31973L0146[1]

A Tanács irányelve (1973. május 21.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1973. május 21.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i irányelv módosításáról

(73/146/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a legutóbb a 1971. március 22-i irányelvvel [1] módosított a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i irányelv [2] 2. cikke a gyúlékony folyadékokat azok lobbanáspontja alapján osztályozza; mivel a lobbanáspont meghatározására szolgáló módszer jelenlegi hiánya miatt célszerűnek tűnik a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodásokban már meghatározottakkal azonos analitikai módszereket elfogadni;

mivel a műszaki fejlődés a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló irányelvben meghatározott műszaki követelmények gyors hozzáigazítását teszi szükségessé; mivel a szükséges intézkedések bevezetésének megkönnyítésére a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését biztosító rendszert kell kialakítani a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében létrehozott bizottság révén;

mivel az 1967. június 27-i tanácsi irányelv I. melléklete jegyzéket tartalmaz, amely a veszélyes anyagokat a tulajdonságaikra legjellemzőbb elem rendszáma alapján sorolja fel, továbbá tartalmazza az egyes anyagok címkézési módszereit, a II., a III. és a IV. mellékletre történő hivatkozás formájában;

mivel a veszélyes anyagok listájának vizsgálata bebizonyította, hogy a legújabb tudományos és műszaki ismeretek fényében módosításokra van szükség; mivel a vizsgálat ezenkívül kimutatta, hogy több veszélyes anyag kémiai képlete vagy megjelölése nem pontos; mivel a listát ennek következtében helyesbíteni kell;

mivel szükségesnek látszik az egyes, vonatkozó veszélyeket ismertető lista csatolása,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 1967. június 27-i tanácsi irányelv a következő cikkeknek megfelelően módosul.

2. cikk

Az olasz nyelvű szövegben a "punto di scintilla" kifejezés helyébe a "punto di infiammabilitá" lép.

3. cikk

"(3) A (2) bekezdés c) és d) pontjában említett folyékony halmazállapotú gyúlékony anyagok és készítmények lobbanáspontját az V. mellékletben megadott módszer szerint, illetve készülék alkalmazásával kell meghatározni."

4. cikk

"(4) Azonban az irányelvről szóló értesítéstől számított három éven belül Dánia, Írország és az Egyesült Királyság, e cikk rendelkezéseitől eltérve, engedélyezhetik a területükön olyan veszélyes anyagok forgalomba hozatalát, amelyek csomagolása és címkézése a csatlakozásuk idején megfelel a területükön hatályban lévő előírásoknak."

5. cikk

"8a. cikk

A mellékleteknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításait a 8. cikk c) pontjában meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

8b. cikk

(1) A veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme területén a technikai akadályok eltörléséről szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében bizottságot kell létrehozni (a továbbiakban: "bizottság"), amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A bizottság kidolgozza saját belső szabályait.

8c. cikk

(1) E cikkben meghatározott eljárásra történő hivatkozás esetén az ügyről az elnök, saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam képviselőjének kérésére, tájékoztatja a Bizottságot.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A határozatot 41 szavazattöbbséggel kell meghozni, a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében előírt módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedést elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Amennyiben a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésről haladéktalanul javaslatot terjeszt be a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

c) Amennyiben a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem határozott, a javaslatot a Bizottság fogadja el."

6. cikk

Az I-IV. melléklet helyébe az irányelvhez csatolt új I-IV. melléklet lép.

7. cikk

Az irányelv az ezen irányelvhez csatolt V. melléklettel egészül ki.

A melléklet a tagállamoknak az irányelvről történő értesítésének időpontjában hatályban lévő normákra és módszerekre utal.

8. cikk

(1) A tagállamok bevezetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a közlésétől számított hat hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az irányelv hatálya alá tartozó területen elfogadott belső jogszabályokat a Bizottságnak megküldik.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1973. május 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. Glinne

[1] HL 74., 1971.3.29., 15. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK LISTÁJA AZ ANYAG TULAJDONSÁGAIT LEGINKÁBB MEGHATÁROZÓ ELEM RENDSZÁMA SZERINTI OSZTÁLYOZÁSBAN

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve (HL L 258., 1993.10.16., 29. o.)

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve (HL L 225., 2001.8.21., 1. o.)

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK VESZÉLYEINEK/KOCKÁZATAINAK JELLEGE (R-MONDATOK)

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve (HL L 225., 2001.8.21., 1. o.)

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A VESZÉLYES ANYAGOK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOK

Lásd: A Bizottság 2001/59/EK irányelve (HL L 225., 2001.8.21., 1. o.)

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 88/302/EGK irányelve, HL L 133., 1988.5.30., 1. o.,

és a Bizottság 1992/69/EGK irányelve (HL L 383., 1992.12.29., 113. o.)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31973L0146 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31973L0146&locale=hu

Tartalomjegyzék