31980L0511[1]

A Bizottság irányelve (1980. május 2.) az összetett takarmány plombálatlan csomagban vagy tartályban való forgalmazásának bizonyos esetekben történő engedélyezéséről

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE

(1980. május 2.)

az összetett takarmány plombálatlan csomagban vagy tartályban való forgalmazásának bizonyos esetekben történő engedélyezéséről

(80/511/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 21-i 79/373/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 4. cikkére,

mivel a fent említett irányelv rendelkezései értelmében az összetett takarmányt általában plombált csomagokban vagy tartályokban kell forgalomba hozni; mivel azonban közösségi szinten e szabálytól való eltérés engedélyezhető;

mivel a tagállamokban jelenleg hatályos törvények rendelkeznek bizonyos kivételekről az összetett takarmány plombált csomagokban vagy tartályokban történő forgalmazásának kötelezettsége alól; mivel ezért a 73/373/EGK irányelvben meghatározott rendelkezések végrehajtásának lehetővé tétele érdekében azokat az eltéréseket, melyek gyakorlati vagy gazdasági okokból indokoltnak tűnnek, közösségi szinten engedélyezni kell;

mivel annak biztosításához, hogy az összetett takarmány azonossága és minősége megfeleljen a hatályban lévő címkézési rendelkezéseknek, szükséges megkülönböztetni azokat az eseteket, ahol a jelenlegi rendelkezésektől eltérően az összetett takarmányt forgalomba hozhatják ömlesztve vagy plombálatlan tartályokban, azoktól az esetektől, ahol vagy ömlesztve, vagy plombálatlan csomagokban vagy tartályokban lehet őket forgalomba hozni;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

1. A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányt ömlesztve vagy plombálatlan csomagban vagy tartályban a következő esetekben lehet forgalomba hozni:

a) összetett takarmányok előállítói közötti szállítások;

b) szállítások az összetett takarmány előállítóitól a csomagolóüzemekig;

c) gabona vagy egész gyümölcs összekeverésével nyert összetett takarmány;

d) tömbök vagy nyalósó;

e) az összetett takarmány végső felhasználó részére szánt, 50 kilogrammos tömeget meg nem haladó kis mennyiségei, melyeket közvetlenül olyan csomagból vagy tartályból vettek, amelyek a kinyitás előtt megfeleltek a 79/373/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése rendelkezéseinek.

2. A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányt ömlesztve vagy plombálatlan tartályokban, de nem plombálatlan csomagokban, a következő esetekben lehet forgalomba hozni:

a) az előállítótól a végső felhasználóig szállított összetett takarmányok;

b) legfeljebb három takarmány-alapanyagot tartalmazó melaszos takarmányok;

c) pelletált takarmányok.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1981. január 1-jétől kezdődő hatállyal megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L0511 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L0511&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01980L0511-19980701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01980L0511-19980701&locale=hu