Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20077/2016/15. számú határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 70/B. § (1) bek., (1) bek., 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 75. §, 76. §, 78. §] Bírók: Fermanné dr. Polák Zita, Hegedűs Mária, Véghné dr. Szabó Zsuzsanna

Fővárosi Ítélőtábla

1.Pf.20.077/2016/15/II.

A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Hegedűs György ügyvéd (felperesi jogi képviselő címe) által képviselt dr. felperes neve (felperes címe) felperesnek, a dr. Bajnai Gábor ügyvéd (I. rendű alperesi képviselő címe) által képviselt I.rendű alperes neve (I.rendű alperes címe) I. rendű és II.rendű alperes neve (II. rendű alperes címe) II. rendű alperesek ellen személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása iránt indított perében a Budapest Környéki Törvényszék 2015. november 26. napján meghozott 22.P.20.065/2015/19. számú ítélete ellen a felperes részéről 23., az I-II. rendű alperesek részéről 21. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő

í t é l e t e t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti. Fellebbezett rendelkezéseit részben megváltoztatja és megállapítja, hogy az I. és II. rendű alperesek a felperes jóhírnevét azzal sértették meg, hogy 2010. évben a ...hu internetes oldalon a valóságot hamis színben feltüntetve a felperes közszolgálati jogviszonyának jogellenes megszüntetésével kapcsolatos bírósági ítélet megállapításait nem közölték. Ezzel I. rendű alperes egyben a felperes munkához való személyiségi jogát is sértette.

Megállapítja, hogy I. és II. rendű alperes a felperes személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal sértette meg, hogy 2004. évben a ...hu internetes oldalon a közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegése és a fegyelmi határozattal történő hivatalvesztés tényének közlésén túl a fegyelmi határozatban és az eljárás irataiban szereplő felperesi személyes adatokat is nyilvánosságra hozta.

A ... (IV.20.) számú, valamint a ... (VI.4.) számú képviselő-testületi határozat közzétételének eltiltásáról szóló rendelkezést mellőzi, I. és II. rendű alperest a további jogsértéstől eltiltja.

Kötelezi az I. rendű alperest, hogy az elsőfokú ítéletben meghatározott tartalmú elégtételt nyújtó közleményt -a jelen perben meghozott jogerős ítélet jogsértést megállapító rendelkezésével együtt- a ...hu internetes oldalon tegye közzé.

Az elsőfokú bíróság által megállapított marasztalás összegét 3.000.000 (Hárommillió) forintra és annak az elsőfokú ítéletben meghatározott késedelmi kamataira felemeli azzal, hogy annak megfizetésére I. rendű alperest II. rendű alperessel egyetemlegesen kötelezi.

A felperes elsőfokú perköltség fizetési kötelezettségét mellőzi, kötelezi az I. és II. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessenek meg a felperesnek egyetemleges kötelezettséggel 100.000 (Százezer) forint elsőfokú perköltséget. A felperes kereseti illetékfizetési kötelezettségét 60.000 (Hatvanezer) forintra leszállítja, az állam által viselt kereseti illeték összege 180.000 (Száznyolcvanezer) forint.

Az elsőfokú ítélet egyéb rendelkezéseit helybenhagyja.

Kötelezi az I. és II. rendű alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg egyetemleges kötelezettséggel a felperesnek 100.000 (Százezer) forint másodfokú perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívására az államnak fizessen meg 80.000 (Nyolcvanezer) forint fellebbezési illetéket, a fennmaradó 400.000 (Négyszázezer) forint fellebbezési illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

Felperes 2003. augusztus 15-től látott el jegyzői feladatokat S.-n. II. rendű alperes neve Képviselő-testülete 2004. április 20-án kelt ... számú határozatával felperessel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezett, egyidejűleg az eljárás folytatásának befejezéséig a felperest hivatalából felfüggesztette, majd 2004. június 4-én a ... (VI.4.) számú határozatával a felperest hivatalvesztés büntetéssel sújtotta a vizsgálati jelentés alapján. Indokolásában a határozat megállapította, hogy a felperes közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettségeit vétkesen megszegte, ezzel fegyelmi vétséget követett el. A felperest a feltárt okirat-hamisításban való közreműködés tekintetében szándékosság, a munkáltatói jogok át nem adásával, az Európai Uniós Választásokkal kapcsolatos teendőknek megfelelő utasítás ki nem adásával, B.J.A. vezetői címének használatával kapcsolatosan súlyos gondatlanság terheli. Ezen önkormányzati határozatokat az önkormányzat teljes terjedelemben közzétette a ...hu honlapon, onnan a határozatokat 2013. május hónapban, illetve 2015. májusban távolították el.

A felperes és a I.rendű alperes neve között a ... Bíróságán per volt folyamatban. A ... Munkaügyi Bíróság ... számú ítéletével II.rendű alperes neve Képviselő-testülete 2004. június 4. napján kelt ... (VI.4.) számú határozatát hatályon kívül helyezte és megállapította, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a felperes közszolgálati jogviszonyát a fenti határozatával. A felperes jogviszonya az alperesnél az ítélet jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg. Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 39.933.265 forintot és 240.000 forint perköltséget. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította. A ... Bíróság, mint másodfokú bíróság 2010. április 28. napján kelt ... számú közbenső ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét közbenső ítéletnek tekintette, amelyet azzal hagyott helyben, hogy a felperes közszolgálati jogviszonya az alperesnél 2010. április 28-án szűnik meg. Egyebekben az összegszerűségre az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, a jogellenes jogviszony megszüntetése következményei tekintetében az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására, újabb határozat hozatalára utasította. A megismételt eljárás eredményeképpen a munkaügyi perben a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2016. október 14. napján kelt ... számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét fellebbezett részében részben megváltoztatta, az alperest terhelő marasztalási összeget a jövedelempótló kártérítés tekintetében 20.091.079 forintról 22.359.960 forintra, a gyógyszerköltség tekintetében 103.872 forintról 107.884 forintra, a nem vagyoni kár tekintetében 1.000.000 forintról 2.000.000 forintra felemelte azzal, hogy a jövedelempótló kártérítés után 2007. május 17-e helyett 2007. május 10-től kezdődően kell az alperesnek az ott írt kamatot megfizetni. Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 65.764 forint elmaradt illetményt, és annak 2004. június 5-től a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatát, ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperesek alapos gyanú nélkül, fegyelmi eljárást kezdeményeztek, majd a ... (VI.4.) számú képviselő-testületi határozatban azt állították, hogy a felperes, mint jegyző közszolgálati jogviszonyából származó kötelezettségeit vétkesen megszegte. Emellett fegyelmi vétséget követett el, valamint a feltárt okirat-hamisításban való közreműködése tekintetében szándékosság terheli, illetve a munkáltatói jogok át nem adásával, megfelelő utasítás ki nem adásával az Európai Uniós Választásokkal kapcsolatos teendőkkel, valamint B.J.A. vezetői címének használatával kapcsolatosan súlyos gondatlanság terheli, ezért hivatalvesztéssel sújtották, hivatalából felfüggesztették. Mindezzel megsértették a munkához való alapjogát. Visszaéltek a felperes személyes adataival, mert a zárt ülésen meghozott sérelmezett határozatokat a ...hu honlapon nyilvánosságra hozták. Elmulasztották azonban közzétenni a munkaügyi bíróság határozatát, ezáltal a valóságot hamis színben tüntették fel, felperesnek a jóhírnevét, becsületét, emberi méltóságát is megsértették. II. rendű alperes a honlap tulajdonosa, I. rendű alperes pedig a szerkesztője, felelősségük ezen az alapon áll fenn.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!