32009D0064[1]

2009/64/EK: A Bizottság határozata ( 2009. január 21. ) az ISO 17994:2004(E) szabványnak a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó szabványként történő meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 119. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 21.)

az ISO 17994:2004(E) szabványnak a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó szabványként történő meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 119. számú dokumentummal történt)

(2009/64/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fürdővizek minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) Az ISO 17994:2004(E) nemzetközi szabvány leírja a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségének megállapításához használt feltételeket és eljárásokat.

(2) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Bizottságnak a 2006/7/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében kifejezett véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/7/EK irányelv 3. cikke (9) bekezdésének alkalmazásában a "Vízminőség - a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségének megállapításához használt kritériumok" ISO 17994:2004(E) nemzetközi szabványt kell a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó szabványként meghatározni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 21-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 64., 2006.3.4., 37. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0064 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0064&locale=hu