32016D0715[1]

A Bizottság (EU) 2016/715 végrehajtási határozata (2016. május 11.) egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2016) 2684. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/715 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. május 11.)

egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2016) 2684. számú dokumentummal történt)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a Phyllosticta citricarpa Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzése érdekében intézkedéseket állapít meg az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó egyes citrusfélékre vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) Phyllosticta citricarpa: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, a 2000/29/EK irányelv alkalmazásában más néven Guignardia citricarpa Kiely;

b) "meghatározott gyümölcsök" a Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik gyümölcsei, kivéve a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka gyümölcseit.

II. FEJEZET

A GYÜMÖLCSLÉVÉ TÖRTÉNŐ IPARI FELDOLGOZÁSRA SZÁNT GYÜMÖLCSÖKTŐL ELTÉRŐ MEGHATÁROZOTT GYÜMÖLCSÖKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

3. cikk

A gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt gyümölcsöktől eltérő meghatározott gyümölcsök behozatala az Unióba

(1) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.4. c) és 16.4. d) pontjában foglaltaktól eltérve az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó, a gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt gyümölcsöktől eltérő meghatározott gyümölcsök e határozat 4-7. cikkében foglaltaknak megfelelően hozhatók be az Unióba.

(2) E cikk (1) bekezdése a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.1., 16.2., 16.3., 16.5., és 16.6. pontjában meghatározott követelmények sérelme nélkül alkalmazandó.

5. cikk

A Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsök behozatala az Unióba

A Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsöket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának első albekezdésében említett olyan növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely a "Kiegészítő nyilatkozat" címszó alatt az alábbi kijelentéseket tartalmazza:

a) a meghatározott gyümölcsök olyan termőhelyről származnak, amelyet a Phyllosticta citricarpa ellen a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, az arra megfelelő időpontban kezeltek;

b) a termőhelyen megfelelő hivatalos ellenőrzést végeztek a vegetációs időszak során, és a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem mutatkoztak a Phyllosticta citricarpa tünetei a termőhelyen nevelt meghatározott gyümölcsökön;

c) az érkezés és a csomagoló létesítményben történő csomagolás közötti időszakon belül - lehetőség szerint a Phyllosticta citricarpa valamely lehetséges tünetét alapul véve - mintavételre került sor, melynek keretében minden 30 tonnás tételből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 600 gyümölcsöt választottak ki,, a mintába felvett, tüneteket mutató minden gyümölcsöt megvizsgáltak, és a szóban forgó károsítótól mentesnek találtak;

d) a Citrus sinensis (L.) Osbeck "Valencia" esetében a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatnak az a), b) és c) pontban foglaltakon kívül az alábbi kijelentést is tartalmaznia kell: sor került egy 30 tonnás mintának vagy a minta egy részének látens fertőzés tekintetében történő vizsgálatára, melynek során azt a Phyllosticta citricarpa károsítótól mentesnek találták.

5a. cikk

Az Argentínából és Brazíliából származó meghatározott gyümölcsök behozatala az Unióba

Az Argentínából és Brazíliából származó meghatározott gyümölcsöket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának első albekezdésében említett olyan növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely a "Kiegészítő nyilatkozat" címszó alatt az alábbi kijelentéseket tartalmazza:

a) a meghatározott gyümölcsök olyan termőhelyről származnak, amelyet a Phyllosticta citricarpa ellen a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, az arra megfelelő időpontban kezeltek;

b) a termőhelyen megfelelő hivatalos ellenőrzést végeztek a vegetációs időszak során, és a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem mutatkoztak a Phyllosticta citricarpa tünetei a termőhelyen nevelt meghatározott gyümölcsökön;

c) az érkezés és a csomagoló létesítményben történő csomagolás közötti időszakon belül - lehetőség szerint a Phyllosticta citricarpa valamely lehetséges tünetét alapul véve - mintavételre került sor, melynek keretében minden 30 tonnás tételből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 600 gyümölcsöt választottak ki, a mintába felvett, tüneteket mutató minden gyümölcsöt megvizsgáltak, és a szóban forgó károsítótól mentesnek találtak.

6. cikk

Az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsök Unión belüli ellenőrzésére vonatkozó követelmények

(1) Az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsöket a 2004/103/EK bizottsági irányelvben ( 1 ) meghatározott beléptetési helyen vagy célállomáson szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. Az említett vizsgálatok elvégzéséhez a meghatározott gyümölcsök minden 30 tonnás tételéből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 200 gyümölcsöt kell a Phyllosticta citricarpa valamely lehetséges tünete alapján kiválasztani.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett vizsgálatok során a Phyllosticta citricarpa tüneteit észlelik, a szóban forgó károsító jelenlétét a tüneteket mutató gyümölcsök vizsgálata révén meg kell erősíteni vagy ki kell zárni.

(3) Ha a Phyllosticta citricarpa jelenléte megerősítést nyer, a mintavétel forrásául szolgáló tétel Unióba történő behozatalát meg kell tagadni.

7. cikk

Nyomonkövethetőségi követelmények

A nyomonkövethetőség érdekében az Unióba behozott meghatározott gyümölcsöknek teljesíteniük kell az alábbi követelményeket:

a) a termőhelyet, a csomagoló létesítményeket, az exportőröket és a meghatározott gyümölcsök kezelésében részt vevő más gazdasági szereplőket az említett célból hivatalosan nyilvántartásba vették;

b) a termőhelytől az Unióba történő beléptetés helyéig való szállítás során a meghatározott gyümölcsöket a nemzeti növényvédelmi szervezet felügyelete alatt kiadott dokumentumok kísérik;

c) a betakarítást megelőző és követő kezelésekről részletes információkat őriztek meg.

III. FEJEZET

A KIZÁRÓLAG GYÜMÖLCSLÉVÉ TÖRTÉNŐ IPARI FELDOLGOZÁSRA SZÁNT MEGHATÁROZOTT GYÜMÖLCSÖKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

8. cikk

A kizárólag gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt meghatározott gyümölcsök Unióba való behozatala és Unión belüli szállítása

(1) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakasza 16.4. pontjának e) alpontjában foglaltaktól eltérve az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó, a kizárólag gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt meghatározott gyümölcsök Unióba történő behozatala és Unión belüli szállítása kizárólag az e határozat 9-17. cikkében foglaltaknak megfelelően történhet.

(2) E cikk (1) bekezdése a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.1., 16.2., 16.3., 16.5. és 16.6. pontjában meghatározott követelmények sérelme nélkül alkalmazandó.

9. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítványok

(1) A meghatározott gyümölcsöket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának első albekezdésében említett növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. A növény-egészségügyi bizonyítvány a "Kiegészítő nyilatkozat" címszó alatt tartalmazza az alábbiakat:

a) arra vonatkozó kijelentés, hogy a meghatározott gyümölcsök olyan termőhelyről származnak, amelyet a Phyllosticta citricarpa ellen az arra megfelelő időpontban megfelelő módon kezeltek;

b) arra vonatkozó kijelentés, hogy a csomagolás során megfelelő szemrevételezéses hivatalos ellenőrzést végeztek és az ellenőrzés során a termőhelyen betakarított meghatározott gyümölcsökön nem észleltek Phyllosticta citricarpa károsítóra utaló tüneteket;

c) a "Kizárólag gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt gyümölcs" megjelölés.

(2) A növény-egészségügyi bizonyítvány tartalmazza a tárolóedények azonosító számát és a 17. cikkben említett különálló csomagok címkéjének egyedi azonosító számát.

10. cikk

Nyomonkövethetőségi kritériumok és a meghatározott gyümölcsöknek a származás szerinti harmadik országon belüli szállítása

A nyomonkövethetőség érdekében csak azok a meghatározott gyümölcsök hozhatók be az Unióba, amelyek hivatalosan nyilvántartott termőhelyről származnak, és amelyeknek a termelési helyről az Unióba való kiviteli pontba való szállításáról hivatalos nyilvántartást vezettek. A nyilvántartott termelőegység kódját fel kell tüntetni a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának első albekezdésben említett növény-egészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában.

11. cikk

A meghatározott gyümölcsök beléptetési pontjai

(1) A meghatározott gyümölcsöket a beléptetési pont szerinti tagállam által meghatározott pontokon lehet behozni az Unióba.

(2) A tagállam kellő időben értesíti a többi tagállamot, a Bizottságot és az érintett harmadik országokat a kijelölt beléptetési pontokról, valamint az egyes beléptetési pontok tekintetében illetékes hivatalos szerv nevéről és címéről.

12. cikk

A meghatározott gyümölcsök beléptetési pontjain végzett ellenőrzések

(1) A beléptetési ponton az illetékes hivatalos szerv szemrevételezéssel megvizsgálja a meghatározott gyümölcsöket.

(2) Ha a vizsgálat során észlelik a Phyllosticta citricarpa tüneteit, a szóban forgó károsító jelenlétét vizsgálatok útján meg kell erősíteni vagy ki kell zárni. Ha a károsító jelenléte megerősítést nyer, a mintavétel forrásául szolgáló tétel Unióba történő behozatalát meg kell tagadni.

13. cikk

Az importőrökkel szemben támasztott követelmények

(1) A meghatározott gyümölcsök importőreinek a beléptetési ponthoz érkezés előtt be kell jelentenie a beléptetési pont szerinti tagállam - és adott esetben a meghatározott gyümölcsök feldolgozása szerinti tagállam - illetékes hivatalos szervének az egyes tárolóedényekre vonatkozó adatokat.

Ennek a bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a meghatározott citrusfélék mennyisége;

b) a tárolóedények azonosító száma;

c) a behozatal várható időpontja és az Unióba való belépés várható helye;

d) a 15. cikkben említett létesítmények neve, címe és helye.

(2) Az importőrök - amint azok ismertté válnak, de mindenképpen a szállítmány beléptetési pontra érkezését megelőzően - tájékoztatják az (1) bekezdésben említett illetékes hivatalos szerveket az (1) bekezdésben szereplő adatokban bekövetkezett változásokról.

14. cikk

A meghatározott gyümölcsök Unión belüli szállítása

(1) A meghatározott gyümölcsök csak abban az esetben szállíthatók a beléptetési pont szerinti tagállamtól eltérő tagállamba, ha az érintett tagállam illetékes hivatalos szervei ehhez hozzájárultak.

(2) A 12. cikkben említett ellenőrzéseket követően a meghatározott gyümölcsöket késlekedés nélkül egyenesen a 15. cikkben említett feldolgozó vagy raktározási létesítménybe kell szállítani. A meghatározott gyümölcsök szállítása a beléptetési pont szerinti tagállam - adott esetben a meghatározott gyümölcsök feldolgozása szerinti tagállam - illetékes hivatalos szervének felügyelete mellett történik.

(3) Az e cikknek való megfelelés érdekében az érintett tagállamok együttműködnek egymással.

15. cikk

A meghatározott gyümölcsök feldolgozására vonatkozó követelmények

(1) A meghatározott gyümölcsök gyümölcslévé történő feldolgozására olyan területen lévő létesítményben kerül sor, ahol nem foglalkoznak citrusfélék termesztésével. A hivatalosan bejegyzett létesítménynek rendelkeznie kell a létesítmény helye szerinti tagállam illetékes hivatalos szerve által erre a célra kiadott engedéllyel.

(2) A meghatározott gyümölcsök hulladékát vagy melléktermékeit a feldolgozás szerinti tagállamban olyan területen kell felhasználni vagy megsemmisíteni, ahol nem foglalkoznak citrusfélék termesztésével.

(3) A hulladék vagy melléktermék megsemmisítése mély elföldeléssel történik, felhasználása pedig a meghatározott gyümölcsők feldolgozása szerinti tagállam illetékes hivatalos szerve által jóváhagyott módszer alkalmazása útján, a hivatalos szerv felügyelete alatt oly módon történik, hogy megelőzhető legyen a Phyllosticta citricarpa elterjedésének kockázata.

(4) A feldolgozó nyilvántartást vezet a feldolgozott meghatározott gyümölcsökről, amelyet a feldolgozás szerinti tagállam illetékes hivatalos szerveének a rendelkezésére bocsát. A nyilvántartás tartalmazza a tárolóedények számát és megkülönböztető jelzéseit, a behozott meghatározott gyümölcsök mennyiségét, a felhasznált vagy megsemmisített hulladék vagy melléktermék mennyiségét, illetve felhasználásuk vagy megsemmisítésük módjának részletes leírását.

16. cikk

A meghatározott gyümölcsök tárolására vonatkozó követelmények

(1) Amennyiben a meghatározott gyümölcsök nem kerülnek azonnal feldolgozásra, a létesítmény helye szerinti tagállam illetékes hivatalos szerve által erre a célra kiadott engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett létesítményben tárolhatók.

(2) A meghatározott gyümölcsök egyes tételeinek egyenként azonosíthatóak kell maradniuk.

(3) A meghatározott gyümölcsök tárolása oly módon történik, hogy megelőzhető legyen a Phyllosticta citricarpa elterjedésének kockázata.

17. cikk

Tárolóedények, csomagolás és címkézés

A meghatározott gyümölcsök Unióba történő behozatalára és Unión belüli szállítására a következő feltételek vonatkoznak:

a) a meghatározott gyümölcsök különálló csomagokban kerülnek a tárolóedényekbe;

b) a tárolóedényekre és az a) pontban említett különálló csomagokra az alábbi információkat tartalmazó címkét kell elhelyezni:

i. az egyes különálló csomagok egyedi azonosító száma;

ii. a gyümölcsök bejelentett nettó tömege;

iii. a következő jelölés: "Kizárólag gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt gyümölcs".

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Jelentéstételi kötelezettség

(1) Az importáló tagállam köteles a Bizottság és a többi tagállam részére minden év december 31. előtt jelentést benyújtani, amely a megelőző importidőszak során az Unióba az e határozatnak megfelelően behozott meghatározott gyümölcsök mennyiségéről közöl adatokat.

(2) Azok a tagállamok, amelyek területén a meghatározott gyümölcsök gyümölcslévé történő feldolgozására sor kerül, minden év december 31. előtt az alábbi információkat tartalmazó jelentést nyújtanak be a Bizottságnak és a többi tagállamnak:

a) a megelőző importidőszak során az e határozat szerint a területükön feldolgozott meghatározott gyümölcsök mennyisége;

b) a megsemmisített hulladék vagy melléktermék mennyisége, illetve a 15. cikk (3) bekezdésében említett felhasználásuk vagy megsemmisítésük módjának részletes leírása.

(3) Az (1) bekezdésben említett jelentés továbbá tartalmazza a meghatározott gyümölcsökön a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének és e határozatnak megfelelően végzett növény-egészségügyi ellenőrzések eredményét.

19. cikk

Értesítések

A tagállamok késedelem nélkül értesítik a Bizottságot, a tagállamokat és az érintett harmadik országot a Phyllosticta citricarpa megerősített előfordulásáról.

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/416/EK határozat és a 2014/422/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

21. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2016. június 1-jétől kell alkalmazni.

22. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ez a határozat 2022. március 31-én hatályát veszti.

23. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D0715 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D0715&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016D0715-20190320 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016D0715-20190320&locale=hu