31999R2439[1]

A Bizottság 2439/1999/EK rendelete (1999. november 17.) a "kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek" csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok engedélyezési feltételeiről

A Bizottság 2439/1999/EK rendelete

(1999. november 17.)

a "kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek" csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok engedélyezési feltételeiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1636/1999/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) Megállapítást nyert, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság egyes bányáiból származó kaolinittartalmú agyagok rendkívül nagy mennyiségben tartalmaznak dioxinokat. A rendelkezésre álló információk szerint ez geológiai eredetű szennyeződés lehet.

(2) A 70/524/EGK irányelv 11. cikke értelmében, amennyiben egy tagállam új információ vagy meglévő információknak a kérdéses rendelkezés elfogadását követő újraértékelése alapján úgy találja, hogy az irányelvben felsorolt valamely adalékanyag alkalmazása veszélyt jelent az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, átmenetileg felfüggesztheti az érintett adalékanyag felhasználására vonatkozó engedélyt.

(3) Számos tagállam megtiltotta a szennyezett kaolinittartalmú agyagok előkeverékben és takarmányban való felhasználását.

(4) A 70/524/EGK irányelv 3a. cikkének b) pontja szerint csak akkor engedélyezhető egy adalékanyag, ha a felhasználás feltételeire is figyelemmel nem károsítja az emberi vagy állati egészséget, illetve a környezetet.

(5) Dioxinnal szennyezett takarmánnyal a szennyeződés átvihető az állati eredetű élelmiszerekbe is. Tekintélyes nemzetközi szervezetek az emberi rákkeltő anyagok közé sorolják a dioxinokat. E szervezetek javaslata szerint intézkedéseket kell hozni az élelmiszer útján a szervezetbe kerülő dioxinok lehető legalacsonyabb szintre szorítása érdekében.

(6) Amennyire csak lehet, kerülni kell a szennyezett adalékanyagokat.

(7) Megfelelő tudományos adatok hiányában nem végezhető teljes körű kockázatértékelés. A takarmányok elfogadhatatlan mértékű szennyezettségének megelőzését szolgáló sürgős intézkedések iránti igényre tekintettel, valamint az agyagvizsgálati program és a kockázatértékelés eredményeitől függően, elővigyázatosságból az analitikai kimutathatóság szintjére kell korlátozni a kaolinittartalmú agyagok elfogadható dioxintartalmát. Ez a határérték az elvégzett vizsgálatok és a megfigyelési program eredményétől függően felülvizsgálható.

(8) A Németországban talált szennyezett kaolin valójában egyéb olyan adalékanyagokat is érinthet, amelyeknek a 70/524/GK irányelv alapján engedélyezték kötőanyagként, csomósodásgátlóként vagy koagulánsként való alkalmazását, amit az a tény is alátámaszt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is bányásztak olyan fazekasagyagot, kaolinon kívül más ásványokat is tartalmazó üledékes agyagokat, amelyekben nagymértékű geológiai eredetű, természetes dioxinszennyezést mutattak ki. A megfigyelési program keretében célszerű megvizsgálni a dioxinok esetleges jelenlétét valamennyi engedélyezett adalékanyagban. Egyelőre csak a kaolinittartalmú agyagokra kell ideiglenes legnagyobb határértéket alkalmazni, a többi adalékanyag esetében pedig pontosan meghatározott idő múlva kell legnagyobb határértékként az analitikai kimutathatóság szintjét alkalmazni, a dioxinok jelenlétére vonatkozóan megfelelő tudományos adatok alapján szükség esetén megállapítandó legnagyobb határérték hiányában.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében említett "kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek" csoportjába tartozó adalékanyagok engedélyezési feltételei helyébe az e rendelet mellékletében a 70/524/EGK irányelvvel összhangban megállapított feltételek lépnek.

A Bizottság az elvégzett vizsgálatok és a megfigyelési program eredményeinek ismeretében legkésőbb 2000. március 1-jéig felülvizsgálja e rendelet rendelkezéseit.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. november 17-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 194., 1999.7.27., 17. o.

[2] HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

EK-szám | Adalékanyag | Kémiai képlet, leírás | Állatfaj vagy állatkategória | Maximális életkor | Legkisebb megengedhető tartalom | Legnagyobb megengedhető tartalom | Egyéb rendelkezések | Az engedélyezés időtartama |

a teljes értékű takarmányra számítva (mg/kg) | a teljes értékű takarmányra számítva (mg/kg) |

Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek

E 330 | Citromsav | C6H8O7 | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány. A 16. cikk (1) bekezdésének g) pontja betartásával | Határozatlan |

E 470 | Nátrium-, kálium- és kalciumsztearátok | C18H35O2Na, C18H35O2K és C36H70O4Ca Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 516 | Kalciumszulfát, dihidrát | CaSO4.2H2O Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | 30000 | Minden takarmány | Határozatlan |

E 551a | Metakovasav, kicsapott és szárított | - Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 551b | Kolloid szilíciumdioxid | - Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 551c | Kovaföld (diatómaföld, tisztított) | - Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 552 | Kalciumszilikát, szintetikus | - Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 554 | Nátrium-aluminoszilikát, szintetikus | - Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 558 | Bentonit-montmorillonit | - Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | 20000 | Minden takarmány. Tilos az "antibiotikumok", "növekedésserkentők", "kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok" csoportjába tartozó adalékanyaggal keverni, kivéve az alábbiakat: monenzin-nátrium, narazin, lazalocid-nátrium, flavofoszfolipol, szalinomicin-nátrium, nikarbazin és robenidin. A címkén feltüntetendő az adalékanyag egyedi neve. | Határozatlan |

E 559 | Kaolinittartalmú agyagok, azbesztmentes | Természetes előfordulású ásványi keverékek, amelyek legalább 65 %-ban olyan komplex hidratált alumíniumszilikátokat tartalmaznak, amelyek fő összetevője a kaolinit Legnagyobb dioxintartalom: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 560 | Szteatitok és kloritok természetes keverékei | Szteatitok és kloritok természetes, azbesztmentes keverékei, legkisebb tisztaság: 85 % Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 561 | Vermikulit | Természetes magnézium-, alumínium- és vasszilikát, hőtágított, azbesztmentes Legnagyobb fluortartalom: 0,3 % Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 562 | Szepiolit | Üledékes eredetű hidratált magnézium-szilikát, amely legalább 60 % szepiolitot és legfeljebb 30 % montmorillonitot tartalmaz, és azbesztmentes Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | 20000 | Minden takarmány | Határozatlan |

E 563 | Szepiolit-tartalmú agyag | Üledékes eredetű hidratált magnézium-szilikát, amely legalább 40 % szepiolitot és 25 % illitet tartalmaz, és azbesztmentes Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | 20000 | Minden takarmány | Határozatlan |

E 565 | Lignoszulfátok | - Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

E 566 | Nátrolit-fonolit | Alumínium-szilikátok, alkálik és alkáliföld, valamint alumínium-hidroszilikátok, (43-46,5 %) nátrolit és földpát természetes keveréke Legnagyobb dioxintartalom: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | 25000 | Minden takarmány | Határozatlan |

E 598 | Szintetikus kalciumaluminátok | Kalciumaluminátok keveréke, amely 35-51 % Al2O3-at tartalmaz Legnagyobb molibdéntartalom: 20 mg/kg Legnagyobb dioxintartalom: | Baromfi | - | - | 20000 | Minden takarmány | Határozatlan |

Nyúl | - | - | 20000 | Minden takarmány | Határozatlan |

Sertés | - | - | 20000 | Minden takarmány | Határozatlan |

Tejelő tehén | - | - | 8000 | Minden takarmány | Határozatlan |

Hízómarha | - | - | 8000 | Minden takarmány | Határozatlan |

Borjú | - | - | 8000 | Minden takarmány | Határozatlan |

Bárány | - | - | 8000 | Minden takarmány | Határozatlan |

Kecskegida | - | - | 8000 | Minden takarmány | Határozatlan |

E 599 | Perlit | Természetes nátrium- és alumíniumszilikát, hőtágított, azbesztmentes Legnagyobb dioxintartalom1: | Minden állatfaj és állatkategória | - | - | - | Minden takarmány | Határozatlan |

Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek

3. | Vulkanikus eredetű klinoptilolit | Vulkanikus eredetű hidratált kalcium-alumínium-szilikát legalább 85 % klinoptilolit- és legfeljebb 15 % földpát-, csillám- és agyagtartalommal, rost- és kvarcmentes. Legnagyobb ólomtartalom: 80 mg/kg Legnagyobb dioxintartalom: | Sertés | - | - | 20000 | Minden takarmány | 2000.9.30. |

Nyúl | - | - | 20000 | Minden takarmány | 2000.9.30. |

Baromfi | - | - | 20000 | Minden takarmány | 2000.9.30. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R2439 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R2439&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék