31992R1247[1]

A Tanács 1247/92/EGK rendelete (1992. április 30.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1247/92/EGK rendelete

(1992. április 30.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsággal folytatott konzultációt követően kidolgozott javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel szükséges a legutóbb a 2195/91/EGK rendelettel [4] módosított, a 2001/83/EGK rendelettel [5] naprakésszé tett 1408/71/EGK rendelet [6] módosítása;

mivel szükséges az 1408/71/EGK rendeletben használt "családtag" kifejezés kiterjesztése, hogy megfeleljen az Európai Bíróság e kifejezés értelmezésére vonatkozó joggyakorlatának;

mivel ugyancsak figyelembe kell venni az Európai Bíróság joggyakorlatát, amely szerint a nemzeti jogszabályok szerint nyújtott ellátások az e jogszabályok hatálya alá tartozó személyek csoportjai, a célok és az alkalmazási módszerek miatt egyidejűleg tartozhatnak a szociális biztonság és a szociális segélyezés területéhez;

mivel az Európai Bíróság kimondta, hogy egyes sajátosságaik tekintetében azok a jogszabályok, amely szerint ellátást nyújtanak, hasonlóak a szociális segélyezés területéhez, amennyiben alkalmazásuk lényegi feltétele a rászorultság, és a jogosultsági feltételek nem a szolgálati idő vagy a járulékfizetési idő összesítésén alapulnak, ugyanakkor más sajátosságok tekintetében a szociális biztonság területéhez állnak közel, amennyiben az azok szerint nyújtott ellátások megállapításának módja nem tartalmaz diszkrecionális elemeket, és amennyiben a kedvezményezetteknek jogilag meghatározott a helyzete;

mivel az 1408/71/EGK rendelet a 4. cikke (4) bekezdésének értelmében kizárja alkalmazási köréből a szociális segélyezési rendszereket;

mivel az említett feltételek és azok alkalmazási módszerei olyanok, hogy a migráns munkavállalók érdekeinek védelme céljából a 1408/71/EGK rendeletben előírt jelenlegi összehangolási rendszertől eltérő rendszert kell a rendeletbe foglalni, amely figyelembe veszi az érintett ellátások különleges jellemzőit, a Szerződés 51. cikke rendelkezéseivel összhangban;

mivel ezeket az ellátásokat az 1408/71/EGK rendelet hatálya alá tartozó személyek tekintetében kizárólag az érintett személy vagy családtagjai lakóhelye szerinti ország jogszabályaival összhangban kell nyújtani, szükség esetén bármely más tagállamban szerzett tartózkodási idő összesítésével és az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés mellőzésével;

mivel mindennek ellenére szükséges annak a biztosítása, hogy a 1408/71/EGK rendeletben foglalt összehangolási rendszert továbbra is alkalmazzák azokra az ellátásokra, amelyek vagy nem tartoznak az említett sajátos ellátástípusokhoz, vagy amelyeket annak a rendeletnek egy melléklete kifejezetten nem tartalmaz; mivel e célból új mellékletre van szükség;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1408/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben:

a) az f) pont megjelölése f) pont i. alpontra változik, és a szöveg a következő ii. alponttal egészül ki:

"ii. ugyanakkor, ha az érintett ellátások fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott olyan ellátások, amelyekben egy tagállam jogszabályai szerint annak a tagállamnak minden olyan állampolgára részesül, aki megfelel az előírt feltételeknek, a "családtag" legalább a munkavállaló vagy az önálló vállalkozó házastársa, és az ilyen személy kiskorú vagy eltartott gyermeke;"

b) a j) pont első albekezdése a következő szavakkal egészül ki:

"vagy a 4. cikk (2a) bekezdésében érintett különleges, nem járulékalapú ellátásokkal";

2. A 4. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(2a) Ez a rendelet vonatkozik az (1) bekezdésben említett vagy a 4. cikk értelmében kizárt jogszabályokon vagy szociális biztonsági rendszereken kívüli jogszabályok vagy szociális biztonsági rendszerek szerint nyújtott különleges, nem járulékalapú ellátásokra is, amikor az ellátások célja:

a) kiegészítő, helyettesítő vagy kisegítő fedezet nyújtása az (1) bekezdés a)-h) pontjában említett szociális biztonsági ágazati kockázatokra; vagy

b) kizárólag különleges védelem nyújtása a fogyatékossággal élők számára.

(2b) Ez a rendelet nem alkalmazható egy tagállam jogszabályainak a II. melléklet III. szakaszában említett, különleges, nem járulékalapú ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseire, amelyek területi hatálya azon tagállam területének egy részére korlátozott."

3. Az 5. cikk helyébe a következő cikk lép:

"5. cikk

A tagállamok nyilatkozatai e rendelet hatályáról

A tagállamok nyilatkozatban határozzák meg a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében említett jogszabályaikat és rendszereiket, a 4. cikk (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulékalapú ellátásokat, az 50. cikkben említett minimumellátásokat és a 77. és 78. cikkben említett ellátásokat, és e nyilatkozatokról a 97. cikknek megfelelően küldenek értesítést, valamint annak megfelelően teszik közzé."

4. A rendelet szövege a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

Különleges, nem járulékalapú ellátások

(1) A 10. cikk és III. cím rendelkezései ellenére az e rendelet hatálya alá tartozó személyek csak a lakóhelyük szerinti tagállam területén részesülnek a 4. cikk (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásban, ezen állam jogszabályainak megfelelően, feltéve, hogy ezeket az ellátásokat a IIa. melléklet felsorolja. Ezeket az ellátásokat a lakóhely szerinti illetékes intézmény a saját költségére nyújtja.

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint az (1) bekezdésben említett ellátásokra való jogosultság a szolgálati idő, az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység ideje vagy a tartózkodási idő megszerzésétől függ, a szükséges mértékben figyelembe veszi a más tagállamok területén szerzett szolgálati időt, az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység idejét vagy a tartózkodási időt oly módon, mint az előbb említett tagállam területén szerzett időszakokat.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett, kiegészítésként nyújtott ellátásra való jogosultság egy tagállam jogszabályai szerint a 4. cikk (1) bekezdésének a)-h) pontjában meghatározott ellátásban való részesüléstől függ, és e jogszabályok szerint ilyen ellátásra való jogosultság nem áll fenn, bármely más tagállam jogszabályai szerint nyújtott megfelelő ellátást a kiegészítő ellátásra való jogosultság megállapításának céljából az előbb említett tagállam jogszabályai szerint nyújtott ellátásnak kell tekinteni.

(4) Ha egy tagállam jogszabályai szerint az (1) bekezdésben említett fogyatékossági vagy rokkantsági ellátás nyújtása attól a feltételtől függ, hogy a fogyatékosságot vagy rokkantságot első alkalommal annak a tagállamnak a területén kell diagnosztizálni, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a diagnózis megállapítása első alkalommal egy másik tagállam területén történt."

5. A II. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

"III. A rendelet alkalmazási körébe nem tartozó, a 4. cikk (2b) bekezdése értelmében különleges, nem járulékalapú ellátások

A. BELGIUM

Nincs ilyen.

B. DÁNIA

Nincs ilyen.

C. NÉMETORSZÁG

a) A tartományok (Länder) jogszabályai szerint a fogyatékossággal élők és különösen a vakok számára nyújtott ellátások.

b) A nyugdíj-kiigazításokról szóló, 1990. június 28-i törvény szerinti kiegészítő ellátás.

D. SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

E. FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

F. GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

G. ÍRORSZÁG

Nincs ilyen.

H. OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

I. LUXEMBURG

Nincs ilyen.

J. HOLLANDIA

Nincs ilyen.

K. PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen."

6. A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

"IIa. MELLÉKLET

(A rendelet 10a. cikke)

A. BELGIUM

a) Támogatás fogyatékossággal élő személyek számára (1987. február 27-i törvény).

b) Garantált jövedelem időskorúak számára (1969. április 1-jei törvény).

c) Garantált családi ellátás (1971. július 20-i törvény).

B. DÁNIA

Nincs ilyen.

C. NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen.

D. SPANYOLORSZÁG

a) A fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedéséről szóló törvény szerinti ellátások (1982. április 7-i 13/82. törvény).

b) Időskorúak és keresőképtelen rokkantak támogatása céljából nyújtott pénzbeli ellátások (1981. július 24-i 2620/81. királyi rendelet).

E. FRANCIAORSZÁG

a) Az Országos Szolidaritási Alapból nyújtott kiegészítő támogatás (1956. június 30-i törvény).

b) Támogatás fogyatékossággal élő felnőttek számára (1975. június 30-i törvény).

F. GÖRÖGORSZÁG

a) Különleges ellátás időskorúak számára (1296/82. törvény).

b) Olyan, munkaviszonyban nem álló anyák gyermekei számára nyújtott ellátás, akiknek férjét katonai szolgálatra hívták be [1483/84. törvény 23. cikk (1) bekezdés].

c) Olyan, munkaviszonyban nem álló anyák gyermekei számára nyújtott ellátás, akiknek férje a szabadságvesztés-büntetését tölti [1483/84. törvény 23. cikk (2) bekezdés].

d) Támogatás veleszületett hemolitikus vérszegénységben szenvedők számára (321/69. törvényerejű rendelet) (G4a/F.222/oik.2204. közös miniszteri rendelet).

e) Támogatás süketnémák számára (421/37. rendkívüli törvény) (G4B/F.422/oik.2205. közös miniszteri rendelet).

f) Támogatás súlyos fogyatékossággal élő személyek számára (162/73. törvényerejű rendelet) (G4a/F.225/oik.161. közös miniszteri rendelet).

g) Támogatás spasmophiliában szenvedők számára (162/72. törvényerejű rendelet) (G4a/F.224/oik.2207. közös miniszteri rendelet).

h) Támogatás súlyos szellemi fogyatékosságban szenvedők számára (162/73. törvényerejű rendelet) (G4b/F.423/oik.2208. közös miniszteri rendelet).

i) Támogatás vakok számára (958/79. törvény) (G4b/F.421/oik.2209. közös miniszteri rendelet).

G. ÍRORSZÁG

a) Munkanélkülisegély [1981. évi Social Welfare (Consolidation) Act, III. rész 2. fejezet].

b) Öregségi nyugdíj és vakok nyugdíja (nem járulékalapú) [1981. évi Social Welfare (Consolidation) Act, III. rész 3. fejezet].

c) Özvegyi és árvasági (nem járulékalapú) nyugdíjak [1981. évi Social Welfare (Consolidation) Act, III. rész, 4. fejezet].

d) Támogatás egyedülálló szülő számára (1990. évi Social Welfare Act, III. rész).

e) Gondozói támogatás (1990. évi Social Welfare Act, IV. rész).

f) Családijövedelem-kiegészítés (1984. évi Social Welfare Act, III. rész).

g) Fenntartási támogatás fogyatékossággal élő személyek számára (1970. évi Health Act, 69. szakasz).

h) Mobilitást segítő támogatás (1970. évi Health Act, 61. szakasz).

i) Fenntartási támogatás fertőző betegségekben szenvedők számára (1947. évi Health Act, 5. szakasz és 44. szakasz (5) bekezdés).

j) Házi gondozási támogatás (1970. évi Health Act, 61. szakasz).

k) Vakok jóléti támogatása (1920. évi Blind Persons Act, 49. fejezet).

l) Rehabilitációs támogatás fogyatékos személyek számára (1970. évi Health Act, 68., 69. és 72. szakasz).

H. OLASZORSZÁG

a) Nincstelenek szociális nyugdíja (1969. április 30-i 152. törvény).

b) Támogatás a civil, fogyatékossággal élő vagy rokkant személyek számára (1974. március 30-i 118. és 1988. november 23-i 508. törvény).

c) Nyugdíj és támogatás süketnémák számára (1970. május 26-i 381. és 1988. november 23-i 508. törvény).

d) Nyugdíj és támogatás vakok számára (1970. május 27-i 382. és 1988. november 23-i 508. törvény).

e) A minimálnyugdíjat kiegészítő ellátás (1952. április 4-i 218., 1983. november 11-i 638. és 1990. december 29-i 407. törvény).

f) Fogyatékossági támogatásokat kiegészítő ellátások (1984. június 12-i 222. törvény).

g) Havi, folyamatos személyi támogatás keresőképtelenség miatti nyugdíjban részesülő személyek számára (1984. június 12-i 222. törvény).

I. LUXEMBURG

a) Kiegészítő megélhetési támogatás (1975. június 13-i törvény).

b) Különleges támogatás súlyos fogyatékossággal élők számára (1979. április 16-i törvény).

c) Anyasági támogatás (1980. április 30-i törvény).

J. HOLLANDIA

Nincs ilyen.

K. PORTUGÁLIA

a) Nem járulékalapú családi támogatás (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

b) Támogatás szoptató anyák számára (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

c) Kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

d) Támogatás különleges iskolába járók számára (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

e) Nem járulékalapú árvasági nyugdíjak (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

f) Nem járulékalapú rokkantsági nyugdíj (1980. október 13-i 464/80. törvényerejű rendelet).

g) Nem járulékalapú öregségi nyugdíj (1980. október 13-i 464/80. törvényerejű rendelet).

h) Súlyosan rokkantak kiegészítő nyugdíja (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

i) Nem járulékfizetésen alapuló özvegyi nyugdíj (1981. november 11-i 52/81. végrehajtási rendelet).

L. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Mobilitást segítő támogatás [1975. március 20-i, 1975. évi szociális biztonsági törvény 37A. szakasz és 1975. március 20-i, 1975. évi (észak-írországi) szociális biztonsági törvény 37A. szakasz].

b) Rokkantgondozási támogatás [1975. március 20-i, 1975. évi szociális biztonsági törvény 37. szakasz és 1975. március 20-i, 1975. évi (észak-írországi) szociális biztonsági törvény 37. szakasz].

c) Családi hitel [1986. július 25-i, 1986. évi szociális biztonsági törvény 20-22. szakasz és 1986. november 5-i, 1986. évi (észak-írországi) rendelet 21-23. cikk].

d) Ápolási támogatás [1975. március 20-i, 1975. évi szociális biztonsági törvény 35. szakasz és 1975. március 20-i, 1975. évi (észak-írországi) szociális biztonsági törvény 35. szakasz].

e) Jövedelemtámogatás [1986. július 25-i, 1986. évi szociális biztonsági törvény 20-22. és 23. szakasz és 1986. november 5-i, 1986. évi (észak-írországi) rendelet 21-28. cikk].

f) Megélhetési támogatás fogyatékossággal élők számára [1991. június 27-i, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglalkoztatási támogatásáról szóló 1991. évi törvény 1. szakasz, és 1991. július 24-i, 1991. évi, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglalkoztatási támogatásáról szóló (észak-írországi) rendelet 3. cikk].

g) Foglalkoztatási támogatás fogyatékossággal élők számára [1991. június 27-i, 1991. évi, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglakoztatási támogatásáról szóló törvény 6. szakasz, és 1991. július 24-i, 1991. évi, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglalkoztatási támogatásáról szóló (észak-írországi) rendelet 8. cikk]."

2. cikk

(1) E rendelet 1. cikkének alkalmazása önmagában nem idézheti elő az 1408/71/EGK rendelet III. címének rendelkezései értelmében a tagállamok illetékes intézményei által e rendelet hatálybalépését megelőzően nyújtott ellátások visszavonását, amelyekre azon rendelet 10. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1. cikkének alkalmazása önmagában nem idézheti elő egy nyugdíj-kiegészítésként nyújtott különleges, nem járulékalapú ellátás iránti kérelem elutasítását, amelyet a jogosultságra vonatkozó feltételeket a rendelet hatálybalépését megelőzően teljesítő jogosult vagy kedvezményezett nyújtott be, még abban az esetben sem, ha az érintett személy az illetékes állam területén kívüli másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül benyújtja.

(3) E rendelet a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem keletkeztet jogot.

(4) A (3) bekezdés rendelkezései ellenére, a jogosult vagy a kedvezményezett kérelmére, e rendelet hatálybalépésétől kezdődően, a lakóhely megváltozatásának napjától kezdődő hatállyal minden olyan különleges, nem járulékfizetésen alapuló, nyugdíj-kiegészítésként nyújtott ellátást folyósítanak vagy visszaállítanak, amelyet azért nem folyósítottak, vagy azért függesztettek fel, mert a jogosult vagy a kedvezményezett az illetékes államon kívüli másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt egy tagállam területén szerzett biztosítási, szolgálati és önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt figyelembe kell venni a jogosultság meghatározásánál, e rendelet rendelkezéseinek alkalmazásában és azokkal összhangban.

(6) A (3) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel e rendelet értelmében jogosultság keletkezhet arra az eseményre vonatkozóan is, amely a rendelet hatálybalépését megelőző időszakban következett be.

(7) Azt az ellátást, amelyet a jogosult vagy a kedvezményezett állampolgársága miatt nem állapítottak meg, vagy amelyet felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére a rendelet hatálybalépésétől folyósítani kell, feltéve, hogy az előzőleg meghatározott jogosultságokat egy összegben nem váltották meg.

(8) Azon személy jogosultságait, akinek nyugdíját a rendelet hatálybalépését megelőzően megállapították, az érintett személy kérelmére, e rendelet rendelkezéseit figyelembe véve, felül kell vizsgálni.

(9) Ha a (7) és (8) bekezdésben említett kérelmet a rendelet hatálybalépésének napjától számított két éven belül nyújtják be, az e rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az időponttól hatályosak, és más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

(10) Ha a (7) és (8) bekezdésben említett kérelmet a rendelet hatálybalépésének napjától számított két éven túl nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosak, más tagállamok jogszabályai kedvezőbb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1992. április 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

José Da Silva Peneda

[1] HL C 240., 1985.9.21., 6. o.

[2] HL C 343., 1985.12.31., 111. o.

[3] HL C 344., 1985.12.31., 2. o.

[4] HL L 206., 1991.7.29., 2. o.

[5] HL L 230., 1983.8.22., 6. o.

[6] HL L 149., 1971.7.5., 2. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R1247 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R1247&locale=hu