31993L0072[1]

A Bizottság 93/72/EGK irányelve (1993. szeptember 1.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenkilencedik hozzáigazításáról

A Bizottság 93/72/EGK irányelve

(1993. szeptember 1.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenkilencedik hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 93/21/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 28. és 29. cikkére,

mivel a Tanács 67/548/EGK irányelvének melléklete tartalmazza a veszélyes anyagok valamint egyes anyagok vonatkozásában az osztályozási és címkézési eljárások sajátosságainak felsorolását is, és mivel a Tanács 92/32/EGK irányelve [3] módosította a veszélyes anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó rendelkezéseket;

mivel ezért szükséges az I. mellékletben szereplő bizonyos anyagok osztályozásának felülvizsgálata, és adott esetben szükséges, hogy az I. melléklet tartalmazza az EGK számokat;

mivel a Németországi Szövetségi Köztársaság számos anyag címkézésének megváltoztatását kérte, és erről a Bizottságot a 79/831/EGK irányelv [4] által módosított 67/548/EGK irányelv 23. cikkének megfelelően értesítette;

mivel az említett I. mellékletben szereplő veszélyes anyagok listájának vizsgálata során kiderült, hogy a tudományos és műszaki tudás jelenlegi állásához kell igazítani ezt a felsorolást;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletének helyébe ezen irányelv I. melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1994. július 1-jéig végrehajtják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük időpontjában ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozási eljárást a tagállamok fogadják el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. szeptember 1-jén.

a Bizottság részéről

Yannis Paleokrassas

a Bizottság tagja

[1] HL L 110., 1993.5.4., 20. o.,

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.,

[3] HL L 154., 1992.6.5., 1. o.,

[4] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.,

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A melléklet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1993. október 16-i, L 258. A számában jelenik meg.

(Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a belső hátsó borítóján található megjegyzést.)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0072&locale=hu

Tartalomjegyzék