32008R0360[1]

A Bizottság 360/2008/EK rendelete ( 2008. április 18. ) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 360/2008/EK RENDELETE

(2008. április 18.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A gyümölcsleveknek a 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúrába való besorolása szempontjából különbséget kell tenni egyfelől a 2009 vámtarifaszám alá tartozó, hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek, másfelől a 2106 vámtarifaszám alá tartozó, italok előállításához használt ízesített cukorszirupot tartalmazó készítmények között.

(2) A Harmonizált Rendszerben a 2009 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat értelmében - más adalékok mellett - cukrot is lehet a gyümölcslevekhez adni, feltéve hogy azok megtartják eredeti jellegüket.

(3) Következésképpen a gyümölcslevek és gyümölcslékeverékek - hozzáadott cukortartalommal is - a Kombinált Nómenklatúra 2009 vámtarifaszámának alszámai alá tartoznak, kivéve ha elveszítik eredeti jellegüket. Ez utóbbi esetben ezek nem tartoznak a 2009 vámtarifaszám alá, hanem a 2106 vámtarifaszám alá sorolandók.

(4) A Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához fűzött Kiegészítő megjegyzések 5.b) pontjának értelmében azok a gyümölcslevek, amelyekhez annyi cukrot adtak, hogy gyümölcslétartalmuk 50 tömegszázaléknál kevesebb, elveszítik természetes állapotú gyümölcslé jellegüket, és ezért nem tartozhatnak a 2009 vámtarifaszám alá. A hozzáadott cukortartalmat a gyümölcslevek Brix értékének figyelembevételével kell meghatározni, amely mutató - többek között - e termékek cukortartalmától függ.

(5) A sűrített természetes gyümölcslevek besorolásával kapcsolatban problémák merültek fel. Ha az ilyen termékek hozzáadott cukortartalmát a kiegészítő megjegyzések 2. és 5. pontjában meghatározottak szerint számítják ki, akkor a kapott érték olyan magas lehet, amely már 50 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcslétartalmat jelent, aminek következtében a terméket a 2106 vámtarifaszám alá kellene sorolni. Ez azonban helytelen következtetés, amely a hozzáadott cukortartalom képlet szerinti számításán alapul: a valóságban a termékhez nem adnak cukrot, a magas hozzáadott cukortartalmat a sűrítés eredményezi.

(6) Helyénvaló ezért a 20. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5.b) pontját kismértékben újrafogalmazni és kiegészíteni egy olyan új rendelkezéssel, amely egyértelművé teszi, hogy a sűrített természetes gyümölcslevekre nem alkalmazandó az 50 tömegszázalékos gyümölcslétartalom követelménye, így ezeket számított hozzáadott cukortartalmuk alapján nem kell kizárni a 2009 vámtarifaszám alól. Azt is egyértelműen rögzíteni kell, hogy a Kiegészítő megjegyzések 5. pontját a termék bemutatásakor kell alkalmazni.

(7) A 2658/87/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához fűzött Kiegészítő megjegyzések 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"5. A következőket kell alkalmazni a termék bemutatásakor A b) pont nem alkalmazandó a sűrített természetes gyümölcslevekre. Következésképpen a sűrített természetes gyümölcsleveket nem kell kizárni a 2009 vtsz. alól."

a) A 2009 vtsz. alá tartozó termékek hozzáadott cukortartalma akkor felel meg a »cukortartalom«-nak, ha levonjuk ebből az egyes léfajtákra megadott alábbi értékeket:

- citromlé vagy paradicsomlé: 3,

- szőlőlé: 15,

- más gyümölcs vagy zöldség leve a keverékeket is beleértve: 13.

b) Azok a hozzáadott cukortartalmú gyümölcslevek, amelyek Brix értéke legfeljebb 67, gyümölcslétartalma pedig kevesebb 50 tömegszázaléknál, elveszítik a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcslé jellegüket.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 18-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 275/2008/EK rendelettel (HL L 85., 2008.3.27., 3. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0360 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0360&locale=hu