételi költségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatban felmerült, ráfordításként elszámolt kamat- és egyéb költségek.
ifrs-fullBorrowingsX instant, creditlabelHitelfelvételekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationAzon pénzeszközök összege, amelyekkel kapcsolatban a gazdálkodó egységnek törlesztési kötelme áll fenn.
totalLabelHitelfelvételek összesen
ifrs-fullBorrowingsAbstractlabelHitelfelvételek [abstract]
ifrs-fullBorrowingsAdjustmentToInterestRateBasisX.XX instantlabelHitelfelvételek – a kamatláb alapja szerinti kiigazításÁltalános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationA hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb) szerinti kiigazítás. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullBorrowingsByNameAxisaxislabelHitelfelvételek név szerint [axis]Általános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullBorrowingsByNameMembermember [default]labelHitelfelvételek név szerint [member]Általános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationEz az elem a név szerint alábontott összes hitelfelvételt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Hitelfelvételek név szerint” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullBorrowingsByTypeAbstractlabelHitelfelvételek, típus szerint [abstract]
ifrs-fullBorrowingsInterestRateX.XX instantlabelHitelfelvételek, kamatlábÁltalános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationA hitelfelvételek kamatlába. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullBorrowingsInterestRateBasistextlabelHitelfelvételek – a kamatláb alapjaÁltalános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationA hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe vett alap (referencia-kamatláb). [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullBorrowingsMaturitytextlabelHitelfelvételek, lejáratÁltalános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationA hitelfelvételek lejárata. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullBorrowingsOriginalCurrencytextlabelHitelfelvételek, eredeti pénznemÁltalános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationAz a pénznem, amelyben a hitelfelvételeket denominálják. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullBorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate(X) instant, creditlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített hitelfelvételekÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban vállalt hitelfelvételnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek; Üzleti kombinációk [member]]
negatedLabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített hitelfelvételek
ifrs-fullBottomOfRangeMembermemberlabelTartomány alja [member]Példa: IFRS 13.B6, Példa: IFRS 13.IE63, Közzététel: IFRS 14.33 b, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.120, Közzététel: IFRS 2.45 d, Általános gyakorlat: IFRS 7.7
documentationEz az elem egy tartomány alját jelöli.
ifrs-fullBrandNamesX instant, debitlabelMárkanevekPélda: IAS 38.119 a
documentationAz egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak értéke. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullBrandNamesMembermemberlabelMárkanevek [member]Példa: IAS 38.119 a
documentationEz az elem az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak csoportját jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullBroadcastingRightsMembermemberlabelKözvetítési jogok [member]Általános gyakorlat: IAS 38.119
documentationEz az elem a közvetítési jogokat jelöli.
ifrs-fullBrokerageFeeExpense(X) duration, debitlabelÜgynöki díjakkal kapcsolatos ráfordításÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egységnek felszámított, ráfordításként megjelenített ügynöki díjak összege.
negatedLabelÜgynöki díjakkal kapcsolatos ráfordítás
ifrs-fullBrokerageFeeIncomeX duration, creditlabelÜgynöki díjakból származó bevételÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által felszámított, bevételként megjelenített ügynöki díjak összege.
ifrs-fullBuildingsX instant, debitlabelÉpületekÁltalános gyakorlat: IAS 16.37
documentationA gazdálkodó egység tevékenységéhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullBuildingsMembermemberlabelÉpületek [member]Általános gyakorlat: IAS 16.37
documentationEz az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a tevékenységhez használt értékcsökkenthető épületeket és hasonló építményeket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullBusinessCombinationsAxisaxislabelÜzleti kombinációk [axis]Közzététel: IFRS 3.B64
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullBusinessCombinationsMembermemberlabelÜzleti kombinációk [member]Közzététel: IFRS 3.B64
documentationEz az elem olyan ügyleteket vagy más eseményeket jelöl, amelyek révén a felvásárló megszerzi egy vagy több üzleti tevékenység felett az ellenőrzést. Azok az ügyletek, amelyekre néha „igazi összeolvadások” vagy „egyenlők fúziója” megnevezéssel hivatkoznak, szintén üzleti kombinációk, abban az értelemben, ahogyan azt az IFRS 3 standard használja.
ifrs-fullCancellationOfTreasurySharesX duration, creditlabelSaját részvények bevonásaÁltalános gyakorlat: IAS 1.106 d
documentationAz időszak során bevont saját részvények összege. [Hivatkozás: Saját részvények]
ifrs-fullCapitalCommitmentsX instant, creditlabelTőkekötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAzon jövőbeli beruházások összege, amelyekre a gazdálkodó egység elkötelezettséget vállalt.
totalLabelTőkekötelezettségek összesen
ifrs-fullCapitalCommitmentsAbstractlabelTőkekötelezettségek [abstract]
ifrs-fullCapitalisationRateMeasurementInputMembermemberlabelAktiválási ráta, értékelési input [member]Példa: IFRS 13.93 d, Példa: IFRS 13.IE63
documentationEz az elem az értékelési inputként használt aktiválási rátát jelöli.
ifrs-fullCapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisationX.XX durationlabelAktiválható hitelfelvételi költségek aktiválási rátájaKözzététel: IAS 23.26 b
documentationA gazdálkodó egység azon – pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos – hiteleihez kapcsolódó kamat- és egyéb költségek súlyozott átlaga, amelyek az időszakban fennálltak, és amelyek nem kimondottan egy minősített eszköz megszerzése céljából felvett hitelek. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]; Hitelfelvételek]
ifrs-fullCapitalisedDevelopmentExpenditureMembermemberlabelAktivált fejlesztési ráfordítás [member]Általános gyakorlat: IAS 38.119
documentationEz az elem a kereskedelmi gyártást vagy felhasználást megelőzően aktivált fejlesztési ráfordításból származó immateriális javak csoportját jelöli. Egy immateriális eszközt csak akkor kell megjeleníteni, ha a gazdálkodó egység az alábbiak mindegyikét bizonyítani tudja: a) az immateriális eszköz előállításának olyan műszaki kivitelezhetőségét, hogy az felhasználásra vagy értékesítésre alkalmas lesz; b) a gazdálkodó egység szándékát az immateriális eszköz befejezésére és felhasználására vagy értékesítésére; c) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz felhasználására vagy értékesítésére; d) azt, hogy hogyan fog az immateriális eszköz jövőbeni gazdasági hasznokat keletkeztetni. Egyebek mellett, a gazdálkodó egységnek bizonyítania kell az immateriális eszközből származó termék piacának, vagy magának az immateriális eszköz piacának a létezését, vagy amennyiben az belsőleg kerül felhasználásra, az immateriális eszköz hasznosságát; e) megfelelő műszaki, pénzügyi és egyéb források elérhetőségét a fejlesztés befejezéséhez, és az immateriális eszköz felhasználásához vagy értékesítéséhez; valamint f) a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz fejlesztése során az eszköznek tulajdonítható ráfordítás megbízható mérésére.
ifrs-fullCapitalRedemptionReserveX instant, creditlabelTőke-visszavásárlási tartalékÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA saját tőke összetevője, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.
ifrs-fullCapitalRedemptionReserveMembermemberlabelTőke-visszavásárlási tartalék [member]Általános gyakorlat: IAS 1.108
documentationEz az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja magában.
ifrs-fullCapitalRequirementsAxisaxislabelTőkekövetelmények [axis]Közzététel: IAS 1.136
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCapitalRequirementsMembermember [default]labelTőkekövetelmények [member]Közzététel: IAS 1.136
documentationEz az elem a gazdálkodó egységre vonatkozó tőkekövetelményeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Tőkekövetelmények” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullCapitalReserveX instant, creditlabelTőketartalékÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevője.
ifrs-fullCapitalReserveMembermemberlabelTőketartalék [member]Általános gyakorlat: IAS 1.108
documentationEz az elem a saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevőjét jelöli.
ifrs-fullCarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxisaxislabelKönyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték [axis]Közzététel: IAS 16.73 d, Közzététel: IAS 16.73 e, Közzététel: IAS 38.118 c, Közzététel: IAS 38.118 e, Közzététel: IAS 40.76, Közzététel: IAS 40.79 c, Közzététel: IAS 40.79 d, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IAS 41.54 f, Közzététel: IFRS 3.B67 d, Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35I, Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b, Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG29
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCarryingAmountMembermember [default]labelKönyv szerinti érték [member]Közzététel: IAS 16.73 e, Közzététel: IAS 38.118 e, Közzététel: IAS 40.76, Közzététel: IAS 40.79 d, Közzététel: IAS 41.50, Közzététel: IFRS 3.B67 d, Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35I, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG29 a
documentationEz az elem azt az összeget jelöli, amelyen egy eszközt – a kapcsolódó halmozott értékcsökkenés vagy amortizáció és a halmozott értékvesztés miatti veszteség levonása után – kimutatnak. Egyéb elemek hiányában a „Könyv szerinti érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés és bruttó könyv szerinti érték” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullCashX instant, debitlabelPénzeszközökÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationA pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek összege. [Hivatkozás: Pénztári készpénzállomány]
totalLabelPénzeszközök összesen
ifrs-fullCashAbstractlabelPénzeszközök [abstract]
ifrs-fullCashAdvancesAndLoansFromRelatedPartiesX duration, debitlabelKapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és -kölcsönökÁltalános gyakorlat: IAS 7.17
documentationA kapcsolt felektől kapott pénzelőlegekből és kölcsönökből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
ifrs-fullCashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities(X) duration, creditlabelEgyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönökPélda: IAS 7.16 e
documentationAz egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök összege a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével.
negatedTerseLabelEgyéb feleknek nyújtott pénzelőlegek és -kölcsönök
ifrs-fullCashAdvancesAndLoansMadeToRelatedPartiesX duration, creditlabelKapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegek és -kölcsönökÁltalános gyakorlat: IAS 7.16
documentationA kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegekből és -kölcsönökből származó pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
ifrs-fullCashAndBankBalancesAtCentralBanksX instant, debitlabelPénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeiÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák egyenlegeinek összege.
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsX instant, debitlabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesekKözzététel: IAS 1.54 i, Közzététel: IAS 7.45, Közzététel: IFRS 12.B13 a
documentationA pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek, valamint az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések együttes összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata. [Hivatkozás: Pénzeszközök; Pénzeszköz-egyenértékesek]
totalLabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen
periodStartLabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak kezdetén
periodEndLabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsAbstractlabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek [abstract]
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssetsX instant, debitlabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összegePélda: IAS 19.142 a
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSaleX instant, debitlabelÉrtékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesekÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationAz értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroupX instant, debitlabelGazdálkodó egység által tartott olyan pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésreKözzététel: IAS 7.48
documentationA gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összege, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionX instant, debitlabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástólÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationA pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege a cash flow-k kimutatásában, ha eltér a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő összegétől. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
totalLabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól összesen
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstractlabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, ha különböznek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatástól [abstract]
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013X duration, debitlabelMegszerzett vagy elidegenített leányvállalatban vagy üzleti tevékenységekben lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesekKözzététel: IAS 7.40 c
documentationAzon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege, amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]; Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssetsX.XX instantlabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés százalékos arányaÁltalános gyakorlat: IAS 19.142 a
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek százalékos aránya. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]] [Kontraszt: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege]
ifrs-fullCashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDateX instant, debitlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesekÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban megszerzett pénzeszközöknek és pénzeszköz-egyenértékeseknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullCashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities(X) instant, debitlabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező adott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szembenPélda: IFRS 7.13C d (ii), Példa: IFRS 7.IG40D
documentationAz érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan adott készpénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]
negatedLabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező adott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben
ifrs-fullCashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets(X) instant, creditlabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, kapott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szembenPélda: IFRS 7.13C d (ii), Példa: IFRS 7.IG40D
documentationAz érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező olyan kapott készpénzbiztosítékok összege, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
negatedLabelÉrvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, kapott készpénzbiztosítékok, amelyeket nem számítottak be pénzügyi eszközökkel szemben
ifrs-fullCashEquivalentsX instant, debitlabelPénzeszköz-egyenértékesekÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationAz olyan rövid távú, magas likviditású befektetések összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata.
totalLabelPénzeszköz-egyenértékesek összesen
ifrs-fullCashEquivalentsAbstractlabelPénzeszköz-egyenértékesek [abstract]
ifrs-fullCashFlowHedgesAbstractlabelCash flow-fedezeti ügyletek [abstract]
ifrs-fullCashFlowHedgesMembermemberlabelCash flow-fedezeti ügyletek [member]Közzététel: IAS 39.86 b, Közzététel: IFRS 7.24A, Közzététel: IFRS 7.24B, Közzététel: IFRS 7.24C
documentationEz az elem az olyan cashflow-változásoknak való kitettség fedezetét jelöli, amely a) egy megjelenített eszközhöz vagy kötelezettséghez (pl. egy változó kamatozású hitel jövőbeni kamatfizetéseinek összessége vagy egy része), vagy egy nagyon valószínű előre jelzett ügylethez kapcsolódó kockázatnak tulajdonítható; és b) hatással lehet az eredményre. [Hivatkozás: Fedezeti ügyletek [member]]
ifrs-fullCashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstractlabelFolytatódó és megszűnt tevékenységekből származó cash flow-k [abstract]
ifrs-fullCashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivitiesX duration, debitlabelLeányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-kKözzététel: IAS 7.39
documentationA leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
terseLabelLeányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés elvesztéséből származó cash flow-k
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalentsX duration, debitlabelKorlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-kÁltalános gyakorlat: IAS 7.16
documentationA korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestmentsX duration, debitlabelRövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó (ezekben használt) cash flow-kÁltalános gyakorlat: IAS 7.16
documentationA rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből (növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivitiesX duration, debitlabelÁsványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-kKözzététel: IFRS 6.24 b
documentationA következő tevékenységekből származó (ezekben használt), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivitiesX duration, debitlabelÁsványkincsek feltárásából és felméréséből származó (ezekben használt), működési tevékenységként besorolt cash flow-kKözzététel: IFRS 6.24 b
documentationA következő tevékenységekből származó, (ezekben használt) működési tevékenységként besorolt cash flow-k: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének meghatározása.
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesX duration, debitlabelFinanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-kKözzététel: IAS 7.10, Közzététel: IAS 7.50 d
documentationAz olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek eredményeképpen változások állnak be a gazdálkodó egység saját tőkéjének és hitelfelvételeinek nagyságában és összetételében.
netLabelFinanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstractlabelFinanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperationsX duration, debitlabelFinanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységekKözzététel: IFRS 5.33 c
documentationA gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]
netLabelFinanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – folytatódó tevékenységek
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperationsX duration, debitlabelFinanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységekKözzététel: IFRS 5.33 c
documentationA gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]
netLabelFinanszírozási tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – megszűnt tevékenységek
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowingsX duration, debitlabelRövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkenéséből) származó (ezekben használt) cash flow-kÁltalános gyakorlat: IAS 7.17
documentationA rövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkenéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Rövid lejáratú hitelfelvételek]
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacityX duration, debitlabelMűködési kapacitás növekedéseiből származó (ezekben használt) cash flow-kPélda: IAS 7.50 c
documentationA gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való képessége növekedését megtestesítő cash flow-k együttes összege.
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInInsuranceContractsX duration, debitlabelBiztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-kKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b
documentationA biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) cash flow-k. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesX duration, debitlabelBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-kKözzététel: IAS 7.10, Közzététel: IAS 7.50 d
documentationBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, vagyis befektetett eszközök és olyan befektetések vásárlása és értékesítése, amelyeket a pénzeszköz-egyenértékesek nem tartalmaznak.
netLabelBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstractlabelBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperationsX duration, debitlabelBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységekKözzététel: IFRS 5.33 c
documentationA gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]
netLabelBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – folytatódó tevékenységek
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperationsX duration, debitlabelBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységekKözzététel: IFRS 5.33 c
documentationA gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]
netLabelBefektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – megszűnt tevékenységek
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacityX duration, debitlabelMűködési kapacitás fenntartásából származó (ebben használt) cash flow-kPélda: IAS 7.50 c
documentationA gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási egységben mért) működési tevékenysége folytatására való jelenlegi képessége fenntartásához szükséges cash flow-k együttes összege.
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesX durationlabelMűködési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-kKözzététel: IAS 7.10, Közzététel: IAS 7.50 d
documentationOlyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k, amelyek a gazdálkodó egység fő bevételtermelő tevékenységei, valamint azon egyéb tevékenységei, amelyek nem befektetési vagy finanszírozási tevékenységek. [Hivatkozás: Bevételek]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.
netLabelMűködési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstractlabelMűködési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k [abstract]
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperationsX durationlabelMűködési tevékenységből származó (ezekben használt) cash flow-k – folytatódó tevékenységekKözzététel: IFRS 5.33 c
documentationA gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.
netLabelMűködési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – folytatódó tevékenységek
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperationsX durationlabelMűködési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k – megszűnt tevékenységekKözzététel: IFRS 5.33 c
documentationA gazdálkodó egység működési tevékenységeiből származó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Működési tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-k]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.
netLabelMűködési tevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k – megszűnt tevékenységek
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInOperationsX durationlabelTevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-kPélda: IAS 7 – Cash flow-k kimutatása pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek esetében; példa: IAS 7.20
documentationA gazdálkodó egység tevékenységeiből származó (ezekben használt) cash flow-k.
commentaryGuidanceEhhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.
netLabelTevékenységekből származó (ezekben használt) nettó cash flow-k
ifrs-fullCashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapitalX durationlabelMűködő tőke változásai előtti tevékenységekből származó (ezekben használt) cash flow-kPélda: IAS 7 – Cash flow-k kimutatása pénzügyi intézménytől eltérő gazdálkodó egységek esetében; Általános gyakorlat: IAS 7.20
documentationA gazdálkodó egység működő tőkéjében bekövetkezett változások előtti tevékenységéből származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.
commentaryGuidanceEhhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.
ifrs-fullCashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivitiesX duration, creditlabelFeltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-kÁltalános gyakorlat: IAS 7.16
documentationA feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash flow-k.
ifrs-fullCashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities(X) duration, creditlabelLeányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzéséhez használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-kKözzététel: IAS 7.39
documentationA leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzéséhez használt, befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
negatedTerseLabelLeányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti ellenőrzés megszerzéséhez használt cash flow-k
ifrs-fullCashOnHandX instant, debitlabelPénztári készpénzállományÁltalános gyakorlat: IAS 7.45
documentationA gazdálkodó egység által tartott készpénzállomány összege. Nem tartalmazza a látra szóló betéteket.
ifrs-fullCashOutflowForLeasesX duration, creditlabelLízingek pénzeszköz-kiáramlásaKözzététel: IFRS 16.53 g
documentationA lízingek pénzeszköz-kiáramlása.
ifrs-fullCashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued(X) duration, debitlabelKifizetett pénzeszközök, kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG37 c
documentationA kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek csökkenése kifizetett pénzeszközök miatt. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]
negatedLabelKifizetett pénzeszközök, kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek
ifrs-fullCashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities(X) duration, creditlabelFutures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó, befektetési tevékenységként besorolt pénzkifizetésekPélda: IAS 7.16 g
documentationFutures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó pénzeszköz-kiáramlás, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a kifizetések finanszírozási tevékenységnek minősülnek.
negatedTerseLabelFutures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szerződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó pénzkifizetések
ifrs-fullCashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivitiesX duration, debitlabelFutures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételekPélda: IAS 7.16 h
documentationFutures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó pénzbevételek, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték, vagy ha a bevételek finanszírozási tevékenységnek minősülnek.
terseLabelFutures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós szerződésekből és swap-szerződésekből származó pénzbevételek
ifrs-fullCashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivitiesX duration, debitlabelEgyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételekPélda: IAS 7.16 f
documentationAz egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök (a pénzintézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével) visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevétel.
terseLabelPénzbevételek egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetéséből
ifrs-fullCashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedPartiesX duration, debitlabelPénzbevételek kapcsolt feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök visszafizetésébőlÁltalános gyakorlat: IAS 7.16
documentationA kapcsolt feleknek nyújtott kölcsönök és előlegek gazdálkodó egység részére történő visszafizetéséből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
ifrs-fullCashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedPartiesX duration, creditlabelKapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetéseÁltalános gyakorlat: IAS 7.17
documentationA kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök visszafizetése miatti pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
ifrs-fullCashTransferredX instant, creditlabelÁtadott pénzeszközökKözzététel: IFRS 3.B64 f (i)
documentationAz üzleti kombináció során ellenértékként átadott pénzeszköz valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullCategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxisaxislabelVevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [axis]Közzététel: IFRS 15.128 a
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMembermember [default]labelVevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái [member]Közzététel: IFRS 15.128 a
documentationEz az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó összes megjelenített eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]
ifrs-fullCategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstractlabelRövid lejáratú pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]
ifrs-fullCategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstractlabelRövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]
ifrs-fullCategoriesOfFinancialAssetsAbstractlabelPénzügyi eszközök kategóriái [abstract]
ifrs-fullCategoriesOfFinancialAssetsAxisaxislabelPénzügyi eszközök kategóriái [axis]Közzététel: IFRS 7.8
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstractlabelPénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]
ifrs-fullCategoriesOfFinancialLiabilitiesAxisaxislabelPénzügyi kötelezettségek kategóriái [axis]Közzététel: IFRS 7.8
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstractlabelBefektetett pénzügyi eszközök kategóriái [abstract]
ifrs-fullCategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstractlabelHosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek kategóriái [abstract]
ifrs-fullCategoriesOfRelatedPartiesAxisaxislabelKapcsolt felek kategóriái [axis]Közzététel: IAS 24.19
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAssetX duration, debitlabelAkvizíció előtti halasztott adókövetelésként megjelenített összeg növekedése (csökkenése)Közzététel: IAS 12.81 j
documentationA felvásárló akvizíció előtti halasztott adókövetelésének növekedése (csökkenése) egy olyan üzleti kombináció eredményeként, amelynek hatására megváltozik annak valószínűsége, hogy a felvásárló realizálhatja az eszközt. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstractlabelDevizafelárak értékváltozása [abstract]
ifrs-fullChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstractlabelForwardszerződések határidős elemeinek értékváltozása [abstract]
ifrs-fullChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstractlabelOpciók időértékének értékváltozása [abstract]
ifrs-fullChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstractlabelA kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített különbözet változásai [abstract]
ifrs-fullChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstractlabelVáltozások a pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számláján [abstract]
ifrs-fullChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstractlabelVáltozások a biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközökben [abstract]
ifrs-fullChangesInBiologicalAssetsX duration, debitlabelBiológiai eszközök növekedése (csökkenése)Közzététel: IAS 41.50
documentationA biológiai eszközök növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
totalLabelBiológiai eszközök növekedése (csökkenése) összesen
ifrs-fullChangesInBiologicalAssetsAbstractlabelBiológiai eszközök változásai [abstract]
ifrs-fullChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstractlabelÜzleti kombinációból származó függő kötelezettségek változásai [abstract]
ifrs-fullChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstractlabelBiztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekben bekövetkezett változások [abstract]
ifrs-fullChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstractlabelHalasztott adókötelezettségben (adókövetelésben) bekövetkezett változások [abstract]
ifrs-fullChangesInEquityX duration, creditlabelSaját tőke növekedése (csökkenése)Közzététel: IAS 1.106 d
documentationA saját tőke növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Saját tőke]
totalLabelSaját tőke növekedése (csökkenése) összesen
ifrs-fullChangesInEquityAbstractlabelVáltozások a saját tőkében [abstract]
ifrs-fullChangesInExposureToRisktextlabelKockázati kitettség változásainak ismertetéseKözzététel: IFRS 7.33 c
documentationA pénzügyi instrumentumokból eredő kockázati kitettség változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstractlabelVáltozások a valós értéken történő értékelésben – eszközök [abstract]
ifrs-fullChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstractlabelVáltozások a valós értéken történő értékelésben – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [abstract]
ifrs-fullChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstractlabelVáltozások a valós értéken történő értékelésben – kötelezettségek [abstract]
ifrs-fullChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstractlabelHitelderivatívák valós értékének változása [abstract]
ifrs-fullChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssetsX duration, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdoníthatóKözzététel: IFRS 7.9 c
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközök (vagy pénzügyi eszközök egy csoportja) valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsX durationlabelEredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés)Közzététel: IFRS 7.9 d
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiabilityX duration, creditlabelPénzügyi kötelezettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)Közzététel: IFRS 7.10A a, Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.10 a
documentationEgy pénzügyi kötelezettség valós értékének növekedése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]
ifrs-fullChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssetsX duration, debitlabelKölcsönök vagy követelések valós értékének a pénzügyi eszközök hitelkockázata változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 c
documentationKölcsönök vagy követelések valós értékének növekedése (csökkenése), amely a kölcsönök és követelések hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatározható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]]
ifrs-fullChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsX durationlabelKölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.9 d
documentationKölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]
ifrs-fullChangesInGoodwillX duration, debitlabelGoodwill növekedése (csökkenése)Közzététel: IFRS 3.B67 d
documentationA goodwill növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Goodwill]
totalLabelGoodwill növekedése (csökkenése) összesen
ifrs-fullChangesInGoodwillAbstractlabelVáltozások a goodwillben [abstract]
ifrs-fullChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstractlabelEgyeztetési célú változások a biztosítási szerződésekben komponensek szerint [abstract]
ifrs-fullChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstractlabelEgyeztetési célú változások a biztosítási szerződésekben fennmaradó fedezet és felmerült kárigények szerint [abstract]
ifrs-fullChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstractlabelVáltozások az immateriális javakban és a goodwillben [abstract]
ifrs-fullChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillX duration, debitlabelGoodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése)Közzététel: IAS 38.118 e
documentationA goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
totalLabelGoodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csökkenése) összesen
ifrs-fullChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstractlabelVáltozások az immateriális javakban a goodwill kivételével [abstract]
ifrs-fullChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress(X) duration, debitlabelKésztermékek és befejezetlen termelés csökkenése (növekedése)Példa: IAS 1.102, Közzététel: IAS 1.99
documentationA késztermékek és befejezetlen termelés csökkenése (növekedése). [Hivatkozás: Készletek; Rövid lejáratú késztermékek; Rövid lejáratú befejezetlen termelés]
negatedLabelKésztermékek és befejezetlen termelés növekedése (csökkenése)
ifrs-fullChangesInInvestmentPropertyX duration, debitlabelBefektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése)Közzététel: IAS 40.76, Közzététel: IAS 40.79 d
documentationA befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
totalLabelBefektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése) összesen
ifrs-fullChangesInInvestmentPropertyAbstractlabelVáltozások a befektetési célú ingatlanban [abstract]
ifrs-fullChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstractlabelVáltozások finanszírozási tevékenységből származó kötelezettségekben [abstract]
ifrs-fullChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstractlabelKibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek változásai [abstract]
ifrs-fullChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysistextlabelÉrzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak ismertetéseKözzététel: IFRS 7.40 c
documentationIsmertetés a piaci kockázat azon típusaira vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásairól, amelyeknek a gazdálkodó egység ki van téve. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]
ifrs-fullChangesInMethodsUsedToMeasureRisktextlabelKockázat mérésére használt módszerek változásainak ismertetéseKözzététel: IFRS 7.33 c
documentationA pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok mérésére használt módszerek változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstractlabelVáltozások a juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközökben [abstract]
ifrs-fullChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstractlabelVáltozások a nettó meghatározott juttatási kötelezettségben (eszközben) [abstract]
ifrs-fullChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromExpenseIncomeInProfitOrLossAbstractlabelVáltozások a nettó meghatározott juttatási kötelezettségben (eszközben) az eredményben elszámolt ráfordítások (bevételek) miatt [abstract]
ifrs-fullChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromMiscellaneousOtherChangesAbstractlabelVáltozások a nettó meghatározott juttatási kötelezettségben (eszközben) különféle egyéb változások miatt [abstract]
ifrs-fullChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstractlabelHitelderivatívák névértékének változása [abstract]
ifrs-fullChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstractlabelForgalomban lévő részvények számának változásai [abstract]
ifrs-fullChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisktextlabelKockázatkezelésre vonatkozó célok, politikák és eljárások változásának ismertetéseKözzététel: IFRS 7.33 c
documentationA pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok kezelésére vonatkozó célok, politikák és eljárások változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullChangesInOtherProvisionsX duration, creditlabelEgyéb céltartalékok növekedése (csökkenése)Közzététel: IAS 37.84
documentationAz egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]
totalLabelEgyéb céltartalékok növekedése (csökkenése) összesen
ifrs-fullChangesInOtherProvisionsAbstractlabelEgyéb céltartalékok változásai [abstract]
ifrs-fullChangesInPropertyPlantAndEquipmentX duration, debitlabelIngatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése)Közzététel: IAS 16.73 e
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
totalLabelIngatlanok, gépek és berendezések növekedése (csökkenése) összesen
ifrs-fullChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstractlabelIngatlanok, gépek és berendezések változásai [abstract]
ifrs-fullChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstractlabelVáltozások a hatósági halasztott számlák követel egyenlegeiben [abstract]
ifrs-fullChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstractlabelVáltozások a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiben [abstract]
ifrs-fullChangesInReimbursementRightsAbstractlabelVáltozások a meghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogokban [abstract]
ifrs-fullChangesInReimbursementRightsAtFairValueX duration, debitlabelMeghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok növekedése (csökkenése), valós értékenKözzététel: IAS 19.141
documentationA meghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok valós értékének növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Meghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok, valós értéken]
totalLabelMeghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok növekedése (csökkenése), valós értéken, összesen
ifrs-fullChangesInReinsuranceAssetsAbstractlabelVáltozások a viszontbiztosítási eszközökben [abstract]
ifrs-fullChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMembermemberlabelAdókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy bejelentett változások [member]Példa: IAS 10.22 h
documentationEz az elem az adókulcsokban vagy adótörvényekben bekövetkező, törvénybe iktatott vagy bejelentett változásokat jelöli.
ifrs-fullCharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxisaxislabelMeghatározott juttatási programok jellemzői [axis]Példa: IAS 19.138 b
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMembermember [default]labelMeghatározott juttatási programok jellemzői [member]Példa: IAS 19.138 b
documentationEz az elem a meghatározott juttatási programok jellemzői szerint alábontott összes meghatározott juttatási programot jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Meghatározott juttatási programok jellemzői” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullCirculationRevenueX duration, creditlabelTerjesztési bevételÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA hírlapok, magazinok, folyóiratok, valamint digitális applikációk és formátumok értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]
ifrs-fullCircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedowntextlabelKészlet leértékelésének visszaírásához vezető körülmények ismertetéseKözzététel: IAS 2.36 g
documentationAzon körülmények vagy események ismertetése, amelyek a készletek leértékelésének visszaírásához vezettek. [Hivatkozás: Készletek; Készlet leértékelésének visszaírása]
ifrs-fullClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveriesX duration, debitlabelKárigények és kifizetett juttatások, viszontbiztosítási megtérülések levonása utánÁltalános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.85
documentationA kárigények és kifizetett juttatások összege a viszontbiztosítási megtérülések levonása után.
ifrs-fullClaimsIncurredButNotReportedX instant, creditlabelFelmerült, de be nem jelentett kárigényekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG22 c
documentationA bekövetkezett, de a kötvénytulajdonosok által be nem jelentett biztosítási eseményekhez kapcsolódó kötelezettségek összege.
ifrs-fullClaimsReportedByPolicyholdersX instant, creditlabelKötvénytulajdonosok által bejelentett kárigényekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG22 b
documentationA bekövetkezett biztosítási események kapcsán a kötvénytulajdonosok által bejelentett kárigényekhez kapcsolódó kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
ifrs-fullClassesOfAcquiredReceivablesAxisaxislabelMegszerzett követelések csoportjai [axis]Közzététel: IFRS 3.B64 h
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfAcquiredReceivablesMembermember [default]labelMegszerzett követelések csoportjai [member]Közzététel: IFRS 3.B64 h
documentationEz az elem az üzleti kombináció során megszerzett követelések csoportjait jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Megszerzett követelések csoportjai” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullClassesOfAssetsAxisaxislabelEszközcsoportok [axis]Közzététel: IAS 36.126, Közzététel: IAS 36.130 d (ii), Közzététel: IFRS 13.93, Közzététel: IFRS 16.53
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfAssetsMembermember [default]labelEszközök [member]Közzététel: IAS 36.126, Közzététel: IFRS 13.93, Közzététel: IFRS 16.53
documentationEz az elem a múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló meglévő gazdasági erőforrásokat jelöli. A gazdasági erőforrás olyan jog, amely gazdasági hasznokat teremthet. Egyéb elemek hiányában az „Eszközcsoportok” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullClassesOfCashPaymentsAbstractlabelMűködési tevékenységekből származó pénzkifizetések csoportjai [abstract]
ifrs-fullClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstractlabelMűködési tevékenységekből származó pénzbevételek csoportjai [abstract]
ifrs-fullClassesOfContingentLiabilitiesAxisaxislabelFüggő kötelezettségek csoportjai [axis]Közzététel: IAS 37.86, Közzététel: IFRS 3.B67 c
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstractlabelRövid lejáratú készletek csoportjai, alternatív [abstract]
ifrs-fullClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstractlabelMunkavállalói juttatási költségek csoportjai [abstract]
ifrs-fullClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxisaxislabelGazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak csoportjai [axis]Közzététel: IFRS 13.93
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfFinancialAssetsAxisaxislabelPénzügyi eszközök csoportjai [axis]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.C32, Közzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L b első alkalmazásától, Közzététel: IFRS 7.42I, Közzététel: IFRS 7.6, Közzététel: IFRS 9.7.2.34, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 9.7.2.42
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfFinancialInstrumentsAxisaxislabelPénzügyi instrumentumok csoportjai [axis]Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35K, Közzététel: IFRS 7.35M, Közzététel: IFRS 7.36
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfFinancialInstrumentsMembermember [default]labelPénzügyi instrumentumok, csoport [member]Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35K, Közzététel: IFRS 7.35M, Közzététel: IFRS 7.36
documentationEz az elem a pénzügyi instrumentumok összevont csoportjait jelöli. A pénzügyi instrumentum olyan szerződés, amely valamely gazdálkodó egységnél pénzügyi eszközt, ugyanakkor egy másik gazdálkodó egységnél pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot keletkeztet. Egyéb elemek hiányában a „Pénzügyi instrumentumok csoportjai” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullClassesOfFinancialLiabilitiesAxisaxislabelPénzügyi kötelezettségek csoportjai [axis]Közzététel: IFRS 7.42I, Közzététel: IFRS 7.6, Közzététel: IFRS 9.7.2.34, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 9.7.2.42
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxisaxislabelImmateriális javak és goodwill csoportjai [axis]Általános gyakorlat: IAS 38.118
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxisaxislabelGoodwilltől eltérő immateriális javak csoportjai [axis]Közzététel: IAS 38.118
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfInventoriesAbstractlabelRövid lejáratú készletek csoportjai [abstract]
ifrs-fullClassesOfLiabilitiesAxisaxislabelKötelezettségek csoportjai [axis]Közzététel: IFRS 13.93
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfOrdinarySharesAxisaxislabelTörzsrészvények osztályai [axis]Közzététel: IAS 33.66
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfOtherProvisionsAbstractlabelEgyéb céltartalékok csoportjai [abstract]
ifrs-fullClassesOfPlanAssetsFairValueMonetaryAmountsAbstractlabelProgrameszközök csoportjai, valós értéken értékelt monetáris összegek [abstract]
ifrs-fullClassesOfPlanAssetsFairValuePercentageAmountsAbstractlabelProgrameszközök csoportjai, valós értéken értékelt százalékos arányok [abstract]
ifrs-fullClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxisaxislabelIngatlanok, gépek és berendezések csoportjai [axis]Közzététel: IAS 16.73
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfProvisionsAxisaxislabelEgyéb céltartalékok csoportjai [axis]Közzététel: IAS 37.84
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxisaxislabelHatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [axis]Közzététel: IFRS 14.30 c, Közzététel: IFRS 14.33
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMembermember [default]labelHatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai [member]Közzététel: IFRS 14.30 c, Közzététel: IFRS 14.33
documentationEz az elem a hatósági halasztott számlaegyenlegek összes csoportját (a ráfordítások és bevételek típusait együttesen) jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]
ifrs-fullClassesOfShareCapitalAxisaxislabelRészvénytőke osztályai [axis]Közzététel: IAS 1.79 a
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullClassesOfShareCapitalMembermember [default]labelRészvénytőke [member]Közzététel: IAS 1.79 a
documentationEz az elem a gazdálkodó egység részvénytőkéjét jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Részvénytőke osztályai” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMembermemberlabelEszközök értékesítésre tartottá minősítése [member]Példa: IAS 10.22 c
documentationEz az elem az eszközök értékesítésre tartottá minősítését jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett eszközök [member]]
ifrs-fullClassificationOfLiabilitiesAsCurrentOrNoncurrentMembermemberlabelA kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratúként történő besorolása [member]Közzététel: (Hatályát veszti: 2025.1.1.) IAS 1.139U
documentationEz az elem az IAS 1 standardnak a 2020 januárjában kiadott, majd 2020 júliusában módosított „A kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratúként való besorolása” szerinti módosításait jelöli.
ifrs-fullClosingForeignExchangeRateX.XX instantlabelKülföldi pénznem záróárfolyamaÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA beszámolási időszak végén érvényes azonnali átváltási árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási aránya Az azonnali átváltási árfolyam az azonnali leszállításra alkalmazott átváltási árfolyam.
ifrs-fullCommencementOfMajorLitigationMembermemberlabelJelentősebb per indulása [member]Példa: IAS 10.22 j
documentationEz az elem jelentősebb per indulását jelöli.
ifrs-fullCommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGrouptextlabelVezetés kommentárja a gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összegéről, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésreKözzététel: IAS 7.48
documentationA vezetés kommentárja a gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek összegéről, amelyek a csoport számára felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullCommercialPapersIssuedX instant, creditlabelKibocsátott kereskedelmi értékpapírokÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által kibocsátott kereskedelmi értékpapírok összege.
ifrs-fullCommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssetsX instant, creditlabelBiológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével kapcsolatos elkötelezettségekKözzététel: IAS 41.49 b
documentationA biológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével kapcsolatosan vállalt elkötelezettségek értéke. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullCommitmentsInRelationToJointVenturesX instant, creditlabelKözös vállalkozásokkal kapcsolatos elkötelezettségekKözzététel: IFRS 12.23 a
documentationAzok az elkötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység a közös vállalkozásaival kapcsolatban az IFRS 12 standard B18–B20. bekezdésében meghatározottak szerint vállalt. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullCommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactionsX durationlabelGazdálkodó egység által vállalt elkötelezettségek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletekPélda: IAS 24.21 i
documentationA gazdálkodó egység által a kapcsolt felekkel szemben arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad, ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjelenítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullCommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactionsX durationlabelGazdálkodó egység nevében vállalt elkötelezettségek – kapcsolt felekkel folytatott ügyletekPélda: IAS 24.21 i
documentationA gazdálkodó egység nevében a kapcsolt felekkel szemben arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad, ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjelenítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullCommodityPriceRiskMembermemberlabelÁrutőzsdei árkockázat [member]Példa: IFRS 7.40 a, Példa: IFRS 7.IG32
documentationEz az elem az egyéb árkockázat azon a kockázattípust magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak az árutőzsdei árak változásai miatt. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullCommunicationAndNetworkEquipmentMembermemberlabelKommunikációs és hálózati berendezések [member]Általános gyakorlat: IAS 16.37
documentationEz az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a hálózati berendezéseket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullCommunicationExpenseX duration, debitlabelKommunikációs ráfordításÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA kommunikációval kapcsolatos ráfordítások összege.
ifrs-fullCompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipmentX duration, creditlabelÉrtékvesztetté vált, elvesztett vagy átengedett ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozóan harmadik féltől kapott kompenzációKözzététel: IAS 16.74A a
documentationAz értékvesztetté vált, elveszett vagy átengedett ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozóan harmadik személyektől kapott, az eredményben szerepeltetett kompenzáció összege. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullComponentsOfEquityAxisaxislabelSaját tőke komponensei [axis]Közzététel: IAS 1.106
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstractlabelEgyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket átsorolnak az eredménybe, adózás előtt [abstract]
ifrs-fullComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstractlabelEgyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket átsorolnak az eredménybe, adózás után [abstract]
ifrs-fullComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstractlabelEgyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket nem sorolnak át az eredménybe, adózás előtt [abstract]
ifrs-fullComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstractlabelEgyéb átfogó jövedelem olyan összetevői, amelyeket nem sorolnak át az eredménybe, adózás után [abstract]
ifrs-fullComprehensiveIncomeX duration, creditlabelÁtfogó jövedelemKözzététel: IAS 1.106 a, Közzététel: IAS 1.81A c, Közzététel: IFRS 1.24 b, Példa: IFRS 12.B10 b, Közzététel: IFRS 12.B12 b (ix), Közzététel: IFRS 1.32 a (ii)
documentationAz időszak során ügyletek és más események hatására a saját tőkében bekövetkezett olyan változás összege, amely nem a tulajdonosokkal, azok tulajdonosi minőségében, folytatott ügyletek miatti változás.
totalLabelÁtfogó jövedelem összesen
ifrs-fullComprehensiveIncomeAbstractlabelÁtfogó jövedelem [abstract]
ifrs-fullComprehensiveIncomeAttributableToAbstractlabelÁtfogó jövedelem, amely hozzárendelhető [abstract]
ifrs-fullComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterestsX duration, creditlabelÁtfogó jövedelem, amely nem ellenőrző részesedésekhez rendelhetőKözzététel: IAS 1.106 a, Közzététel: IAS 1.81B b (i)
documentationA nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem; Nem ellenőrző részesedések]
totalLabelNem ellenőrző részesedéshez rendelhető átfogó jövedelem összesen
ifrs-fullComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterestsContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstractlabelNem ellenőrző részesedéshez rendelhető átfogó jövedelem, folytatódó és megszűnt tevékenységek [abstract]
ifrs-fullComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParentX duration, creditlabelÁtfogó jövedelem, amely az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhetőKözzététel: IAS 1.106 a, Közzététel: IAS 1.81B b (ii)
documentationAz anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem]
totalLabelAnyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető egyéb átfogó jövedelem összesen
ifrs-fullComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParentContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstractlabelAnyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelem, folytatódó és megszűnt tevékenységek [abstract]
ifrs-fullComprehensiveIncomeContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstractlabelFolytatódó és megszűnt tevékenységekből származó átfogó jövedelem [abstract]
ifrs-fullComprehensiveIncomeFromContinuingOperationsX duration, creditlabelFolytatódó tevékenységekből származó átfogó jövedelemÁltalános gyakorlat: IFRS 5.33 d
documentationA folytatódó tevékenységekből származó átfogó jövedelem. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; Átfogó jövedelem]
ifrs-fullComprehensiveIncomeFromContinuingOperationsAttributableToNoncontrollingInterestsX duration, creditlabelFolytatódó tevékenységekből származó, nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jövedelemÁltalános gyakorlat: IFRS 5.33 d
documentationA folytatódó tevékenységekből származó, nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jövedelem. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységekből származó átfogó jövedelem; Nem ellenőrző részesedések]
ifrs-fullComprehensiveIncomeFromContinuingOperationsAttributableToOwnersOfParentX duration, creditlabelFolytatódó tevékenységek anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelmeÁltalános gyakorlat: IFRS 5.33 d
documentationA folytatódó tevékenységekből származó, az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelem. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységekből származó átfogó jövedelem]
ifrs-fullComprehensiveIncomeFromDiscontinuedOperationsX duration, creditlabelMegszűnt tevékenységekből származó átfogó jövedelemÁltalános gyakorlat: IFRS 5.33 d
documentationA megszűnt tevékenységekből származó átfogó jövedelem. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Átfogó jövedelem]
ifrs-fullComprehensiveIncomeFromDiscontinuedOperationsAttributableToNoncontrollingInterestsX duration, creditlabelMegszűnt tevékenységekből származó, nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jövedelemÁltalános gyakorlat: IFRS 5.33 d
documentationA megszűnt tevékenységekből származó, nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jövedelem. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységekből származó átfogó jövedelem; Nem ellenőrző részesedések]
ifrs-fullComprehensiveIncomeFromDiscontinuedOperationsAttributableToOwnersOfParentX duration, creditlabelMegszűnt tevékenységek anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelmeÁltalános gyakorlat: IFRS 5.33 d
documentationA megszűnt tevékenységekből származó, az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jövedelem. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységekből származó átfogó jövedelem]
ifrs-fullComputerEquipmentMembermemberlabelSzámítógépes berendezések [member]Általános gyakorlat: IAS 16.37
documentationEz az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan csoportját jelöli, amely a számítógépes berendezéseket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullComputerSoftwareX instant, debitlabelSzámítógépes szoftverekPélda: IAS 38.119 c
documentationA számítógépes szoftvereket magukban foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullComputerSoftwareMembermemberlabelSzámítógépes szoftver [member]Példa: IAS 38.119 c
documentationEz az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, amely a számítógépes szoftvereket foglalja magában. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullConcentrationsOfRisktextlabelKockázatkoncentrációk ismertetéseKözzététel: IFRS 7.34 c
documentationA pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatkoncentrációk ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullConcentrationsOfRiskAxisaxislabelKockázatkoncentrációk [axis]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.127
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullConcentrationsOfRiskMembermember [default]labelKockázatkoncentrációk [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.127
documentationEz az elem a kockázatkoncentrációkat jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Kockázatkoncentrációk” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRiskX.XX instantlabelNem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt, a megbízhatósági szint technikájától eltérő technika eredményeinek megfelelő megbízhatósági szintKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.119
documentationA nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt, a megbízhatósági szint technikájától eltérő technika eredményeinek megfelelő megbízhatósági szint [Hivatkozás: Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás [member]]
ifrs-fullConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRiskX.XX instantlabelNem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt megbízhatósági szintKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.119
documentationA nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt megbízhatósági szint. [Hivatkozás: Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás [member]]
ifrs-fullConsensusPricingMembermemberlabelMegegyezésen alapuló árazás [member]Példa: IFRS 13.B5, Példa: IFRS 13.IE63
documentationEz az elem a megegyezésen alapuló piaci árakból származó inputok (például ajánlati árak, összehasonlíthatósági kiigazítások) elemzését magában foglaló, a piaci megközelítésnek megfelelő értékelési technikát jelöl. [Hivatkozás: Piaci megközelítés [member]]
ifrs-fullConsiderationPaidReceivedX duration, creditlabelFizetett (kapott) ellenértékKözzététel: IAS 7.40 a
documentationA leányvállalatok vagy más vállalkozások feletti ellenőrzés megszerzésének (elvesztésének) tekintetében fizetett (kapott) ellenérték összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
ifrs-fullConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxisaxislabelKonszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások [axis]Közzététel: IAS 27.4
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullConsolidatedMembermember [default]labelKonszolidált [member]Közzététel: IAS 27.4
documentationEz az elem egy csoport azon pénzügyi kimutatásait jelöli, amelyekben az anyavállalat és leányvállalatai eszközeit, kötelezettségeit, saját tőkéjét, bevételeit, ráfordításait és cash flow-it úgy prezentálják, mintha azok egyetlen gazdasági egység pénzügyi kimutatásai lennének. Egyéb elemek hiányában a „Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullConsolidatedStructuredEntitiesAxisaxislabelKonszolidált strukturált gazdálkodó egységek [axis]Közzététel: IFRS 12 „A gazdálkodó egység konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok jellege”
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullConsolidatedStructuredEntitiesMembermemberlabelKonszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]Közzététel: IFRS 12 „A gazdálkodó egység konszolidált strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatos kockázatok jellege”
documentationEz az elem a konszolidált strukturált gazdálkodó egységeket jelöli. A strukturált gazdálkodó egység olyan gazdálkodó egység, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a szavazati vagy hasonló jogok ne legyenek domináns tényezők annak eldöntésében, hogy ki ellenőrzi a gazdálkodó egységet, mint például amikor a szavazati jogok kizárólag igazgatási feladatokhoz kapcsolódnak, és a lényeges tevékenységeket szerződéses megállapodások útján irányítják. [Hivatkozás: Konszolidált [member]]
ifrs-fullConstantPrepaymentRateMeasurementInputMembermemberlabelÁllandó előtörlesztési kamatláb, értékelési input [member]Példa: IFRS 13.93 d, Példa: IFRS 13.IE63
documentationEz az elem az értékelési inputként használt állandó előtörlesztési kamatlábat jelöli.
ifrs-fullConstructionInProgressX instant, debitlabelBefejezetlen beruházásÁltalános gyakorlat: IAS 16.37
documentationA használatbavételre még nem alkalmas befektetett eszközök létrehozása során aktivált ráfordítás összege. [Hivatkozás: Befektetett eszközök]
ifrs-fullConstructionInProgressMembermemberlabelBefejezetlen beruházás [member]Általános gyakorlat: IAS 16.37
documentationEz az elem az olyan ingatlanok, gépek és berendezések létrehozása során aktivált ráfordítás összegét jelöli, amelyek használatbavételre még nem alkalmasak (nincsenek az ahhoz szükséges helyen és állapotban, hogy képesek legyenek a vezetés szándékainak megfelelő működésre). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullConsumableBiologicalAssetsMembermemberlabelFogyasztható biológiai eszközök [member]Példa: IAS 41.43
documentationEz az elem a fogyasztható biológiai eszközöket jelöli. A fogyasztható biológiai eszközök olyan eszközök, amelyeket mezőgazdasági termékként takarítanak be, vagy biológiai eszközként adnak el. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullConsumerLoansX instant, debitlabelFogyasztóknak nyújtott kölcsönökÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által fogyasztóknak nyújtott kölcsönök összege. [Hivatkozás: Fogyasztóknak nyújtott kölcsönök [member]]
ifrs-fullConsumerLoansMembermemberlabelFogyasztóknak nyújtott kölcsönök [member]Példa: IFRS 7.6, Példa: IFRS 7.IG20C, Példa: IFRS 7.IG40B
documentationEz az elem a magánszemélyek részére személyes felhasználás céljára nyújtott kölcsönöket jelöli.
ifrs-fullContingentConsiderationMembermemberlabelFüggő ellenérték [member]Általános gyakorlat: IFRS 13.94
documentationEz az elem a felvásárló kötelmét jelöli további eszközök vagy tőkerészesedések átadására a felvásárolt korábbi tulajdonosai részére – a felvásárolt feletti ellenőrzés érdekében történő csere részeként –, ha meghatározott jövőbeli események bekövetkeznek vagy feltételek teljesülnek.
ifrs-fullContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDateX instant, creditlabelAz akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített függő ellenértékKözzététel: IFRS 3.B64 g (i)
documentationAz üzleti kombináció során átadott ellenértékként megjelenített függő ellenértékre vonatkozó megállapodások összege az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVenturesX instant, creditlabelKözös vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségekKözzététel: IFRS 12.23 b
documentationA közös vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociatesX instant, creditlabelTársult vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségekKözzététel: IFRS 12.23 b
documentationA gazdálkodó egység társult vállalkozásban lévő érdekeltségeivel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Függő kötelezettségek [member]]
ifrs-fullContingentLiabilitiesMembermember [default]labelFüggő kötelezettségek [member]Közzététel: IAS 37.88, Közzététel: IFRS 3.B67 c
documentationEz az elem olyan lehetséges kötelmeket jelöl, amelyek múltbeli eseményekből származnak, és amelyeknek a létezését csak egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerősíteni; vagy meglévő kötelmek, amelyek múltbeli eseményekből származnak, de azokat nem jelenítik meg, mert a) valószínű, hogy a kötelmek teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség; vagy b) a kötelmek összege nem határozható meg kellő megbízhatósággal. Egyéb elemek hiányában a „Függő kötelezettségek csoportjai” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullContingentLiabilitiesOfJointVentureMembermemberlabelKözös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségek [member]Példa: IAS 37.88
documentationEz az elem a közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate(X) instant, creditlabelAz akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített függő kötelezettségekPélda: IFRS 3.B64 i, Példa: IFRS 3.IE72
documentationAz üzleti kombinációból származó függő kötelezettségeknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]
negatedLabelAz akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített függő kötelezettségek
ifrs-fullContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationX instant, creditlabelÜzleti kombinációból származó függő kötelezettségekKözzététel: IFRS 3.B67 c
documentationAz üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]
periodStartLabelÜzleti kombinációból származó függő kötelezettségek az időszak kezdetén
periodEndLabelÜzleti kombinációból származó függő kötelezettségek az időszak végén
ifrs-fullContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMembermemberlabelMunkaviszony megszűnése utáni juttatási kötelmekből származó függő kötelezettségek [member]Közzététel: IAS 19.152
documentationEz az elem a munkaviszony megszűnése utáni juttatási kötelmekből származó függő kötelezettségeket jelöli. A munkaviszony megszűnése utáni juttatások olyan (a végkielégítéstől és a rövid távú munkavállalói juttatásoktól eltérő) munkavállalói juttatások, amelyek a munkaviszony befejezése után járnak. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]
ifrs-fullContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMembermemberlabelLeszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekkel kapcsolatos függő kötelezettség [member]Példa: IAS 37.88
documentationEz az elem a leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekkel kapcsolatos függő kötelezettséget jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]
ifrs-fullContingentLiabilityForGuaranteesMembermemberlabelGaranciákkal kapcsolatos függő kötelezettség [member]Általános gyakorlat: IAS 37.88
documentationEz az elem garanciákkal kapcsolatos függő kötelezettséget jelöl. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Garanciák [member]]
ifrs-fullContinuingAndDiscontinuedOperationsAxisaxislabelFolytatódó és megszűnt tevékenységek [axis]Közzététel: IFRS 5 Bemutatás és közzététel
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxisaxislabelKivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel, az instrumentum típusa szerint [axis]Példa: IFRS 7.B33
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxisaxislabelKivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel, az átruházás típusa szerint [axis]Példa: IFRS 7.B33
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullContinuingOperationsMembermember [default]labelFolytatódó tevékenységek [member]Közzététel: IFRS 5 Bemutatás és közzététel
documentationEz az elem a gazdálkodó egység azon részét jelöli, amelyek nem megszűnt tevékenységek. A gazdálkodó egység egy része olyan tevékenységekből és cash flow-kból tevődik össze, amelyek működési és pénzügyi beszámolási célból egyértelműen megkülönböztethetők a gazdálkodó egység fennmaradó részétől. Egyéb elemek hiányában ez az elem a „Folytatódó és megszűnt tevékenységek” tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Folytatódó és megszűnt tevékenységek összevont értéke [member]]
ifrs-fullContractAssetsX instant, debitlabelSzerződéses eszközökKözzététel: IFRS 15.105, Közzététel: IFRS 15.116 a
documentationA vevőnek átadott árukért vagy szolgáltatásokért a gazdálkodó egységnek járó ellenértékhez való jog összege, ha e jog az idő múlásától eltérő feltételhez (például a gazdálkodó egység jövőbeli teljesítéséhez) kötött.
totalLabelSzerződéses eszközök összesen
periodStartLabelSzerződéses eszközök az időszak kezdetén
periodEndLabelSzerződéses eszközök az időszak végén
ifrs-fullContractAssetsAbstractlabelSzerződéses eszközök [abstract]
ifrs-fullContractAssetsMembermemberlabelSzerződéses eszközök [member]Közzététel: IFRS 7.35H b (iii), Közzététel: IFRS 7.35M b (iii), Példa: IFRS 7.35N
documentationEz az elem a szerződéses eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]
ifrs-fullContractDurationAxisaxislabelSzerződés futamideje [axis]Példa: IFRS 15.B89 e
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullContractDurationMembermember [default]labelSzerződés futamideje [member]Példa: IFRS 15.B89 e
documentationEz az elem a vevői szerződések összes futamidejét jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Szerződés futamideje” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullContractLiabilitiesX instant, creditlabelSzerződéses kötelezettségekKözzététel: IFRS 15.105, Közzététel: IFRS 15.116 a
documentationA gazdálkodó egység azon áruk vagy szolgáltatások vevőnek való átadására vonatkozó kötelmének összege, amelyek ellenértékét a vevőtől megkapta (vagy annak összege esedékes).
totalLabelSzerződéses kötelezettségek összesen
periodStartLabelSzerződéses kötelezettségek az időszak kezdetén
periodEndLabelSzerződéses kötelezettségek az időszak végén
ifrs-fullContractLiabilitiesAbstractlabelSzerződéses kötelezettségek [abstract]
ifrs-fullContractLiabilitiesForPerformanceObligationsSatisfiedOverTimeX instant, creditlabelFolyamatosan kielégített teljesítési kötelmekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA folyamatosan kielégített teljesítési kötelmekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek; Folyamatosan kielégített teljesítési kötelmek [member]]
ifrs-fullContractLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate(X) instant, creditlabelAz akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített szerződéses kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban vállalt szerződéses kötelezettségeknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]
negatedLabelAz akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített szerződéses kötelezettségek
ifrs-fullContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchangedX instant, creditlabelSzerződés szerint kicserélendő összegek olyan származékos pénzügyi instrumentumban, amelynél bruttó cash flow-k cseréjére kerül sorPélda: IFRS 7.B11D d
documentationA szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege a szerződés szerint, olyan származékos pénzügyi instrumentumban kicserélendő összegekhez kapcsolódóan, ahol bruttó cash flow-k cseréjére kerül sor. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]
ifrs-fullContractualCapitalCommitmentsX instant, creditlabelSzerződéses tőkekötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAzon tőkekötelezettségek összege, amelyekre a gazdálkodó egység szerződést kötött. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]
ifrs-fullContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssetsX instant, creditlabelImmateriális javak megszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségekKözzététel: IAS 38.122 e
documentationAz immateriális javak megszerzésére vonatkozó elkötelezettségek összege.
ifrs-fullContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipmentX instant, creditlabelIngatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségekKözzététel: IAS 16.74 c
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses elkötelezettségek összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullContractualServiceMarginX instant, creditlabelSzerződéses szolgáltatási marginKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.109
documentationA szerződéses szolgáltatási margin összege. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]
ifrs-fullContractualServiceMarginMembermemberlabelSzerződéses szolgáltatási margin [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.101 c, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.107 d
documentationEz az elem a biztosítási szerződéscsoporthoz tartozó eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értékének komponensét jelöli: azt a meg nem szolgált nyereséget, amelyet a gazdálkodó egység akkor fog megjeleníteni, amikor a csoportba tartozó biztosítási szerződések alapján biztosítási szerződési szolgáltatásokat nyújt.
ifrs-fullContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMembermemberlabelSzerződéses szolgáltatási margin, amely nem kapcsolódik az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert vagy a valósérték-módszert alkalmazták [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.114 c
documentationEz az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, amely nem kapcsolódik az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert (az IFRS 17 standard C6–C19A. bekezdésében leírtak szerint) vagy a valósérték-módszert (az IFRS 17 standard C20–C24B. bekezdésében leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]
ifrs-fullContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMembermemberlabelSzerződéses szolgáltatási margin, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a valósérték-módszert alkalmazták [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.114 b
documentationEz az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a valósérték-módszert (az IFRS 17 standard C20–C24B. bekezdésében leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]
ifrs-fullContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMembermemberlabelSzerződéses szolgáltatási margin, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert alkalmazták [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.114 a
documentationEz az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez kapcsolódik, amelyekre a módosított visszamenőleges módszert (az IFRS 17 standard C6–C19A. bekezdésében leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]
ifrs-fullContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset(X) duration, debitlabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a munkáltató programhoz való hozzájárulása miattKözzététel: IAS 19.141 f
documentationA nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a munkáltató meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulása miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]
negatedLabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése (csökkenése) a munkáltató programhoz való hozzájárulása miatt
ifrs-fullContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset(X) duration, debitlabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a program résztvevőinek a programhoz való hozzájárulása miattKözzététel: IAS 19.141 f
documentationA nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a program résztvevőinek a meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulása miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]
commentaryGuidanceA meghatározott juttatási kötelem vagy a nettó meghatározott juttatási kötelezettség jelenértékének a programrésztvevők hozzájárulásai miatti csökkenését pozitív értékkel kell megjelölni; a meghatározott juttatási kötelem vagy a nettó meghatározott juttatási kötelezettség jelenértékének a programrésztvevők hozzájárulásai miatti növekedését negatív értékkel kell megjelölni. A programeszközök valós értékének a programrésztvevők hozzájárulásai miatti növekedése a nettó meghatározott juttatási kötelezettség csökkenését jelenti (a nettó meghatározott juttatási eszköz növekedésével azonos mértékben), és azt pozitív értékkel kell megjelölni.
negatedLabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése (csökkenése) a program résztvevőinek a programhoz való hozzájárulása miatt
ifrs-fullContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset(X) duration, debitlabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a programhoz való hozzájárulások miattKözzététel: IAS 19.141 f
documentationA nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csökkenése (növekedése) a meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulás miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok [member]]
commentaryGuidanceA meghatározott juttatási kötelem vagy a nettó meghatározott juttatási kötelezettség jelenértékének a programhoz való hozzájárulások miatti csökkenését pozitív értékkel kell megjelölni; a növekedéseket negatív értékkel kell megjelölni. A programeszközök valós értékének a programhoz való hozzájárulások miatti növekedése a nettó meghatározott juttatási kötelezettség csökkenését jelenti (a nettó meghatározott juttatási eszköz növekedésével azonos mértékben), és azt pozitív értékkel kell megjelölni.
negatedTotalLabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése (csökkenése) a programhoz való hozzájárulások miatt, összesen
ifrs-fullContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstractlabelProgramhoz való hozzájárulások – nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) [abstract]
ifrs-fullCopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsX instant, debitlabelSzerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogokPélda: IAS 38.119 e
documentationA szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb ipari jogi oltalmat, valamint szolgáltatási és működtetési jogokat magukban foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullCopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMembermemberlabelSzerzői jogok, szabadalmak és egyéb ipari jogok oltalma, szolgáltatási és működtetési jogok [member]Példa: IAS 38.119 e
documentationEz az elem a szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb ipari jogi oltalmat, valamint szolgáltatási és működtetési jogokat magukban foglaló immateriális javak csoportját jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullCorporateDebtInstrumentsHeldX instant, debitlabelTartott vállalati adósságinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA vállalat által kibocsátott és a gazdálkodó egység által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]
ifrs-fullCorporateLoansX instant, debitlabelVállalkozóknak nyújtott kölcsönökÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdálkodó egység által vállalkozóknak nyújtott kölcsönök összege. [Hivatkozás: Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök [member]]
ifrs-fullCorporateLoansMembermemberlabelVállalkozóknak nyújtott kölcsönök [member]Általános gyakorlat: IAS 1.112 c, Példa: IFRS 7.6, Példa: IFRS 7.IG20C
documentationEz az elem a vállalkozóknak nyújtott kölcsönöket jelöli.
ifrs-fullCostApproachMembermemberlabelBekerülésiérték-megközelítés [member]Példa: IFRS 13.62
documentationEz az elem olyan értékelési technikát jelöl, amely azt az értéket tükrözi, amely az adott időpontban szükséges lenne egy eszköz szolgáltatási kapacitásának helyettesítésére (amelyet gyakran folyóáras pótlási költségként emlegetnek).
ifrs-fullCostIncludedInProfitOrLossInAccordanceWithParagraph20AOfIAS16ThatRelatesToItemsProducedThatAreNotOutputOfEntitysOrdinaryActivitiesX duration, debitlabelA gazdálkodó egység szokásos tevékenységeinek eredményét nem képező előállított tételek költsége, amely az IAS 16 standard 20A. bekezdésének megfelelően az eredményben szerepelKözzététel: IAS 16.74A b
documentationA gazdálkodó egység szokásos tevékenységeinek eredményét nem képező – az ingatlanok, gépek és berendezések valamely tételének a vezetés által tervezett módon való üzemeltetést szolgáló helyszínre és állapotba hozatalával kapcsolatban – előállított tételek költségének összege, amely az IAS 16 standard 20A. bekezdésének megfelelően az eredményben szerepel.
ifrs-fullCostOfHedgingAbstractlabelFedezeti ügylet költsége [abstract]
ifrs-fullCostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriodX duration, debitlabelKészletek ráfordításként elszámolt bekerülési értéke az időszak soránKözzététel: IAS 2.36 d
documentationAz időszak során a készletek ráfordításként elszámolt összege. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCostOfMerchandiseSoldX duration, debitlabelÉrtékesített áru bekerülési értékeÁltalános gyakorlat: IAS 1.85
documentationAz időszak során értékesített és ráfordításként elszámolt áruk összege.
ifrs-fullCostOfPurchasedEnergySoldX duration, debitlabelVásárolt és értékesített energia bekerülési értékeÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz időszak során vásárolt és értékesített, ráfordításként elszámolt energia összege.
ifrs-fullCostOfSales(X) duration, debitlabelÉrtékesítés költségeKözzététel: IAS 1.103, Közzététel: IAS 1.99
documentationA közvetlenül vagy közvetetten az értékesített termékekhez és szolgáltatásokhoz rendelt összes ráfordítás összege. A hozzárendelt ráfordítások tartalmazzák többek között a már értékesített készletek bekerülési értékében korábban figyelembe vett költségeket, például a termelési folyamatban használt gyárépületek és berendezések értékcsökkenését és karbantartását, a fel nem osztott üzemi általános költségeket és a készletek nem szokásos mértékű előállítási költségeit.
commentaryGuidanceEzt a tételsort csak az „értékesítés költsége” teljes összegének megjelölésére szabad használni. NEM használható az értékesítési költségek részleges – vagyis a gazdálkodó egység által értékesítési költségként besorolt egyes konkrét ráfordításokat nem tartalmazó – összegének megjelölésére. Például a tételsor nem használható az „értékcsökkenés nélküli értékesítési költség” megjelölésére, ha az értékcsökkenés összege olyan ráfordítás, amelyet a vállalkozás az értékesítési költség részeként figyelembe vesz.
negatedLabelÉrtékesítés költsége
ifrs-fullCostOfSalesFoodAndBeverageX duration, debitlabelÉrtékesítés költsége – ételek és italokÁltalános gyakorlat: IAS 1.85
documentationAz ételekhez és italokhoz rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]
ifrs-fullCostOfSalesHotelOperationsX duration, debitlabelÉrtékesítés költsége – szállodaüzemeltetésÁltalános gyakorlat: IAS 1.85
documentationA szállodaüzemeltetéshez rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]
ifrs-fullCostOfSalesMembermemberlabelÉrtékesítés költsége [member]Általános gyakorlat: IAS 1.104, Általános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationEz az elem a közvetlenül vagy közvetetten az értékesített termékekhez és szolgáltatásokhoz rendelt összes ráfordítás összegét jelöli. Ez az elem a ráfordításoknak az eredménykimutatás valamely funkcionális tételsorához való, jelleg szerinti hozzárendelésére szolgál.
ifrs-fullCostOfSalesRoomOccupancyServicesX duration, debitlabelÉrtékesítés költsége – szálláshely-szolgáltatásÁltalános gyakorlat: IAS 1.85
documentationA szálláshely-szolgáltatáshoz rendelt értékesítési költség összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]
ifrs-fullCostsToObtainContractsWithCustomersMembermemberlabelVevői szerződés megkötése során felmerült költségek [member]Példa: IFRS 15.128 a
documentationEz az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök kategóriáját jelöli, amely a vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költségeket foglalja magában. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]
ifrs-fullCounterpartiesAxisaxislabelSzerződő felek [axis]Közzététel: IFRS 7.B52
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCounterpartiesMembermember [default]labelSzerződő felek [member]Közzététel: IFRS 7.B52
documentationEz az elem a gazdálkodó egységen kívül a szerződésben részes feleket jelöli. Egyéb elemek hiányában a „Szerződő felek” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullCountryOfDomicileMembermemberlabelSzékhely szerinti ország [member]Közzététel: IFRS 8.33 a, Közzététel: IFRS 8.33 b
documentationEz az elem azt az országot jelöli, amelyben a gazdálkodó egység hivatalos címe vagy bejegyzett székhelye található.
ifrs-fullCountryOfIncorporationtextlabelBejegyzés szerinti országKözzététel: IAS 1.138 a
documentationAz az ország, amelyben a gazdálkodó egységet bejegyezték.
ifrs-fullCountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUsetextlabelAzon gazdálkodó egység bejegyzés szerinti országa, amelynek a konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános használatra elkészültekKözzététel: IAS 27.16 a
documentationA gazdálkodó egység legvégső vagy olyan közbenső szintű anyavállalatának bejegyzése szerinti ország, amelynek az IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános használatra elkészültek. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]
ifrs-fullCountryOfIncorporationOfJointOperationtextlabelKözös tevékenység bejegyzésének országaKözzététel: IFRS 12.21 a (iii)
documentationAz az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös tevékenységét bejegyezték. [Hivatkozás: Közös tevékenységek [member]]
ifrs-fullCountryOfIncorporationOfJointVenturetextlabelKözös vállalkozás bejegyzésének országaKözzététel: IAS 27.16 b (ii), Közzététel: IAS 27.17 b (ii), Közzététel: IFRS 12.21 a (iii)
documentationAz az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös vállalkozását bejegyezték. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullCountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociatetextlabelTársult vállalkozás bejegyzésének országaKözzététel: IAS 27.16 b (ii), Közzététel: IAS 27.17 b (ii), Közzététel: IFRS 12.21 a (iii)
documentationAz az ország, amelyben a gazdálkodó egység társult vállalkozását bejegyezték. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]
ifrs-fullCountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiarytextlabelLeányvállalat bejegyzésének országaKözzététel: IAS 27.16 b (ii), Közzététel: IAS 27.17 b (ii), Közzététel: IFRS 12.12 b, Közzététel: IFRS 12.19B b
documentationAz az ország, amelyben a gazdálkodó egység leányvállalatát bejegyezték. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
ifrs-fullCreationDateAxisaxislabelLétrehozás időpontja [axis]Közzététel: IAS 8.28 f (i), Közzététel: IAS 8.29 c (i), Közzététel: IAS 8.49 b (i)
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCreditDerivativeFairValueX instant, debitlabelHitelderivatíva, valós értékenKözzététel: IFRS 7.24G a
documentationA hitelderivatíva valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos termékek [member]]
periodStartLabelHitelderivatíva, valós érték az időszak kezdetén
periodEndLabelHitelderivatíva, valós érték az időszak végén
ifrs-fullCreditDerivativeNominalAmountX instantlabelHitelderivatíva, névértékenKözzététel: IFRS 7.24G a
documentationA hitelderivatíva névértéke. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
periodStartLabelHitelderivatíva, névérték az időszak kezdetén
periodEndLabelHitelderivatíva, névérték az időszak végén
ifrs-fullCreditExposureX instantlabelHitelezési kitettségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 c, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG24 a, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG25 b
documentationA hitelkockázatból eredő veszteségnek való kitettség összege. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullCreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxisaxislabelPénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [axis]Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35M
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMembermember [default]labelPénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése [member]Közzététel: IFRS 7.35H, Közzététel: IFRS 7.35M
documentationEz az elem a pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztésének valamennyi állapotát jelöli. A pénzügyi instrumentum értékvesztettnek minősül, ha bekövetkezett egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a pénzügyi instrumentum becsült jövőbeli cash flow-ira. Egyéb elemek hiányában ez az elem a „Pénzügyi instrumentumok hitelezési értékvesztése” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullCreditrelatedFeeAndCommissionIncomeX duration, creditlabelHitelhez kapcsolódó díjbevétel és jutalékbevételÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA hitelhez kapcsolódó díjakból és jutalékokból származó megjelenített bevétel összege. [Hivatkozás: Díj- és jutalékbevétel]
ifrs-fullCreditRiskMembermemberlabelHitelkockázat [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.124, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.125, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.127, Példa: IFRS 7.32
documentationEz az elem annak kockázatát jelöli, hogy a devizaárfolyamok változásai miatt a pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullCreditSpreadMeasurementInputMembermemberlabelHitelképességi kamatkülönbözet, értékelési input [member]Általános gyakorlat: IFRS 13.93 d
documentationEz az elem az értékelési inputként használt hitelképességi kamatkülönbözetet jelöli.
ifrs-fullCumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModelsX duration, creditlabelBefektetési célú ingatlanok eltérő értékelési modellt használó állományok közötti értékesítésekor az eredményben elszámolt halmozott valósérték-változásokKözzététel: IAS 40.75 f (iv)
documentationEgy befektetési célú ingatlan valós értékének az eredményben elszámolt olyan halmozott változása, amely egy olyan állományból történő értékesítés során keletkezett, amelynél a bekerülésiérték-modellt alkalmazzák, egy olyan állományba, ahol a valósérték-modellt alkalmazzák. [Hivatkozás: Valósérték-modell [member]; Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullCumulativeEffectAtDateOfInitialApplicationAxisaxislabelHalmozott hatás az első alkalmazás időpontjában [axis]Általános gyakorlat: IAS 1.106
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeX duration, creditlabelEgyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések elidegenítéséhez kapcsolódó halmozott nyereség (veszteség)Közzététel: IFRS 7.11B c
documentationA gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések elidegenítéséhez kapcsolódó halmozott nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullCumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategoryX duration, creditlabelPénzügyi eszközöknek az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába való átsorolásából származó, korábban az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott nyereség (veszteség)Közzététel: IAS 1.82 cb
documentationPénzügyi eszközöknek az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába való átsorolásából származó, korábban az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök; Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullCumulativePreferenceDividendsNotRecognisedX durationlabelMeg nem jelenített halmozódó elsőbbségi osztalékKözzététel: IAS 1.137 b
documentationA halmozódó elsőbbségi osztalék meg nem jelenített összege.
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullCumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociatesX instant, creditlabelTársult vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedésekKözzététel: IFRS 12.22 c
documentationA társult vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre jutó, meg nem jelenített rész halmozott összege, ha a gazdálkodó egység a tőkemódszer alkalmazásakor abbahagyta a veszteségekből való részesedésének a megjelenítését. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Társult vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített részesedés]
ifrs-fullCumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesX instant, creditlabelKözös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedésekKözzététel: IFRS 12.22 c
documentationA közös vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre jutó, meg nem jelenített rész halmozott összege, ha a gazdálkodó egység a tőkemódszer alkalmazásakor abbahagyta a veszteségekből való részesedésének a megjelenítését. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]; Közös vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített részesedés]
ifrs-fullCumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethodX instant, creditlabelKözös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedések, áttérés az arányos konszolidációról a tőkemódszerreKözzététel: IFRS 11.C4
documentationA gazdálkodó egység meg nem jelenített, halmozott részesedése azon közös vállalkozásai veszteségeiből, amelyek tekintetében áttért az arányos konszolidációról a tőkemódszerre. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]; Közös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelenített, halmozott részesedések]
ifrs-fullCurrencyInWhichInformationIsDisplayedAxisaxislabelInformáció feltüntetésének pénzneme [axis]Közzététel: IAS 21.57 a
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullCurrencyInWhichSupplementaryInformationIsDisplayedMembermemberlabelKiegészítő információk feltüntetésének pénzneme [member]Közzététel: IAS 21.57 a
documentationEz az elem a gazdálkodó egység funkcionális vagy prezentálási pénznemétől eltérő pénznemben feltüntetett információkat jelöli.
ifrs-fullCurrencyRiskMembermemberlabelDevizakockázat [member]Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.124, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.125, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.127, Közzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.128 a (ii), Közzététel: IFRS 7 – Meghatározott fogalmak
documentationEz az elem a piaci kockázat azon a kockázattípust magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak az átváltási árfolyamok változásai miatt. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullCurrencySwapContractMembermemberlabelDevizaswap-szerződés [member]Általános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationEz az elem devizaswap-szerződést jelöl. [Hivatkozás: Swap-szerződés [member]]
ifrs-fullCurrentAccrualsAndCurrentDeferredIncomeIncludingCurrentContractLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú elhatárolások és rövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök)Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratú elhatárolások és rövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) összege [Hivatkozás: Elhatárolások; Halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)]
totalLabelRövid lejáratú elhatárolások és rövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) összesen
ifrs-fullCurrentAccrualsAndCurrentDeferredIncomeIncludingCurrentContractLiabilitiesAbstractlabelRövid lejáratú elhatárolások és rövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) [abstract]
ifrs-fullCurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid lejáratú kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások; Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentAccruedIncomeIncludingCurrentContractAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök)Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) összege. [Hivatkozás: Elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök)]
totalLabelRövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) összesen
ifrs-fullCurrentAccruedIncomeIncludingCurrentContractAssetsAbstractlabelRövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) [abstract]
ifrs-fullCurrentAccruedIncomeOtherThanCurrentContractAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú szerződéses eszközöket nem tartalmazó rövid lejáratú elhatárolt bevételekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratú szerződéses eszközöket nem tartalmazó rövid lejáratú elhatárolt bevételek összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek]
ifrs-fullCurrentAdvancesX instant, creditlabelRövid lejáratú kapott előlegek, amelyek konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmekre vonatkozó rövid lejáratú szerződéses kötelezettségeket testesítenek megÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationAzon kapott rövid lejáratú előlegek összege, amelyek konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmekre vonatkozó rövid lejáratú szerződéses kötelezettségeket testesítenek meg. [Hivatkozás: Kapott előlegek, amelyek konkrét időpontban kielégített teljesítési kötelmekre vonatkozó szerződéses kötelezettségeket testesítenek meg]
ifrs-fullCurrentAdvancesToSuppliersX instant, debitlabelSzállítóknak adott rövid lejáratú előlegekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA szállítóknak az áruk vagy szolgáltatások átvétele előtt adott rövid lejáratú előlegek összege.
ifrs-fullCurrentAgriculturalProduceX instant, debitlabelRövid lejáratú mezőgazdasági termékÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA gazdálkodó egység biológiai eszközeiből származó betakarított termék értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Készletek]
ifrs-fullCurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityX duration, debitlabelKözvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott adóKözzététel: IAS 12.81 a
documentationAzon tényleges és halasztott adók együttes összege, amelyek olyan konkrét tételekhez kapcsolódnak, amelyek elszámolása közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára történik, például: a) a felhalmozott eredmény nyitóegyenlegének módosítása egy számviteli politika változásának visszamenőleges alkalmazása vagy egy hiba kijavítása miatt; valamint b) egy összetett pénzügyi instrumentum tőkekomponensének elsődleges megjelenítésekor keletkező összeg. [Hivatkozás: Közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó halasztott adó; Felhalmozott eredmény; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
totalLabelKözvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó összesített tényleges és halasztott adó
ifrs-fullCurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstractlabelKözvetlenül a saját tőke terhére vagy javára elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges és halasztott adó [abstract]
ifrs-fullCurrentAssetsX instant, debitlabelForgóeszközökKözzététel: IAS 1.66, Példa: IFRS 12.B10 b, Közzététel: IFRS 12.B12 b (i)
documentationAzon eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység a) várhatóan a szokásos működési ciklusa során realizál, vagy azon belül szándékozik értékesíteni vagy felhasználni; b) elsősorban kereskedési céllal tart; c) várhatóan a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül realizál; vagy d) az IAS 7 standard meghatározása szerinti pénzeszközként vagy pénzeszköz-egyenértékesként sorol be, az olyan eszköz kivételével, amely nem váltható át, nem cserélhető vagy nem használható fel valamely kötelezettség kiegyenlítésére legalább a beszámolási időszakot követő 12 hónapig. [Hivatkozás: Eszközök]
totalLabelForgóeszközök összesen
ifrs-fullCurrentAssetsAbstractlabelForgóeszközök [abstract]
ifrs-fullCurrentAssetsLiabilitiesX instant, debitlabelForgóeszközök (rövid lejáratú kötelezettségek)Általános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett összege.
netLabelNettó forgóeszközök (rövid lejáratú kötelezettségek)
ifrs-fullCurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwnersX instant, debitlabelForgóeszközök, az értékesítésre tartottá vagy a tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok kivételévelKözzététel: IAS 1.66
documentationA forgóeszközök összege, az értékesítésre tartottá vagy a tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok kivételével. [Hivatkozás: Forgóeszközök; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok]
totalLabelForgóeszközök, az értékesítésre tartottá vagy a tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok kivételével összesen
ifrs-fullCurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDateX instant, debitlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített forgóeszközökÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban megszerzett forgóeszközöknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Forgóeszközök; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullCurrentBiologicalAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú biológiai eszközökKözzététel: IAS 1.54 f
documentationA rövid lejáratú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullCurrentBiologicalAssetsMembermemberlabelRövid lejáratú biológiai eszközök [member]Általános gyakorlat: IAS 41.50
documentationEz az elem a rövid lejáratú biológiai eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullCurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssuedX instant, creditlabelKibocsátott rövid lejáratú kötvények és a kibocsátott hosszú lejáratú kötvények rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA kibocsátott rövid lejáratú kötvények és a kibocsátott hosszú lejáratú kötvények rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]
ifrs-fullCurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsX instant, creditlabelRövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
totalLabelRövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része összesen
ifrs-fullCurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstractlabelRövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része [abstract]
ifrs-fullCurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstractlabelRövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része, típus szerint [abstract]
ifrs-fullCurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssuedX instant, creditlabelKibocsátott rövid lejáratú kereskedelmi értékpapírok és a kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi értékpapírok rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA kibocsátott rövid lejáratú kereskedelmi értékpapírok és a kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi értékpapírok rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kereskedelmi értékpapírok]
ifrs-fullCurrentContractAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú szerződéses eszközökKözzététel: IFRS 15.105
documentationA rövid lejáratú szerződéses eszközök összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]
ifrs-fullCurrentContractLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú szerződéses kötelezettségekKözzététel: IFRS 15.105
documentationA rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek]
totalLabelRövid lejáratú szerződéses kötelezettségek összesen
ifrs-fullCurrentContractLiabilitiesAbstractlabelRövid lejáratú szerződéses kötelezettségek [abstract]
ifrs-fullCurrentContractLiabilitiesForPerformanceObligationsSatisfiedOverTimeX instant, creditlabelFolyamatosan kielégített teljesítési kötelmekkel kapcsolatos rövid lejáratú szerződéses kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA folyamatosan kielégített teljesítési kötelmekkel kapcsolatos rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Folyamatosan kielégített teljesítési kötelmekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentCrudeOilX instant, debitlabelRövid lejáratú nyersolajÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA nyersolaj értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentDebtInstrumentsIssuedX instant, creditlabelKibocsátott rövid lejáratú adósságinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA kibocsátott rövid lejáratú adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás: Kibocsátott adósságinstrumentumok]
ifrs-fullCurrentDeferredIncomeIncludingCurrentContractLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek)Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek) összege. [Hivatkozás: Halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)]
totalLabelRövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek) összesen
ifrs-fullCurrentDeferredIncomeIncludingCurrentContractLiabilitiesAbstractlabelRövid lejáratú halasztott bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek) [abstract]
ifrs-fullCurrentDeferredIncomeOtherThanCurrentContractLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó rövid lejáratú halasztott bevételekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratú szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó rövid lejáratú halasztott bevételek összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek]
ifrs-fullCurrentDepositsFromCustomersX instant, creditlabelÜgyfelektől származó rövid lejáratú betétállományÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationAz ügyfelektől származó rövid lejáratú betétállomány összege. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállomány]
ifrs-fullCurrentDerivativeFinancialAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú származékos pénzügyi eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú származékos pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök]
ifrs-fullCurrentDerivativeFinancialLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentDividendPayablesX instant, creditlabelRövid lejáratú osztalékfizetési kötelezettségÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú osztalékfizetési kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Osztalékfizetési kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMembermemberlabelKötelem teljesítése érdekében kifizetendő jövőbeni pénzkiadások jelenlegi becslése, értékelési input [member]Példa: IFRS 13.B36 d
documentationEz az elem a kötelem teljesítése érdekében kifizetendő jövőbeni pénzkiadások értékelési inputként használt jelenlegi becslését jelöli.
ifrs-fullCurrentExciseTaxPayablesX instant, creditlabelRövid lejáratú fizetendő jövedéki adóÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA fizetendő jövedéki adó rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Fizetendő jövedéki adó]
ifrs-fullCurrentFinanceLeaseReceivablesX instant, debitlabelRövid lejáratú pénzügyilízing-követelésekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú pénzügyilízing-követelések összege. [Hivatkozás: Pénzügyilízing-követelések]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú pénzügyi eszközökKözzététel: IFRS 7.25
documentationA rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
totalLabelRövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtAmortisedCostX instant, debitlabelRövid lejáratú pénzügyi eszközök amortizált bekerülési értékenKözzététel: IFRS 7.8 f
documentationAz amortizált bekerülési értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeX instant, debitlabelEgyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközökKözzététel: IFRS 7.8 h
documentationAz egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]
totalLabelEgyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstractlabelEgyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök [abstract]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossX instant, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközökKözzététel: IFRS 7.8 a
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]
totalLabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstractlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök [abstract]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTradingX instant, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid lejáratú pénzügyi eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.8 a
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognitionX instant, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölveKözzététel: IFRS 7.8 a
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValueX instant, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, kötelezően valós értéken értékelveKözzététel: IFRS 7.8 a
documentationAz IFRS 9 standardnak megfelelően kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kötelezően valós értéken értékelve]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForReacquisitionOfOwnEquityInstrumentsX instant, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelveKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 7.8 a
documentationAzon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForRepurchaseOfOwnFinancialLiabilitiesX instant, debitlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök, a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelveKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 7.8 a
documentationAzon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsAvailableforsaleX instant, debitlabelÉrtékesíthető rövid lejáratú pénzügyi eszközökKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.8 d
documentationAz értékesíthető rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök; Rövid lejáratú pénzügyi eszközök]
ifrs-fullCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeX instant, debitlabelEgyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközökKözzététel: IFRS 7.8 h
documentationAz egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]
ifrs-fullCurrentFinancialLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú pénzügyi kötelezettségekKözzététel: IFRS 7.25
documentationA rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]
totalLabelRövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen
ifrs-fullCurrentFinancialLiabilitiesAtAmortisedCostX instant, creditlabelRövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értékenKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.8 f, Közzététel: IFRS 7.8 g
documentationAz amortizált bekerülési értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossX instant, creditlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségekKözzététel: IFRS 7.8 e
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]
totalLabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen
ifrs-fullCurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossAbstractlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek [abstract]
ifrs-fullCurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTradingX instant, creditlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségekKözzététel: IFRS 7.8 e
documentationAzon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege, amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognitionX instant, creditlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölveKözzététel: IFRS 7.8 e
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]
ifrs-fullCurrentFoodAndBeverageX instant, debitlabelRövid lejáratú ételek és italokÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationAz ételek és italok értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentFuelX instant, debitlabelRövid lejáratú tüzelőanyagÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA tüzelőanyag értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentGovernmentGrantsX instant, creditlabelRövid lejáratú állami támogatásokÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban halasztott bevételként megjelenített rövid lejáratú állami támogatások összege. [Hivatkozás: Kormányzat [member]; Állami támogatások]
ifrs-fullCurrentHeldtomaturityInvestmentsX instant, debitlabelRövid lejáratú, lejáratig tartandó befektetésekKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.8 b
documentationA rövid lejáratú, lejáratig tartandó befektetések összege. [Hivatkozás: Lejáratig tartandó befektetések]
ifrs-fullCurrentInterestPayableX instant, creditlabelRövid lejáratú kamatfizetési kötelezettségÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA rövid lejáratú kamatfizetési kötelezettség összege. [Hivatkozás: Kamatfizetési kötelezettség]
ifrs-fullCurrentInterestReceivableX instant, debitlabelRövid lejáratú kamatkövetelésÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA rövid lejáratú kamatkövetelés összege. [Hivatkozás: Kamatkövetelés]
ifrs-fullCurrentInventoriesArisingFromExtractiveActivitiesAbstractlabelRövid lejáratú készletek kitermelő tevékenységből [abstract]
ifrs-fullCurrentInventoriesHeldForSaleX instant, debitlabelRövid lejáratú, értékesítésre tartott készletekÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationAzon készletek értékének besorolása rövid lejáratú készletként, amelyeket a szokásos üzletmenet keretében történő értékesítés céljaira tartanak. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentInventoriesInTransitX instant, debitlabelRövid lejáratú, szállításban lévő készletekÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA szállításban lévő készletek értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentInvestmentsX instant, debitlabelRövid lejáratú befektetésekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú befektetések összege.
ifrs-fullCurrentInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeX instant, debitlabelEgyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő rövid lejáratú befektetésekKözzététel: IFRS 7.8 h
documentationA gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő rövid lejáratú befektetések összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések]
ifrs-fullCurrentLeaseLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú lízingkötelezettségekKözzététel: IFRS 16.47 b
documentationA rövid lejáratú lízingkötelezettségek összege. [Hivatkozás: Lízingkötelezettségek]
ifrs-fullCurrentLiabilitiesX instant, creditlabelRövid lejáratú kötelezettségekKözzététel: IAS 1.69, Példa: IFRS 12.B10 b, Közzététel: IFRS 12.B12 b (iii)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: Azon kötelezettségek összege: a) amelyeket a gazdálkodó egység a szokásos működési ciklusa alatt várhatóan kiegyenlít; b) amelyeket a gazdálkodó egység elsősorban kereskedési céllal tart; c) amelyek rendezése a beszámolási időszak végét követő tizenkét hónapon belül esedékes; vagy d) amelynek kiegyenlítését a gazdálkodó egységnek nincs feltétel nélküli joga a beszámolási időszakot követő legalább 12 hónapon túlra elhalasztani.
Hatályba lép 2023.1.1-jén: Azon kötelezettségek összege: a) amelyeket a gazdálkodó egység a szokásos működési ciklusa alatt várhatóan kiegyenlít; b) amelyeket a gazdálkodó egység elsősorban kereskedési céllal tart; c) amelyek rendezése a beszámolási időszak végét követő tizenkét hónapon belül esedékes; vagy vagy d) amelyek kiegyenlítését a gazdálkodó egység a beszámolási időszak végén nem halaszthatja a beszámolási időszakot követő legalább tizenkét hónapon túlra.
totalLabelRövid lejáratú kötelezettségek összesen
negatedLabelRövid lejáratú kötelezettségek
ifrs-fullCurrentLiabilitiesAbstractlabelRövid lejáratú kötelezettségek [abstract]
ifrs-fullCurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleX instant, creditlabelRövid lejáratú kötelezettségek az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségeken kívülKözzététel: IAS 1.69
documentationAz értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségeken kívüli rövid lejáratú kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Rövid lejáratú kötelezettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek]
totalLabelRövid lejáratú kötelezettségek az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségeken kívül, összesen
ifrs-fullCurrentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate(X) instant, creditlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített rövid lejáratú kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban vállalt rövid lejáratú kötelezettségnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Rövid lejáratú kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]
negatedLabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített rövid lejáratú kötelezettségek
ifrs-fullCurrentLoansAndReceivablesX instant, debitlabelRövid lejáratú kölcsönök és követelésekKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.8 c
documentationA rövid lejáratú kölcsönök és követelések összege. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések]
ifrs-fullCurrentLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentLoansReceivedX instant, creditlabelKapott rövid lejáratú kölcsönök és kapott hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA kapott rövid lejáratú kölcsönök és kapott hosszú lejáratú kölcsönök rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Kapott kölcsönök]
ifrs-fullCurrentMaterialsAndSuppliesToBeConsumedInProductionProcessOrRenderingServicesX instant, debitlabelA termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban felhasználandó rövid lejáratú anyagok és anyagi eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban felhasználandó rövid lejáratú anyagok és anyagi eszközök értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentMembermemberlabelRövid lejáratú [member]Példa: IFRS 7.35N, Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37, Példa: IFRS 7.IG20D
documentationEz az elem rövid lejáratú idősávot jelöl.
ifrs-fullCurrentNaturalGasX instant, debitlabelRövid lejáratú földgázÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA természetben előforduló szénhidrogéngáz értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateralX instant, debitlabelRövid lejáratú nem pénzbeli, biztosítékként felhasznált olyan eszközök, amelyeket az átvevőnek szerződés vagy szokásjog alapján joga van értékesíteni vagy újra megterhelniKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 39.37 a, Közzététel: IFRS 9.3.2.23 a
documentationAz átvevőnek nyújtott azon rövid lejáratú nem pénzbeli biztosítékok (pl. adósság- vagy tőkeinstrumentumok) összege, amelyeket az átvevőnek szerződés vagy szokásjog alapján joga van értékesíteni, vagy újra megterhelni.
ifrs-fullCurrentNotesAndDebenturesIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentNotesAndDebenturesIssuedX instant, creditlabelKibocsátott rövid lejáratú kötelezvények és adósságlevelek és a kibocsátott hosszú lejáratú kötelezvények és adósságlevelek rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA kibocsátott rövid lejáratú kötelezvények és adósságlevelek és a kibocsátott hosszú lejáratú kötelezvények és adósságlevelek rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Kibocsátott kötelezvények és adóslevelek]
ifrs-fullCurrentOreStockpilesX instant, debitlabelRövid lejáratú érckészletÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationAz érckészlet értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentPackagingAndStorageMaterialsX instant, debitlabelRövid lejáratú csomagoló- és tárolóanyagokÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA csomagoló- és tárolóanyagok értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullCurrentPayablesForPurchaseOfEnergyX instant, creditlabelEnergiabeszerzés miatti rövid lejáratú kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationAz energiabeszerzés miatti rövid lejáratú kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Energiabeszerzés miatti kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentPayablesForPurchaseOfNoncurrentAssetsX instant, creditlabelBefektetett eszközök beszerzése miatti rövid lejáratú kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA befektetett eszközök beszerzése miatti rövid lejáratú kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Befektetett eszközök beszerzése miatti kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentPayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTaxX instant, creditlabelRövid lejáratú társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek, a nyereségadó kivételévelÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA nyereségadón kívüli rövid lejáratú társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek, a nyereségadó kivételével]
ifrs-fullCurrentPetroleumAndPetrochemicalProductsX instant, debitlabelRövid lejáratú kőolaj- és petrolkémiai termékÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA kőolaj- és petrolkémiai termék értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Rövid lejáratú nyersolaj; Rövid lejáratú földgáz]
ifrs-fullCurrentPortionOfLongtermBorrowingsX instant, creditlabelHosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullCurrentPrepaidExpensesX instant, debitlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordításokÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA gazdasági haszon realizálásának időszakát megelőző ráfordításokból a forgóeszközként elszámolt összeg.
ifrs-fullCurrentPrepaymentsX instant, debitlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordításokPélda: IAS 1.78 b
documentationA rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások összege. [Hivatkozás: Előre fizetett ráfordítások]
totalLabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások összesen
ifrs-fullCurrentPrepaymentsAbstractlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások [abstract]
ifrs-fullCurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeIncludingCurrentContractAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és rövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök)Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és rövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) összege. [Hivatkozás: Előre fizetett ráfordítások; Elhatárolt bevételek (köztük szerződéses eszközök)]
totalLabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és rövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) összesen
ifrs-fullCurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeIncludingCurrentContractAssetsAbstractlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és rövid lejáratú elhatárolt bevételek (köztük rövid lejáratú szerződéses eszközök) [abstract]
ifrs-fullCurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeOtherThanCurrentContractAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és rövid lejáratú szerződéses eszközöket nem tartalmazó rövid lejáratú elhatárolt bevételekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és a rövid lejáratú szerződéses eszközöket nem tartalmazó rövid lejáratú elhatárolt bevételek összege. [Hivatkozás: Előre fizetett ráfordítások; Szerződéses eszközöket nem tartalmazó elhatárolt bevételek]
totalLabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és rövid lejáratú szerződéses eszközöket nem tartalmazó rövid lejáratú elhatárolt bevételek összesen
ifrs-fullCurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeOtherThanCurrentContractAssetsAbstractlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és rövid lejáratú szerződéses eszközöket nem tartalmazó rövid lejáratú elhatárolt bevételek [abstract]
ifrs-fullCurrentPrepaymentsAndOtherCurrentAssetsX instant, debitlabelRövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és egyéb forgóeszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és az egyéb forgóeszközök összege. [Hivatkozás: Egyéb forgóeszközök; Rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások]
ifrs-fullCurrentProgrammingAssetsX instant, debitlabelProgramozási forgóeszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA programozási forgóeszközök összege. [Hivatkozás: Programozási eszközök]
ifrs-fullCurrentProvisionsX instant, creditlabelHatályos rendelkezésekKözzététel: IAS 1.54 l
documentationA munkavállalói juttatásokra képzett céltartalékot tartalmazó egyéb rövid lejáratú céltartalékok összege. [Hivatkozás: Céltartalékok]
totalLabelRövid lejáratú céltartalékok összesen
ifrs-fullCurrentProvisionsAbstractlabelRövid lejáratú céltartalékok [abstract]
ifrs-fullCurrentProvisionsForEmployeeBenefitsX instant, creditlabelRövid lejáratú céltartalékok munkavállalói juttatásokraKözzététel: IAS 1.78 d
documentationA munkavállalói juttatásokra képzett rövid lejáratú céltartalékok összege. [Hivatkozás: Céltartalékok munkavállalói juttatásokra]
ifrs-fullCurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSuppliesX instant, debitlabelRövid lejáratú alapanyagok és termelést szolgáló rövid lejáratú anyagi eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 2.37
documentationA rövid lejáratú alapanyagok és a termelést szolgáló rövid lejáratú anyagi eszközök értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Termelést szolgáló rövid lejáratú anyagi eszközök; Rövid lejáratú alapanyagok]
totalLabelRövid lejáratú alapanyagok és termelést szolgáló rövid lejáratú anyagi eszközök összesen
ifrs-fullCurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSuppliesAbstractlabelRövid lejáratú alapanyagok és termelést szolgáló rövid lejáratú anyagi eszközök [abstract]
ifrs-fullCurrentReceivablesDueFromAssociatesX instant, debitlabelTársult vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú követelésekÁltalános gyakorlat: IAS 1.78 b
documentationA társult vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú követelések összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]
ifrs-fullCurrentReceivablesDueFromJointVenturesX instant, debitlabelKözös vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú követelésekÁltalános gyakorlat: IAS 1.78 b
documentationA közös vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú követelések összege. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullCurrentReceivablesFromContractsWithCustomersX instant, debitlabelRövid lejáratú követelések vevői szerződésekbőlKözzététel: IFRS 15.105
documentationA vevői szerződésekből származó rövid lejáratú követelések összege. [Hivatkozás: Vevői szerződésekből származó követelések]
ifrs-fullCurrentReceivablesFromRentalOfPropertiesX instant, debitlabelIngatlanok bérbeadásából származó rövid lejáratú követelésekÁltalános gyakorlat: IAS 1.78 b
documentationAz ingatlanok bérbeadásából származó rövid lejáratú követelések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok bérbeadásából származó követelések]
ifrs-fullCurrentReceivablesFromSaleOfPropertiesX instant, debitlabelIngatlanok értékesítéséből származó rövid lejáratú követelésekÁltalános gyakorlat: IAS 1.78 b
documentationAz ingatlanok értékesítéséből származó rövid lejáratú követelések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok értékesítéséből származó követelések]
ifrs-fullCurrentReceivablesFromTaxesOtherThanIncomeTaxX instant, debitlabelRövid lejáratú adókövetelések, a nyereségadó kivételévelÁltalános gyakorlat: IAS 1.78 b
documentationA nyereségadón kívüli rövid lejáratú adókövetelések összege. [Hivatkozás: Adókövetelések, a nyereségadó kivételével]
ifrs-fullCurrentRecognisedAssetsDefinedBenefitPlanX instant, debitlabelRövid lejáratú nettó meghatározott juttatási eszközÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú nettó meghatározott juttatási eszköz összege. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási eszköz]
ifrs-fullCurrentRecognisedLiabilitiesDefinedBenefitPlanX instant, creditlabelRövid lejáratú nettó meghatározott juttatási kötelezettségÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú nettó meghatározott juttatási kötelezettség összege. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség]
ifrs-fullCurrentRefundsProvisionX instant, creditlabelVisszatérítésekre képzett, rövid lejáratú céltartalékPélda: IAS 37 -, Példa: 4 Visszatérítési politika, példa: IAS 37.87
documentationA visszatérítésekre képzett, rövid lejáratú céltartalék összege. [Hivatkozás: Visszatérítésekre képzett céltartalék]
ifrs-fullCurrentRestrictedCashAndCashEquivalentsX instant, debitlabelRövid lejáratú, korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú, korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullCurrentRetentionPayablesX instant, creditlabelVisszatartásból származó rövid lejáratú kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA visszatartásból származó rövid lejáratú kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Visszatartásból származó kötelezettségek]
ifrs-fullCurrentSecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentSecuredBankLoansReceivedX instant, creditlabelKapott, biztosítékkal fedezett, rövid lejáratú banki kölcsönök és a kapott, biztosítékkal fedezett, hosszú lejáratú banki kölcsönök rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA kapott, biztosítékkal fedezett, rövid lejáratú banki kölcsönök és a kapott, biztosítékkal fedezett, hosszú lejáratú banki kölcsönök rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Biztosítékkal fedezett kapott banki kölcsönök]
ifrs-fullCurrentServiceCostDefinedBenefitPlansX duration, debitlabelMeghatározott juttatási programokkal kapcsolatos tárgyidőszaki szolgálat költségeÁltalános gyakorlat: IAS 19.135 b
documentationA meghatározott juttatási programoknak a munkavállalók tárgyidőszaki szolgálatával kapcsolatos ráfordításai. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok munkaviszony megszűnése utáni juttatással kapcsolatos ráfordításai az eredményben] [Kontraszt: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése a tárgyidőszaki szolgálat költsége miatt]
ifrs-fullCurrentServiceCostNetDefinedBenefitLiabilityAssetX duration, creditlabelNettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) növekedése a tárgyidőszaki szolgálat költsége miattKözzététel: IAS 19.141 a
documentationA nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) értékében a munkavállaló által a tárgyidőszakban elvégzett munka miatt bekövetkezett növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]
ifrs-fullCurrentTaxAssetsX instant, debitlabelTényleges adókövetelésekKözzététel: IAS 1.54 n
documentationA tárgyidőszakra és a megelőző időszakokra vonatkozóan tényleges adóként megfizetett összeg többlete az ezen időszakokra esedékes összegekhez képest. A tényleges adó az adott időszakra vonatkozó adóköteles nyereséggel (negatív adóalappal) kapcsolatban fizetendő (realizálható) nyereségadó összege.
ifrs-fullCurrentTaxAssetsCurrentX instant, debitlabelTényleges adókövetelések, rövid lejáratúKözzététel: IAS 1.54 n
documentationA tényleges adókövetelések rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Tényleges adókövetelések]
ifrs-fullCurrentTaxAssetsNoncurrentX instant, debitlabelTényleges adókövetelések, hosszú lejáratúKözzététel: IAS 1.54 n
documentationA tényleges adókövetelések hosszú lejáratú összege. [Hivatkozás: Tényleges adókövetelések]
ifrs-fullCurrentTaxExpenseIncomeX duration, debitlabelTényleges adóráfordítás (-bevétel)Példa: IAS 12.80 a
documentationAz adott időszakra vonatkozó adóköteles nyereséggel (negatív adóalappal) kapcsolatban fizetendő (realizálható) nyereségadó összege.
ifrs-fullCurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriodsX duration, debitlabelTényleges adóráfordítás (-bevétel) és a korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosításokÁltalános gyakorlat: IAS 12.80
documentationA tényleges adóráfordítás (-bevétel) és a korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások összege. [Hivatkozás: Tényleges adóráfordítás (-bevétel); Korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások ]
totalLabelTényleges adóráfordítás (-bevétel) és a korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások összesen
ifrs-fullCurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriodsAbstractlabelTényleges adóráfordítás (-bevétel) és a korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások [abstract]
ifrs-fullCurrentTaxLiabilitiesX instant, creditlabelTényleges adókötelezettségekKözzététel: IAS 1.54 n
documentationA tárgyidőszakra és a megelőző időszakokra vonatkozó, meg nem fizetett tényleges adók. A tényleges adó az adott időszakra vonatkozó adóköteles nyereséggel (negatív adóalappal) kapcsolatban fizetendő (realizálható) nyereségadó összege.
ifrs-fullCurrentTaxLiabilitiesCurrentX instant, creditlabelTényleges adókötelezettségek, rövid lejáratúKözzététel: IAS 1.54 n
documentationA tényleges adókötelezettségek rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Tényleges adókötelezettségek]
ifrs-fullCurrentTaxLiabilitiesNoncurrentX instant, creditlabelTényleges adókötelezettségek, hosszú lejáratúKözzététel: IAS 1.54 n
documentationA tényleges adókötelezettségek hosszú lejáratú összege. [Hivatkozás: Tényleges adókötelezettségek]
ifrs-fullCurrentTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityX duration, debitlabelKözvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó tényleges adóKözzététel: IAS 12.81 a
documentationAzon tényleges adók összege, amelyek olyan konkrét tételekhez kapcsolódnak, amelyek elszámolása közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára történik, például: a) a felhalmozott eredmény nyitóegyenlegének módosítása egy számviteli politika változásának visszamenőleges alkalmazása vagy egy hiba kijavítása miatt; valamint b) egy összetett pénzügyi instrumentum tőkekomponensének elsődleges megjelenítésekor keletkező összeg. [Hivatkozás: Felhalmozott eredmény; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullCurrentTradeReceivablesX instant, debitlabelRövid lejáratú vevőkövetelésekPélda: IAS 1.68, Példa: IAS 1.78 b
documentationA rövid lejáratú vevőkövetelések összege. [Hivatkozás: Vevőkövetelések]
ifrs-fullCurrentUnsecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentUnsecuredBankLoansReceivedX instant, creditlabelKapott, biztosíték nélküli, rövid lejáratú banki kölcsönök és a kapott, biztosíték nélküli, hosszú lejáratú banki kölcsönök rövid lejáratú részeÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA kapott, biztosíték nélküli, rövid lejáratú banki kölcsönök és a kapott, biztosíték nélküli, hosszú lejáratú banki kölcsönök rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Biztosíték nélküli kapott banki kölcsönök]
ifrs-fullCurrentValueAddedTaxPayablesX instant, creditlabelRövid lejáratú fizetendő hozzáadottérték-adóÁltalános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA fizetendő hozzáadottérték-adó rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Fizetendő hozzáadottérték-adó]
ifrs-fullCurrentValueAddedTaxReceivablesX instant, debitlabelRövid lejáratú hozzáadottértékadó-követelésÁltalános gyakorlat: IAS 1.78 b
documentationA hozzáadottértékadó-követelés rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Hozzáadottértékadó-követelések]
ifrs-fullCurrentWarrantLiabilityX instant, creditlabelRövid lejáratú warrantkötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA rövid lejáratú warrantkötelezettségek összege. [Hivatkozás: Warrantkötelezettség]
ifrs-fullCustomerrelatedIntangibleAssetsMembermemberlabelVevőkkel kapcsolatos immateriális javak [member]Általános gyakorlat: IAS 38.119
documentationEz az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, amely a vevőkkel kapcsolatos eszközöket foglalja magában. Ilyen eszköz többek között a vevőlista, a teljesítési vagy termelési hátralék, a vevői szerződés és azt azzal összefüggő vevőkapcsolat, valamint a nem szerződéses vevőkapcsolat.
ifrs-fullCustomerrelatedIntangibleAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDateX instant, debitlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített, vevőkkel kapcsolatos immateriális javakÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban megszerzett, vevőkkel kapcsolatos immateriális javaknak az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Vevőkkel kapcsolatos immateriális javak [member]; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDateAsAtWhichEntityPlansToApplyNewIFRSInitiallyyyyy-mm-ddlabelIdőpont, amikortól a gazdálkodó egység az új IFRS-t tervezi alkalmazniPélda: IAS 8.31 d
documentationAz az időpont, amelytől a gazdálkodó egység egy már kiadott, de még nem hatályos új IFRS alkalmazását tervezi.
ifrs-fullDateByWhichApplicationOfNewIFRSIsRequiredyyyy-mm-ddlabelIdőpont, amikortól az új IFRS alkalmazása követelményPélda: IAS 8.31 c
documentationAz az időpont, amelytől a gazdálkodó egység köteles alkalmazni egy már kiadott, de még nem hatályos új IFRS-t.
ifrs-fullDatedSubordinatedLiabilitiesX instant, creditlabelLejárattal rendelkező hátrasorolt kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationA meghatározott lejárattal rendelkező hátrasorolt kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Hátrasorolt kötelezettségek]
ifrs-fullDateOfAcquisition2013yyyy-mm-ddlabelAz akvizíció időpontjaKözzététel: IFRS 3.B64 b
documentationAz az időpont, amikor egy üzleti kombinációban a felvásárló megszerzi az ellenőrzést a felvásárolt felett.
ifrs-fullDateOfAuthorisationForIssueOfFinancialStatements2013yyyy-mm-ddlabelPénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyásának időpontjaKözzététel: IAS 10.17
documentationA pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyásának időpontja.
ifrs-fullDateOfEndOfReportingPeriod2013yyyy-mm-ddlabelBeszámolási időszak végeKözzététel: IAS 1.51 c
documentationA beszámolási időszak záró időpontja.
ifrs-fullDateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfAssociateyyyy-mm-ddlabelTársult vállalkozás pénzügyi kimutatásaira vonatkozó beszámolási időszak végeKözzététel: IFRS 12.22 b (i)
documentationA társult vállalkozás pénzügyi kimutatásaira vonatkozó beszámolási időszak záró időpontja.
ifrs-fullDateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfJointVenture2013yyyy-mm-ddlabelKözös vállalkozás pénzügyi kimutatásaira vonatkozó beszámolási időszak végeKözzététel: IFRS 12.22 b (i)
documentationA közös vállalkozás pénzügyi kimutatásaira vonatkozó beszámolási időszak záró időpontja.
ifrs-fullDateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfSubsidiaryyyyy-mm-ddlabelLeányvállalat pénzügyi kimutatásaira vonatkozó beszámolási időszak végeKözzététel: IFRS 12.11 a
documentationA leányvállalat pénzügyi kimutatásaira vonatkozó beszámolási időszak záró időpontja.
ifrs-fullDateOfGrantOfSharebasedPaymentArrangementtextlabelRészvényalapú kifizetési megállapodás nyújtásának időpontjaPélda: IFRS 2.45 a, Példa: IFRS 2.IG23
documentationAz a nap, amelyen a részvényalapú kifizetési megállapodásokat nyújtják. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]
ifrs-fullDateOfReclassificationOfFinancialAssetsDueToChangeInBusinessModelyyyy-mm-ddlabelPénzügyi eszközök üzleti modell változása miatti átsorolásának időpontjaKözzététel: IFRS 7.12B a
documentationAz a nap, amelyen a gazdálkodó egység által a pénzügyi eszközök kezelésére alkalmazott üzleti modell változása miatt átsorolják a pénzügyi eszközöket. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDateOnWhichChangeInActivitiesOccurredThatPermittedInsurerToReassessWhetherItsActivitiesArePredominantlyConnectedWithInsuranceyyyy-mm-ddlabelA tevékenységekben bekövetkezett azon változás időpontja, amely lehetővé tette a biztosító számára annak újraértékelését, hogy tevékenységei túlnyomóan biztosítással kapcsolatosak-eKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39C c (ii)
documentationA tevékenységekben bekövetkezett azon változás időpontja, amely lehetővé tette a biztosító számára annak újraértékelését, hogy tevékenységei túlnyomóan biztosítással kapcsolatosak-e
ifrs-fullDateOnWhichChangeInActivitiesOccurredThatResultedInInsurerNoLongerQualifyingToApplyTemporaryExemptionFromIFRS9yyyy-mm-ddlabelA tevékenységekben bekövetkezett azon változás időpontja, amelynek eredményeképp a biztosító már nem felel meg az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés feltételeinekKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39D b
documentationA tevékenységekben bekövetkezett azon változás időpontja, amelynek eredményeképp a biztosító már nem felel meg az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés feltételeinek.
ifrs-fullDebtInstrumentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssetsX instant, debitlabelAdósságinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összegePélda: IAS 19.142 c
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a hitelviszonyt (vagyis nem tulajdonviszonyt) megtestesítő instrumentumok összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDebtInstrumentsHeldX instant, debitlabelTartott adósságinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA gazdálkodó egység által tartott, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok összege.
totalLabelTartott adósságinstrumentumok összesen
ifrs-fullDebtInstrumentsHeldAbstractlabelTartott adósságinstrumentumok [abstract]
ifrs-fullDebtInstrumentsIssuedThatAreIncludedInInsurersRegulatoryCapitalX instant, creditlabelA biztosító szavatoló tőkéjének részét képező kibocsátott adósságinstrumentumokPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.20E c
documentationA biztosító szavatoló tőkéjének részét képező kibocsátott adósságinstrumentumok összege.
ifrs-fullDebtInstrumentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssetsX.XX instantlabelAdósságinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés százalékos arányaÁltalános gyakorlat: IAS 19.142 c
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a hitelviszonyt (vagyis nem tulajdonviszonyt) megtestesítő instrumentumok százalékos aránya. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]] [Kontraszt: Adósságinstrumentumok, a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege]
ifrs-fullDebtSecuritiesX instant, creditlabelKibocsátott adósságinstrumentumokÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA gazdálkodó egység által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok összege.
ifrs-fullDebtSecuritiesMembermemberlabelHitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [member]Példa: IFRS 13.94, Példa: IFRS 13.IE60
documentationEz az elem a gazdálkodó egység által tartott, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokat jelöli.
ifrs-fullDecreaseDueToHarvestBiologicalAssets(X) duration, creditlabelBetakarítás miatti csökkenés – biológiai eszközökKözzététel: IAS 41.50 d
documentationA biológiai eszközök csökkenése a termékek eszközöktől való leválasztása, vagy az eszközök életfolyamatainak megszüntetése miatt. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
negatedLabelBetakarítás miatti csökkenés – biológiai eszközök
ifrs-fullDecreaseIncreaseThroughTaxOnSharebasedPaymentTransactionsX duration, debitlabelRészvényalapú kifizetési ügyletek adójából származó csökkenés (növekedés) – saját tőkeÁltalános gyakorlat: IAS 1.106 d
documentationA saját tőke olyan ügylet adójából származó csökkenése (növekedése), amelynek során a gazdálkodó egység: a) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében javakat vagy szolgáltatásokat kap ezen javak vagy szolgáltatások nyújtójától (beleértve a munkavállalókat is); b) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében köteles kiegyenlíteni a javak vagy szolgáltatások nyújtójával kötött ügyletet, ugyanakkor a javakat vagy szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység kapja meg. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsAssetsX duration, creditlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAz eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsEntitysOwnEquityInstrumentsX duration, debitlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsLiabilitiesX duration, debitlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA kötelezettségek valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxAssetsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás után – eszközökÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAz eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxEntitysOwnEquityInstrumentsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás után – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxLiabilitiesX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás után – kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA kötelezettségek valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxAssetsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás előtt – eszközökÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAz eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxEntitysOwnEquityInstrumentsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás előtt – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxLiabilitiesX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített, adózás előtt – kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA kötelezettségek valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxAssetsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, eredményben megjelenített, adózás után, eszközökÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAz eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás után megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxEntitysOwnEquityInstrumentsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, eredményben megjelenített, adózás után – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás után megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxLiabilitiesX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, eredményben megjelenített, adózás után – kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA kötelezettségek valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás után megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxAssetsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, eredményben megjelenített, adózás előtt – eszközökÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAz eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxEntitysOwnEquityInstrumentsX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, eredményben megjelenített, adózás előtt – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxLiabilitiesX durationlabelA valós értéken történő értékelés csökkenése több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása miatt, eredményben megjelenített, adózás előtt – kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IFRS 13.93 h (ii)
documentationA kötelezettségek valós értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDecreaseThroughBalancesRecoveredInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountDebitBalances(X) duration, creditlabelTárgyidőszakban megtérült egyenlegek miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiPélda: IFRS 14.33 a (ii)
documentationA hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek a tárgyidőszakban megtérült egyenlegekből származó csökkenése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]
negatedLabelTárgyidőszakban megtérült egyenlegek miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei
ifrs-fullDecreaseThroughBalancesReversedInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountCreditBalances(X) duration, debitlabelTárgyidőszakban visszaforgatott egyenlegek miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák követel egyenlegeiPélda: IFRS 14.33 a (ii)
documentationA hatósági halasztott számlák követel egyenlegeinek a tárgyidőszakban visszaforgatott egyenlegekből származó csökkenése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]
negatedLabelTárgyidőszakban visszaforgatott egyenlegek miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák követel egyenlegei
ifrs-fullDecreaseThroughBenefitsPaidReimbursementRightsAtFairValue(X) duration, creditlabelMeghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok csökkenése fizetett juttatások miattKözzététel: IAS 19.141 g
documentationA meghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok csökkenése a fizetett juttatások miatt [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok, valós értéken]
negatedLabelMeghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok növekedése fizetett juttatások miatt
ifrs-fullDecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleBiologicalAssets(X) duration, creditlabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – biológiai eszközökKözzététel: IAS 41.50 c
documentationA biológiai eszközök csökkenése értékesítésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Biológiai eszközök]
negatedLabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – biológiai eszközök
ifrs-fullDecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleGoodwill(X) duration, creditlabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – goodwillKözzététel: IFRS 3.B67 d (iv)
documentationA goodwill értékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Goodwill; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
negatedLabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – goodwill
ifrs-fullDecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsAndGoodwill(X) duration, creditlabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – immateriális javak és goodwillÁltalános gyakorlat: IAS 38.118 e (ii)
documentationAz immateriális javak és a goodwill csökkenése értékesítésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Immateriális javak és goodwill]
negatedLabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – immateriális javak és goodwill
ifrs-fullDecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsOtherThanGoodwill(X) duration, creditlabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – immateriális javak a goodwill kivételévelKözzététel: IAS 38.118 e (ii)
documentationA goodwilltől eltérő immateriális javak csökkenése értékesítésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]
negatedLabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – immateriális javak a goodwill kivételével
ifrs-fullDecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleInvestmentProperty(X) duration, creditlabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – befektetési célú ingatlanKözzététel: IAS 40.76 c, Közzététel: IAS 40.79 d (iii)
documentationA befektetési célú ingatlan csökkenése értékesítésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések; Befektetési célú ingatlan; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
negatedLabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – befektetési célú ingatlan
ifrs-fullDecreaseThroughClassifiedAsHeldForSalePropertyPlantAndEquipment(X) duration, creditlabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – ingatlanok, gépek és berendezésekKözzététel: IAS 16.73 e (ii)
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések csökkenése értékesítésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
negatedLabelÉrtékesítésre tartottá minősítés miatti csökkenés – ingatlanok, gépek és berendezések
ifrs-fullDecreaseThroughDerecognitionExposureToCreditRiskOnLoanCommitmentsAndFinancialGuaranteeContracts(X) duration, debitlabelKivezetés miatti csökkenés – hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garanciaszerződésekből eredő hitelkockázati kitettségPélda: IFRS 7.35H, Példa: IFRS 7.35I c, Példa: IFRS 7.IG20B
documentationA hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garanciaszerződésekből eredő hitelkockázati kitettség kivezetés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garanciaszerződésekből eredő hitelkockázati kitettség]
negatedLabelKivezetés miatti csökkenés – hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garanciaszerződésekből eredő hitelkockázati kitettség
ifrs-fullDecreaseThroughDerecognitionFinancialAssets(X) duration, creditlabelKivezetés miatti csökkenés – pénzügyi eszközökPélda: IFRS 7.35H, Példa: IFRS 7.35I c, Példa: IFRS 7.IG20B
documentationA pénzügyi eszközök kivezetés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
negatedLabelKivezetés miatti csökkenés – pénzügyi eszközök
ifrs-fullDecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountCreditBalances(X) duration, debitlabelElidegenítés miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák követel egyenlegeiPélda: IFRS 14.33 a (iii)
documentationA hatósági halasztott számlák követel egyenlegeinek elidegenítés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]
negatedLabelElidegenítés miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák követel egyenlegei
ifrs-fullDecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances(X) duration, creditlabelElidegenítés miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiPélda: IFRS 14.33 a (iii)
documentationA hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek elidegenítés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]
negatedLabelElidegenítés miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei
ifrs-fullDecreaseThroughImpairmentContractAssetsX duration, creditlabelÉrtékvesztés miatti csökkenés – szerződéses eszközökPélda: IFRS 15.118 c
documentationA szerződéses eszközök értékvesztés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök; Értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullDecreaseThroughImpairmentLossesAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows(X) duration, creditlabelÉrtékvesztés miatti veszteséggel összefüggő csökkenés – biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközökKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.105B
documentationA biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközöknek az időszakban megjelenített értékvesztés miatti veszteségekből eredő csökkenése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]; A biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközök]
negatedLabelÉrtékvesztés miatti veszteséggel összefüggő csökkenés – biztosítási akvizíciós cash flow-k tekintetében megjelenített eszközök
ifrs-fullDecreaseThroughImpairmentsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances(X) duration, creditlabelÉrtékvesztés miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeiPélda: IFRS 14.33 a (iii)
documentationA hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek értékvesztés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]
negatedLabelÉrtékvesztés miatti csökkenés – hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei
ifrs-fullDecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsAndGoodwill(X) duration, creditlabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – immateriális javak és goodwillÁltalános gyakorlat: IAS 38.118 e
documentationAz immateriális javak és a goodwill csökkenése egy leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatkozás: Immateriális javak és goodwill]
negatedLabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – immateriális javak és goodwill
ifrs-fullDecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsOtherThanGoodwill(X) duration, creditlabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – immateriális javak a goodwill kivételévelÁltalános gyakorlat: IAS 38.118 e
documentationA goodwilltől eltérő immateriális javak csökkenése egy leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
negatedLabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – immateriális javak a goodwill kivételével
ifrs-fullDecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryOtherProvisions(X) duration, debitlabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – egyéb céltartalékokÁltalános gyakorlat: IAS 37.84
documentationAz egyéb céltartalékok csökkenése egy leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]
negatedLabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – egyéb céltartalékok
ifrs-fullDecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryPropertyPlantAndEquipment(X) duration, creditlabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – ingatlanok, gépek és berendezésekÁltalános gyakorlat: IAS 16.73 e
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések csökkenése egy leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
negatedLabelLeányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatti csökkenés – ingatlanok, gépek és berendezések
ifrs-fullDecreaseThroughPerformanceObligationBeingSatisfiedContractLiabilitiesX duration, debitlabelTeljesítési kötelem kielégítése miatti csökkenés – szerződéses kötelezettségekPélda: IFRS 15.118 e
documentationA szerződéses kötelezettségek csökkenése teljesítési kötelem kielégítése miatt. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek; Teljesítési kötelmek [member]]
ifrs-fullDecreaseThroughRightToConsiderationBecomingUnconditionalContractAssetsX duration, creditlabelEllenértékre vonatkozó jog feltétel nélkülivé válása miatti csökkenés – szerződéses eszközökPélda: IFRS 15.118 d
documentationA szerződéses eszközök csökkenése ellenértékre vonatkozó jog feltétel nélkülivé válása miatt. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök]
ifrs-fullDecreaseThroughTransferToLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOtherProvisions(X) duration, debitlabelÉrtékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségekhez történő átsorolás miatti csökkenés – egyéb céltartalékokÁltalános gyakorlat: IAS 37.84
documentationAz egyéb céltartalékok csökkenése értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségekhez történő átsorolás miatt. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
negatedLabelÉrtékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségekhez történő átsorolás miatti csökkenés – egyéb céltartalékok
ifrs-fullDecreaseThroughWriteoffFinancialAssets(X) duration, creditlabelLeírás miatti csökkenés – pénzügyi eszközökPélda: IFRS 7.35H, Példa: IFRS 7.35I c, Példa: IFRS 7.IG20B
documentationA pénzügyi eszközök leírás miatti csökkenése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
negatedLabelLeírás miatti csökkenés – pénzügyi eszközök
ifrs-fullDeductibleTemporaryDifferencesForWhichNoDeferredTaxAssetIsRecognisedX instantlabelLevonható átmeneti különbözetek, amelyekre nem mutattak ki halasztott adóköveteléstKözzététel: IAS 12.81 e
documentationAzon levonható átmeneti különbözetek összege, amelyekre nem mutattak ki halasztott adókövetelést a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullDeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsFairValueX instant, debitlabelOlyan befektetések összesített vélelmezett bekerülési értéke, amelyeknél a vélelmezett bekerülési érték a valós értékKözzététel: IFRS 1.31 b
documentationA leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult vállalkozásokban lévő azon befektetések összesített vélelmezett bekerülési értéke, amelyeknél vélelmezett bekerülési értékként a valós érték szerepel a gazdálkodó egység első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]; Leányvállalatok [member]; Egyedi pénzügyi kimutatásokban szereplő, leányvállalatokban, valamint közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; IFRS-ek [member]]
ifrs-fullDeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsPreviousGAAPCarryingAmountX instant, debitlabelOlyan befektetések összesített vélelmezett bekerülési értéke, amelyeknél a vélelmezett bekerülési érték a korábbi számviteli szabályozás szerinti könyv szerinti értékKözzététel: IFRS 1.31 a
documentationA leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult vállalkozásokban lévő azon befektetések összesített vélelmezett bekerülési értéke, amelyeknél vélelmezett bekerülési értékként a korábbi számviteli szabályozás szerinti könyv szerinti érték szerepel a gazdálkodó egység első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Könyv szerinti érték [member]; Közös vállalkozások [member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]; Leányvállalatok [member]; Egyedi pénzügyi kimutatásokban szereplő, leányvállalatokban, valamint közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; IFRS-ek [member]]
ifrs-fullDefaultFinancialStatementsDateMembermember [default]labelA pénzügyi kimutatások alapértelmezett dátuma [member]Közzététel: IAS 8.28 f (i), Közzététel: IAS 8.29 c (i), Közzététel: IAS 8.49 b (i)
documentationEgyéb elemek hiányában ez az elem a „Létrehozás időpontja” tengely alapértékét jelöli.
ifrs-fullDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsX instant, debitlabelBiztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 b, Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.37 e, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG23 a, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.IG39 a
documentationA biztosítónál az új biztosítási szerződés értékesítése, kockázatvállalása és hatálybaléptetése kapcsán felmerült azon költségek összege, amelyek ráfordításként való elszámolását elhalasztotta. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
periodStartLabelBiztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek az időszak kezdetén
periodEndLabelBiztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek az időszak végén
ifrs-fullDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesX instant, creditlabelHalasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)Általános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA befolyt (vagy esedékes), de még meg nem szolgált bevételt megtestesítő kötelezettségek (köztük szerződéses kötelezettségek) összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek]
totalLabelHalasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) összesen
ifrs-fullDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstractlabelHalasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) [abstract]
ifrs-fullDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate(X) instant, creditlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek)Általános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban vállalt halasztott bevételeknek (köztük szerződéses kötelezettségeknek) az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek); Üzleti kombinációk [member]]
negatedTotalLabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) összesen
ifrs-fullDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDateAbstractlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített halasztott bevételek (köztük szerződéses kötelezettségek) [abstract]
ifrs-fullDeferredIncomeOtherThanContractLiabilitiesX instant, creditlabelSzerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55, Általános gyakorlat: IAS 1.78
documentationA befolyt (vagy esedékes), de még meg nem szolgált bevételt megtestesítő, szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek]
ifrs-fullDeferredIncomeOtherThanContractLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate(X) instant, creditlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített, szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételekÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban vállalt, szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételeknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek; Üzleti kombinációk [member]]
negatedLabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített, szerződéses kötelezettségeket nem tartalmazó halasztott bevételek
ifrs-fullDeferredTaxAssetAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalancesX instant, debitlabelHatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott adókövetelésKözzététel: IFRS 14.24, Közzététel: IFRS 14.B11 b
documentationA hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott adókövetelés összege. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]
ifrs-fullDeferredTaxAssetsX instant, debitlabelHalasztott adókövetelésekKözzététel: IAS 12.81 g (i), Közzététel: IAS 1.54 o, Közzététel: IAS 1.56
documentationA nyereségadónak a következő időszakokban visszatérülő összegei a következőkből eredően: a) a levonható átmeneti különbözetek; b) a fel nem használt negatív adóalapok továbbvitele; és c) a fel nem használt adójóváírások továbbvitele. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]; Fel nem használt adójóváírások [member]; Fel nem használt negatív adóalapok [member]]
negatedLabelHalasztott adókövetelések
ifrs-fullDeferredTaxAssetsAndLiabilitiesAbstractlabelHalasztott adókövetelések és -kötelezettségek [abstract]
ifrs-fullDeferredTaxAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDateX instant, debitlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített halasztott adókövetelésekÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban megszerzett halasztott adóköveteléseknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDeferredTaxAssetWhenUtilisationIsDependentOnFutureTaxableProfitsInExcessOfProfitsFromReversalOfTaxableTemporaryDifferencesAndEntityHasSufferedLossInJurisdictionToWhichDeferredTaxAssetRelatesX instant, debitlabelHalasztott adókövetelés, amikor a felhasználás az adóköteles átmeneti különbözetek visszafordulásából származó nyereségeken felüli jövőbeli adóköteles nyereségektől függ és a gazdálkodó egység veszteséges volt abban az adójogrendszerben, amelyre a halasztott adókövetelés vonatkozikKözzététel: IAS 12.82
documentationA halasztott adókövetelés összege az alábbi esetekben: a) a halasztott adókövetelés felhasználása a meglévő adóköteles átmeneti különbözetek visszafordulásából származó nyereségeken felüli, jövőbeli adóköteles nyereségektől függ; és b) a gazdálkodó egység vagy a tárgyidőszakban, vagy az ezt megelőző időszakban veszteséges volt abban az adójogrendszerben, amelyre a halasztott adókövetelés vonatkozik. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]]
ifrs-fullDeferredTaxExpenseArisingFromWritedownOrReversalOfWritedownOfDeferredTaxAssetX duration, debitlabelHalasztott adókövetelés leírásából vagy leírásának visszaírásából származó halasztott adóráfordításPélda: IAS 12.80 g
documentationOlyan halasztott adóráfordítás összege, amely egy halasztott adókövetelés leírásából, vagy megelőző leírásának visszaírásából származik. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések]
ifrs-fullDeferredTaxExpenseIncomeX duration, debitlabelHalasztott adóráfordítás (-bevétel)Közzététel: IAS 12.81 g (ii)
documentationAnnak az adóráfordításnak (-bevételnek) az összege, amely a halasztott adókötelezettségek és a halasztott adókövetelések változásaihoz kapcsolódik. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Halasztott adókötelezettségek]
ifrs-fullDeferredTaxExpenseIncomeAbstractlabelHalasztott adóráfordítás (-bevétel) [abstract]
ifrs-fullDeferredTaxExpenseIncomeRecognisedInProfitOrLossX durationlabelEredményben megjelenített halasztott adóráfordítás (-bevétel)Közzététel: IAS 12.81 g (ii)
documentationAnnak az eredményben megjelenített adóráfordításnak (-bevételnek) az összege, amely a halasztott adókötelezettségek és a halasztott adókövetelések változásaihoz kapcsolódik. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Halasztott adóráfordítás (-bevétel); Halasztott adókötelezettségek]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.
ifrs-fullDeferredTaxExpenseIncomeRelatingToOriginationAndReversalOfTemporaryDifferencesX duration, debitlabelÁtmeneti különbözetek keletkezéséhez vagy visszafordulásához kapcsolódó halasztott adóráfordítás (-bevétel)Példa: IAS 12.80 c
documentationAnnak a halasztott adóráfordításnak (-bevételnek) az összege, amely az átmeneti különbözetek keletkezéséhez vagy visszafordulásához kapcsolódik. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]; Halasztott adóráfordítás (-bevétel)]
ifrs-fullDeferredTaxExpenseIncomeRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxesX duration, debitlabelAz adókulcsok változásaihoz vagy új adónemek kivetéséhez kapcsolódó halasztott adóráfordítás (-bevétel)Példa: IAS 12.80 d
documentationAnnak a halasztott adóráfordításnak (-bevételnek) az összege, amely az adókulcsok változásaihoz, valamint új adónemek kivetéséhez kapcsolódik. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel)]
ifrs-fullDeferredTaxLiabilitiesX instant, creditlabelHalasztott adókötelezettségKözzététel: IAS 12.81 g (i), Közzététel: IAS 1.54 o, Közzététel: IAS 1.56
documentationA nyereségadónak a következő időszakokban az adóköteles átmeneti különbözetekből eredően fizetendő összegei. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]]
ifrs-fullDeferredTaxLiabilitiesOnLiabilitiesArisingFromContractsWithinScopeOfIFRS4AndNonderivativeInvestmentContractsX instant, creditlabelAz IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződésekből és nem származékos befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek miatti halasztott adókötelezettségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.20E c
documentationAz IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződésekből és nem származékos befektetési szerződésekből eredő kötelezettségek miatti halasztott adókötelezettségek összege. [Hivatkozás: Halasztott adókötelezettségek]
ifrs-fullDeferredTaxLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate(X) instant, creditlabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített halasztott adókötelezettségekÁltalános gyakorlat: IFRS 3.B64 i
documentationAz üzleti kombinációban vállalt halasztott adókötelezettségnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Halasztott adókötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]
negatedLabelAkvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített halasztott adókötelezettségek
ifrs-fullDeferredTaxLiabilityAssetX instant, creditlabelHalasztott adókötelezettség (-követelés)Közzététel: IAS 12.81 g (i)
documentationA halasztott adókövetelések vagy -követelések összege. [Hivatkozás: Halasztott adókötelezettségek; Halasztott adókövetelések]
netLabelNettó halasztott adókötelezettség (-követelés)
periodStartLabelHalasztott adókötelezettség (-követelés) az időszak kezdetén
periodEndLabelHalasztott adókötelezettség (-követelés) az időszak végén
ifrs-fullDeferredTaxLiabilityAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalancesX instant, creditlabelHatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott adókötelezettségKözzététel: IFRS 14.24, Közzététel: IFRS 14.B11 b
documentationA hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott adókötelezettség összege. [Hivatkozás: Halasztott adókötelezettségek; Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]
ifrs-fullDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityX durationlabelKözvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó halasztott adóKözzététel: IAS 12.81 a
documentationA közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó halasztott adó összege. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel)]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez pozitív vagy negatív XBRL-értéket lehet megadni. A helyes előjel meghatározásához a szabványos elemcímkét kell figyelembe venni. A zárójelben levő kifejezések esetében negatív értéket kell használni.
ifrs-fullDefinedBenefitObligationAtPresentValue(X) instant, creditlabelMeghatározott juttatási kötelem, jelenértékenÁltalános gyakorlat: IAS 19.57 a
documentationA munkavállalók tárgyidőszaki és megelőző időszaki szolgálatából származó kötelem teljesítéséhez szükséges várható jövőbeli kifizetéseknek – a program eszközeinek levonása nélküli – jelenértéke. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken]
negatedLabelMeghatározott juttatási kötelem, jelenértéken
ifrs-fullDefinedBenefitPlansAxisaxislabelMeghatározott juttatási programok [axis]Közzététel: IAS 19.138
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullDefinedBenefitPlansMembermember [default]labelMeghatározott juttatási programok [member]Közzététel: IAS 19.138
documentationEz az elem a munkaviszony megszűnése utáni juttatási programokat jelöli a meghatározott hozzájárulási programok kivételével. A meghatározott hozzájárulási programok olyan, a munkaviszony megszűnése utáni juttatási programok, amelyeknél a gazdálkodó egység egy elkülönült szervezetbe (alapba) előre meghatározott hozzájárulást fizet, és nem lesz további hozzájárulások fizetésére vonatkozó jogi vagy vélelmezett kötelme arra az esetre, ha az alap nem rendelkezik elegendő eszközzel a munkavállalók tárgyidőszaki vagy megelőző időszaki szolgálatával kapcsolatos összes munkavállalói juttatás kifizetésére. Egyéb elemek hiányában a „Meghatározott juttatási programok” tengely alapértékét is jelöli.
ifrs-fullDefinedBenefitPlansOtherThanMultiemployerPlansStatePlansAndPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlMembermemberlabelMeghatározott juttatási programok, amelyek nem többmunkáltatós programok, nem állami programok és nem is olyan programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatot [member]Közzététel: IAS 19.138
documentationEz az elem azokat a meghatározott juttatási programokat jelöli, amelyek nem többmunkáltatós programok, nem állami programok és nem is olyan programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatot. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDefinedBenefitPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlMembermemberlabelMeghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatot [member]Közzététel: IAS 19.149
documentationEz az elem azokat a meghatározott juttatási programokat jelöli, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek, például egy anyavállalat és leányvállalatai között osztják meg a kockázatot. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]; Leányvállalatok [member]; Anyavállalat [member]]
ifrs-fullDepartureFromRequirementOfIFRSAxisaxislabelIFRS előírásától való eltérés [axis]Közzététel: IAS 1.20 d
documentationEgy táblázat tengelye a táblázatban található elemek és a táblázatot kitöltő tételsorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
ifrs-fullDepositsFromBanksX instant, creditlabelBankoktól származó betétállományÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA gazdálkodó egység által tartott banki betétállományhoz kapcsolódó kötelezettségek összege.
ifrs-fullDepositsFromCustomersX instant, creditlabelÜgyfelektől származó betétállományÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA gazdálkodó egység által tartott ügyfélbetét-állományhoz kapcsolódó kötelezettségek összege.
totalLabelÜgyfelektől származó betétállomány összesen
ifrs-fullDepositsFromCustomersAbstractlabelÜgyfelektől származó betétállomány [abstract]
ifrs-fullDepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossX duration, debitlabelEredményben megjelenített értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása)Általános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) eredményben megjelenített összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]
totalLabelEredményben megjelenített értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) összesen
ifrs-fullDepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossAbstractlabelEredményben megjelenített értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) [abstract]
ifrs-fullDepreciationAndAmortisationExpenseX duration, debitlabelÉrtékcsökkenési és amortizációs leírásPélda: IAS 1.102, Közzététel: IAS 1.104, Közzététel: IAS 1.99, Közzététel: IFRS 12.B13 d, Közzététel: IFRS 8.23 e, Közzététel: IFRS 8.28 e
documentationAz értékcsökkenési és amortizációs leírás összege. Az értékcsökkenés és amortizáció az eszközök értékcsökkenthető összegének szisztematikus elosztása az eszközök hasznos élettartamára.
totalLabelÉrtékcsökkenési és amortizációs leírás összesen
negatedLabelÉrtékcsökkenési és amortizációs leírás
ifrs-fullDepreciationAndAmortisationExpenseAbstractlabelÉrtékcsökkenési és amortizációs leírás [abstract]
ifrs-fullDepreciationBiologicalAssets(X) durationlabelÉrtékcsökkenés – biológiai eszközökKözzététel: IAS 41.55 c
documentationA biológiai eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Biológiai eszközök]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
negatedLabelÉrtékcsökkenés – biológiai eszközök
ifrs-fullDepreciationExpenseX duration, debitlabelÉrtékcsökkenési leírásÁltalános gyakorlat: IAS 1.112 c
documentationAz értékcsökkenési leírás összege. Az értékcsökkenés a tárgyi eszközök értékcsökkenthető összegének szisztematikus elosztása az eszközök hasznos élettartamára.
ifrs-fullDepreciationInvestmentProperty(X) durationlabelÉrtékcsökkenés – befektetési célú ingatlanKözzététel: IAS 40.76, Közzététel: IAS 40.79 d (iv)
documentationA befektetési célú ingatlanra elszámolt értékcsökkenés összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Befektetési célú ingatlan]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
negatedLabelÉrtékcsökkenés – befektetési célú ingatlan
ifrs-fullDepreciationMethodBiologicalAssetsAtCosttextlabelÉrtékcsökkentés módszere – biológiai eszközök, bekerülési értékenKözzététel: IAS 41.54 d
documentationA halmozott értékcsökkenéssel és a halmozott értékvesztés miatti veszteségekkel csökkentett bekerülési értéken értékelt biológiai eszközök esetében alkalmazott értékcsökkentési módszer. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullDepreciationMethodInvestmentPropertyCostModeltextlabelÉrtékcsökkentés módszere – befektetési célú ingatlan, bekerülésiérték-modellKözzététel: IAS 40.79 a
documentationA bekerülésiérték-modellel értékelt befektetési célú ingatlan esetében alkalmazott értékcsökkentési módszer. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullDepreciationMethodPropertyPlantAndEquipmenttextlabelÉrtékcsökkentés módszere – ingatlanok, gépek és berendezésekKözzététel: IAS 16.73 b
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések esetében alkalmazott értékcsökkentési módszer. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullDepreciationPropertyPlantAndEquipment(X) durationlabelÉrtékcsökkenés – ingatlanok, gépek és berendezésekKözzététel: IAS 16.73 e (vii), Közzététel: IAS 16.75 a
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenésének összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Ingatlanok, gépek és berendezések]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
negatedLabelÉrtékcsökkenés – ingatlanok, gépek és berendezések
ifrs-fullDepreciationRateBiologicalAssetsAtCostX.XX durationlabelÉrtékcsökkenési ráta – biológiai eszközök, bekerülési értékenKözzététel: IAS 41.54 e
documentationA biológiai eszközök esetében alkalmazott értékcsökkenési ráta. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullDepreciationRateInvestmentPropertyCostModelX.XX durationlabelÉrtékcsökkenési ráta – befektetési célú ingatlan, bekerülésiérték-modellKözzététel: IAS 40.79 b
documentationA befektetési célú ingatlan esetében alkalmazott értékcsökkenési ráta. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullDepreciationRatePropertyPlantAndEquipmentX.XX durationlabelÉrtékcsökkenési ráta – ingatlanok, gépek és berendezésekKözzététel: IAS 16.73 c
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések esetében alkalmazott értékcsökkenési ráta. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullDepreciationRightofuseAssetsX durationlabelÉrtékcsökkenés – használatijog-eszközökKözzététel: IFRS 16.53 a
documentationA használatijog-eszköz értékcsökkenésének összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Használatijog-eszközök]
commentaryGuidanceEhhez az elemhez általában pozitív XBRL-értéket kell megadni. A hivatkozott elemmel való használat esetén előfordulhat, hogy negatív XBRL-értéket kell beírni. [Hivatkozás: Halmozott értékcsökkenés és amortizáció [member]; Halmozott értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés [member]; Halmozott értékvesztés [member]; Korábbi számviteli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékek összesített helyesbítése [member]; Eszközértékhatár hatása [member]; IFRS-ekre való áttérés hatása [member]; Szegmensek közötti összegek kiszűrése [member]; Pénztermelő egység pénzeszköz-beáramlásainak (kiáramlásainak) pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Pénztermelő egység eredményének pénzügyi előrejelzése, értékelési input [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politikában bekövetkezett változások és a korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika IFRS-ek szerint megkövetelt változásai miatti növekedés (csökkenés) [member]; Korábbi időszaki hibák javításai miatti növekedés (csökkenés) [member]; IFRS előírásától való eltérés miatti növekedés (csökkenés) [member]; Számviteli politika önkéntes változtatása miatti növekedés (csökkenés) [member]; Lényeges egyeztető tételek [member]; Program eszközei [member]; Meghatározott juttatási kötelem jelenértéke [member]; Újra megjelölt összeg [member]; Biztosítási szerződésekből származó összegből a viszontbiztosítóra jutó rész [member]; Kockázatdiverzifikáció hatása [member]; Saját részvények [member]]
ifrs-fullDerivativeFinancialAssetsX instant, debitlabelSzármazékos pénzügyi eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA származékos instrumentumként besorolt pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Származékos termékek [member]]
ifrs-fullDerivativeFinancialAssetsHeldForHedgingX instant, debitlabelFedezeti céllal tartott származékos pénzügyi eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA fedezeti céllal tartott származékos pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDerivativeFinancialAssetsHeldForTradingX instant, debitlabelKereskedési céllal tartott származékos pénzügyi eszközökÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA kereskedési céllal tartott származékos pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDerivativeFinancialLiabilitiesX instant, creditlabelSzármazékos pénzügyi kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA származékos instrumentumként besorolt pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Származékos termékek [member]]
ifrs-fullDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedgingX instant, creditlabelFedezeti céllal tartott származékos pénzügyi kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA fedezeti céllal tartott származékos pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTradingX instant, creditlabelKereskedési céllal tartott származékos pénzügyi kötelezettségekÁltalános gyakorlat: IAS 1.55
documentationA kereskedési céllal tartott származékos pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának]
ifrs-fullDerivativeFinancialLiabilitiesUndiscountedCashFlowsX instant, creditlabelSzármazékos pénzügyi kötelezettségek – diszkontálatlan cash flow-kKözzététel: IFRS 7.39 b
documentationA származékos pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullDerivativeLiabilitiesUsedToMitigateRisksArisingFromAssetsBackingContractsWithinScopeOfIFRS4AndNonderivativeInvestmentContractsX instant, creditlabelAz IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződéseket fedező eszközökből és nem származékos befektetési szerződésekből eredő kockázatok mérséklésére használt származékos kötelezettségekPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.20E c
documentationAz IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződéseket fedező eszközökből és nem származékos befektetési szerződésekből eredő kockázatok mérséklésére használt származékos kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]
ifrs-fullDerivativeLiabilitiesUsedToMitigateRisksArisingFromContractsWithinScopeOfIFRS4AndNonderivativeInvestmentContractsX instant, creditlabelAz IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződésekből és nem származékos befektetési szerződésekből eredő kockázatok mérséklésére használt származékos kötelezettségek összege.Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.20E c
documentationAz IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződésekből és nem származékos befektetési szerződésekből eredő kockázatok mérséklésére használt származékos kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]
ifrs-fullDerivativesAmountContributedToFairValueOfPlanAssetsX instant, debitlabelSzármazékos termékek – a program eszközeinek valós értékében való részesedés összegePélda: IAS 19.142 e
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a származékos termékek összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]; Származékos termékek [member]]
ifrs-fullDerivativesMembermemberlabelSzármazékos termékek [member]Példa: IFRS 13.94, Példa: IFRS 13.IE60, Példa: IFRS 7.6, Példa: IFRS 7.IG40B
documentationEz az elem az IFRS 9 standard hatálya alá tartozó olyan pénzügyi instrumentumot vagy más szerződést jelöl, amely az alábbi három jellemző mindegyikével rendelkezik: a) értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex vagy kamatindex, hitelminősítés vagy hitelindex, vagy ezekhez hasonló (időnként „mögöttesnek” nevezett) változók módosulása miatt változik – nem pénzügyi változó esetében a változó egyik szerződő félre sem lehet jellemző; b) nem igényel kezdeti nettó befektetést vagy kis mértékű kezdeti nettó befektetést igényel egyéb olyan típusú szerződésekhez képest, amelyek a piaci körülményekben történt változásokra várhatóan hasonlóan reagálnának; c) amelyet egy jövőbeli időpontban teljesítenek. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDerivativesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssetsX.XX instantlabelSzármazékos termékek – a program eszközeinek valós értékében való részesedés százalékos arányaÁltalános gyakorlat: IAS 19.142 e
documentationA meghatározott juttatási program eszközeinek valós értékén belül a származékos termékek százalékos aránya. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]] [Kontraszt: Származékos termékek – a program eszközeinek valós értékében való részesedés összege]
ifrs-fullDescriptionAndCarryingAmountOfIntangibleAssetsMaterialToEntitytextlabelGazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak ismertetéseKözzététel: IAS 38.122 b
documentationA gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban lényeges immateriális javak ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullDescriptionAndCarryingAmountOfIntangibleAssetsWithIndefiniteUsefulLifetextlabelHatározatlan hasznos élettartamú immateriális javak ismertetése, határozatlan hasznos élettartamra vonatkozó becslés alátámasztásaKözzététel: IAS 38.122 a
documentationA határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak ismertetése és a határozatlan hasznos élettartamra vonatkozó becslés alátámasztása. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombinationtextlabelOlyan ügylet elszámolásának ismertetése, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek megKözzététel: IFRS 3.B64 l (ii)
documentationAnnak ismertetése, hogy a felvásárló miként számolta el az olyan ügyletet, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyDecisionToUseExceptionInIFRS1348AssetstextlabelIFRS 13.48. bekezdésben szereplő kivétel használatára vonatkozó számviteli politikai döntés ismertetése – eszközökKözzététel: IFRS 13.96
documentationAzon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység az eszközökre vonatkozóan az IFRS 13 standard 48. bekezdésében szereplő kivétel alkalmazása érdekében számviteli politikai döntést hozott.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyDecisionToUseExceptionInIFRS1348LiabilitiestextlabelIFRS 13.48-ban szereplő kivétel használatára vonatkozó számviteli politikai döntés ismertetése – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.96
documentationAzon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység a kötelezettségekre vonatkozóan az IFRS 13 standard 48. bekezdésében szereplő kivétel alkalmazása érdekében számviteli politikai döntést hozott.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForAvailableforsaleFinancialAssetsExplanatorytext blocklabelÉrtékesíthető pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.117 b
documentationA gazdálkodó egység értékesíthető pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForBiologicalAssetsExplanatorytext blocklabelBiológiai eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biológiai eszközökre leírásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Biológiai eszközök] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biológiai eszközökre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Biológiai eszközök] A gazdálkodó egység biológiai eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingCostsExplanatorytext blocklabelHitelfelvételi költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingsExplanatorytext blocklabelHitelfelvételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység hitelfelvételekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Hitelfelvételek] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység hitelfelvételekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Hitelfelvételek] A gazdálkodó egység hitelfelvételekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsAndGoodwillExplanatorytext blocklabelÜzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Goodwill] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Goodwill] A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra és goodwillre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Goodwill]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsExplanatorytext blocklabelÜzleti kombinációkra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]] A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForCashFlowsExplanatorytext blocklabelCash flow-kra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység cash flow-kra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység cash flow-kra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység cash flow-kra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForCollateralExplanatorytext blocklabelBiztosítékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biztosítékra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biztosítékra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység biztosítékra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForConstructionInProgressExplanatorytext blocklabelBefejezetlen beruházásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység befejezetlen beruházásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Befejezetlen beruházás] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység befejezetlen beruházásokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Befejezetlen beruházás] A gazdálkodó egység befejezetlen beruházásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Befejezetlen beruházás]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForContingentLiabilitiesAndContingentAssetsExplanatorytext blocklabelFüggő kötelezettségekre és függő követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység függő kötelezettségekre és függő követelésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Függő követelések jellegének ismertetése] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység függő kötelezettségekre és függő követelésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Függő követelések jellegének ismertetése] A gazdálkodó egység függő kötelezettségekre és függő követelésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Függő követelések jellegének ismertetése]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForCustomerAcquisitionCostsExplanatorytext blocklabelÜgyfélszerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ügyfélszerzéshez kapcsolódó költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ügyfélszerzéshez kapcsolódó költségekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység ügyfélszerzéshez kapcsolódó költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForCustomerLoyaltyProgrammesExplanatorytext blocklabelÜgyfélhűségprogramokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ügyfélhűségprogramokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ügyfélhűségprogramokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység ügyfélhűségprogramokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDecommissioningRestorationAndRehabilitationProvisionsExplanatorytext blocklabelLeszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalék leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekre] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalék leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekre] A gazdálkodó egység leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalék leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekre]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsExplanatorytext blocklabelBiztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek] A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési költségek]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatorytext blocklabelHalasztott nyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység halasztott nyereségadóra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel)] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység halasztott nyereségadóra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel)] A gazdálkodó egység halasztott nyereségadóra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel)]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDepreciationExpenseExplanatorytext blocklabelÉrtékcsökkenési leírásra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység értékcsökkenési leírásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység értékcsökkenési leírásra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás] A gazdálkodó egység értékcsökkenési leírásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDerecognitionOfFinancialInstrumentsExplanatorytext blocklabelPénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok kivezetésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsAndHedgingExplanatorytext blocklabelSzármazékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Származékos termékek [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Származékos termékek [member]] A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentumokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Származékos termékek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsExplanatorytext blocklabelSzármazékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Származékos termékek [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Származékos termékek [member]] A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Származékos termékek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDiscontinuedOperationsExplanatorytext blocklabelMegszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység megszűnt tevékenységekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]] A gazdálkodó egység megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDiscountsAndRebatesExplanatorytext blocklabelEngedményekre és visszatérítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység engedményekre és visszatérítésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység engedményekre és visszatérítésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység engedményekre és visszatérítésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForDividendsExplanatorytext blocklabelOsztalékra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység osztalékra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Az osztalék a nyereségnek a tőkebefektetés-tulajdonosok között, meghatározott tőkekategóriába történt befektetéseik arányában történő felosztása. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység osztalékra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. Az osztalék a nyereségnek a tőkebefektetés-tulajdonosok között, meghatározott tőkekategóriába történt befektetéseik arányában történő felosztása. A gazdálkodó egység osztalékra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Az osztalék a nyereségnek a tőkebefektetés-tulajdonosok között, meghatározott tőkekategóriába történt befektetéseik arányában történő felosztása.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForEarningsPerShareExplanatorytext blocklabelEgy részvényre jutó eredményre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység egy részvényre jutó eredményre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység egy részvényre jutó eredményre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység egy részvényre jutó eredményre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForEmissionRightsExplanatorytext blocklabelKibocsátási jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kibocsátási jogokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kibocsátási jogokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység kibocsátási jogokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForEmployeeBenefitsExplanatorytext blocklabelMunkavállalói juttatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység munkavállalói juttatásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Munkavállalói juttatás a gazdálkodó egység által a munkavállalók által elvégzett szolgálatért vagy a munkaviszony megszűnésére tekintettel adott ellenérték minden formája. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység munkavállalói juttatásokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. Munkavállalói juttatás a gazdálkodó egység által a munkavállalók által elvégzett szolgálatért vagy a munkaviszony megszűnésére tekintettel adott ellenérték minden formája. A gazdálkodó egység munkavállalói juttatásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Munkavállalói juttatás a gazdálkodó egység által a munkavállalók által elvégzett szolgálatért vagy a munkaviszony megszűnésére tekintettel adott ellenérték minden formája.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForEnvironmentRelatedExpenseExplanatorytext blocklabelKörnyezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység környezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység környezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység környezethez kapcsolódó ráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForExceptionalItemsExplanatorytext blocklabelRendkívüli tételekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység rendkívüli tételekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység rendkívüli tételekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység rendkívüli tételekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForExpensesExplanatorytext blocklabelRáfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ráfordításokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ráfordításokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForExplorationAndEvaluationExpenditurestext blocklabelFeltárási és felmérési kiadásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Közzététel: IFRS 6.24 a
documentationA gazdálkodó egység feltárási és felmérési kiadásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési eszközök [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFairValueMeasurementExplanatorytext blocklabelValós értéken történő értékelésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Valós értéken [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Valós értéken [member]] A gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFeeAndCommissionIncomeAndExpenseExplanatorytext blocklabelDíjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység díjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Díj- és jutalékbevétel (-ráfordítás)] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység díjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Díj- és jutalékbevétel (-ráfordítás)] A gazdálkodó egység díjbevételre és díjráfordításra, valamint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Díjbevétel (-ráfordítás) és jutalékbevétel (-ráfordítás)]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFinanceCostsExplanatorytext blocklabelPénzügyi ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi ráfordításokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi ráfordításokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások] A gazdálkodó egység pénzügyi ráfordításokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFinanceIncomeAndCostsExplanatorytext blocklabelPénzügyi bevételekre és költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi bevételekre és költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (költség)] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi bevételekre és költségekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (költség)] A gazdálkodó egység pénzügyi bevételre és költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (költség)]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFinancialAssetsExplanatorytext blocklabelPénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi eszközökre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] A gazdálkodó egység pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFinancialGuaranteesExplanatorytext blocklabelPénzügyi garanciákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi garanciákra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Garanciák [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi garanciákra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Garanciák [member]] A gazdálkodó egység pénzügyi garanciákra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Garanciák [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFinancialInstrumentsAtFairValueThroughProfitOrLossExplanatorytext blocklabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] A gazdálkodó egység eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFinancialInstrumentsExplanatorytext blocklabelPénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFinancialLiabilitiesExplanatorytext blocklabelPénzügyi kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek] A gazdálkodó egység pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForForeignCurrencyTranslationExplanatorytext blocklabelKülföldi pénznem átszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység külföldi pénznem átszámítására vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység külföldi pénznem átszámítására vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység külföldi pénznem átszámítására vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFranchiseFeesExplanatorytext blocklabelFranchise-díjakra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység franchise-díjakra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység franchise-díjakra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység franchise-díjakra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForFunctionalCurrencyExplanatorytext blocklabelFunkcionális pénznemre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység azon elsődleges gazdasági környezet pénznemére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése, amelyben a gazdálkodó egység működik. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység azon elsődleges gazdasági környezet pénznemére vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése, amelyben a gazdálkodó egység működik. A gazdálkodó egység azon elsődleges gazdasági környezet pénznemére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése, amelyben a gazdálkodó egység működik.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForGoodwillExplanatorytext blocklabelGoodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység goodwillre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Goodwill] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység goodwillre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Goodwill] A gazdálkodó egység goodwillre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Goodwill]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForGovernmentGrantstext blocklabelÁllami támogatásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Közzététel: IAS 20.39 a
documentationA gazdálkodó egység állami támogatásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése, ideértve a pénzügyi kimutatások elkészítésénél alkalmazott bemutatásra vonatkozó módszereket is. [Hivatkozás: Kormányzat [member]; Állami támogatások]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForHedgingExplanatorytext blocklabelFedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység fedezeti ügyletekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForHeldtomaturityInvestmentsExplanatorytext blocklabelLejáratig tartandó befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.117 b
documentationA gazdálkodó egység lejáratig tartandó befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Lejáratig tartandó befektetések]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfAssetsExplanatorytext blocklabelEszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység eszközök értékvesztésére vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfFinancialAssetsExplanatorytext blocklabelPénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] A gazdálkodó egység pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfNonfinancialAssetsExplanatorytext blocklabelNem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] A gazdálkodó egység nem pénzügyi eszközök értékvesztésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForIncomeTaxExplanatorytext blocklabelNyereségadóra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nyereségadóra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nyereségadóra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység nyereségadóra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForInsuranceContractstext blocklabelBiztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Közzététel: IFRS 4.37 a (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]] A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekre és kapcsolódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForIntangibleAssetsAndGoodwillExplanatorytext blocklabelImmateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység immateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak és goodwill] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység immateriális javakra és goodwillre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak és goodwill] A gazdálkodó egység immateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak és goodwill]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForIntangibleAssetsOtherThanGoodwillExplanatorytext blocklabelImmateriális javakra vonatkozó számviteli politika ismertetése, a goodwill kivételével [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység goodwilltől eltérő immateriális javakra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység goodwilltől eltérő immateriális javakra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével] A gazdálkodó egység immateriális javakra és goodwillre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForInterestIncomeAndExpenseExplanatorytext blocklabelKamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység kamatbevételre és kamatráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentInAssociatestext blocklabelTársult vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység társult vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység társult vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]] A gazdálkodó egység társult vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentInAssociatesAndJointVenturesExplanatorytext blocklabelTársult és közös vállalkozásokban lévő befektetésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység társult és közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység társult és közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]] A gazdálkodó egység társult és közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentPropertyExplanatorytext blocklabelBefektetési célú ingatlanra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység befektetési célú ingatlanra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység befektetési célú ingatlanra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan] A gazdálkodó egység befektetési célú ingatlanra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentsInJointVenturestext blocklabelKözös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]] A gazdálkodó egység közös vállalkozásokban lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentsOtherThanInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodExplanatorytext blocklabelBefektetésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése, a tőkemódszerrel elszámolt befektetések kivételével [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység a tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység a tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések] A gazdálkodó egység a tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForIssuedCapitalExplanatorytext blocklabelJegyzett tőkére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység jegyzett tőkére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Jegyzett tőke] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység jegyzett tőkére vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Jegyzett tőke] A gazdálkodó egység jegyzett tőkére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Jegyzett tőke]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForLeasesExplanatorytext blocklabelLízingekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység lízingekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. A lízing egy olyan megállapodás, amelynek keretében a lízingbeadó egy adott összeg megfizetése vagy fizetések sorozata ellenében átadja a lízingbevevőnek azt a jogot, hogy egy adott eszközt a szerződésben meghatározott ideig használhasson. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység lízingekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A lízing egy olyan megállapodás, amelynek keretében a lízingbeadó egy adott összeg megfizetése vagy fizetések sorozata ellenében átadja a lízingbevevőnek azt a jogot, hogy egy adott eszközt a szerződésben meghatározott ideig használhasson. A gazdálkodó egység lízingekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. A lízing egy olyan megállapodás, amelynek keretében a lízingbeadó egy adott összeg megfizetése vagy fizetések sorozata ellenében átadja a lízingbevevőnek azt a jogot, hogy egy adott eszközt a szerződésben meghatározott ideig használhasson.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForLoansAndReceivablesExplanatorytext blocklabelKölcsönökre és követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IAS 1.117 b
documentationA gazdálkodó egység kölcsönökre és követelésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForMeasuringInventoriestext blocklabelKészletek értékelésére vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Közzététel: IAS 2.36 a
documentationA gazdálkodó egység készletek értékelésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Készletek]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForMiningAssetsExplanatorytext blocklabelBányászati eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bányászati eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bányászati eszközök] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bányászati eszközökre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Bányászati eszközök] A gazdálkodó egység bányászati eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bányászati eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForMiningRightsExplanatorytext blocklabelBányászati jogokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bányászati jogokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bányászati jogok [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bányászati jogokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Bányászati jogok [member]] A gazdálkodó egység bányászati jogokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bányászati jogok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleAndDiscontinuedOperationsExplanatorytext blocklabelÉrtékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok] A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra, valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleExplanatorytext blocklabelÉrtékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok] A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForOffsettingOfFinancialInstrumentsExplanatorytext blocklabelPénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok beszámítására vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForOilAndGasAssetsExplanatorytext blocklabelOlaj- és gázeszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység olaj- és gázeszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Olaj- és gázeszközök] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység olaj- és gázeszközökre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Olaj- és gázeszközök] A gazdálkodó egység olaj- és gázeszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Olaj- és gázeszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForProgrammingAssetsExplanatorytext blocklabelProgramozási eszközökre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység programozási eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Programozási eszközök] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység programozási eszközökre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Programozási eszközök] A gazdálkodó egység programozási eszközökre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Programozási eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForPropertyPlantAndEquipmentExplanatorytext blocklabelIngatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések] A gazdálkodó egység ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForProvisionsExplanatorytext blocklabelCéltartalékokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység céltartalékokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalékok] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység céltartalékokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalékok] A gazdálkodó egység céltartalékokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalékok]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForReclassificationOfFinancialInstrumentsExplanatorytext blocklabelPénzügyi instrumentumok átsorolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok átsorolásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok átsorolására vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]] A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok átsorolására vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForRecognisingDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueExplanatorytext blocklabelA kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár közötti különbség eredményben történő elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Közzététel: IFRS 7.28 a
documentationA gazdálkodó egység arra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése, hogy az eredményben megjelenítse a kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár különbözetét annak érdekében, hogy tükrözze azon tényezőknek (ideértve az időtényezőt is) a változását, amelyeket a piaci résztvevők az eszköz vagy a kötelezettség árazásakor figyelembe vennének. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForRecognitionOfRevenuetext blocklabelBevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bevétel megjelenítésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bevételek] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bevétel megjelenítésére vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Bevételek] A gazdálkodó egység bevétel megjelenítésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bevételek]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForRegulatoryDeferralAccountsExplanatorytext blocklabelHatósági halasztott számlákra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység hatósági halasztott számlákra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység hatósági halasztott számlákra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]] A gazdálkodó egység hatósági halasztott számlákra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForReinsuranceExplanatorytext blocklabelViszontbiztosításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység viszontbiztosításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység viszontbiztosításra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység viszontbiztosításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForRepairsAndMaintenanceExplanatorytext blocklabelJavításra és karbantartásra vonatkozó számviteli politika [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység javításra és karbantartásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Javítási és karbantartási ráfordítások] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység javításra és karbantartásra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Javítási és karbantartási ráfordítások] A gazdálkodó egység javításra és karbantartásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Javítási és karbantartási ráfordítások]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForRepurchaseAndReverseRepurchaseAgreementsExplanatorytext blocklabelVisszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForResearchAndDevelopmentExpenseExplanatorytext blocklabelKutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Kutatási és fejlesztési ráfordítás] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Kutatási és fejlesztési ráfordítás] A gazdálkodó egység kutatási és fejlesztési ráfordításokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Kutatási és fejlesztési ráfordítás]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForRestrictedCashAndCashEquivalentsExplanatorytext blocklabelKorlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység korlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység korlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek] A gazdálkodó egység korlátozás alatt álló pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForSegmentReportingExplanatorytext blocklabelSzegmensek szerinti jelentésre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység szegmensek szerinti jelentésre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység szegmensek szerinti jelentésre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység szegmensek szerinti jelentésre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForServiceConcessionArrangementsExplanatorytext blocklabelSzolgáltatási koncessziós megállapodásokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység szolgáltatási koncessziós megállapodásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység szolgáltatási koncessziós megállapodásokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások [member]] A gazdálkodó egység szolgáltatási koncessziós megállapodásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForSharebasedPaymentTransactionsExplanatorytext blocklabelRészvényalapú kifizetési ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység olyan ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése, amelyek során a gazdálkodó egység: a) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében javakat vagy szolgáltatásokat kap ezen javak vagy szolgáltatások nyújtójától (beleértve a munkavállalókat is); b) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében köteles kiegyenlíteni a javak vagy szolgáltatások nyújtójával kötött ügyletet, ugyanakkor a javakat vagy szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység kapja meg. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység olyan ügyletekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése, amelyek során a gazdálkodó egység: a) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében javakat vagy szolgáltatásokat kap ezen javak vagy szolgáltatások nyújtójától (beleértve a munkavállalókat is); b) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében köteles kiegyenlíteni a javak vagy szolgáltatások nyújtójával kötött ügyletet, ugyanakkor a javakat vagy szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység kapja meg. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]] A gazdálkodó egység olyan ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése, amelyek során a gazdálkodó egység: a) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében javakat vagy szolgáltatásokat kap ezen javak vagy szolgáltatások nyújtójától (beleértve a munkavállalókat is); b) részvényalapú kifizetési megállapodás keretében köteles kiegyenlíteni a javak vagy szolgáltatások nyújtójával kötött ügyletet, ugyanakkor a javakat vagy szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység kapja meg. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForStrippingCostsExplanatorytext blocklabelMeddőeltakarítási költségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bányászati tevékenység során felmerülő hulladékeltávolítási költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység bányászati tevékenység során felmerülő hulladékeltávolítási költségekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A gazdálkodó egység bányászati tevékenység során felmerülő hulladékeltávolítási költségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForSubsidiariesExplanatorytext blocklabelLeányvállalatokra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység leányvállalatokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység leányvállalatokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]] A gazdálkodó egység leányvállalatokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTaxesOtherThanIncomeTaxExplanatorytext blocklabelNyereségadótól eltérő adókra vonatkozó számviteli politika [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nyereségadótól eltérő adókra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Adóráfordítás, a nyereségadó-ráfordítás kivételével] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nyereségadótól eltérő adókra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Adóráfordítás, a nyereségadó-ráfordítás kivételével] A gazdálkodó egység nyereségadótól eltérő adókra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Adóráfordítás, a nyereségadó-ráfordítás kivételével]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTerminationBenefitstext blocklabelVégkielégítésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység végkielégítésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Végkielégítések ráfordítása] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység végkielégítésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Végkielégítések ráfordítása] A gazdálkodó egység végkielégítésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Végkielégítések ráfordítása]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTradeAndOtherPayablesExplanatorytext blocklabelSzállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység szállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb kötelezettségek] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység szállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb kötelezettségek] A gazdálkodó egység szállítói és egyéb kötelezettségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb kötelezettségek]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTradeAndOtherReceivablesExplanatorytext blocklabelVevő- és egyéb követelésekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység vevő- és egyéb követelésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység vevő- és egyéb követelésekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések] A gazdálkodó egység vevő- és egyéb követelésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTradingIncomeAndExpenseExplanatorytext blocklabelKereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Kereskedési bevétel (ráfordítás)] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Kereskedési bevétel (ráfordítás)] A gazdálkodó egység kereskedésből származó bevételre és ráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Kereskedési bevétel (ráfordítás)]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTransactionsWithNoncontrollingInterestsExplanatorytext blocklabelNem ellenőrző részesedésekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nem ellenőrző részesedésekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedések] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység nem ellenőrző részesedésekkel folytatott ügyletekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedések] A gazdálkodó egység nem ellenőrző részesedésekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedések]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTransactionsWithRelatedPartiesExplanatorytext blocklabelKapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]] A gazdálkodó egység kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForTreasurySharesExplanatorytext blocklabelSaját részvényekre vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység saját részvényekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Saját részvények] Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység saját részvényekre vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. [Hivatkozás: Saját részvények] A gazdálkodó egység saját részvényekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Saját részvények]
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyForWarrantsExplanatorytext blocklabelWarrantokra vonatkozó számviteli politika [text block]Általános gyakorlat: IAS 1.117 b (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Általános gyakorlat: IAS 1.117 (Hatályba lép: 2023.1.1.)
documentationHatályát veszti 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység warrantokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. A warrantok olyan pénzügyi instrumentumok, amelyek jogot biztosítanak birtokosuknak törzsrészvény vásárlására. Hatályba lép 2023.1.1-jén: A gazdálkodó egység warrantokra vonatkozó lényeges számviteli politikai információinak ismertetése. A warrantok olyan pénzügyi instrumentumok, amelyek jogot biztosítanak birtokosuknak törzsrészvény vásárlására. A gazdálkodó egység warrantokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. A warrantok olyan pénzügyi instrumentumok, amelyek jogot biztosítanak birtokosuknak törzsrészvény vásárlására.
ifrs-fullDescriptionOfAccountingPolicyToDetermineComponentsOfCashAndCashEquivalentstext blocklabelPénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó számviteli politika ismertetése [text block]Közzététel: IAS 7.46
documentationA gazdálkodó egység pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]
ifrs-fullDescriptionOfAcquireetextlabelFelvásárolt ismertetéseKözzététel: IFRS 3.B64 a
documentationAzon üzleti tevékenységek ismertetése, amelyek felett a felvásárló megszerzi az ellenőrzést egy üzleti kombináció során. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAcquisitionOfAssetsByAssumingDirectlyRelatedLiabilitiesOrByMeansOfLeasetextlabelKözvetlenül kapcsolódó kötelezettségek átvállalásával vagy lízinggel történő eszközszerzések ismertetésePélda: IAS 7.44 a
documentationA nem pénzjellegű ügylet útján – közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek átvállalásával vagy lízinggel – történő eszközszerzések ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAcquisitionOfEntityByMeansOfEquityIssuetextlabelGazdálkodó egység tőkekibocsátással történő megszerzésének ismertetésePélda: IAS 7.44 b
documentationEgy gazdálkodó egység nem pénzjellegű ügylet útján, tőkekibocsátással történő megszerzésének ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAgreedAllocationOfDeficitOrSurplusOfMultiemployerOrStatePlanOnEntitysWithdrawalFromPlantextlabelTöbbmunkáltatós vagy állami program hiányának vagy többletének a gazdálkodó egység kilépésekor történő, megállapodás szerinti elosztásának ismertetéseKözzététel: IAS 19.148 c (ii)
documentationA hiány vagy többlet elosztása tekintetében a gazdálkodó egység többmunkáltatós vagy állami programból való kilépésekor született megállapodás ismertetése. [Hivatkozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok [member]; Állami, meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAgreedAllocationOfDeficitOrSurplusOfMultiemployerOrStatePlanOnWindupOfPlantextlabelTöbbmunkáltatós vagy állami program hiányának vagy többletének a program felszámolásakor történő, megállapodás szerinti elosztásának ismertetéseKözzététel: IAS 19.148 c (i)
documentationA hiány vagy többlet elosztása tekintetében a többmunkáltatós vagy állami program felszámolásakor született megállapodás ismertetése. [Hivatkozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok [member]; Állami, meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAmountsOfAssetsLiabilitiesEquityInterestsOrItemsOfConsiderationForWhichInitialAccountingIsIncompletetextlabelEszközök, kötelezettségek, tőkerészesedések vagy ellenértéktételek ismertetése, amelyek tekintetében a kezdeti elszámolás nem teljesKözzététel: IFRS 3.B67 a (ii)
documentationAzon eszközök, kötelezettségek, tőkerészesedések, vagy az ellenérték azon tételeinek ismertetése, amelyek tekintetében az üzleti kombináció kezdeti elszámolása nem teljes. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAmountsOfEntitysOwnFinancialInstrumentsIncludedInFairValueOfPlanAssetsX instant, debitlabelGazdálkodó egység saját pénzügyi instrumentumai, amelyeket a program eszközeinek valós értéke magában foglalKözzététel: IAS 19.143
documentationA gazdálkodó egység azon saját átruházható pénzügyi instrumentumainak valós értéke, amelyeket a meghatározott juttatási program eszközeinek valós értéke magában foglal. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAmountsOfOtherAssetsUsedByEntityIncludedInFairValueOfPlanAssetsX instant, debitlabelGazdálkodó egység által használt egyéb eszközök, amelyeket a program eszközeinek valós értéke magában foglalKözzététel: IAS 19.143
documentationA gazdálkodó egység által használt azon egyéb eszközök valós értéke, amelyeket a meghatározott juttatási program eszközeinek valós értéke magában foglal. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAmountsOfPropertyOccupiedByEntityIncludedInFairValueOfPlanAssetsX instant, debitlabelGazdálkodó egység által használt ingatlan, amelyet a program eszközeinek valós értéke magában foglalKözzététel: IAS 19.143
documentationA gazdálkodó egység által használt olyan ingatlanok valós értéke, amelyeket a meghatározott juttatási program eszközeinek valós értéke magában foglal. [Hivatkozás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAnyOtherEntitysResponsibilitiesForGovernanceOfPlantextlabelMás gazdálkodó egységnek a program irányításával kapcsolatos felelősségének az ismertetéseKözzététel: IAS 19.139 a (iii)
documentationA gazdálkodó egység által elkülönítetten nem ismertetett, meghatározott juttatási program irányításával kapcsolatos felelősség ismertetése, például a program vagyonkezelőinek vagy igazgatóságának tagjainak felelőssége. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfAnyRetirementBenefitPlanTerminationTermstextlabelNyugdíjazási juttatási program megszűnési feltételeinek ismertetéseKözzététel: IAS 26.36 f
documentationEgy nyugdíjazási juttatási program megszűnési feltételeinek ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfApproachUsedToDetermineDiscountRatestextlabelDiszkontráták meghatározásához használt megközelítés ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 c (iii)
documentationAz IFRS 17 standard alkalmazásakor használt diszkontráták meghatározásához használt megközelítés ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfApproachUsedToDetermineInvestmentComponentstextlabelBefektetési komponensek meghatározásához használt megközelítés ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 c (iv)
documentationAz IFRS 17 standard alkalmazásakor használt befektetési komponensek meghatározásához használt megközelítés ismertetése. A befektetési komponensek azok az összegek, amelyeket a biztosítási szerződés értelmében a gazdálkodó egységnek mindenképpen vissza kell fizetnie a kötvénytulajdonosnak, függetlenül attól, hogy a biztosítási esemény bekövetkezik-e.
ifrs-fullDescriptionOfApproachUsedToDetermineRelativeWeightingOfBenefitsProvidedByInsuranceCoverageAndInvestmentrelatedServiceInsuranceContractsWithDirectParticipationFeaturestextlabelBiztosítási fedezet és befektetéshez kapcsolódó szolgáltatás által nyújtott juttatások relatív súlyának meghatározásához használt megközelítés ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó biztosítási szerződések esetébenKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 c (v)
documentationA biztosítási fedezet és a befektetéshez kapcsolódó szolgáltatás által nyújtott juttatások relatív súlyának meghatározásához használt megközelítés ismertetése a közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó biztosítási szerződések esetében. [Hivatkozás: A mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében]
ifrs-fullDescriptionOfApproachUsedToDetermineRelativeWeightingOfBenefitsProvidedByInsuranceCoverageAndInvestmentreturnServiceInsuranceContractsWithoutDirectParticipationFeaturestextlabelBiztosítási fedezet és befektetésihozam-szolgáltatás által nyújtott juttatások relatív súlyának meghatározásához használt megközelítés ismertetése közvetlen nyereségrészesedést nem tartalmazó biztosítási szerződések esetébenKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 c (v)
documentationA biztosítási fedezet és a befektetésihozam-szolgáltatás által nyújtott juttatások relatív súlyának meghatározásához használt megközelítés ismertetése a közvetlen nyereségrészesedést nem tartalmazó biztosítási szerződések esetében. A közvetlen nyereségrészesedést nem tartalmazó biztosítási szerződések olyan biztosítási szerződések, amelyek nem közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó biztosítási szerződések. [Hivatkozás: A mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében]
ifrs-fullDescriptionOfApproachUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisktextlabelNem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt megközelítés ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 c (ii)
documentationA nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás meghatározásához használt megközelítés ismertetése, ideértve azt is, hogy a nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás változásait szétválasztják-e egy biztosítási szolgáltatási komponensre és egy biztosítási pénzügyi komponensre, vagy pedig teljes egészükben a biztosítási szolgáltatási eredményben szerepelnek-e. [Hivatkozás: Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás [member]]
ifrs-fullDescriptionOfApproachUsedToDistinguishChangesInEstimatesOfFutureCashFlowsArisingFromExerciseOfDiscretionFromOtherChangesContractsWithoutDirectParticipationFeaturestextlabelA jövőbeni cash flow-kra vonatkozó becsléseknek a mérlegelési jogkör gyakorlásából eredő változásai és egyéb változások közötti különbségtételhez használt megközelítés ismertetése, közvetlen nyereségrészesedést nem tartalmazó szerződésekKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 c (i)
documentationA jövőbeni cash flow-kra vonatkozó becsléseknek a mérlegelési jogkör gyakorlásából eredő változásai és a jövőbeni cash flow-kra vonatkozó becslések egyéb változásai közötti különbségtételhez használt megközelítés ismertetése a közvetlen nyereségrészesedést nem tartalmazó szerződések esetében. A közvetlen nyereségrészesedést nem tartalmazó biztosítási szerződések olyan biztosítási szerződések, amelyek nem közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó biztosítási szerződések. [Hivatkozás: A mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében]
ifrs-fullDescriptionOfArrangementForContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetstextlabelFüggő ellenértékre és kártalanításra szánt eszközökre vonatkozó megállapodások ismertetéseKözzététel: IFRS 3.B64 g (ii)
documentationA függő ellenértékre és a kártalanításra szánt eszközökre vonatkozó megállapodások ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfAssetliabilityMatchingStrategiesUsedByPlanOrEntityToManageRisktextlabelProgram vagy gazdálkodó egység kockázat kezelésénél használt eszköz-kötelezettség párosítási stratégiák ismertetéseKözzététel: IAS 19.146
documentationA meghatározott juttatási programban vagy a gazdálkodó egységnél a kockázat kezelésére használt összes eszköz-kötelezettség párosítási stratégia ismertetése, ideértve az annuitási és egyéb módszerek, mint például a hosszú élettartamhoz kötődő swapok alkalmazását is. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasesOfFinancialStatementsThatHaveBeenRestatedForChangesInGeneralPurchasingPowerOfFunctionalCurrencytextlabelOlyan pénzügyi kimutatások értékelési alapjának ismertetése, amelyeket a funkcionális pénznem vásárlóerejében bekövetkezett változások miatt újra megállapítottakKözzététel: IAS 29.39 b
documentationAnnak ismertetése, hogy a hiperinflációs beszámolás keretében a funkcionális pénznem vásárlóerejében bekövetkezett változások miatt újra megállapított pénzügyi kimutatásokat eredeti bekerülési érték megközelítés vagy a jelenlegi érték megközelítés alapján készítették el. [Hivatkozás: Bekerülésiérték-megközelítés [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasisForDesignatingFinancialAssetsForOverlayApproachtextlabelPénzügyi eszközök átfedési megközelítés céljából való megjelölése alapjának ismertetéseKözzététel: Hatályba lép az IFRS 9 és az IFRS 4.39L c első alkalmazásától
documentationAnnak ismertetése, hogy a pénzügyi eszközöket milyen alapon jelölték meg átfedési megközelítés céljából.
ifrs-fullDescriptionOfBasisForDeterminingAmountOfPaymentForContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetstextlabelFüggő ellenértékre vonatkozó megállapodásokra és kártalanításra szánt eszközökre fizetendő összegek meghatározása alapjának ismertetéseKözzététel: IFRS 3.B64 g (ii)
documentationA függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokra és a kártalanításra szánt eszközökre fizetendő összegek meghatározása alapjának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfBasisForDeterminingFinancialAssetsEligibleForRedesignationAtDateOfInitialApplicationOfIFRS17textlabelAz IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában újramegjelölésre alkalmas pénzügyi eszközök meghatározása alapjának ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.C32 a
documentationAz IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában újramegjelölésre alkalmas pénzügyi eszközök meghatározása alapjának ismertetése. A pénzügyi eszköz csak akkor alkalmas, ha nem olyan tevékenységgel kapcsolatban tartják, amely nem kötődik az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekhez.
ifrs-fullDescriptionOfBasisOfAccountingForTransactionsBetweenReportableSegmentstextlabelBemutatandó szegmensek közötti ügyletek elszámolási alapjának ismertetéseKözzététel: IFRS 8.27 a
documentationA gazdálkodó egység bemutatandó szegmensei közötti ügyletek elszámolási alapjának ismertetése. [Hivatkozás: Bemutatandó szegmensek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasisOfInputsAndAssumptionsAndEstimationTechniquesUsedToDetermineWhetherCreditRiskOfFinancialInstrumentsHaveIncreasedSignificantlySinceInitialRecognitiontextlabelAnnak meghatározásához használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése, hogy a pénzügyi instrumentumok hitelkockázata jelentősen növekedett-e a kezdeti megjelenítés ótaKözzététel: IFRS 7.35G a (ii)
documentationAz annak meghatározásához használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése, hogy a pénzügyi instrumentumok hitelkockázata jelentősen növekedett-e a kezdeti megjelenítés óta.
ifrs-fullDescriptionOfBasisOfInputsAndAssumptionsAndEstimationTechniquesUsedToDetermineWhetherFinancialAssetIsCreditimpairedFinancialAssettextlabelAnnak meghatározásához használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése, hogy egy pénzügyi eszköz értékvesztett pénzügyi eszköz-eKözzététel: IFRS 7.35G a (iii)
documentationAz annak meghatározásához használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése, hogy egy pénzügyi eszköz értékvesztett pénzügyi eszköz-e.
ifrs-fullDescriptionOfBasisOfInputsAndAssumptionsAndEstimationTechniquesUsedToMeasure12monthAndLifetimeExpectedCreditLossestextlabel12 havi és élettartami várható hitelezési veszteségek értékeléséhez használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetéseKözzététel: IFRS 7.35G a (i)
documentationA 12 havi és élettartami várható hitelezési veszteségek értékeléséhez használt inputok és feltételezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfBasisOfPreparationOfSummarisedFinancialInformationOfAssociatetextlabelTársult vállalkozás összesített pénzügyi adatai előállításakor alkalmazott alap ismertetéseKözzététel: IFRS 12.B15
documentationEgy társult vállalkozás összesített pénzügyi adatainak az előállításakor alkalmazott alap ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasisOfPreparationOfSummarisedFinancialInformationOfJointVenturetextlabelKözös vállalkozás összesített pénzügyi adatai előállításakor alkalmazott alap ismertetéseKözzététel: IFRS 12.B15
documentationEgy közös vállalkozás összesített pénzügyi adatainak az előállításakor alkalmazott alap ismertetése. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasisOfValuationOfAssetsAvailableForBenefitstextlabelJuttatásokhoz rendelkezésre álló eszközök értékelési alapjának ismertetéseKözzététel: IAS 26.35 a (ii)
documentationA nyugdíjazási juttatási programokban a juttatásokhoz rendelkezésre álló eszközök értékelési alapjának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfBasisOnWhichRegulatoryDeferralAccountBalancesAreRecognisedAndDerecognisedAndHowTheyAreMeasuredInitiallyAndSubsequentlytextlabelHatósági halasztott számlaegyenlegek megjelenítése és kivezetése, valamint kezdeti és későbbi értékelése alapjának ismertetéseKözzététel: IFRS 14.32
documentationAnnak ismertetése, hogy a hatósági halasztott számlaegyenlegeket milyen alapon jelenítik meg és vezetik ki, továbbá milyen módon végzik azok kezdeti és későbbi értékelését, ideértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek megtérülési becslésének, valamint az értékvesztés miatti veszteség felosztásának módját. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasisOnWhichUnitsRecoverableAmountHasBeenDeterminedtextlabelEgység megtérülő értékének meghatározásakor alkalmazott alap ismertetéseKözzététel: IAS 36.134 c
documentationAnnak ismertetése, hogy az adott pénztermelő egység (egységcsoport) megtérülő értékét milyen alapon (azaz használati érték vagy elidegenítési költségekkel csökkentett valós érték alapján) határozták meg. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasisUsedToDetermineSurplusOrDeficitOfMultiemployerPlantextlabelTöbbmunkáltatós vagy állami program többletének vagy hiányának meghatározásakor alkalmazott alap ismertetéseKözzététel: IAS 19.148 d (iv)
documentationAnnak ismertetése, hogy milyen alapon határozták meg a többmunkáltatós vagy állami programban keletkezett olyan hiányt vagy többletet, amely befolyásolhatja a jövőbeni hozzájárulások összegét. [Hivatkozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok [member]; Állami, meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfBasisUsedToPrepareComparativeInformationThatDoesNotComplyWithIFRS7AndIFRS9textlabelIFRS 7-nek és IFRS 9-nek nem megfelelő összehasonlító információ előállításakor alkalmazott alap ismertetéseKözzététel: IFRS 1.E2 b
documentationAnnak ismertetése, hogy milyen alapon állították elő az IFRS 7 és IFRS 9 standardnak nem megfelelő összehasonlító információkat.
ifrs-fullDescriptionOfBiologicalAssetstextlabelBiológiai eszközök ismertetéseKözzététel: IAS 41.41
documentationA biológiai eszközök ismertetése. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfBiologicalAssetsPreviouslyMeasuredAtCosttextlabelKorábban bekerülési értéken értékelt biológiai eszközök ismertetéseKözzététel: IAS 41.56 a
documentationAzon biológiai eszközök ismertetése, amelyeket korábban a halmozott értékcsökkenéssel és a halmozott értékvesztés miatti veszteségekkel csökkentett bekerülési értéken értékeltek, és amelyek a tárgyidőszak alatt valós értéken megbízhatóan mérhetővé váltak. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Bekerülési értéken [member]; Biológiai eszközök; Értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullDescriptionOfBiologicalAssetsWhereFairValueInformationIsUnreliabletextlabelBiológiai eszközök ismertetése, amelyeknél a valósérték-információk megbízhatatlanokKözzététel: IAS 41.54 a
documentationAzon biológiai eszközök ismertetése, amelyeknél a valósérték-információk megbízhatatlanok, és amelyeket a gazdálkodó egység a halmozott értékcsökkenéssel és a halmozott értékvesztés miatti veszteségekkel csökkentett bekerülési értéken értékel. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullDescriptionOfCashgeneratingUnittextlabelPénztermelő egység ismertetéseKözzététel: IAS 36.130 d (i)
documentationA pénztermelő egység ismertetése (például, hogy az egy gépsor, üzem, üzleti tevékenység, földrajzi terület, vagy az IFRS 8 definíciója szerinti bemutatandó szegmens). [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangeInValuationTechniqueUsedInFairValueMeasurementAssetstextlabelValós értéken történő értékelésnél alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 d
documentationAz eszközök valós értéken történő értékelésénél alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése (például ha egy piaci megközelítésről egy jövedelem-szempontú megközelítésre váltottak, vagy egy további értékelési technikát alkalmaznak). [Hivatkozás: Jövedelem-szempontú megközelítés [member]; Piaci megközelítés [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangeInValuationTechniqueUsedInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelValós értéken történő értékelésnél alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése – gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 d
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésénél alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése (például ha egy piaci megközelítésről egy jövedelem-szempontú megközelítésre váltottak, vagy egy további értékelési technikát alkalmaznak). [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]; Jövedelem-szempontú megközelítés [member]; Piaci megközelítés [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangeInValuationTechniqueUsedInFairValueMeasurementLiabilitiestextlabelValós értéken történő értékelésnél alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 d
documentationA kötelezettségek valós értéken történő értékelésénél alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése (például ha egy piaci megközelítésről egy jövedelem-szempontú megközelítésre váltottak, vagy egy további értékelési technikát alkalmaznak). [Hivatkozás: Jövedelem-szempontú megközelítés [member]; Piaci megközelítés [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangeInValuationTechniqueUsedToMeasureFairValueLessCostsOfDisposaltextlabelElidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározásánál alkalmazott értékelési technika változásának ismertetéseKözzététel: IAS 36.130 f (ii), Közzététel: IAS 36.134 e (iiB)
documentationAz elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározásánál alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése. [Hivatkozás: Értékelési technikák [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangeOfInvestmentEntityStatustextlabelBefektetési gazdálkodó egység minősítés változásának ismertetéseKözzététel: IFRS 12.9B
documentationA befektetési gazdálkodó egység minősítés változásának ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text block]]
ifrs-fullDescriptionOfChangesInEntitysObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingCapitalAndWhatEntityManagesAsCapitaltextlabelGazdálkodó egységnek a tőke kezelésére, illetve arra vonatkozó céljaiban, politikáiban és eljárásaiban bekövetkezett változások ismertetése, hogy a gazdálkodó egység mit kezel tőkekéntKözzététel: IAS 1.135 c
documentationA gazdálkodó egységnek a tőke kezelésére, illetve arra vonatkozó céljaiban, politikáiban és eljárásaiban bekövetkezett változások ismertetése, hogy a gazdálkodó egység mit kezel tőkeként.
ifrs-fullDescriptionOfChangesInEstimationTechniquesOrSignificantAssumptionsMadeWhenApplyingImpairmentRequirementsAndReasonsForThoseChangestextlabelÉrtékvesztési követelmények alkalmazásakor használt becslési technikák vagy tett lényeges feltételezések változásainak és azok okainak ismertetéseKözzététel: IFRS 7.35G c
documentationAz értékvesztési követelmények alkalmazásakor használt becslési technikák vagy tett lényeges feltételezések változásainak, valamint azok okainak ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfChangesInExposuresToRisksThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17AndHowTheyArisetextlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati kitettségek változásainak, valamint felmerülésük módjának ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.124 c
documentationAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati kitettségek változásainak, valamint felmerülésük módjának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysisForActuarialAssumptionstextlabelAktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak ismertetéseKözzététel: IAS 19.145 c
documentationA lényeges aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysisToChangesInRiskExposuresThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17textlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati változók változásaira vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.128 c
documentationAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati változók változásaira vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések változásainak ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfChangesInMethodsUsedToMeasureContractsWithinScopeOfIFRS17AndProcessesForEstimatingInputsToThoseMethodstextlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések értékeléséhez használt módszerek és az e módszerek inputjainak becslésére szolgáló eljárások változásainak ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 b
documentationAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések értékeléséhez használt módszerek és az e módszerek inputjainak becslésére szolgáló eljárások változásainak ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfChangesInMethodsUsedToMeasureRisksThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17textlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázatok értékeléséhez használt módszerek változásainak ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.124 c
documentationAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázatok értékeléséhez használt módszerek változásainak ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisksThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17textlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázatok kezelésére vonatkozó célkitűzések, politikák és eljárások változásainak ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.124 c
documentationA gazdálkodó egység IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázatok kezelésére vonatkozó célkitűzései, politikái és eljárásai változásainak ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfChangesInPlanToSellNoncurrentAssetOrDisposalGroupHeldForSaletextlabelÉrtékesítésre tartott befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport eladására vonatkozó terv változásainak ismertetéseKözzététel: IFRS 5.42
documentationA befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok eladására vonatkozó terv módosítására vonatkozó döntéshez vezető tények és körülmények ismertetése. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangesInServiceConcessionArrangementtextlabelSzolgáltatási koncessziós megállapodás változásainak ismertetéseKözzététel: SIC 29.6 d
documentationEgy szolgáltatási koncessziós megállapodás változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfChangesToEntitysRiskManagementStrategyArisingFromEntitysExposureToFinancialInstrumentsSubjectToInterestRateBenchmarkReformExplanatorytext blocklabelGazdálkodó egység kockázatkezelési stratégiájában bekövetkező azon változások ismertetése, amelyek a gazdálkodó egységnek a referencia-kamatláb reformjával érintett pénzügyi instrumentumokkal szembeni kitettségéből erednek [text block]Közzététel: IFRS 7.24J c
documentationA gazdálkodó egység kockázatkezelési stratégiájában bekövetkező azon változások ismertetése, amelyek a gazdálkodó egységnek a referencia-kamatláb reformjával érintett pénzügyi instrumentumokkal szembeni kitettségéből erednek.
ifrs-fullDescriptionOfCollateralHeldAndOtherCreditEnhancementsFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpairedtextlabelTartott biztosíték és egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek ismertetése – egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközökPélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.37 b, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG29 c
documentationAz egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszközökre vonatkozóan rendelkezésre álló biztosítékok és kapott egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek jellegének ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfCollateralHeldAsSecurityAndOtherCreditEnhancementstextlabelBiztosítékként tartott fedezetek és egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek, valamint pénzügyi hatásaik ismertetése a hitelkockázatnak való maximális kitettséget leginkább tükröző összeg vonatkozásábanKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 b
documentationA biztosítékként tartott fedezetek és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek, továbbá ezek pénzügyi hatásainak ismertetése (például azon mérték számszerűsítése, hogy a biztosítékok és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek mennyire enyhítik a hitelkockázatot) azon összeg vonatkozásában, amely a hitelkockázatnak való maximális kitettséget a leginkább tükrözi. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség]
ifrs-fullDescriptionOfCollateralHeldAsSecurityAndOtherCreditEnhancements2014textlabelBiztosítékként tartott fedezetek és egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek ismertetéseKözzététel: IFRS 7.35K b
documentationA biztosítékként tartott fedezetek és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek ismertetése azon összeg vonatkozásában, amely a hitelkockázatnak való maximális kitettséget a leginkább tükrözi. Ez magában foglalja a tartott biztosíték jellegének és minőségének ismertetését, a szóban forgó biztosíték vagy hitelminőség-javítási lehetőségek minőségében bekövetkezett jelentős változások magyarázatát, valamint információt azon pénzügyi instrumentumokról, amelyek esetében a gazdálkodó egység nem jelenített meg a biztosíték miatti elszámolt veszteséget. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség]
ifrs-fullDescriptionOfCollateralHeldAsSecurityAndOtherCreditEnhancementsAndTheirFinancialEffectInRespectOfAmountThatBestRepresentsMaximumExposureFinancialInstrumentsToWhichImpairmentRequirementsInIFRS9AreNotAppliedtextlabelBiztosítékként tartott fedezetek és egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek, valamint pénzügyi hatásaik ismertetése a hitelkockázatnak való maximális kitettséget leginkább tükröző összeg vonatkozásában – pénzügyi instrumentumok, amelyeknél nem alkalmazzák az IFRS 9 értékvesztési követelményeitKözzététel: IFRS 7.36 b
documentationA biztosítékként tartott fedezetek és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek, továbbá ezek pénzügyi hatásainak ismertetése (például azon mérték számszerűsítése, hogy a biztosítékok és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek mennyire enyhítik a hitelkockázatot) azon összeg vonatkozásában, amely a leginkább tükrözi azon pénzügyi instrumentumok hitelkockázatnak való maximális kitettségét, amelyeknél nem alkalmazzák az IFRS 9 értékvesztési követelményeit. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség]
ifrs-fullDescriptionOfCollateralPermittedToSellOrRepledgeInAbsenceOfDefaultByOwnerOfCollateraltextlabelOlyan biztosítéknak a gazdálkodó egység általi használatára vonatkozó feltételek ismertetése, amely a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhetőKözzététel: IFRS 7.15 c
documentationAz olyan biztosítéknak a gazdálkodó egység általi használatára vonatkozó feltételek ismertetése, amely a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető.
ifrs-fullDescriptionOfComparisonBetweenAssetsAndLiabilitiesRecognisedInRelationToStructuredEntitiesAndMaximumExposureToLossFromInterestsInStructuredEntitiestextlabelStrukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatban megjelenített eszközök és kötelezettségek, valamint a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből eredő veszteségnek való maximális kitettség összehasonlításának ismertetéseKözzététel: IFRS 12.29 d
documentationA gazdálkodó egység strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeihez kapcsolódó eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékeinek és a gazdálkodó egység ilyen gazdálkodó egységektől származó maximális veszteségnek való kitettségének az összehasonlítása. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]; Strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből származó veszteségnek való maximális kitettség]
ifrs-fullDescriptionOfComplianceWithIFRSsIfAppliedForInterimFinancialReporttextlabelIFRS-eknek való megfelelés ismertetése, ha azokat alkalmazzák az évközi pénzügyi beszámolóraKözzététel: IAS 34.19
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység évközi pénzügyi beszámolója megfelel-e az IFRS-eknek. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfCompositionOfUnderlyingItemsForContractsWithDirectParticipationFeaturestextlabelA mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetébenKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.111
documentationA mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében. A közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó biztosítási szerződések olyan biztosítási szerződések, amelyek kezdetekor: a) a szerződéses feltételek rögzítik, hogy a kötvénytulajdonos részesedést vállal mögöttes tételek egy egyértelműen azonosított állományában; b) a gazdálkodó egység arra számít, hogy a mögöttes tételek valósérték-hozamának lényeges részét kitevő összeget fog fizetni a kötvénytulajdonosnak; és c) a gazdálkodó egység arra számít, hogy a kötvénytulajdonosnak fizetendő összegek változásának lényeges része a mögöttes tételek valós értékében bekövetkező változást követi. A mögöttes tételek a kötvénytulajdonosnak fizetendő összeg egy részét meghatározó tételek.
ifrs-fullDescriptionOfConcentrationsOfInsuranceRisktextlabelBiztosítási kockázat koncentrációinak ismertetéseKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39 c (ii)
documentationA biztosítási kockázat koncentrációi, annak ismertetése, hogy a vezetés hogyan határozza meg a koncentrálódásokat, annak a közös jellemzőnek a leírása, amely meghatározza az egyes koncentrációkat (pl. a biztosítási esemény típusa, földrajzi terület vagy pénznem).
ifrs-fullDescriptionOfConclusionWhyTransactionPriceWasNotBestEvidenceOfFairValuetextlabelAzon következtetés ismertetése, hogy az ügyleti ár miért nem volt a valós érték legjobb bizonyítékaKözzététel: IFRS 7.28 c
documentationAnnak leírása, hogy a gazdálkodó egység miért jutott arra a következtetésre, hogy a valós értéknek nem a legjobb bizonyítéka az ügyleti ár, ideértve a valós értéket alátámasztó bizonyíték leírását is.
ifrs-fullDescriptionOfContractualAgreementOrStatedPolicyForChargingNetDefinedBenefitCosttextlabelNettó meghatározott juttatási költség kiterhelésére vonatkozó szerződéses megállapodás vagy kifejezett politika ismertetéseKözzététel: IAS 19.149 a
documentationHa a gazdálkodó egység olyan meghatározott juttatási programokban vesz részt, amelyek különböző közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatokat, a nettó meghatározott juttatási költség kiterhelésére vonatkozó szerződéses megállapodás vagy kifejezett politika ismertetése, illetve annak ténye, hogy nem létezik ilyen politika. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatot [member]]
ifrs-fullDescriptionOfConversionOfDebtToEquitytextlabelTartozás saját tőkévé való átváltásának ismertetésePélda: IAS 7.44 c
documentationA tartozás nem pénzjellegű ügylet útján saját tőkévé való átváltásának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfCriteriaSatisfiedWhenUsingPremiumAllocationApproachtextlabelA teljesített kritériumok ismertetése a díjallokációs módszer használata eseténKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.97 a
documentationAz IFRS 17 standard 53. és 69. bekezdés kritériumai közül teljesítettek ismertetése, ha a gazdálkodó egység a díjallokációs módszert használja. A díjallokációs módszer az IFRS 17 standard 53–59. bekezdésében ismertetett olyan módszer, amely egy biztosítási szerződéscsoport fennmaradó fedezetre vonatkozó kötelezettségének értékelését egyszerűsíti.
ifrs-fullDescriptionOfCriteriaUsedToDistinguishInvestmentPropertyFromOwneroccupiedPropertyAndFromPropertyHeldSaleInOrdinaryCourseOfBusinesstextlabelAzon kritériumok ismertetése, amelyek alapján a befektetési célú ingatlant megkülönböztetik a saját használatú ingatlanoktól és a szokásos üzletmenet keretében történő eladás céljából tartott ingatlanoktólKözzététel: IAS 40.75 c
documentationAzon kritériumok ismertetése, amelyek alapján a befektetési célú ingatlant megkülönböztetik a saját használatú ingatlanoktól és a szokásos üzletmenet keretében történő eladás céljából tartott ingatlanoktól abban az esetben, ha az ingatlan befektetési célú ingatlanként történő besorolása bonyolult. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullDescriptionOfCrossreferenceToDisclosuresAboutActivitiesSubjectToRateRegulationtextlabelÁrszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetéseKözzététel: IFRS 14.31
documentationAz árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfCrossreferenceToDisclosuresAboutCreditRiskPresentedOutsideFinancialStatementstextlabelPénzügyi kimutatásokon kívül prezentált hitelkockázatra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetéseKözzététel: IFRS 7.35C
documentationA pénzügyi kimutatásokon kívül prezentált hitelkockázatra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfCrossreferenceToDisclosuresAboutHedgeAccountingPresentedOutsideFinancialStatementstextlabelPénzügyi kimutatásokon kívül prezentált fedezeti elszámolásokra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetéseKözzététel: IFRS 7.21B
documentationA pénzügyi kimutatásokon kívül prezentált fedezeti elszámolásokra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfCrossreferenceToDisclosuresAboutLeasestextlabelLízingekre vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozások ismertetéseKözzététel: IFRS 16.52
documentationA lízingekre vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozások ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfCrossreferenceToDisclosuresAboutNatureAndExtentOfRisksArisingFromFinancialInstrumentstextlabelPénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jellegére és mértékére vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetéseKözzététel: IFRS 7.B6
documentationA pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jellegére és mértékére vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfCrossreferenceToDisclosuresAboutPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlInAnotherGroupEntitysFinancialStatementstextlabelMásik csoportbeli gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban szereplő, olyan programokra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése, amelyek megosztják a kockázatokat a közös ellenőrzés alatt működő gazdálkodó egységek közöttKözzététel: IAS 19.150
documentationEgy másik csoportbeli gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban szereplő, olyan programokra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatot. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatot [member]]
ifrs-fullDescriptionOfCrossreferenceToDisclosuresPresentedOutsideInterimFinancialStatementstextlabelÉvközi pénzügyi kimutatásokon kívül prezentált közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetéseKözzététel: IAS 34.16A
documentationAz évközi pénzügyi kimutatásokon kívül prezentált közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfCurrencyInWhichSupplementaryInformationIsDisplayedtextlabelAzon pénznem ismertetése, amelyben a kiegészítő információk szerepelnekKözzététel: IAS 21.57 b
documentationAzon pénznem ismertetése, amelyben a gazdálkodó egység kiegészítő információi szerepelnek.
ifrs-fullDescriptionOfCurrentAndFormerWayOfAggregatingAssetstextlabelEszközcsoportosítás korábbi és jelenlegi módjának ismertetéseKözzététel: IAS 36.130 d (iii)
documentationAz eszközcsoportosítás korábbi és jelenlegi módjának ismertetése, ha a pénztermelő egység azonosítására szolgáló eszközcsoportosítás a pénztermelő egység megtérülő értékének (ha van) legutóbbi megbecslése óta megváltozott. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfCurrentCommitmentsOrIntentionsToProvideSupportToSubsidiarytextlabelLeányvállalatnak nyújtandó támogatásra vonatkozóan fennálló kötelezettségvállalás vagy szándék ismertetéseKözzététel: IFRS 12.19D b
documentationA leányvállalatnak nyújtandó támogatásra vonatkozóan fennálló kötelezettségvállalás vagy szándék ismertetése. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfDetailsOfBreachesWhichPermittedLenderToDemandAcceleratedRepaymentDuringPeriodOfPrincipalInterestSinkingFundOrRedemptionTermsOfLoansPayabletextlabelFizetendő kölcsönök tőke-, kamat-, törlesztőalap- vagy törlesztési feltételeinek olyan, az adott időszakban bekövetkezett nemteljesítéseinek részletes ismertetése, amelyek lehetővé tették a hitelező számára a gyorsított ütemű visszafizetés kérésétKözzététel: IFRS 7.19
documentationA fizetendő kölcsönök tőke-, kamat-, törlesztőalap- vagy törlesztési feltételeinek olyan, az adott időszakban bekövetkezett nemteljesítéseinek részletes ismertetése, amelyek lehetővé tették a hitelező számára a gyorsított ütemű visszafizetés kérését.
ifrs-fullDescriptionOfDetailsOfDefaultsDuringPeriodOfPrincipalInterestSinkingFundOrRedemptionTermsOfLoansPayabletextlabelFizetendő kölcsönök tőke-, kamat-, törlesztőalap- vagy törlesztési feltételeinek az adott időszakban bekövetkezett nemteljesítéseinek részletes ismertetéseKözzététel: IFRS 7.18 a
documentationA fizetendő kölcsönök tőke-, kamat-, törlesztőalap- vagy törlesztési feltételeinek az adott időszakban bekövetkezett nemteljesítéseinek részletes ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfDifficultiesStructuredEntityExperiencedInFinancingItsActivitiestextlabelStrukturált gazdálkodó egység tevékenységeinek finanszírozásában tapasztalt nehézségek ismertetésePélda: IFRS 12.B26 f
documentationAzon nehézségek ismertetése, amelyeket egy strukturált gazdálkodó egység a tevékenységei finanszírozása körében tapasztalt.
ifrs-fullDescriptionOfDiscountRatesAppliedToCashFlowProjectionsX.XX instantlabelCash flow-előrejelzésekre alkalmazott diszkontrátaKözzététel: IAS 36.134 d (v), Közzététel: IAS 36.134 e (v)
documentationEgy pénztermelő egység (egységcsoport) cash flow-előrejelzéseire alkalmazott diszkontráta. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfDiscountRatesUsedInCurrentEstimateOfValueInUseX.XX instantlabelHasználati érték aktuális becslésénél alkalmazott diszkontrátaKözzététel: IAS 36.130 g
documentationA valamely eszközből vagy pénztermelő egységből várhatóan befolyó jövőbeni cash flow-k jelenértékének aktuális becslésénél alkalmazott diszkontráta.
ifrs-fullDescriptionOfDiscountRatesUsedInPreviousEstimateOfValueInUseX.XX instantlabelHasználati érték korábbi becslésénél alkalmazott diszkontrátaKözzététel: IAS 36.130 g
documentationA valamely eszközből vagy pénztermelő egységből várhatóan befolyó jövőbeni cash flow-k jelenértékének korábbi becslésénél alkalmazott diszkontráta.
ifrs-fullDescriptionOfEffectiveInterestRateDeterminedOnDateOfReclassificationX.XX instantlabelEredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába átsorolt eszközökre az átsorolás időpontjában meghatározott effektív kamatlábKözzététel: IFRS 7.12C a
documentationAz eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközökre az átsorolás időpontjára vonatkozóan meghatározott effektív kamatláb. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfEffectOfChangingBusinessModelForManagingFinancialAssetsOnFinancialStatementstextlabelPénzügyi eszközök kezelésére alkalmazott üzleti modell változásakor a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatás ismertetéseKözzététel: IFRS 7.12B b
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység által a pénzügyi eszközök kezelésére alkalmazott üzleti modell megváltoztatása milyen hatást gyakorol a pénzügyi kimutatásokra. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfEffectOfRegulatoryFrameworkOnPlantextlabelJogszabályi keretek programra gyakorolt hatásának ismertetéseKözzététel: IAS 19.139 a (ii)
documentationA jogszabályi keretek (például az eszközértékhatár) meghatározott juttatási programra gyakorolt hatásának ismertetése. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfEstimateOfRangeOfOutcomesFromContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetstextlabelFüggő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból és kártalanításra szánt eszközökből származó, diszkontálás nélküli kimenetelek tartományára vonatkozó becslés ismertetéseKözzététel: IFRS 3.B64 g (iii)
documentationA függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból és a kártalanításra szánt eszközökből származó, diszkontálás nélküli kimenetelek tartományára vonatkozó becslés ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfEventOrChangeInCircumstancesThatCausedRecognitionOfDeferredTaxBenefitsAcquiredInBusinessCombinationAfterAcquisitionDatetextlabelAzon esemény vagy körülmények megváltozásának ismertetése, amelyek miatt az üzleti kombináció során megszerzett halasztott adóelőnyöket az akvizíció időpontja után jelenítik megKözzététel: IAS 12.81 k
documentationAzon esemény vagy körülmények megváltozásának ismertetése, amelyek miatt az üzleti kombináció során megszerzett halasztott adóelőnyöket csak az akvizíció időpontja után jelenítik meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfExistenceOfRestrictionsOnTitlePropertyPlantAndEquipmenttextlabelJogcímkorlátozások létezésének ismertetése – ingatlanok, gépek és berendezésekKözzététel: IAS 16.74 a
documentationAz ingatlanok, gépek és berendezések tulajdonjogára vonatkozó korlátozások létezésének ismertetése. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
ifrs-fullDescriptionOfExistenceOfThirdpartyCreditEnhancementtextlabelHarmadik fél által adott hitelminőség-javítási lehetőségek létezésének ismertetéseKözzététel: IFRS 13.98
documentationHarmadik fél által adott hitelminőség-javítási lehetőségek létezésének ismertetése olyan valós értéken értékelt kötelezettségeknél, amelyeket harmadik fél által adott elválaszthatatlan hitelminőség-javítási lehetőséggel bocsátottak ki. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullDescriptionOfExpectedImpactOfInitialApplicationOfNewStandardsOrInterpretationstext blocklabelÚj standardok vagy értelmezések első alkalmazása miatt várható hatás közzététele [text block]Közzététel: IAS 8.30 b
documentationAzon ismert vagy észszerűen megbecsülhető információk közzététele, amelyek relevánsak annak megbecsléséhez, hogy egy már kiadott, de még nem hatályos új IFRS alkalmazása milyen hatással jár majd.
ifrs-fullDescriptionOfExpectedImpactOfInitialApplicationOfNewStandardsOrInterpretationsAbstractlabelÚj standardok vagy értelmezések első alkalmazása miatt várható hatás közzététele [abstract]
ifrs-fullDescriptionOfExpectedImpactOfInitialApplicationOfNewStandardsOrInterpretationsLineItemsline itemslabelÚj standardok vagy értelmezések első alkalmazása miatt várható hatás közzététele [line items]
documentationA tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén definiált elemekkel összefüggő, bemutatandó információk közzétételét szolgálják.
ifrs-fullDescriptionOfExpectedImpactOfInitialApplicationOfNewStandardsOrInterpretationsTabletablelabelÚj standardok vagy értelmezések első alkalmazása miatt várható hatás közzététele [table]Közzététel: IAS 8.30 b
documentationAz új standardok vagy értelmezések első alkalmazása miatt várható hatással kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
ifrs-fullDescriptionOfExpectedTimingOfOutflowsContingentLiabilitiesInBusinessCombinationtextlabelKiáramlások várható ütemezésének ismertetése – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségekKözzététel: IFRS 3.B64 j, Közzététel: IFRS 3.B67 c
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdasági hasznok kiáramlása milyen ütemezésben várható az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségeknél. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfExpectedTimingOfOutflowsOtherProvisionstextlabelKiáramlások várható ütemezésének ismertetése – egyéb céltartalékokKözzététel: IAS 37.85 a
documentationAnnak ismertetése, hogy az egyéb céltartalékokhoz kapcsolódó gazdasági hasznok kiáramlása milyen ütemezésben várható. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]
ifrs-fullDescriptionOfExpectedVolatilityShareOptionsGrantedX.XX durationlabelVárható volatilitás – nyújtott részvényopciókKözzététel: IFRS 2.47 a (i)
documentationA nyújtott részvényopciók valós értékének kiszámításához használt részvényár várható volatilitása. A várható volatilitás olyan mérőszám, ami azt az összeget mutatja, amennyivel az ár várhatóan mozogni fog egy adott időszak alatt. Az opciós árazási modellekben a volatilitás mérésére használt mutató a részvény folyamatosan számított megtérülési rátájának évesített standard eltérése egy meghatározott időszak alatt.
ifrs-fullDescriptionOfExpiryDateOfTemporaryDifferencesUnusedTaxLossesAndUnusedTaxCreditstextlabelLevonható átmeneti különbözet lejáratának ismertetése, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírásokKözzététel: IAS 12.81 e
documentationAzon levonható átmeneti különbözetek, fel nem használt negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírások lejáratának ismertetése (ha van), amelyre nem mutattak ki halasztott adókövetelést a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]; Fel nem használt adójóváírások [member]; Fel nem használt negatív adóalapok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfExplanationOfFactAndReasonsWhyRangeOfOutcomesFromContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsCannotBeEstimatedtextlabelAnnak ténye és magyarázata, hogy a függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból és a kártalanításra szánt eszközökből származó kimenetelek tartománya nem becsülhetőKözzététel: IFRS 3.B64 g (iii)
documentationAzon tény ismertetése, hogy a függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból és a kártalanításra szánt eszközökből származó kimenetelek tartománya nem becsülhető, valamint ennek magyarázata.
ifrs-fullDescriptionOfExposuresToRisksThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17AndHowTheyArisetextlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati kitettségek, valamint felmerülésük módjának ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.124 a
documentationAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati kitettségek, valamint felmerülésük módjának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfExposureToRisktextlabelKockázati kitettség ismertetéseKözzététel: IFRS 7.33 a
documentationA pénzügyi instrumentumokból eredő kockázati kitettségek ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfExtentToWhichEntityCanBeLiableToMultiemployerOrStatePlanForOtherEntitiesObligationstextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység milyen mértékben lehet felelős a többmunkáltatós programmal vagy állami programmal szemben más gazdálkodó egységek kötelmei miattKözzététel: IAS 19.148 b
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység milyen mértékben lehet felelős más gazdálkodó egységeknek a többmunkáltatós vagy állami, meghatározott juttatási program feltételei alapján fennálló kötelmei tekintetében. [Hivatkozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok [member]; Állami, meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfExtentToWhichFairValueOfInvestmentPropertyIsBasedOnValuationByIndependentValuertextlabelAnnak ismertetése, hogy a befektetési célú ingatlan valós értéke milyen mértékben alapul független értékbecslő által készített értékelésenKözzététel: IAS 40.75 e
documentationAzon mérték ismertetése, amennyiben a befektetési célú ingatlanok (pénzügyi kimutatásokban kimutatott, vagy közzétett) valós értéke olyan független értékbecslő által készített értékelésen alapul, aki elismert és megfelelő szakmai minősítéssel rendelkezik, és az értékelendő befektetési célú ingatlan körzetében és kategóriájában közelmúltbeli tapasztalatai vannak. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullDescriptionOfFactAndBasisOnWhichCarryingAmountsDeterminedUnderPreviousGAAPWereAllocatedIfEntityUsesExemptionInIFRS1D8AbtextlabelAnnak ténye, hogy a gazdálkodó egység él az IFRS 1 standard D8A. bekezdésének b) pontjában biztosított mentességgel, valamint a korábbi számviteli szabályozás szerint meghatározott könyv szerinti értékek felosztásának alapjaKözzététel: IFRS 1.31A
documentationAnnak ténye, hogy a gazdálkodó egység él az IFRS 1 standard D8A. bekezdésének b) pontjában biztosított, az olaj- és gázeszközökre vonatkozó mentességgel, valamint a korábbi számviteli szabályozás szerint meghatározott könyv szerinti értékek felosztási alapjának ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfFactAndBasisOnWhichCarryingAmountsWereDeterminedIfEntityUsesExemptionInIFRS1D8BtextlabelAnnak ténye, hogy a gazdálkodó egység él az IFRS 1 standard D8B. bekezdésében biztosított mentességgel, valamint a korábbi számviteli szabályozás szerint meghatározott könyv szerinti értékek meghatározásának alapjaKözzététel: IFRS 1.31B
documentationAnnak ténye, hogy a gazdálkodó egység él az IFRS 1 standard D8B. bekezdésében biztosított, az árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó mentességgel, valamint annak ismertetése, hogy mi alapján határozták meg a korábbi számviteli szabályozás szerint meghatározott könyv szerinti értékeket.
ifrs-fullDescriptionOfFactAndReasonsWhyMaximumExposureToLossFromInterestsInStructuredEntitiesCannotBeQuantifiedtextlabelAnnak ténye és magyarázata, hogy a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből származó veszteségnek való maximális kitettség nem számszerűsíthető.Közzététel: IFRS 12.29 c
documentationAzon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység nem tudja számszerűsíteni a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeiből származó veszteségnek való maximális kitettségét, valamint ennek magyarázata. [Hivatkozás: Strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből származó veszteségnek való maximális kitettség; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFactAndReasonWhyEntitysExposureToRiskArisingFromContractsWithinScopeOfIFRS17AtEndOfReportingPeriodIsNotRepresentativeOfItsExposureDuringPeriodtextlabelAnnak ténye és magyarázata, hogy a gazdálkodó egység IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő beszámolási időszak végi kockázati kitettsége nem reprezentatív az időszak alatti kitettsége tekintetébenKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.123
documentationAzon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő beszámolási időszak végi kockázati kitettsége nem reprezentatív az időszak alatti kitettsége tekintetében, valamint ennek magyarázata.
ifrs-fullDescriptionOfFactAndReasonWhySensitivityAnalysisAreUnrepresentativetextlabelAnnak ténye és magyarázata, hogy az érzékenységi elemzések nem reprezentatívakKözzététel: IFRS 7.42
documentationAzon tény ismertetése, hogy az érzékenységi elemzések nem reprezentatívak a pénzügyi instrumentumokban rejlő kockázatok tekintetében (például mert az év végi kitettség nem tükrözi az év során jelentkező kitettséget), valamint ennek magyarázata. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFactAndReasonWhyVolumeOfHedgingRelationshipsToWhichExemptionInIFRS723CAppliesIsUnrepresentativeOfNormalVolumestextlabelAnnak ténye és magyarázata, hogy az IFRS 7 23C. bekezdése szerinti mentesség által érintett fedezeti kapcsolatok volumene nem tükrözi szokásos volumentKözzététel: IFRS 7.24D
documentationAzon tény ismertetése, hogy az IFRS 7 standard 23C. bekezdése szerinti mentesség által érintett fedezeti kapcsolatok volumene nem tükrözi szokásos volument, valamint ennek magyarázata.
ifrs-fullDescriptionOfFactorsThatMakeUpGoodwillRecognisedtextlabelKimutatott goodwillt alkotó tényezők ismertetéseKözzététel: IFRS 3.B64 e
documentationA kimutatott goodwillt alkotó tényezők, mint például a felvásárló és a felvásárolt egyesülő tevékenységeiből várt szinergiák, immateriális javak, amelyek nem felelnek az elkülönített megjelenítés feltételeinek és más tényezők kvalitatív ismertetése. [Hivatkozás: Goodwill]
ifrs-fullDescriptionOfFactThatAmountOfChangeInAccountingEstimateIsImpracticabletext blocklabelAzon tény ismertetése, hogy a számviteli becslés változásának összege nem becsülhető meg [text block]Közzététel: IAS 8.40
documentationAzon tény ismertetése, hogy a jövőbeni időszakokra vonatkozó, a számviteli becslések változásai miatti hatás összegét nem teszik közzé, mert annak megbecslése nem kivitelezhető.
ifrs-fullDescriptionOfFactThatChangingOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsWouldChangeFairValueSignificantlyAssetstextlabelAzon tény ismertetése, hogy egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása jelentősen megváltoztatná a valós értéket – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAzon tény ismertetése, hogy az eszközök valós értéken történő értékelésére vonatkozó egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása jelentősen megváltoztatná a valós értéket.
ifrs-fullDescriptionOfFactThatChangingOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsWouldChangeFairValueSignificantlyEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelAzon tény ismertetése, hogy egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása jelentősen megváltoztatná a valós értéket – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAzon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésére vonatkozó egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása jelentősen megváltoztatná a valós értéket. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFactThatChangingOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsWouldChangeFairValueSignificantlyLiabilitiestextlabelAzon tény ismertetése, hogy egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása jelentősen megváltoztatná a valós értéket – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAzon tény ismertetése, hogy a kötelezettségek valós értéken történő értékelésére vonatkozó egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása jelentősen megváltoztatná a valós értéket.
ifrs-fullDescriptionOfFactThatEntityDoesNotHaveLegalOrConstructiveObligationToNegativeNetAssetsTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethodtextlabelAzon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egységnek nincs jogi vagy vélelmezett kötelme a negatív nettó eszközökkel kapcsolatban – áttérés az arányos konszolidációról a tőkemódszerreKözzététel: IFRS 11.C4
documentationAzon tény ismertetése, hogy a negatív nettó eszközökkel kapcsolatban a gazdálkodó egységnek nincs jogi vagy vélelmezett kötelme akkor, ha a korábban arányosan konszolidált összes eszköz és kötelezettség összesítése az arányos konszolidációról a tőkemódszerre való áttéréskor negatív nettó eszközöket eredményez.
ifrs-fullDescriptionOfFactThatHighestAndBestUseOfNonfinancialAssetDiffersFromCurrentUsetextlabelAzon tény ismertetése, hogy a nem pénzügyi eszköz legértékesebb és legjobb hasznosítása különbözik a jelenlegi használattólKözzététel: IFRS 13.93 i
documentationAzon tény ismertetése, hogy egy nem pénzügyi eszköz jelenlegi használata különbözik az olyan használattól, amely maximalizálná az eszköz vagy az eszközök és kötelezettségek azon csoportjának (pl. egy üzleti tevékenységnek) az értékét, amelyen belül az eszközt használnák.
ifrs-fullDescriptionOfFactThatImpactIsNotKnownOrReasonablyEstimabletextlabelAzon tény ismertetése, hogy egy új IFRS első alkalmazásának hatása nem ismert vagy észszerűen nem becsülhetőPélda: IAS 8.31 e (ii)
documentationAzon tény ismertetése, hogy egy új IFRS első alkalmazásának hatása nem ismert vagy észszerűen nem becsülhető. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFactThatMultiemployerPlanIsDefinedBenefitPlantextlabelAzon tény ismertetése, hogy a többmunkáltatós vagy állami program meghatározott juttatási programKözzététel: IAS 19.148 d (i)
documentationAzon tény ismertetése, hogy a többmunkáltatós vagy állami program meghatározott juttatási program. [Hivatkozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok [member]; Állami, meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFactThatNewOrAmendedIFRSStandardIsAppliedEarlytextlabelAzon tény ismertetése, hogy az új vagy módosított IFRS standardot korán alkalmazzákKözzététel: IFRS 4.50 (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Közzététel: IFRS 1.39AG (Hatályát veszti: 2024.1.1.), Közzététel: IFRS 17.C1 (Hatályát veszti: 2025.1.1.), Közzététel: IAS 16.81N (Hatályát veszti: 2024.1.1.), Közzététel: IAS 1.139V (Hatályát veszti: 2025.1.1.), Közzététel: IAS 39.108H (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Közzététel: IFRS 9.7.1.10 (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Közzététel: IFRS 9.7.1.9 (Hatályát veszti: 2024.1.1.), Közzététel: IAS 1.139U (Hatályát veszti: 2025.1.1.), Közzététel: IAS 41.65 (Hatályát veszti: 2024.1.1.), Közzététel: IFRS 16.C1B (Hatályát veszti: 2023.1.1.), Közzététel: IAS 37.105 (Hatályát veszti: 2024.1.1.)
documentationAzon tény ismertetése, hogy egy új vagy módosított IFRS standardot a hatálybalépés napja előtt alkalmaznak.
ifrs-fullDescriptionOfFinancialInstrumentsDesignatedAsHedgingInstrumenttextlabelFedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi instrumentumok ismertetéseKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.22 b
documentationA fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi instrumentumok ismertetése. A fedezeti instrumentum egy származékos termék vagy (kizárólag a devizaárfolyam-változás kockázatának fedezete esetén) olyan nem származékos pénzügyi eszköz, vagy nem származékos pénzügyi kötelezettség, amelynek valós értéke vagy cash flow-i várhatóan ellentételezik egy fedezett tétel valós értékében vagy cash flow-iban bekövetkező változásokat. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Származékos pénzügyi eszközök; Származékos pénzügyi kötelezettségek; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfFinancialInstrumentsTheirCarryingAmountAndExplanationOfWhyFairValueCannotBeMeasuredReliablytextlabelPénzügyi instrumentumok ismertetése, azok könyv szerinti értéke, és annak magyarázata, hogy a valós értéket miért nem lehet megbízhatóan meghatározniKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.30 b
documentationPénzügyi instrumentumok ismertetése, azok könyv szerinti értéke, és annak magyarázata, hogy a valós értéket miért nem lehet megbízhatóan meghatározni azon pénzügyi instrumentumoknál, amelyeknél nem követelmény a valós érték közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFinancialRiskManagementRelatedToAgriculturalActivitytextlabelMezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés ismertetéseKözzététel: IAS 41.49 c
documentationA mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfForecastTransactionHedgeAccountingPreviouslyUsedButNoLongerExpectedToOccurtextlabelAzon előre jelzett ügyletek ismertetése, amelyekre a korábbi időszakban fedezeti elszámolást alkalmaztak, de amelyek várhatóan már nem következnek beKözzététel: IFRS 7.23F, Közzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.23 b
documentationAzon előre jelzett ügyletek ismertetése, amelyekre korábban fedezeti elszámolást alkalmaztak, de amelyek várhatóan már nem következnek be.
ifrs-fullDescriptionOfFrequencyAndMethodsForTestingProceduresOfPricingModelsAssetstextlabelÁrazási modellek tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek ismertetése – eszközökPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 b
documentationAz eszközök valós értéken történő értékelésekor alkalmazott árazási modellek kalibrálási, visszamérési és egyéb tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfFrequencyAndMethodsForTestingProceduresOfPricingModelsEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelÁrazási modellek tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek ismertetése – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 b
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak valós értéken történő értékelésekor alkalmazott árazási modellek kalibrálási, visszamérési és egyéb tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek ismertetése. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFrequencyAndMethodsForTestingProceduresOfPricingModelsLiabilitiestextlabelÁrazási modellek tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek ismertetése – kötelezettségekPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 b
documentationA kötelezettségek valós értéken történő értékelésekor alkalmazott árazási modellek kalibrálási, visszamérési és egyéb tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfFullyAmortisedIntangibleAssetstextlabelTeljesen amortizált immateriális javak ismertetésePélda: IAS 38.128 a
documentationA teljesen amortizált, de még használatban lévő immateriális eszközök ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
ifrs-fullDescriptionOfFunctionalCurrencytextlabelFunkcionális pénznem ismertetéseKözzététel: IAS 21.53, Közzététel: IAS 21.57 c
documentationAzon elsődleges gazdasági környezet pénznemének ismertetése, amelyben a gazdálkodó egység működik.
ifrs-fullDescriptionOfFundingArrangementsAndFundingPolicyThatAffectFutureContributionstextlabelA jövőbeni hozzájárulásokat befolyásoló finanszírozási megállapodások és alapképzési politika ismertetése.Közzététel: IAS 19.147 a, Közzététel: IAS 19.148 a
documentationA meghatározott juttatási programokhoz történő jövőbeni hozzájárulásokat befolyásoló finanszírozási megállapodások és alapképzési politika ismertetése. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfFundingPolicytextlabelAlapképzési politika ismertetéseKözzététel: IAS 26.35 c
documentationAz eszközöknek egy – a munkáltatótól elkülönült – gazdálkodó egységnek (az alapnak), a nyugdíjazási juttatások kifizetésére vonatkozó jövőbeni kötelmek teljesítése érdekében történő átadására vonatkozó politika ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfGroupWithinEntityThatDecidesEntitysValuationPoliciesAndProceduresAssetstextlabelGazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely meghatározza a gazdálkodó egység értékelési politikáit és folyamatait – eszközökPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 a (i)
documentationA gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely az eszközök tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait.
ifrs-fullDescriptionOfGroupWithinEntityThatDecidesEntitysValuationPoliciesAndProceduresEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelGazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely meghatározza a gazdálkodó egység értékelési politikáit és folyamatait – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 a (i)
documentationA gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait.
ifrs-fullDescriptionOfGroupWithinEntityThatDecidesEntitysValuationPoliciesAndProceduresLiabilitiestextlabelGazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely meghatározza a gazdálkodó egység értékelési politikáit és folyamatait – kötelezettségekPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 a (i)
documentationA gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, amely a kötelezettségek tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait.
ifrs-fullDescriptionOfGrowthRateUsedToExtrapolateCashFlowProjectionsX.XX instantlabelTervezett cash flow adatok kivetítésére alkalmazott növekedési rátaKözzététel: IAS 36.134 d (iv), Közzététel: IAS 36.134 e (iv)
documentationEgy pénztermelő egységre (egységcsoportra) vonatkozóan a tervezett cash flow adatok legutolsó tervadatok/előrejelzések által lefedett időszakon túlra történő kivetítésére alkalmazott növekedési ráta ismertetése. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHedgingInstrumentsUsedToHedgeRiskExposuresAndHowTheyAreUsedtextlabelKockázati kitettségek fedezéséhez használt fedezeti instrumentumok és használatuk módjának ismertetéseKözzététel: IFRS 7.22B a
documentationA kockázati kitettségek fedezéséhez használt fedezeti instrumentumok és használatuk módjának ismertetése. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHistoricalInformationAboutCounterpartyDefaultRatestextlabelMásik fél nemteljesítési rátáira vonatkozó múltbeli információk ismertetésePélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 c, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG23 c
documentationAz ügyletben a gazdálkodó egységen kívüli részes fél nemteljesítési rátáira vonatkozó múltbeli információk ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfHowAcquirerObtainedControlOfAcquireetextlabelAnnak ismertetése, hogy a felvásárló hogyan szerezte meg az ellenőrzést a felvásárolt felettKözzététel: IFRS 3.B64 d
documentationAnnak ismertetése, hogy a felvásárló hogyan vált képessé a felvásárolt pénzügyi és működési politikájának irányítására az annak tevékenységéből származó haszon megszerzése érdekében.
ifrs-fullDescriptionOfHowEffectOnFairValueMeasurementDueToChangeInOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsWasCalculatedAssetstextlabelAzon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása gyakorol a valós értéken történő értékelésre – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAzon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása gyakorol az eszközök valós értéken történő értékelésére.
ifrs-fullDescriptionOfHowEffectOnFairValueMeasurementDueToChangeInOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsWasCalculatedEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelAzon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása gyakorol a valós értéken történő értékelésre – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAzon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása gyakorol a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésére. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowEffectOnFairValueMeasurementDueToChangeInOneOrMoreUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsWasCalculatedLiabilitiestextlabelAzon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása gyakorol a valós értéken történő értékelésre – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 h (ii)
documentationAzon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása gyakorol a kötelezettségek valós értéken történő értékelésére.
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityDeterminedMaximumEconomicBenefitAvailabletextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg a maximálisan elérhető gazdasági hasznotKözzététel: IAS 19.141 c (iv)
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg egy meghatározott juttatási programmal kapcsolatban a maximálisan elérhető gazdasági hasznot, vagyis hogy az említett hasznok visszatérítések, jövőbeni hozzájárulások csökkenése vagy e kettő kombinációjaként fognak-e jelentkezni. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityDeterminedThatThirdpartyInformationUsedInFairValueMeasurementWasDevelopedInAccordanceWithIFRS13AssetstextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a valós értéken történő értékelésnél használt, harmadik féltől származó információkat az IFRS 13-ban foglaltak szerint állították elő – eszközökPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 d
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy az eszközök valós értéken történő értékelésénél használt, harmadik féltől származó információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat) az IFRS 13 standardban foglaltak szerint állították elő.
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityDeterminedThatThirdpartyInformationUsedInFairValueMeasurementWasDevelopedInAccordanceWithIFRS13EntitysOwnEquityInstrumentstextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a valós értéken történő értékelésnél használt, harmadik féltől származó információkat az IFRS 13-ban foglaltak szerint állították elő – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 d
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésénél használt, harmadik féltől származó információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat) az IFRS 13 standardban foglaltak szerint állították elő. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityDeterminedThatThirdpartyInformationUsedInFairValueMeasurementWasDevelopedInAccordanceWithIFRS13LiabilitiestextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a valós értéken történő értékelésnél használt, harmadik féltől származó információkat az IFRS 13-ban foglaltak szerint állították elő – kötelezettségekPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 d
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy a kötelezettségek valós értéken történő értékelésénél használt, harmadik féltől származó információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat) az IFRS 13 standardban foglaltak szerint állították elő.
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityDeterminedWhichStructuredEntitiesItSponsoredtextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy mely strukturált gazdálkodó egységeket szponzorálKözzététel: IFRS 12.27 a
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta meg azt, hogy mely strukturált gazdálkodó egységeket szponzorál.
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityDeterminesConcentrationsOfRiskThatArisesFromContractsWithinScopeOfIFRS17textlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozza meg az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázatkoncentrációkatKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.127
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozza meg az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázatkoncentrációkat.
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityDeterminesEconomicRelationshipBetweenHedgedItemAndHedgingInstrumentForPurposeOfAssessingHedgeEffectivenesstextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozza meg a fedezett tétel és a fedezeti instrumentum közötti gazdasági kapcsolatot a fedezeti hatékonyság értékelése céljábólKözzététel: IFRS 7.22B b
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozza meg a fedezett tétel és a fedezeti instrumentum közötti gazdasági kapcsolatot a fedezeti hatékonyság értékelése céljából. A fedezeti hatékonyság megmutatja, hogy a fedezeti instrumentum valósérték- vagy cash flow-változásai milyen mértékben ellentételezik a fedezett tétel valósérték- vagy cash flow-változását. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]; Fedezett tételek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityEstablishesHedgeRatioAndWhatSourcesOfHedgeIneffectivenessAretextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan állapítja meg a fedezeti arányt, és melyek a fedezeti hatékonysághiány forrásaiKözzététel: IFRS 7.22B c
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan állapítja meg a fedezeti arányt, és melyek a fedezeti hatékonysághiány forrásai. A fedezeti arány a fedezeti instrumentum és a fedezett tétel közötti mennyiségi kapcsolat (relatív súly). [Hivatkozás: Fedezeti hatékonysághiány nyeresége (vesztesége)]
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityIsManagingProcessToTransitionToAlternativeBenchmarkRatesForHedgingRelationshipstextlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan kezeli az alternatív referencia-kamatlábra való áttérés folyamatát a fedezeti kapcsolatok tekintetébenKözzététel: IFRS 7.24H c
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan kezeli az alternatív referencia-kamatlábra való áttérés folyamatát a fedezeti kapcsolatok tekintetében.
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityManagesLiquidityRiskThatArisesFromContractsWithinScopeOfIFRS17textlabelAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan kezeli az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő likviditási kockázatotKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.132 a
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan kezeli az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő likviditási kockázatot. [Hivatkozás: Likviditási kockázat [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowEntityReflectsItsRiskManagementStrategyByUsingHedgeAccountingAndDesignatingHedgingRelationshipsThatItFrequentlyResetstextlabelAnnak ismertetése, hogy hogyan tükrözi a gazdálkodó egység kockázatkezelési stratégiáját a fedezeti elszámolás alkalmazása és az általa gyakran kiigazított fedezeti kapcsolatok megjelölése általKözzététel: IFRS 7.23C b (ii)
documentationAnnak ismertetése, hogy hogyan tükrözi a gazdálkodó egység kockázatkezelési stratégiáját a fedezeti elszámolás alkalmazása és az általa gyakran kiigazított fedezeti kapcsolatok megjelölése által.
ifrs-fullDescriptionOfHowForwardlookingInformationHasBeenIncorporatedIntoDeterminationOfExpectedCreditLossestextlabelAnnak ismertetése, hogy az előretekintő információt hogyan illesztették be a várható hitelezési veszteségek meghatározásábaKözzététel: IFRS 7.35G b
documentationAnnak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan illesztette be az előretekintő információt a várható hitelezési veszteségek meghatározásába, ideértve a makrogazdasági információk felhasználását is.
ifrs-fullDescriptionOfHowFutureRecoveryOrReversalOfRegulatoryDeferralAccountBalancesIsAffectedByRisksAndUncertaintytextlabelAnnak ismertetése, hogy a hatósági halasztott számlaegyenlegek jövőbeni megtérülését vagy visszaforgatását hogyan befolyásolják a kockázatok és a bizonytalanságKözzététel: IFRS 14.30 c
documentationAnnak ismertetése, hogy a hatósági halasztott számlaegyenlegek jövőbeni megtérülését vagy visszaforgatását hogyan befolyásolják a kockázatok és a bizonytalanság. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowInsurerConcludedThatItQualifiesForTemporaryExemptionFromIFRS9textlabelAnnak ismertetése, hogy a biztosító hogyan állapította meg, hogy megfelel az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés feltételeinekKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39C
documentationAnnak ismertetése, hogy a biztosító hogyan állapította meg, hogy megfelel az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés feltételeinek.
ifrs-fullDescriptionOfHowInsurerDeterminedThatItDidNotEngageInSignificantActivityUnconnectedWithInsurancetextlabelAnnak ismertetése, hogy a biztosító hogyan állapította meg, hogy nem végzett biztosítással nem kapcsolatos jelentős tevékenységetKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 4.39C b
documentationAnnak ismertetése, hogy a biztosító hogyan állapította meg, hogy nem végzett biztosítással nem kapcsolatos jelentős tevékenységet, ideértve azt is, hogy milyen információkat vett figyelembe.
ifrs-fullDescriptionOfHowIssueCostsNotRecognisedAsExpenseWereRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombinationtextlabelAnnak ismertetése, hogy miként számolták el az olyan ügylethez kapcsolódó, ráfordításként el nem számolt kibocsátási költségeket, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek megKözzététel: IFRS 3.B64 m
documentationAnnak ismertetése, hogy miként számolták el az olyan ügylethez kapcsolódó, ráfordításként el nem számolt kibocsátási költségeket, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowManagementDeterminesConcentrationstextlabelAnnak ismertetése, hogy a vezetés hogyan határozza meg a koncentrációkatKözzététel: IFRS 7.B8 a
documentationAnnak ismertetése, hogy a vezetés hogyan határozza meg a pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatkoncentrációkat. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowThirdpartyInformationWasTakenIntoAccountWhenMeasuringFairValueAssetstextlabelAnnak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információkat hogyan vették figyelembe a valós érték meghatározásánál – eszközökPélda: IFRS 13.92, Példa: IFRS 13.IE64 b
documentationAnnak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat, nettó eszközértékeket és releváns piaci adatokat) hogyan vették figyelembe az eszközök valós értékének meghatározásánál.
ifrs-fullDescriptionOfHowThirdpartyInformationWasTakenIntoAccountWhenMeasuringFairValueEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelAnnak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információkat hogyan vették figyelembe a valós érték meghatározásánál – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiPélda: IFRS 13.92, Példa: IFRS 13.IE64 b
documentationAnnak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat, nettó eszközértékeket és releváns piaci adatokat) hogyan vették figyelembe a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értékének meghatározásánál. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfHowThirdpartyInformationWasTakenIntoAccountWhenMeasuringFairValueLiabilitiestextlabelAnnak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információkat hogyan vették figyelembe a valós érték meghatározásánál – kötelezettségekPélda: IFRS 13.92, Példa: IFRS 13.IE64 b
documentationAnnak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat, nettó eszközértékeket és releváns piaci adatokat) hogyan vették figyelembe a kötelezettségek valós értékének meghatározásánál.
ifrs-fullDescriptionOfIdentificationOfFinancialStatementsToWhichSeparateFinancialStatementsRelatetextlabelAzon pénzügyi kimutatások azonosításának ismertetése, amelyekhez az egyedi pénzügyi kimutatások kapcsolódnakKözzététel: IAS 27.17
documentationAzon pénzügyi kimutatások azonosításának ismertetése, amelyekhez az egyedi pénzügyi kimutatások kapcsolódnak.
ifrs-fullDescriptionOfIdentityOfRateRegulatorstextlabelÁrszabályozó(k) megnevezéseKözzététel: IFRS 14.30 b
documentationAz árszabályozó(k) megnevezése. Az árszabályozó olyan testület, amely jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján felhatalmazással rendelkezik egy gazdálkodó egységre nézve kötelező ár vagy ártartomány megállapítására. Az árszabályozó lehet független testület vagy a gazdálkodó egység kapcsolt fele, ideértve a gazdálkodó egység saját irányító testületét is, ha az adott szerv számára jogszabály vagy hatósági rendelkezés írja elő az árak megállapítását egyrészt a vevők érdekében, másrészt a gazdálkodó egység pénzügyi életképessége érdekében.
ifrs-fullDescriptionOfImpactOfRateRegulationOnCurrentAndDeferredTaxtextlabelÁrszabályozás tényleges és halasztott adóra vonatkozó hatásának ismertetéseKözzététel: IFRS 14.34
documentationAz árszabályozás tényleges és halasztott adóra vonatkozó hatásának ismertetése. Az árszabályozás a vevőknek a termékekért és szolgáltatásokért felszámítható árak meghatározására vonatkozó keretelvek összessége, amelyeket árszabályozó felügyel és/vagy hagy jóvá.
ifrs-fullDescriptionOfInformationAboutSurplusOrDeficitOfMultiemployerPlantextlabelTöbbmunkáltatós vagy állami programban keletkezett többletre vagy hiányra vonatkozó információ ismertetéseKözzététel: IAS 19.148 d (iv)
documentationA többmunkáltatós vagy állami programban keletkezett olyan hiány vagy többlet ismertetése, amely befolyásolhatja a jövőbeni hozzájárulások összegét. [Hivatkozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok [member]; Állami, meghatározott juttatási programok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfInformationWhereFairValueDisclosuresNotRequiredtextlabelAzon tény ismertetése, hogy valósérték-információt nem tettek közzé, mert az instrumentumok valós értéke nem értékelhető megbízhatóanKözzététel: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.30 a
documentationAzon tény ismertetése, hogy valósérték-információt nem tettek közzé, mert az instrumentumok valós értéke nem értékelhető megbízhatóan.
ifrs-fullDescriptionOfInitialApplicationOfStandardsOrInterpretationstext blocklabelStandardok és értelmezések első alkalmazásának közzététele [text block]Közzététel: IAS 8.28
documentationEgy IFRS első alkalmazásának közzététele. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfInputsToOptionPricingModelShareOptionsGrantedtextlabelOpcióárazási modell inputjainak ismertetése – nyújtott részvényopciókKözzététel: IFRS 2.47 a (i)
documentationA nyújtott részvényopciókra vonatkozó opcióárazási modell inputjainak ismertetése. [Hivatkozás: Opcióárazási modell [member]]
ifrs-fullDescriptionOfInputsUsedInFairValueMeasurementAssetstextlabelValós érték meghatározásánál használt inputok ismertetése – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 d
documentationAz eszközök valós értékének meghatározásánál használt inputok ismertetése. Az inputok azok a feltételezések, amelyeket a piaci szereplők használnak az eszköz árazásakor, ideértve a kockázattal kapcsolatos feltételezéseket is, például a valós érték meghatározására használt konkrét értékelési technikában (például egy árazási modellben) rejlő kockázatot és az értékelési technikával kapcsolatos inputokban rejlő kockázatot.
ifrs-fullDescriptionOfInputsUsedInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelValós érték meghatározásánál használt inputok ismertetése – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 d
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értékének meghatározásánál használt inputok ismertetése. Az inputok azok a feltételezések, amelyeket a piaci szereplők használnak a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentuma árazásakor, ideértve a kockázattal kapcsolatos feltételezéseket is, például a valós érték meghatározására használt konkrét értékelési technikában (például egy árazási modellben) rejlő kockázatot és az értékelési technikával kapcsolatos inputokban rejlő kockázatot.
ifrs-fullDescriptionOfInputsUsedInFairValueMeasurementLiabilitiestextlabelValós érték meghatározásánál használt inputok ismertetése – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 d
documentationA kötelezettségek valós értékének meghatározásánál használt inputok ismertetése. Az inputok azok a feltételezések, amelyeket a piaci szereplők használnak a kötelezettség árazásakor, ideértve a kockázattal kapcsolatos feltételezéseket is, például a valós érték meghatározására használt konkrét értékelési technikában (például egy árazási modellben) rejlő kockázatot és az értékelési technikával kapcsolatos inputokban rejlő kockázatot.
ifrs-fullDescriptionOfIntentionsToProvideSupportToStructuredEntitytextlabelStrukturált gazdálkodó egységnek nyújtandó támogatásra vonatkozó szándékok ismertetéseKözzététel: IFRS 12.17, Közzététel: IFRS 12.31
documentationA gazdálkodó egység minden arra irányuló szándékának ismertetése, hogy pénzügyi vagy egyéb támogatást nyújtson egy strukturált gazdálkodó egységnek, ideértve azt a szándékát is, hogy segítséget nyújtson a strukturált gazdálkodó egységnek a pénzügyi támogatásszerzésben.
ifrs-fullDescriptionOfInternalCreditRatingsProcesstextlabelBelső hitelminősítési folyamat ismertetésePélda: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.36 c, Példa: (Hatályát veszti: 2023.1.1.) IFRS 7.IG25 a
documentationA gazdálkodó egység belső hitelminősítésnél alkalmazott folyamatának ismertetése. [Hivatkozás: Belső hitelminősítések [member]]
ifrs-fullDescriptionOfInternalReportingProceduresForDiscussingAndAssessingFairValueMeasurementsAssetstextlabelA valós értéken történő értékelés megvitatására és értékelésére vonatkozó belső beszámolási folyamatok ismertetése – eszközökPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 a (iii)
documentationA gazdálkodó egységen belüli azon csoport által alkalmazott belső beszámolási folyamatok ismertetése, amely az eszközök tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait (például annak ismertetése, hogy az árazási, kockázatkezelési és ellenőrzési bizottságok megvitatják és értékelik-e a valós értéken történő értékelést, és ha igen, hogyan).
ifrs-fullDescriptionOfInternalReportingProceduresForDiscussingAndAssessingFairValueMeasurementsEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelA valós értéken történő értékelés megvitatására és értékelésére vonatkozó belső beszámolási folyamatok ismertetése – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 a (iii)
documentationA gazdálkodó egységen belüli azon csoport által alkalmazott belső beszámolási folyamatok ismertetése, amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait (például annak ismertetése, hogy az árazási, kockázatkezelési és ellenőrzési bizottságok megvitatják és értékelik-e a valós értéken történő értékelést, és ha igen, hogyan). [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfInternalReportingProceduresForDiscussingAndAssessingFairValueMeasurementsLiabilitiestextlabelA valós értéken történő értékelés megvitatására és értékelésére vonatkozó belső beszámolási folyamatok ismertetése – kötelezettségekPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 a (iii)
documentationA gazdálkodó egységen belüli azon csoport által alkalmazott belső beszámolási folyamatok ismertetése, amely a kötelezettségek tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait (például annak ismertetése, hogy az árazási, kockázatkezelési és ellenőrzési bizottságok megvitatják és értékelik-e a valós értéken történő értékelést, és ha igen, hogyan).
ifrs-fullDescriptionOfInterrelationshipsBetweenUnobservableInputsAndOfHowTheyMightMagnifyOrMitigateEffectOfChangesInUnobservableInputsOnFairValueMeasurementAssetstextlabelNem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a valós érték meghatározására – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 h (i)
documentationA nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását az eszközök valós értékének meghatározására. [Hivatkozás: Eszközök valós értékének meghatározása során használt jelentős nem megfigyelhető inputok közzététele [text block]]
ifrs-fullDescriptionOfInterrelationshipsBetweenUnobservableInputsAndOfHowTheyMightMagnifyOrMitigateEffectOfChangesInUnobservableInputsOnFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelNem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a valós érték meghatározására – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 h (i)
documentationA nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értékének meghatározására. [Hivatkozás: Saját tőke valós értékének meghatározása során használt jelentős nem megfigyelhető inputok közzététele [text block]]
ifrs-fullDescriptionOfInterrelationshipsBetweenUnobservableInputsAndOfHowTheyMightMagnifyOrMitigateEffectOfChangesInUnobservableInputsOnFairValueMeasurementLiabilitiestextlabelNem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a valós érték meghatározására – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 h (i)
documentationA nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcsolatok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem megfigyelhető inputok változásainak a hatását a kötelezettségek valós értékének meghatározására. [Hivatkozás: Kötelezettségek valós értékének meghatározása során használt jelentős nem megfigyelhető inputok közzététele [text block]]
ifrs-fullDescriptionOfInvestmentPropertyAtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModeltextlabelBefektetési célú ingatlan ismertetése – bekerülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint valósérték-modellen belülKözzététel: IAS 40.78 a
documentationAz amiatt bekerülési értéken vagy az IFRS 16 standard szerint valósérték-modellen belül értékelt befektetési célú ingatlan ismertetése, mert a gazdálkodó egység nem tudja megbízhatóan megállapítani a valós értéket. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullDescriptionOfInvestmentPropertyWhereFairValueInformationIsUnreliableCostModeltextlabelAzon befektetési célú ingatlan ismertetése, amelynél a valósérték-információk megbízhatatlanok – bekerülésiérték-modellKözzététel: IAS 40.79 e (i)
documentationA bekerülésiérték-modell alkalmazásával elszámolt olyan befektetési célú ingatlan ismertetése, amelynek valós értékét a gazdálkodó egység nem tudja megbízhatóan megállapítani. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
ifrs-fullDescriptionOfInvestmentsInEquityDesignatedAsMeasuredAtFairThroughOtherComprehensiveIncometextlabelEgyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések ismertetéseKözzététel: IFRS 7.11A a
documentationAz egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések ismertetése. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullDescriptionOfJudgementsAndChangesInJudgementsThatSignificantlyAffectDeterminationOfAmountAndTimingOfRevenueFromContractsWithCustomerstextlabelDöntések – és változásaik – ismertetése, amelyek jelentősen befolyásolják a vevői szerződésekből származó bevétel összegének és időzítésének maghatározásátKözzététel: IFRS 15.123
documentationAzon döntések – és változásaik – ismertetése, amelyek jelentősen befolyásolják a vevői szerződésekből származó bevétel összegének és időzítésének maghatározását. [Hivatkozás: Vevői szerződésekből származó bevétel]
ifrs-fullDescriptionOfJudgementsMadeByManagementInApplyingAggregationCriteriaForOperatingSegmentstextlabelA működési szegmensekre vonatkozó összesítési kritériumok alkalmazásakor a vezetés által mérlegelt szempontok ismertetéseKözzététel: IFRS 8.22 aa
documentationA működési szegmensekre vonatkozó összesítési kritériumok alkalmazásakor a vezetés által mérlegelt szempontok ismertetése. [Hivatkozás: Működési szegmensek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfJudgementsMadeInDeterminingAmountOfCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomerstextlabelVevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségek összegének meghatározásakor mérlegelt szempontok ismertetéseKözzététel: IFRS 15.127 a
documentationA vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségek összegének meghatározásakor mérlegelt szempontok ismertetése. [Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó megjelenített eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfJustificationForUsingGrowthRateThatExceedsLongtermAverageGrowthRatetextlabelHosszú távú átlagos növekedési rátát meghaladó növekedési ráta alkalmazására vonatkozó indoklás ismertetéseKözzététel: IAS 36.134 d (iv)
documentationAz arra vonatkozó indoklás ismertetése, hogy a tervezett cash flow adatok kivetítésére miért alkalmaz a gazdálkodó egység olyan növekedési rátát, amely nagyobb a gazdálkodó egység termékeire, az iparágra, és a gazdálkodó egység működése szerinti ország(ok)ra és a pénztermelő egység (egységcsoport) által megcélzott piacokra alkalmazott hosszú távú átlagos növekedési rátánál. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfKeyAssumptionsOnWhichManagementHasBasedCashFlowProjectionstextlabelAzon főbb feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés a cash flow előrejelzéseket alapoztaKözzététel: IAS 36.134 d (i), Közzététel: IAS 36.135 c
documentationAzon fő feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés egy pénztermelő egység (egységcsoport) tekintetében a legutolsó tervadatok/előrejelzések által lefedett időszakra vonatkozó cash flow előrejelzéseit alapozta. A fő feltételezések azok, amelyekre az egység (egységcsoport) megtérülő értéke leginkább érzékeny. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfKeyAssumptionsOnWhichManagementHasBasedDeterminationOfFairValueLessCostsOfDisposaltextlabelAzon főbb feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés az elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározását alapoztaKözzététel: IAS 36.130 f (iii), Közzététel: IAS 36.134 e (i)
documentationAzon főbb feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés egy pénztermelő egység (egységcsoport) tekintetében az elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatározását alapozta. A fő feltételezések azok, amelyekre az egység (egységcsoport) megtérülő értéke leginkább érzékeny. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLevelOfFairValueHierarchyWithinWhichFairValueMeasurementIsCategorisedtextlabelA valósérték-hierarchia azon szintjének ismertetése, amelybe a valós értéken történő értékelést teljes egészében besoroltákKözzététel: IAS 36.130 f (i), Közzététel: IAS 36.134 e (iiA)
documentationA valósérték-hierarchia azon szintjének ismertetése, amelybe egy pénztermelő egység (egységcsoport) tekintetében a valós értéken történő értékelést teljes egészében besorolták (az „elidegenítési költségek” megfigyelhetőségének figyelembevétele nélkül). [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLimitationsOfMethodsUsedInPreparingSensitivityAnalysisForActuarialAssumptionstextlabelAktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek korlátainak ismertetéseKözzététel: IAS 19.145 b
documentationA lényeges aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek korlátainak ismertetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemInStatementOfComprehensiveIncomeInWhichGainOrLossAsResultOfRemeasuringToFairValueEquityInterestIsRecognisedtextlabelÁtfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorának ismertetése, amelyben a tőkerészesedés valós értékre történő újraértékelésének eredményeként keletkező nyereséget vagy veszteséget megjelenítettékKözzététel: IFRS 3.B64 p (ii)
documentationAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorának ismertetése, amelyben elszámolták a felvásárló által az üzleti kombinációt megelőzően a felvásároltban birtokolt tőkerészesedés valós értékre történő újraértékelésének eredményeként megjelenített nyereséget vagy veszteséget. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemInStatementOfComprehensiveIncomeThatIncludesReclassificationAdjustmentstextlabelÁtfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorának ismertetése, amely átsorolás miatti módosításokat tartalmazKözzététel: IFRS 7.24C b (v)
documentationAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban az átsorolás miatti módosítást tartalmazó tételsor ismertetése. Az átsorolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el.
ifrs-fullDescriptionOfLineItemInStatementOfComprehensiveIncomeThatIncludesRecognisedHedgeIneffectivenesstextlabelÁtfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorának ismertetése, amely megjelenített fedezeti hatékonysághiányt tartalmazKözzététel: IFRS 7.24C a (ii), Közzététel: IFRS 7.24C b (iii)
documentationAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban a megjelenített fedezeti hatékonysághiányt tartalmazó tételsor ismertetése. [Hivatkozás: Fedezeti hatékonysághiány nyeresége (vesztesége)]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemInStatementOfFinancialPositionThatIncludesHedgedItemtextlabelPénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételsorának ismertetése, amely fedezett tételt tartalmazKözzététel: IFRS 7.24B a (iii)
documentationA pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a fedezett tételt tartalmazó tételsor ismertetése. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemInStatementOfFinancialPositionThatIncludesHedgingInstrumenttextlabelPénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételsorának ismertetése, amely fedezeti instrumentumot tartalmazKözzététel: IFRS 7.24A b
documentationA pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a fedezeti instrumentumot tartalmazó tételsor ismertetése. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsForAcquisitionRelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombinationtextlabelAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásnak az olyan ügyletre vonatkozó, akvizícióval kapcsolatos költségek ráfordításként megjelenített összegeit bemutató tételsorainak az ismertetése, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek megKözzététel: IFRS 3.B64 m
documentationAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásnak az olyan ügyletre vonatkozó, akvizícióval kapcsolatos költségek ráfordításként megjelenített összegeit bemutató tételsorainak az ismertetése, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Olyan ügylethez kapcsolódó, ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInFinancialStatementsForAmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombinationtextlabelPénzügyi kimutatások olyan ügylethez kapcsolódó összegeket megjelenítő tételsorainak ismertetése, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek megKözzététel: IFRS 3.B64 l (iii)
documentationA pénzügyi kimutatások olyan ügylettel kapcsolatban elszámolt összegeket tartalmazó tételsorainak ismertetése, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInOtherComprehensiveIncomeWhereGainsLossesAreRecognisedFairValueMeasurementAssetstextlabelEgyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg, valós értéken történő értékelés – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 e (ii)
documentationAz egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken a valós értéken értékelt eszközök tekintetében az időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInOtherComprehensiveIncomeWhereGainsLossesAreRecognisedFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelEgyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg, valós értéken történő értékelés – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 e (ii)
documentationAz egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken a gazdálkodó egység valós értéken értékelt eszközök saját tőkeinstrumentumai tekintetében az időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]; Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInOtherComprehensiveIncomeWhereGainsLossesAreRecognisedFairValueMeasurementLiabilitiestextlabelEgyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg, valós értéken történő értékelés – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 e (ii)
documentationAz egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken a valós értéken értékelt kötelezettségek tekintetében az időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInProfitOrLossInWhichGainLossOnCessationOfConsolidationOfSubsidiariesIsRecognisedtextlabelEredménykimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken a leányvállalatok konszolidálásának megszüntetéséből származó nyereséget (veszteséget) jelenítenek megKözzététel: IFRS 12.9B c
documentationAz eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken a leányvállalatok konszolidálásának a befektetési gazdálkodó egység minősítés változása miatti megszüntetéséből származó nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text block]; Leányvállalatok [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInProfitOrLossWhereGainsLossesAreRecognisedFairValueMeasurementAssetstextlabelEredménykimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg, valós értéken történő értékelés – eszközökKözzététel: IFRS 13.93 e (i)
documentationAz eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken a valós értéken értékelt eszközök tekintetében az időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInProfitOrLossWhereGainsLossesAreRecognisedFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelEredménykimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg, valós értéken történő értékelés – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiKözzététel: IFRS 13.93 e (i)
documentationAz eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken a gazdálkodó egység valós értéken értékelt eszközök saját tőkeinstrumentumai tekintetében az időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInProfitOrLossWhereGainsLossesAreRecognisedFairValueMeasurementLiabilitiestextlabelEredménykimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg, valós értéken történő értékelés – kötelezettségekKözzététel: IFRS 13.93 e (i)
documentationAz eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken a valós értéken értékelt kötelezettségek tekintetében az időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInProfitOrLossWhereGainsLossesAttributableToChangeInUnrealisedGainsOrLossesForAssetsHeldAtEndOfPeriodAreRecognisedFairValueMeasurementtextlabelEredménykimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken a beszámolási időszak végén meglévő eszközökkel kapcsolatos nem realizált nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg – valós értéken történő értékelésKözzététel: IFRS 13.93 f
documentationAz eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken az időszakra vonatkozóan a beszámolási időszak végén meglévő, valós értéken értékelt eszközökkel kapcsolatos nem realizált nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható, az eredményben megjelenített nyereséget (veszteséget) mutatnak ki ezen eszközökre. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInProfitOrLossWhereGainsLossesAttributableToChangeInUnrealisedGainsOrLossesForEntitysOwnEquityInstrumentsHeldAtEndOfPeriodAreRecognisedFairValueMeasurementtextlabelEredménykimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken a gazdálkodó egység beszámolási időszak végén meglévő saját tőkeinstrumentumaival kapcsolatos nem realizált nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg – valós értéken történő értékelésKözzététel: IFRS 13.93 f
documentationAz eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken az időszakra vonatkozóan a gazdálkodó egység beszámolási időszak végén meglévő, valós értéken értékelt saját tőkeinstrumentumaival kapcsolatos nem realizált nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható, az eredményben megjelenített nyereséget (veszteséget) mutatnak ki ezen instrumentumokra. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInProfitOrLossWhereGainsLossesAttributableToChangeInUnrealisedGainsOrLossesForLiabilitiesHeldAtEndOfPeriodAreRecognisedFairValueMeasurementtextlabelEredménykimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken a beszámolási időszak végén meglévő kötelezettségekkel kapcsolatos nem realizált nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható nyereséget (veszteséget) jelenítenek meg – valós értéken történő értékelésKözzététel: IFRS 13.93 f
documentationAz eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken az időszakra vonatkozóan a beszámolási időszak végén meglévő, valós értéken értékelt kötelezettségekkel kapcsolatos nem realizált nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható, az eredményben megjelenített nyereséget (veszteséget) mutatnak ki ezen kötelezettségekre. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInStatementOfComprehensiveIncomeInWhichImpairmentLossesRecognisedInProfitOrLossAreIncludedtextlabelÁtfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyek az eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteségeket tartalmazzákKözzététel: IAS 36.126 a
documentationAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyek az eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteségeket tartalmazzák. [Hivatkozás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInStatementOfComprehensiveIncomeInWhichImpairmentLossesRecognisedInProfitOrLossAreReversedtextlabelÁtfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyek az eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteségek visszaírását tartalmazzákKözzététel: IAS 36.126 b
documentationAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyek az eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteségek visszaírását tartalmazzák. [Hivatkozás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInStatementOfComprehensiveIncomeThatIncludesProceedsAndCostIncludedInProfitOrLossInAccordanceWithParagraph20AOfIAS16textlabelÁtfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyek az IAS 16 standard 20A. bekezdésének megfelelően az eredményben megjelenített bevételeket és költségeket tartalmazzákKözzététel: IAS 16.74A b
documentationAz átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyek az IAS 16 standard 20A. bekezdésének megfelelően az eredményben megjelenített bevételeket és költségeket tartalmazzák [Hivatkozás: A gazdálkodó egység szokásos tevékenységeinek eredményét nem képező előállított tételek bevétele, amely az IAS 16 standard 20A. bekezdésének megfelelően az eredményben szerepel; A gazdálkodó egység szokásos tevékenységeinek eredményét nem képező előállított tételek költsége, amely az IAS 16 standard 20A. bekezdésének megfelelően az eredményben szerepel]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInStatementOfFinancialPositionInWhichAssetsAndLiabilitiesRecognisedInRelationToStructuredEntitiesAreRecognisedtextlabelPénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyeken strukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatban elszámolt eszközöket és kötelezettségeket jelenítenek megKözzététel: IFRS 12.29 b
documentationA pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken strukturált gazdálkodó egységekkel kapcsolatban eszközöket és kötelezettségeket jelenítenek meg.
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInStatementOfFinancialPositionWhichIncludeLeaseLiabilitiestextlabelPénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyek a lízingkötelezettségeket tartalmazzákKözzététel: IFRS 16.47 b
documentationA pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyek a lízingkötelezettségeket tartalmazzák. [Hivatkozás: Lízingkötelezettségek]
ifrs-fullDescriptionOfLineItemsInStatementOfFinancialPositionWhichIncludeRightofuseAssetstextlabelPénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás tételsorainak ismertetése, amelyek a használatijog-eszközöket tartalmazzákKözzététel: IFRS 16.47 a (ii)
documentationA pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyek a használatijog-eszközöket tartalmazzák. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfLinkBetweenReimbursementRightAndRelatedObligationtextlabelVisszatérítési jog és a kapcsolódó kötelem közötti kapcsolat ismertetéseKözzététel: IAS 19.140 b
documentationEgy visszatérési jog és a kapcsolódó meghatározott juttatási kötelem közötti kapcsolat ismertetése. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelemhez kapcsolódó visszatérítési jogok, valós értéken]
ifrs-fullDescriptionOfMajorAssumptionsMadeConcerningFutureEventsContingentLiabilitiesInBusinessCombinationtextlabelJövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb feltételezések ismertetése – üzleti kombinációból származó függő kötelezettségekKözzététel: IFRS 3.B64 j, Közzététel: IFRS 3.B67 c
documentationAzon jövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb feltételezések ismertetése, amelyek befolyásolhatják az üzleti kombinációból származó függő kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]
ifrs-fullDescriptionOfMajorAssumptionsMadeConcerningFutureEventsOtherProvisionstextlabelJövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb feltételezések ismertetése – egyéb céltartalékokKözzététel: IAS 37.85 b
documentationAzon jövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb feltételezések ismertetése, amelyek befolyásolhatják a céltartalék teljesítéséhez szükséges összeget. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]
ifrs-fullDescriptionOfManagementsApproachToDeterminingValuesAssignedToKeyAssumptionstextlabelA vezetés által az egyes fő feltételezések értékeinek meghatározásához alkalmazott megközelítés ismertetéseKözzététel: IAS 36.134 d (ii), Közzététel: IAS 36.134 e (ii), Közzététel: IAS 36.135 d
documentationA vezetés által az egyes fő feltételezések értékeinek meghatározásához alkalmazott megközelítés ismertetés annak bemutatásával, hogy az adott értékek múltbeli tapasztalatokon alapulnak-e, vagy ha alkalmazható, konzisztensek-e a külső információforrásokkal, és amennyiben nem, miben és miért térnek el a múltbéli tapasztalatoktól és külső információforrásoktól. A fő feltételezések azok, amelyekre az egység (egységcsoport) megtérülő értéke leginkább érzékeny.
ifrs-fullDescriptionOfManagingLiquidityRisktext blocklabelAnnak közzététele, hogy a gazdálkodó egység hogyan kezeli a likviditási kockázatot [text block]Közzététel: IFRS 7.39 c
documentationAnnak közzététele, hogy a gazdálkodó egység hogyan kezeli a likviditási kockázatot. [Hivatkozás: Likviditási kockázat [member]]
ifrs-fullDescriptionOfMaterialReconcilingItemstextlabelLényeges egyeztető tételek ismertetéseKözzététel: IFRS 8.28
documentationMinden lényeges egyeztető tétel ismertetése. [Hivatkozás: Lényeges egyeztető tételek [member]]
ifrs-fullDescriptionOfMaximumTermOfOptionsGrantedForSharebasedPaymentArrangementtextlabelRészvényalapú kifizetési megállapodásra nyújtott opciók maximális időbeli hatályának ismertetéseKözzététel: IFRS 2.45 a
documentationAz időszak alatt bármely időpontban létező részvényalapú kifizetési megállapodás valamely típusára vonatkozóan nyújtott opciók maximális időbeli hatályának ismertetése. Az alapvetően hasonló típusú részvényalapú kifizetési megállapodásokat a gazdálkodó egység összevontan is bemutathatja. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfMeasurementBasisForNoncontrollingInterestInAcquireeRecognisedAtAcquisitionDatetextlabelFelvásároltban lévő, az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített nem ellenőrző részesedés értékelési alapjának ismertetéseKözzététel: IFRS 3.B64 o (i)
documentationA felvásároltban lévő, az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített nem ellenőrző részesedés értékelési alapjának ismertetése olyan üzleti kombinációknál, amelyekben a felvásárló a felvásárolt tőkerészesedéseinek kevesebb mint 100 százalékát birtokolja az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Akvizíció időpontjában a felvásároltban kimutatott nem ellenőrző részesedés]
ifrs-fullDescriptionOfMeasurementDifferencesForFinancialAssetsSubjectToOffsettingEnforceableMasterNettingArrangementsOrSimilarAgreementstextlabelBeszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező pénzügyi eszközökre vonatkozó értékelési különbségek ismertetéseKözzététel: IFRS 7.B42
documentationAz olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó értékelési különbségek ismertetése, amelyeket beszámítanak, vagy amelyek érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
ifrs-fullDescriptionOfMeasurementDifferencesForFinancialLiabilitiesSubjectToOffsettingEnforceableMasterNettingArrangementsOrSimilarAgreementstextlabelBeszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képező pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó értékelési különbségek ismertetéseKözzététel: IFRS 7.B42
documentationAz olyan pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó értékelési különbségek ismertetése, amelyeket beszámítanak, vagy amelyek érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]
ifrs-fullDescriptionOfMethodOfSettlementForSharebasedPaymentArrangementtextlabelRészvényalapú kifizetési megállapodás teljesítési módjának ismertetéseKözzététel: IFRS 2.45 a
documentationAz időszak alatt bármely időpontban létező részvényalapú kifizetési megállapodás valamely típusára vonatkozóan nyújtott opciók teljesítési módjának ismertetése (pl. pénzeszköz vagy tőkeinstrumentum). Az alapvetően hasonló típusú részvényalapú kifizetési megállapodásokat a gazdálkodó egység összevontan is bemutathatja. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]
ifrs-fullDescriptionOfMethodologyUsedToDetermineWhetherPresentingEffectsOfChangesInLiabilitysCreditRiskInOtherComprehensiveIncomeWouldCreateOrEnlargeAccountingMismatchInProfitOrLosstextlabelAnnak meghatározására használt módszertan(ok) ismertetése, hogy a kötelezettség hitelkockázat-változásai hatásának az egyéb átfogó jövedelemben való bemutatása számviteli meg nem felelést eredményezne-e vagy növelné-e azt az eredménybenKözzététel: IFRS 7.11 c
documentationAz annak meghatározására használt módszertan(ok) ismertetése, hogy egy pénzügyi kötelezettség hitelkockázat-változásai hatásának az egyéb átfogó jövedelemben való bemutatása számviteli meg nem felelést eredményezne-e vagy növelné-e azt az eredményben. Ha a gazdálkodó egységnek a kötelezettség hitelkockázat-változásainak hatását az eredményben kell bemutatnia, a közzétételnek magában kell foglalnia annak a gazdasági kapcsolatnak a részletes ismertetését, amely a kötelezettség jellemzői és azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt egyéb pénzügyi instrumentumok jellemzői között áll fenn, amelyek értéke a kötelezettség hitelkockázat-változásainak hatására módosult. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Egyéb átfogó jövedelem]
ifrs-fullDescriptionOfMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysisForActuarialAssumptionstextlabelAktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések ismertetéseKözzététel: IAS 19.145 b
documentationA lényeges aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések ismertetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]
ifrs-fullDescriptionOfMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysisToChangesInRiskExposuresThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17textlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati változók változásaira vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.128 b
documentationAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati változók változásaira vonatkozó érzékenységi elemzések készítésénél használt módszerek és feltételezések ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfMethodsUsedToDevelopAndSubstantiateUnobservableInputsUsedInFairValueMeasurementAssetstextlabelValós érték meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető inputok kialakítására és igazolására használt módszerek ismertetése – eszközökPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 e
documentationAz eszközök valós értékének meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető inputok kialakítására és igazolására használt módszerek ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfMethodsUsedToDevelopAndSubstantiateUnobservableInputsUsedInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentstextlabelValós érték meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető inputok kialakítására és igazolására használt módszerek ismertetése – a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 e
documentationA gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értékének meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető inputok kialakítására és igazolására használt módszerek ismertetése. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]
ifrs-fullDescriptionOfMethodsUsedToDevelopAndSubstantiateUnobservableInputsUsedInFairValueMeasurementLiabilitiestextlabelValós érték meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető inputok kialakítására és igazolására használt módszerek ismertetése – kötelezettségekPélda: IFRS 13.93 g, Példa: IFRS 13.IE65 e
documentationA kötelezettségek valós értékének meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető inputok kialakítására és igazolására használt módszerek ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfMethodsUsedToMeasureContractsWithinScopeOfIFRS17AndProcessesForEstimatingInputsToThoseMethodstextlabelAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések értékeléséhez használt módszerek és az e módszerek inputjainak becslésére szolgáló eljárások ismertetéseKözzététel: (Hatályba lép: 2023.1.1.) IFRS 17.117 a
documentationAz IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések értékeléséhez használt módszerek és az e módszerek inputjainak becslésére szolgáló eljárások ismertetése.
ifrs-fullDescriptionOfMethodsUsedToMeasureFairValueOfNoncashAssetsDeclaredForDistributionToOwnersBeforeFinanc