32010R0018[1]

A Bizottság 18/2010/EU rendelete ( 2010. január 8. ) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról

A BIZOTTSÁG 18/2010/EU RENDELETE

(2010. január 8.)

a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 300/2008/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programok hatékonysága szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy a tagállamok kidolgozzanak és végrehajtsanak egy-egy nemzeti minőségbiztosítási programot.

(2) Kívánatos volna, ha a tagállamok által végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények e tekintetben összehangolt megközelítést tükröznének.

(3) A hatékonyság biztosítása érdekében az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrző tevékenységet kell folytatnia az előírásoknak való megfelelésre vonatkozóan. E tevékenységek nem korlátozhatók tárgyuk, fázisuk vagy elvégzésük időpontja tekintetében. Eredményességük biztosítása érdekében a legmegfelelőbb formát kell ölteniük.

(4) Az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó ellenőrzések közös módszertanának kidolgozását kiemelt feladatként kell kezelni.

(5) Indokolt kidolgozni az e rendelet által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és a tagállamok területén a légiközlekedés-védelem helyzetéről készült jelentések összehangolt rendjét.

(6) A nemzeti minőségbiztosítási programoknak a bevált gyakorlatokon kell alapulniuk. Ezeket a bevált gyakorlatokat meg kell ismertetni a Bizottsággal és közölni kell valamennyi tagállammal.

(7) A 300/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 300/2008/EK rendelet módosítása

A 300/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A "Melléklet" cím helyébe a következő szöveg lép: "I. melléklet".

2. Az e rendelethez tartozó melléklet II. mellékletként egészíti ki a szöveget.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A tagállamok részéről a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó közös követelmények

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. E melléklet alkalmazásában:

(1) »éves forgalom«: az érkező, induló és átszálló utasok összlétszáma (egyszeri figyelembevétellel);

(2) »felelős hatóság«: a tagállam által a 9. cikk értelmében kijelölt nemzeti hatóság, amely felel az adott tagállam nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programja végrehajtásának koordinálásáért és ellenőrzéséért;

(3) »ellenőr«: a felelős hatóság nevében az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó tagállami ellenőrző tevékenységet folytató személy;

(4) »tanúsítvány«: a felelős hatóság által vagy nevében kiállított hivatalos értékelés és igazolás arról, hogy egy személy a felelős hatóság megállapítása szerint megfelelő mértékben rendelkezik az ellenőri feladatok ellátásához szükséges kompetenciákkal;

(5) »az (előírásoknak való) megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység«: minden olyan eljárás vagy folyamat, amely alkalmas e rendelet és a nemzeti légiközlekedés-védelmi programok végrehajtásának értékelésére;

(6) »hiba«: a légiközlekedés-védelmi követelményeknek való megfelelés elmulasztása;

(7) »vizsgálat«: a védelmi intézkedések és eljárások végrehajtásának megvizsgálása a hibák megállapítása, valamint annak felmérése céljából, hogy az említett intézkedéseket és eljárásokat hatékonyan és a kívánt színvonalon végezték-e;

(8) »meghallgatás«: az ellenőr által végzett szóbeli ellenőrzés annak megállapítására, hogy végrehajtásra kerülnek-e bizonyos védelmi intézkedések vagy eljárások;

(9) »szemrevételezés«: az ellenőr által végzett vizuális ellenőrzés annak megállapítására, hogy végrehajtásra kerülnek-e adott védelmi intézkedések vagy eljárások;

(10) »reprezentatív minta«: a lehetséges opciók közül ellenőrzésre kiválasztott adatok, amelyek száma elegendő és jellege megfelelő ahhoz, hogy a végrehajtás színvonalára vonatkozóan általános következtetések alapját képezze;

(11) »védelmi felülvizsgálat«: a védelmi intézkedések és eljárások alapos vizsgálata annak megállapítására, hogy végrehajtásuk teljes körűen és folyamatosan történik-e;

(12) »teszt«: a légiközlekedés-védelmi intézkedések próbája, melynek során a felelős hatóság jogellenes beavatkozási kísérlet szimulálásával ellenőrzi a meglévő védelmi intézkedések hatékonyságát;

(13) »hitelesítés«: az ellenőr által végzett tevékenység annak megállapítására, hogy egy bizonyos védelmi intézkedés ténylegesen életbe lépett-e;

(14) »gyenge pont«: a végrehajtott intézkedések és eljárások bármely olyan hiányossága, amely valamely jogellenes beavatkozás érdekében kihasználható volna.

2. A FELELŐS HATÓSÁG HATÁSKÖREI

2.1. A tagállamoknak a felelős hatóság részére biztosítaniuk kell mind e rendelet, mind e rendelet végrehajtására irányuló jogi aktusok előírásainak nyomon követésére és betartatására vonatkozó szükséges hatásköröket, beleértve a 21. cikk szerinti szankciók kiszabására vonatkozó hatáskört.

2.2. A felelős hatóság az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységeket folytat és szükséges hatáskörökkel rendelkezik a beazonosított hibák elhárításának megkövetelésére a megállapított határidőn belül.

2.3. A hibák kijavítására és a végrehajtásra irányuló intézkedések tekintetében létre kell hozni egy fokozatosságon és arányosságon alapuló megközelítést, amely egymásra épülő lépésekből áll. A hibák kijavítása érdekében többek között az alábbiakban felsorolt lépéseket kell megtenni: Ezek közül a felelős hatóság elhagyhat egy vagy több lépést, különösen ha súlyos vagy visszatérő hibáról van szó.

a) tanácsadás és ajánlások;

b) hivatalos figyelmeztetés;

c) hatósági felszólítás;

d) közigazgatási szankciók és jogi eljárások.

3. A NEMZETI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI PROGRAM CÉLJAI ÉS TARTALMA

3.1. A nemzeti minőségbiztosítási program célja a légiközlekedés-védelmi intézkedések hatékony és megfelelő végrehajtásának a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység keretében történő vizsgálata, valamint az e rendelet és a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program előírásainak való megfelelés szintjének meghatározása.

3.2. A nemzeti minőségbiztosítási program az alábbi elemekből áll:

a) szervezeti felépítés, hatáskörök és erőforrások meghatározása;

b) az ellenőrök munkaköri leírása, valamint a képesítésükkel kapcsolatos követelmények meghatározása;

c) a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységek, beleértve a védelmi felülvizsgálatok, a vizsgálatok, a tesztek és a védelmi előírások tényleges vagy lehetséges megsértésére irányuló felderítés hatókörét, a védelmi felülvizsgálatok és a vizsgálatok gyakoriságát, valamint a megfelelés minősítését;

d) felmérések, amennyiben indokolt újragondolni a védelmi szempontokat;

e) a hibák kijavítására irányuló intézkedések meghatározása a hibáról szóló jelentéstétel, az ellenőrzés és a légiközlekedés-védelmi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében végzett korrekciós tevékenységek részleteivel;

f) végrehajtási intézkedések, valamint adott esetben - az e melléklet 2.1. és 2.3. pontjában meghatározott - büntetések;

g) jelentéstétel a megfelelésre vonatkozóan elvégzett ellenőrző tevékenységről, beleértve adott esetben a nemzeti szervek közötti, a megfelelés szintjeiről szóló információcserét;

h) a repülőtér, az üzemben tartó és a jogalanyok belső minőségbiztosítási intézkedéseivel kapcsolatos ellenőrzési eljárás;

i) a nemzeti minőségbiztosítási program eredményeinek rögzítése és elemzése a tendenciák megállapítására és a jövőbeni politikaformálás irányítására.

4. A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE

4.1. Valamennyi repülőteret, üzemben tartót és a légiközlekedés-védelemért felelős egyéb jogalanyt rendszeresen ellenőrizni kell a hiányosságok gyors feltárása és elhárítása érdekében.

4.2. Az ellenőrzés a nemzeti minőségbiztosítási programmal összhangban történik, figyelembe véve a tevékenységekkel járó fenyegetettség szintjét, a műveletek típusát és jellegét, a végrehajtás színvonalát, a repülőterek, az üzemben tartók és a jogalanyok belső minőségbiztosítási eredményeit, valamint az ellenőrzések gyakoriságát befolyásoló egyéb tényezőket és értékeléseket.

4.3. Az ellenőrzés kiterjed a repülőterek, az üzemben tartók és az egyéb jogalanyok belső minőségbiztosítási intézkedéseinek végrehajtására és hatékonyságára.

4.4. Az egyes repülőterekre vonatkozó ellenőrzéseknek a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységek megfelelő kombinációjából kell állniuk oly módon, hogy átfogó kép alakuljon ki az adott területen előírt védelmi intézkedések végrehajtásáról.

4.5. A minőségbiztosítási program irányítását, prioritásainak meghatározását és szervezését a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program keretében hozott intézkedések operatív végrehajtásától függetlenül kell elvégezni.

4.6. Az előírásoknak való megfelelést ellenőrző tevékenységek a védelmi felülvizsgálatokból, a vizsgálatokból és a tesztekből állnak.

5. MÓDSZERTAN

5.1. Az ellenőrző tevékenységeket egységes megközelítés alapján kell végezni, amely magában foglalja a feladatok kiosztását, a tervezést, az előkészítést, a helyszíni munkát, az eredmények minősítését, a jelentés összeállítását és a korrekciós folyamatot.

5.2. A megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység szemrevételezéssel, meghallgatással, a dokumentációk megvizsgálásával és hitelesítéssel végzett rendszeres adatgyűjtésre épül.

5.3. Az előírásoknak való megfelelés ellenőrzése előzetesen bejelentett és be nem jelentett tevékenységekből áll.

6. VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK

6.1. A védelmi felülvizsgálat a következőkre terjed ki:

a) valamely repülőtér védelmi intézkedései; vagy

b) valamely repülőtér, repülőtéri terminál, üzemben tartó vagy jogalany által végrehajtott védelmi intézkedések; vagy

c) a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program valamely meghatározott része.

6.2. A védelmi felülvizsgálat végrehajtása során figyelembe kell venni az alábbi módszertani elemeket:

a) a védelmi felülvizsgálat előzetes bejelentése és - adott esetben - az ellenőrzést megelőzően kérdőív megküldése;

b) előkészítési szakasz, benne a kitöltött kérdőívek és más releváns dokumentumok elemzése;

c) eligazító beszélgetés a repülőtér/üzemben tartó/jogalany képviselőivel az helyszíni ellenőrző tevékenységet megelőzően;

d) helyszíni ellenőrző tevékenység;

e) tapasztalatok megosztása, jelentéstétel;

f) azonosított hibák esetén korrekciós folyamat és annak nyomon követése.

6.3. Ahhoz, hogy a védelmi intézkedések hatékonysága megbízhatóan megállapítható legyen, a védelmi felülvizsgálatoknak szisztematikus adatgyűjtésen kell alapulniuk, amely során az alábbi technikák közül legalább egy alkalmazására sor kerül:

a) a dokumentumok megvizsgálása;

b) szemrevételezés;

c) meghallgatás;

d) hitelesítés.

6.4. Ha egy repülőtér éves forgalma meghaladja a 10 millió utast, akkor a védelmi felülvizsgálatot legalább négyévente ki el kell végezni valamennyi légiközlekedés-védelmi előírás tekintetében. A vizsgálatnak az adatok reprezentatív mintáján kell alapulnia.

7. VIZSGÁLATOK

7.1. Valamely vizsgálat hatóköre kiterjed az e rendelet I. mellékletében és a végrehajtására irányuló jogi aktusok megfelelő előírásaiban meghatározott, közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések sorozatai közül legalább egyre, melynek ellenőrzésére vagy egyszeri ellenőrzés alkalmával, vagy ésszerű - általában három hónapot meg nem haladó - időkereten belül több alkalommal kerül sor. A vizsgálatnak az adatok reprezentatív mintáján kell alapulnia.

7.2. A közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések egy sorozata az e rendelet I. mellékletében és a végrehajtására irányuló jogi aktusok megfelelő előírásaiban meghatározott két vagy több követelmény, ha azok olyan szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogy célkitűzéseik elérése érdemben külön-külön nem, csak együttesen értékelhető. E sorozatok magukban foglalják az e melléklet I. függelékében meghatározott sorozatokat.

7.3. A vizsgálatokat nem kell előre bejelenteni. Amennyiben a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy a bejelentés elhagyása gyakorlati nehézségekkel jár, a vizsgálatok bejelenthetők. A vizsgálatok végrehajtása során az alábbi elemeket kell figyelembe venni:

a) előkészítési szakasz

b) helyszíni tevékenység;

c) tapasztalatok megosztása az ellenőrző tevékenység gyakoriságától és eredményeitől függően;

d) jelentéstétel/eredmények rögzítése;

e) korrekciós folyamat és annak nyomon követése.

7.4. Ahhoz, hogy a védelmi intézkedések hatékonysága megbízhatóan megállapítható legyen, a vizsgálatoknak szisztematikus adatgyűjtésen kell alapulnia, amely során az alábbi technikák közül legalább egy alkalmazására sor kerül:

a) a dokumentumok megvizsgálása;

b) szemrevételezés;

c) meghallgatás;

d) hitelesítés.

7.5. Ha egy repülőtér éves forgalma meghaladja a 2 millió utast, akkor legalább 12 havonta el kell végezni az e rendelet I. melléklete 1-6. fejezeteiben meghatározott közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések valamennyi sorozatának vizsgálatát, kivéve, ha időközben sor került a szóban forgó repülőtér védelmi felülvizsgálatára. Az I. melléklet 7-12. fejezetében meghatározott valamennyi védelmi intézkedésre vonatkozó vizsgálatok gyakoriságát a felelős hatóság határozza meg egy kockázatértékelés alapján.

7.6. Ha a tagállamnak nincs olyan repülőtere, amelynek éves forgalma meghaladja a 2 millió utast, a 7.5. pontban foglalt előírást arra a repülőtérre kell alkalmazni, amely a tagállam területén a legnagyobb éves forgalmat bonyolítja.

8. TESZTEK

8.1. Teszteket legalább az alábbi védelmi intézkedések végrehajtási hatékonysága tekintetében végeznek:

a) szigorított védelmi területeknél végzett belépési ellenőrzés;

b) légijármű-védelem;

c) utasok és kézipoggyász átvizsgálása;

d) személyzet és a személyzetnél lévő tárgyak átvizsgálása;

e) feladott poggyász védelme;

f) áru és postai küldemény átvizsgálása;

g) áru és postai küldemény védelme.

8.2. A jogi, biztonsági és műveleti követelmények figyelembevételével ki kell dolgozni egy tesztelési eljárást, beleértve annak módszertanát. A módszertan kialakítása során az alábbi elemeket kell figyelembe venni:

a) előkészítési szakasz;

b) helyszíni tevékenység;

c) tapasztalatok megosztása az ellenőrző tevékenység gyakoriságától és eredményeitől függően;

d) jelentéstétel/eredmények rögzítése;

e) korrekciós folyamat és annak nyomon követése.

9. FELMÉRÉSEK

9.1. Minden olyan esetben felmérést kell végezni, ha a felelős hatóság a gyenge pontok beazonosítására és kezelése érdekében szükségesnek látja a műveletek újraértékelését. Egy gyenge pont beazonosítása esetén a felelős hatóság a fenyegetés mértékével arányos védelmi intézkedés megtételét követeli meg.

10. JELENTÉSTÉTEL

10.1. Az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységet egységes formátumban jelenteni vagy rögzíteni kell oly módon, hogy az lehetővé tegye a tendenciák folyamatos elemzését.

10.2. Ennek során az alábbi elemeket kell figyelembe venni:

a) a tevékenység jellege;

b) az ellenőrzött repülőtér, üzemben tartó vagy jogalany;

c) a tevékenység dátuma és időpontja;

d) a tevékenységet végző ellenőr neve;

e) a tevékenység hatóköre;

f) az eredmények és a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program velük kapcsolatos előírásai;

g) az előírásoknak való megfelelés minősítése;

h) javaslatok korrekciós intézkedésekre (ha szükséges);

i) a hiba kijavítására rendelkezésre álló idő (ha szükséges).

10.3. Valamely hiba beazonosításakor a felelős hatóság jelenti a releváns eredményeket az ellenőrzés alatt álló repülőtérnek, üzemben tartónak vagy jogalanynak.

11. A MEGFELELÉS MINŐSÍTÉSE KÖZÖS SZEMPONTOK ALAPJÁN

11.1. A megfelelésre vonatkozó ellenőrzés során a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program végrehajtásának értékelését a II. függelékben meghatározott, az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó harmonizált minősítési rendszer alapján kell elvégezni.

12. A HIBÁK KIJAVÍTÁSA

12.1. A beazonosított hibákat haladéktalanul ki kell javítani. Amennyiben erre nincs mód, szükséges korrekciós intézkedéseket életbe léptetni.

12.2. A felelős hatóság kötelezi a megfelelésre vonatkozó ellenőrzés alatt álló repülőteret, üzemben tartót vagy jogalanyt, hogy nyújtson be jóváhagyásra egy, a jelentésekben körvonalazott hibák elhárítására vonatkozó cselekvési tervet a javító intézkedések határidejének feltüntetésével, valamint hogy küldjön értesítést a korrekciós intézkedések lezárultáról.

13. A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁNAK HITELESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉS

13.1. A korrekciós intézkedések meghozatalára kötelezett, ellenőrzés alatt álló repülőtértől, üzemben tartótól vagy jogalanytól kapott értesítést követően a felelős hatóság hitelesíti a korrekciós intézkedéseket.

13.2. A nyomon követést az erre legalkalmasabb ellenőrzési módszerrel kell végezni.

14. AZ ELLENŐRÖK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

14.1. Az egyes tagállamok biztosítják, hogy a felelős hatóság közvetlen irányítása vagy felügyelete alatt elegendő létszámban álljanak rendelkezésre ellenőrök az előírásoknak való megfelelés ellenőrzésével összefüggő valamennyi tevékenység elvégzéséhez.

15. AZ ELLENŐRÖK KÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

15.1. Az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felelős hatóság nevében eljáró ellenőrök: Az ellenőrök a felelős hatóság által kiállított tanúsítvány vagy azzal egyenértékű engedély birtokában vannak.

a) legyenek mentesek minden szerződéses vagy vagyoni kötelezettségtől az ellenőrzés alatt álló repülőtér, üzemben tartó vagy jogalany vonatkozásában; és

b) rendelkezzenek megfelelő kompetenciával, amely magában foglalja az adott területre vonatkozó megfelelő elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot.

15.2. Az ellenőrök az alábbi kompetenciákkal rendelkeznek:

a) a mindenkori védelmi intézkedések ismerete, valamint annak ismerete, hogy azokat miként kell alkalmazni a megvizsgálandó műveletek tekintetében, ideértve:

- a védelmi alapelvek ismeretét,

- a felügyeleti feladatok ismeretét,

- az emberi teljesítőképességre kiható tényezők ismeretét;

b) a védelmi technológiákkal és módszerekkel kapcsolatos megfelelő gyakorlati ismeretek;

c) a megfelelésre vonatkozó ellenőrzés alapelveinek, eljárásainak és módszereinek ismerete;

d) a vizsgálandó műveletekről szerzett munkatapasztalat;

e) az ellenőri feladat- és hatáskörök ismerete.

15.3. Meglévő kompetenciáik szinten tartása érdekében az ellenőrök megfelelő rendszerességgel időszakos képzésen vesznek részt, és - tekintettel a védelem területén bekövetkező fejlődésre - új kompetenciákra tesznek szert.

16. AZ ELLENŐRI HATÁSKÖRÖK

16.1. Az ellenőrző tevékenységet végző ellenőrök elegendő felhatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges adatokat beszerezhessék.

16.2. Az ellenőrök személyi azonosítót hordanak maguknál, amely őket feljogosítja a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység felelős hatóság nevében történő elvégzésére, valamint az ellenőrzés által érintett területekre való belépésre.

16.3. Az ellenőrök jogosultak

a) közvetlenül belépni minden, az ellenőrzés szempontjából releváns területre, beleértve a légi járműveket és az épületeket; és

b) megkövetelni a védelmi intézkedések pontos végrehajtását vagy megismétlését.

16.4. Az ellenőrökre ruházott hatáskörökből adódóan a felelős hatóság az alábbi esetekben a 2.3. ponttal összhangban jár el:

a) ha az ellenőr munkáját szándékosan hátráltatják vagy akadályozzák;

b) ha az ellenőr által kért információ átadása meghiúsul vagy azt megtagadják;

c) ha az ellenőrnek csalás szándékával téves vagy félrevezető információt adnak; és

d) ha valaki csalás szándékával színlelt ellenőri tevékenységet folytat.

17. BEVÁLT GYAKORLATOK

17.1. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a minőségbiztosítási programokra, az ellenőrzések módszertanára és az ellenőrökre vonatkozó bevált gyakorlatokról. A Bizottság továbbítja a többi tagállamnak ezeket az információkat.

18. JELENTÉSTÉTEL A BIZOTTSÁGNAK

18.1. A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében tett intézkedésekről, illetve a területükön lévő repülőterek légiközlekedés-védelmi helyzetéről. A jelentések referencia-időszaka január 1-jétől december 31-ig terjed. A jelentést a referencia-időszak lezárultát követő három hónapon belül kell benyújtani.

18.2. A jelentések tartalmának összhangban kell lennie a III. függelékkel. A jelentéseket a Bizottság által biztosított űrlapon kell benyújtani.

18.3. A Bizottság továbbítja a tagállamoknak a jelentésekből levont főbb következtetéseket.

I. függelék

A közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések sorozatainak elemei

A közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések sorozatai - amelyekről a II. melléklet 7.1. pontja tesz említést - az e rendelet I. mellékletében és a végrehajtására irányuló jogi aktusok megfelelő előírásaiban meghatározott, következő elemeket foglalják magukban:

Az 1. pontot érintően - A repülőterek védelme:

i. az 1.1. pont; vagy

ii. az 1.2. pont (kivéve az azonosítókártyára és a járművek belépésére vonatkozó előírásokat); vagy

iii. az 1.2. pont (az azonosítókártyára vonatkozó előírások); vagy

iv. az 1.2. pont (a járművek belépésére vonatkozó előírások); vagy

v. az 1.3. pont és a 12. pont releváns elemei; vagy

vi. az 1.4. pont; vagy

vii. az 1.5. pont.

A 2. pontot érintően - A repülőterek elkülönített területei:

A teljes 2. pont.

A 3. pontot érintően - A légi járművek védelme:

i. a 3.1. pont; vagy

ii. a 3.2. pont.

A 4. pontot érintően - Utasok és kézipoggyász:

i. a 4.1. pont és a 12. pont releváns elemei; vagy

ii. a 4.2. pont; vagy

iii. a 4.3. pont.

A 5. pontot érintően - Feladott poggyász:

i. az 5.1. pont és a 12. pont releváns elemei; vagy

ii. az 5.2. pont; vagy

iii. az 5.3. pont.

A 6. pontot érintően - Áru és postai küldemény:

i. a meghatalmazott ügynök által végzett átvizsgálásra és védelmi felülvizsgálatokra vonatkozó minden előírás, kivéve az alábbi (ii) és (v) pontban meghatározott előírásokat; vagy

ii. az ismert szállító által végzett védelmi felülvizsgálatokra vonatkozó minden előírás; vagy

iii. a listás szállítóra vonatkozó minden előírás; vagy

iv. az áru és postai küldemény szállítására vonatkozó minden előírás; vagy

v. az áru és postai küldemény repülőtéri védelmére vonatkozó minden előírás.

A 7. pontot érintően - Légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok:

A teljes 7. pont.

A 8. pontot érintően - Fedélzeti ellátmány:

A teljes 8. pont.

A 9. pontot érintően - Repülőtéri készletek:

A teljes 9. pont.

A 10. pontot érintően - A repülés tartama alatti védelmi intézkedések:

A teljes 10. pont.

A 11. pontot érintően - A személyzet toborzása és képzése:

i. a repülőtéren, a légi fuvarozónál vagy az jogalanynál alkalmazott személyzet toborzására vonatkozó minden előírás; vagy

ii. a repülőtéren, a légi fuvarozónál vagy az jogalanynál alkalmazott személyzet képzésére vonatkozó minden előírás.

II. függelék

Az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó harmonizált minősítési rendszer

A nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program végrehajtásának értékelésére az alábbi megfelelési minősítéseket kell alkalmazni.

Védelmi felülvizsgálatVizsgálatTeszt
Teljes mértékben megfelel
Megfelel, de korrekciót igényel
Nem felel meg
Súlyos hibák miatt nem felel meg
Nem alkalmazható
Jóváhagyásra vár

III. függelék

A BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ JELENTÉS TARTALMA

1. Szervezeti felépítés, hatáskörök és erőforrások

a) A minőségbiztosítási szervezet felépítése, a hatáskörök és az erőforrások szerkezete, beleértve a jövőbeni, tervezett módosításokat (lásd a 3.2. pont a) alpontját)

b) Az ellenőrök - jelenlegi és tervezett - létszáma (lásd a 14. pontot)

c) Az ellenőrök által elvégzett képzések (lásd a 15.2. pontot).

2. Operatív ellenőrzési tevékenységek

Valamennyi ellenőrzési tevékenység, különös tekintettel:

a) annak típusára (védelmi felülvizsgálat, előzetes vizsgálat, utólagos vizsgálat, teszt, egyéb);

b) az ellenőrzött repülőtérre, üzemben tartóra vagy jogalanyra;

c) az ellenőrzés hatókörére;

d) gyakoriságára; és

e) az adott területen eltöltött embernapok számára.

3. A hibák kijavítására irányuló intézkedések

a) A hibák kijavítására irányuló intézkedések végrehajtásának szintje.

b) A végrehajtott vagy tervezett főbb intézkedések (pl. új munkakörök létesítése, berendezések beszerzése, építkezés) és a hiba kijavítása terén elért haladás.

c) Az alkalmazott végrehajtási intézkedések (lásd a 3.2. pont f) alpontját).

4. Általános adatok és tendenciák

a) A teljes éves országos személy- és teherforgalom, illetve légijármű-forgalom.

b) A repülőterek jegyzéke, típusonkénti bontásban.

c) A területen működő légi fuvarozók száma, típusonkénti bontásban (adott tagállam, EU, harmadik ország).

d) A meghatalmazott ügynökök száma.

e) A ellátmányozó vállalatok száma.

f) A takarítóvállalatok száma.

g) A légiközlekedés-védelemért felelős egyéb jogalanyok (ismert szállítók, földi kiszolgálást végző vállalatok) hozzávetőleges száma.

5. Légiközlekedés-védelmi helyzet a repülőtereken

A légiközlekedés-védelem általános helyzete a tagállami repülőtereken.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0018&locale=hu

Tartalomjegyzék