Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

31976L0160[1]

A Tanács 76/160/EGK irányelve (1975. december 8.) a fürdővizek minőségéről

A TANÁCS 76/160/EGK IRÁNYELVE

(1975. december 8.)

a fürdővizek minőségéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a környezet és az emberi egészség védelme megköveteli a fürdővíz szennyezettségének csökkentését és az ilyen vizek védelmét a további romlás megelőzésére;

mivel a fürdővíz minőségének felügyelete szükséges a közös piaci működés keretein belül a Közösség kitűzött céljainak eléréséhez, amelyek különösen az életkörülmények javítása, a gazdasági tevékenységek Közösségen belüli harmonikus fejlődése, továbbá a folyamatos, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés;

mivel a tagállamokban ezen a területen már vannak olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, amelyek közvetlenül befolyásolják a közös piac működését; mivel azonban a Szerződés nem gondoskodott ezen a területen az eljáráshoz szükséges minden hatáskörről;

mivel az Európai Közösségek környezetvédelmi cselekvési programja ( 3 ) előírja, hogy a minőségi célkitűzéseket közösen kell kidolgozni, megállapítva a környezeti tényezőkkel szemben támasztott különböző követelményeket, többek között különösen a vízre vonatkozó paraméterek meghatározását, beleértve a fürdővizet is;

mivel e minőségi célok elérése érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk az egyes paraméterekhez tartozó határértékeket; mivel el kell érni, hogy a fürdővíz megfeleljen ezeknek az értékeknek az irányelvet tartalmazó értesítéstől számított tíz éven belül;

mivel a fürdővizet az arra vonatkozó paraméterek értékének megfelelőnek kell tekinteni bizonyos körülmények között abban az esetben is, ha a fürdési szezon alatt vett minták bizonyos százaléka nem egyezik meg a mellékletben előírt határértékekkel;

mivel az irányelv alkalmazása során bizonyos fokú rugalmasság elérése a cél, ennek érdekében a tagállamoknak megengedhetik az eltérést; mivel ezek az eltérések azonban nem hagyhatjákfigyelmen kívül az közegészség-védelemhez szükséges követelményeket;

mivel a műszaki fejlődés szükségessé teszi a mellékletben megállapított technikai követelmények gyors kiigazítását; mivel az e célból szükséges intézkedések végrehajtásának megkönnyítése érdekében olyan eljárást kell bevezetni, amely a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság keretein belül szoros együttműködést hoz létre a tagállamok és a Bizottság között;

mivel a nyilvánosság érdeklődése a környezettel és a környezet minőségének javításával kapcsolatos kérdések iránt fokozódik; mivel ezért a nyilvánosságot objektíven kell tájékoztatni a fürdővíz minőségét illetően,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a fürdővíz minőségére vonatkozik, kivéve a gyógyászati célú vizeket és az úszómedencékben használt vizet.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "fürdővíz": olyan folyó- vagy álló édesvíz, vagy ennek részei, és tengervíz, amelyben:

- a fürdés kimondottan megengedett az egyes tagállamok erre jogosult hatóságai által, vagy

- a fürdés nem tilos, és rendszerint nagyszámú fürdőző szokta igénybe venni;

b) "fürdőhely": olyan terület, ahol fürdővíz található;

c) "fürdési idény": az az időszak, amelyben nagyszámú fürdőzőre lehet számítani a helyi szokásoknak, helyi szabályoknak és a helyi időjárási viszonyoknak megfelelően.

2. cikk

A fürdővízre vonatkozó fizikai, kémiai és mikrobiológiai paraméterek az irányelv részét képező mellékletben találhatóak.

3. cikk

(1) A tagállamok határozzák meg valamennyi fürdőhely, illetve az egyes fürdőhelyek vonatkozásában a mellékletben található fürdővízre vonatkozó paraméterek határértékeit.

Azon paraméterek esetén, amelyekre a mellékletben nincs határérték megadva, a tagállamok úgy határozhatnak, hogy ezekre nem adnak meg az 1. albekezdés szerinti határértéket addig, amíg ezek a számok nem kerülnek meghatározásra.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított értékek nem lehetnek kevésbé szigorúak mint a melléklet I. oszlopában meghatározottak.

(3) Ahol a melléklet G oszlopában értékek találhatók, tekintet nélkül arra, hogy az I. oszlopban található-e megfelelő érték, vagy sem, a tagállamok törekednek arra, hogy - a 7. cikk alapján - ezeket iránymutatónak tekintsék.

4. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fürdővíz minősége az ezen irányelv 3. cikke szerint megállapított határértékeknek az értesítéstől számított 10 éven belül megfeleljen.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy azokon a fürdőhelyeken, amelyeket kimondottan fürdés céljára hoznak létre és szerelnek fel a tagállamok erre illetékes hatóságai az irányelvről szóló értesítést követően, a melléklet "I értékeit" tartsák be attól az időponttól kezdve, amikor a fürdés először megengedett. Ugyanakkor azokon a fürdőhelyeken, amelyeket az értesítéstől számított két éven belül hoznak létre, nem kell betartani ezeket az értékeket ezen időszak végéig.

(3) Kivételes körülmények között a tagállamok megengedhetik az (1) bekezdésben megállapított 10 éves határidőtől való eltérést. Az eltérésnek az érintett terület vízgazdálkodási tervein alapuló indoklását közölni kell a Bizottsággal a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb az irányelvről szóló értesítéstől számított hat éven belül. A Bizottság részletesen megvizsgálja ezeket az indoklásokat, és ahol szükséges, ezek alapján megfelelő javaslatokat tesz a Tanács számára.

(4) A határok közelében fekvő tengervíz esetében, és a határokat átlépő vizek esetében, ahol a víz egy másik tagállam fürdővizének minőségét befolyásolja, az érintett fürdőhelyeken a közös minőségi célokra vonatkozó következményeket a parti tagállamokközösen állapítják meg.

Ezekben a tárgyalásokban a Bizottság is részt vehet.

5. cikk

(1) A 4. cikk alkalmazásában a fürdővíz akkor tekinthető a szóban forgó paramétereknek megfelelőnek:

ha az azonos mintavételi helyen a mellékletben meghatározott időközönként vett minták azt mutatják, hogy az megfelel az érintett víz minőségére vonatkozó paraméter értékeknek, abban az esetben, ha:

- a melléklet I. oszlopában meghatározott paraméterek esetében a minták 95 %-a megfelel az előírt értékeknek,

- minden egyéb esetben a minták 90 %-a megfelelő, kivéve a fekális coliform és összes coliform szám értékeket, ahol a megfelelés lehet 80 %-os,

és ha a minták előírásnak nem megfelelő 5, 10, illetve 20 %-ában:

- a mért érték nem tér el a paraméter értékektől 50 %-nál nagyobb mértékben, kivéve a mikrobiológiai paramétereket, a pH-értéket és az oldott oxigént;

- a statisztikailag megfelelő időközönként vett, egymást követő minták nem térnek el a szóban forgó paraméter értékektől.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő százalékarány kiszámításakor nem szabad figyelembe venni a 3. cikkben meghatározott értékektől való olyan eltéréseket, amelyek oka árvíz, egyéb természeti katasztrófa vagy a normálistól eltérő időjárási viszonyok.

6. cikk

(1) A tagállamok illetékes hatóságai végzik a mintavételeket, amelyek minimális gyakorisága a mellékletben van meghatározva.

(2) A mintákat olyan helyen veszik, ahol a fürdőzők napi átlagos jelenléte a legnagyobb. A mintát lehetőleg a víz szintje alatti 30 cm-es mélységben kell venni, kivéve az ásványi olaj mintákat, amelyeket a víz felszínéről kell meríteni. A mintavételt két héttel a fürdőszezon kezdete előtt kell megkezdeni.

(3) Édesvizű folyók esetében a fürdőzőhely feletti szakaszon uralkodó körülmények, állóvíz és tenger esetén a környező vízterületekre jellemző körülmények alapos és rendszeres helyi vizsgálata szükséges geográfiai és topográfiai adatok gyűjtésének érdekében, valamint az összes szennyező és potenciálisan szennyező kibocsátás nagyságának és mibenlétének, valamint a fürdőhelytől mért távolságuk függvényében kifejtett hatásuk meghatározására.

(4) Ha az illetékes hatóság vizsgálata vagy a mintavételi és elemzési eljárása során a fürdővíz minőségét feltételezhetően rontó anyagok kibocsátására derül fény, vagy ennek potenciális lehetőségét tárják fel, további mintavételezést kell végezni. További mintavételezést kell végezni abban az esetben is, ha más okból arra lehet következtetni, hogy a víz minősége romlik.

(5) Az érintett paraméterek vizsgálatának referenciamódszerei a mellékletben találhatók. Ha egyes laboratóriumok más módszereket használnak, biztosítani kell, hogy az eredmények egyenértékűek vagy összevethetőek legyenek a mellékletben meghatározottakkal.

7. cikk

(1) Az irányelv alapján meghozott intézkedések alkalmazása semmilyen körülmények között nem vezethet sem közvetlenül, sem közvetve a fürdővíz jelenlegi minőségének romlásához.

(2) A tagállamoknak bármikor jogukban áll a fürdővízre vonatkozóan az irányelvben meghatározott értékeknél szigorúbb értékeket előírni.

8. cikk

Az irányelvtől való eltérés megengedett:

a) a táblázatban (0)-val jelölt paraméterek esetében kivételes időjárási vagy földrajzi viszonyok esetén;

b) akkor, ha a fürdővíz bizonyos anyagokban természetes úton dúsul, és ez okozza az eltérést a mellékletben meghatározott értékektől.

Anyagokban természetes úton való dúsulás alatt azt értjük, amikor az adott víztest emberi beavatkozás nélkül a földben található anyagokat vesz fel.

Az e cikkben szabályozott kivételes esetekben sem szabad soha figyelmen kívül hagyni a közegészség védelmét szolgáló alapvető követelményeket.

Ha egy tagállam az irányelv a rendelkezéseitől való eltérést határoz el, erről a Bizottságot haladéktalanul értesítenie kell, megjelölve az okokat és az előre látható időtartamot.

9. cikk

Az irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosítások az alábbiakra vonatkoznak:

- a vizsgálati módszerekre,

- a mellékletben foglalt G és I paraméterértékekre.

Ezeket a módosításokat a 11. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően fogadják el.

10. cikk

(1) Létrejön az irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság). A bizottság tagjai a tagállamok képviselői, elnöke a Bizottság képviselője.

11. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 4 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 2 éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

13. cikk

Minden évben és első alkalommal 1993. december 31-ig a tagállamok jelentést küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról az adott évre vonatkozóan. Ez a jelentés a 91/692/EGK irányelv ( 5 ) 6. cikkében megállapított eljárással összhangban a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készül el. A kérdőívet vagy vázlatot a jelentés által felölelt időszak kezdete előtt 6 hónappal küldik meg a tagállamoknak. A jelentést a tagállamok a kérdéses év vége előtt küldik el a Bizottságnak.

A Bizottság a tagállamok jelentésének benyújtását követő 4 hónapon belül közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

FÜRDŐVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 128., 1975.5.9., 13. o.

( 2 ) HL C 286., 1975.12.15., 5. o.

( 3 ) HL C 112., 1973.12.20., 3. o.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0160 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0160&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0160-20030605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0160-20030605&locale=hu

Tartalomjegyzék