32004L0064[1]

A Bizottság 2004/64/EK Irányelve (2004. április 26.) a 2003/84/EK irányelvnek a határidők tekintetében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2004/64/EK Irányelve

(2004. április 26.)

a 2003/84/EK irányelvnek a határidők tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/84/EK bizottsági irányelv [2] a flurtamonnak, a flufenacetnek, a jodoszulfuronnak, a dimeténamid-p-nek, a pikoxistrobinnak, a fosztiazátnak és a sziltiofamnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok közé való felvétele céljából módosítja a 91/414/EGK tanácsi irányelvet.

(2) Egy új hatóanyag felvétele után a tagállamoknak ésszerű időszakot kell engedélyezni a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek tekintetében történő végrehajtására, és különösen a már meglévő ideiglenes engedélyek felülvizsgálatára, továbbá - legkésőbb ezen időszak végéig - ezen engedélyek teljes engedélyekké történő átalakítására, vagy azoknak a 91/414/EGK rendelkezéseivel összhangban történő módosítására vagy visszavonására.

(3) A 2003/84/EK irányelvben a végrehajtásra vonatkozóan megadott határidők nem felelnek meg a más, új hatóanyagokra vonatkozóan megadott határidőknek. Az összes, a jelenlegi felülvizsgálati időszakban vizsgált hatóanyagra vonatkozó megközelítés összehangolása érdekében el kell kerülni a különböző új hatóanyagokra alkalmazandó határidők közötti lényeges különbséget.

(4) Ennélfogva célszerű a 2003/84/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/84/EK irányelv 3. cikke a következőképpen módosul.

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely flurtamont, flufenacetet, jodoszulfuront, dimeténamid-p-t, pikoxistrobint, fosztiazátot és sziltiofamot tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében legkésőbb 2003. december 31-ig feltüntetett hatóanyagok részeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

E meghatározást követően a tagállamok

a) a flurtamont, flufenacetet, jodoszulfuront, dimeténamid-p-t, pikoxistrobint, fosztiazátot és sziltiofamot egyedüli hatóanyagként tartalmazó növényvédő szer esetében - szükség esetén - legkésőbb 2005. június 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b) a flurtamont, flufenacetet, jodoszulfuront, dimeténamid-p-t, pikoxistrobint, fosztiazátot és sziltiofamot más hatóanyagok melletti hatóanyagként tartalmazó növényvédő szer esetében - szükség esetén - attól függően, hogy melyik időpont a későbbi 2005. június 30-ig vagy az érintett hatóanyagot vagy hatóanyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő vonatkozó irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosításra vagy visszavonásra megállapított időpontig módosítják vagy visszavonják az engedélyt."

2. cikk

Ez az irányelv a közzétételének napját követő 20. napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 26-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/30/EK bizottsági irányelvvel (HL L 77., 2004.3.13., 50. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 247., 2003.9.30., 20. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0064 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0064&locale=hu