31979L0373[1]

A Tanács irányelve (1979. április 2.) az összetett takarmány forgalmazásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1979. április 2.)

az összetett takarmány forgalmazásáról

(79/373/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az állattenyésztés nagyon fontos helyet foglal el az Európai Gazdasági Közösség mezőgazdaságában; mivel a kielégítő eredmények nagymértékben függenek a megfelelő, jó minőségű takarmányok felhasználásától;

mivel a takarmányágazat szabályozása fontos a mezőgazdaság termelékenységének növekedése szempontjából, e tekintetben az összetett takarmányok különleges szerepet játszanak;

mivel az összetett takarmányok forgalmazásának szabályozásánál figyelni kell arra, hogy a takarmány kedvező hatást gyakoroljon az állattenyésztésre; mivel a takarmányoknak mindig teljes értékűnek, hamisítatlannak és a forgalomképes minőségűnek kell lenniük; mivel nem jelenthetnek veszélyt az állati és emberi egészségre, és nem hozhatók megtévesztő módon forgalomba;

mivel a felhasználó részére pontos és tartalmas tájékoztatást kell nyújtani a rendelkezésére álló összetett takarmányokról; mivel ezért legalább azon analitikai alkotórészek szintjét fel kell tüntetni, amelyek a takarmány minőségére közvetlen hatást gyakorolnak;

mivel további rendelkezések elfogadására várva a néhány tagállamban alkalmazott gyakorlatra tekintettel átmenetileg lehetővé kell tenni, hogy a takarmányok összetételéről az analitikai alkotórészek és az takarmány-alapanyagok tekintetében az adatok teljesebb feltüntetését megköveteljék; mivel ilyen adatokat azonban csak ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően lehet kérni;

mivel valamennyi takarmány-előállítónak lehetőséget kellene adni továbbá, hogy a címkén feltüntessen néhány, a fogyasztó számára hasznos adatot; mivel a tagállamok fenntartják a jogot, hogy engedélyezzék az előállítóknak további adatok feltüntetését;

mivel a közösségi rendelkezések elfogadására várva a tagállamok - amennyiben jogszabályaik ezt ezen irányelv elfogadásakor előirányozzák - továbbra is megkövetelhetik, hogy a területükön forgalomba hozott összetett takarmányok meghatározott takarmány-alapanyagok készüljenek vagy meghatározott takarmány-alapanyagok mentesek legyenek;

mivel amíg nincsenek közösségi módszerek, az energiaérték megjelölését a tagállamok csak akkor követelhetik vagy engedélyezhetik, ha ezen irányelv elfogadásakor területükön azt már előírták vagy engedélyezték;

mivel a vásárlók megfelelő biztonságának érdekében az összetett takarmányokat rendszerint zárt csomagokban vagy tartályokban kell forgalomba hozni; mivel azonban lehetőséget kell adni arra, hogy bizonyos, a Közösség által megállapított különleges körülmények esetén ettől a szabálytól eltérjenek;

mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ezen irányelvnek megfelelő összetett takarmányok Közösségen belüli forgalmazását - jelölésükre és csomagolásukra tekintettel - nem korlátozzák;

mivel annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatal során az összetett takarmányokra megállapított előírásokat betartsák, a tagállamoknak megfelelő ellenőrző intézkedéseket kell hozniuk;

mivel a tervezett intézkedések könnyebb végrehajtása és különösen a szükséges módosítások, kiegészítések elvégzése érdekében olyan eljárást kell bevezetni, amely szoros együttműködést hoz létre a tagállamok és a Bizottság között, a 70/372/EGK határozattal ( 4 ) létrehozott Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül;

mivel ez az irányelv számos nemzeti eltérést tartalmaz; mivel ezért szükséges egy határidős felülvizsgálat kikötése ezen esetek némelyikére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a Közösségen belül forgalomba hozott összetett takarmányokra vonatkozik.

(2) Ez az irányelv

a) az takarmány-alapanyag;

b) a takarmány-adalékanyagokról;

c) a takarmányozásban nemkívánatos anyagok és termékekről;

d) az emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékeken vagy termékekben a peszticid-szermaradványok megengedett legnagyobb szintjének meghatározásáról;

e) a mezőgazdasági termékek piacszervezéséről;

f) a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről;

g) a tagállamok azon jogszabályainak közelítéséről, melyek bizonyos előre csomagolt termékek tömeg vagy térfogat szerinti kiszerelésére vonatkoznak;

h) különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok.

szóló rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) takarmányok: állatok etetésére szolgáló természetes állapotú, friss vagy tartósított, növényi vagy állati eredetű termékek, és ezek ipari feldolgozásából származó termékek, szerves vagy szervetlen anyagok önmagukban vagy keverékekben, adalékanyagokkal vagy adalékanyagok nélkül;

b) összetett takarmányok: teljes értékű vagy kiegészítő takarmány formájában állatok etetésére szolgáló takarmány-alapanyagok keveréke, adalékanyagokkal vagy azok nélkül;

c) napi takarmányadag: a takarmány átlagos összmennyisége 12 %-os nedvességtartalommal számítva, amely egy meghatározott fajú, korcsoportú és hasznosítási irányú állat napi összes tápanyagszükségletét fedezi;

d) teljes értékű takarmányok: takarmányok keverékei, amelyek összetételüknél fogva önmagukban elegendők napi takarmányadagul;

e) kiegészítő takarmányok: takarmányok keverékei, amelyek meghatározott anyagokat nagy mennyiségben tartalmaznak, de összetételüknél fogva csak más takarmányokkal együtt elegendők napi takarmányadagul;

f) ásványi takarmányok: kiegészítő takarmányok, amelyek főleg ásványi anyagokat, és legalább 40 % nyershamut tartalmaznak;

g) melaszos takarmányok: kiegészítő takarmányok, amelyeket melasz felhasználásával állítottak elő, és a szacharózra számított összcukortartalmuk legalább 14 %;

h) állatok: rendes körülmények között ember által táplált és tartott, illetve fogyasztott fajokhoz tartozó állatok;

i) kedvtelésből tartott állatok: rendes körülmények között ember által táplált és tartott, de nem fogyasztott fajokhoz tartozó állatok, kivéve a prémes állatokat;

j) tejpótló takarmányok: száraz alakban vagy bizonyos mennyiségű folyadékban feloldva fiatal állatok táplálására szolgáló összetett takarmányok, a kolosztrum utáni anyatej kiegészítéseként vagy pótlására, vagy vágóborjak táplálására;

k) takarmány-alapanyagok: természetes állapotú, friss vagy tartósított, különböző növényi vagy állati eredetű termékek, ezek ipari feldolgozásából származó termékek, és szerves vagy szervetlen anyagok, adalékanyagokkal vagy azok nélkül, amelyeket állatok etetésére szándékoznak akár közvetlenül, akár feldolgozás után, vagy összetett takarmányok előállításához vagy előkeverékek vivőanyagaiként felhasználni;

l) összetett takarmány minimális eltarthatósági ideje: az az időpont, ameddig megfelelő tárolási körülmények között, az a takarmány megőrzi sajátos jellemzőit;

m) "forgalomba hozatal" vagy "forgalmazás": az összetett takarmányok eladás céljából - beleértve az eladásra felkínálást -, vagy bármely más, harmadik fél részére, ingyenes vagy visszterhes átruházási forma céljából történő készletezése, valamint maga az eladás és az átruházás egyéb formái.

3. cikk

A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányokat csak akkor szabad forgalomba hozni, ha megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségűek. Előírják továbbá, hogy az összetett takarmányok nem veszélyeztethetik az állati vagy emberi egészséget, és nem szabad azokat megtévesztő módon kínálni vagy forgalomba hozni.

4. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányokat csak zárt csomagban vagy tartályokban szabad forgalomba hozni. Előírják továbbá, hogy a csomagokat vagy tartályokat úgy kell lezárni, hogy a zár a felnyitásnál megsérüljön, és azt ne lehessen ismét felhasználni.

(2) A Bizottság elfogadja az (1) bekezdés alapelvétől közösségi szinten engedélyezendő eltéréseket. Az e jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, amennyiben a szóban forgó összetett takarmányok azonossága és minősége biztosított marad.

5. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha a csomagoláson, a tartályon vagy az azokhoz rögzített címkén, erre a célra meghatározott helyen, jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul feltüntetik az alább felsorolt adatokat, amelyekért a Közösségen belüli székhellyel rendelkező előállító, csomagoló, importőr, eladó vagy forgalmazó felel:

a) A "teljes értékű takarmány", "kiegészítő takarmány", "ásványi takarmány,""melaszos takarmány", "teljes értékű tejpótló takarmány" vagy "kiegészítő tejpótló takarmány" megnevezés;

b) azon állatfajok vagy -kategóriák, melyek részére az összetett takarmányt szánják;

c) utasítás a takarmány helyes használatához, megjelölve, milyen célra ajánlott a takarmány;

d) minden összetett takarmányra, kivéve azokat, melyek - a kutyákat és macskákat kivéve - kedvtelésből tartott állatok részére készültek: az 5c. cikknek megfelelően feltüntetendő takarmány-alapanyagok;

e) adott esetben a melléklet A. részében meghatározott esetekben az analitikai alkotóelemek feltüntetése;

f) az esetnek megfelelően a melléklet B. részének 1., 2. és 3. oszlopában meghatározott adatok;

g) az e bekezdésben említett adatokért felelős személy neve vagy cégneve, és címe vagy bejegyzett székhelye;

h) a nettó mennyiség, szilárd termékek esetében tömegegységekben, folyékony termékek esetében térfogat- vagy tömegegységekben kifejezve;

i) az 5d. cikk (1) bekezdése szerint feltüntetendő minimális eltarthatósági idő;

j) a tétel hivatkozási száma;

k) 2001. április 1-jétől a létesítménynek a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló, 1995. december 22-i 95/69/EK tanácsi irányelv 5. cikkének megfelelően adott engedélyezési számot ( 5 ), vagy, az esettől függően, az ugyanezen irányelv 10. cikke szerint adott nyilvántartási számot.

(2) A tagállamok előírják, hogy azon összetett takarmányokat, melyeket tartálykocsiban vagy hasonló járművekben vagy a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően hoznak forgalomba, egy olyan dokumentumnak kell kísérnie, amely tartalmazza a jelen cikk (1) bekezdésében említett adatokat. A végfelhasználónak szánt kisebb mennyiségű takarmányok esetében ezek a részletek a felhasználó tudomására hozhatóak egy megfelelő tájékoztató formájában az értékesítés helyén.

(3) A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal kapcsolatban csak az alábbi kiegészítő adatok kerülhetnek az (1) bekezdésben említett helyre:

a) a címkézési adatokért felelős személy azonosító jele vagy védjegye;

b) az előállító neve vagy cégneve és címe vagy bejegyzett székhelye, ha ez nem azonos a címkézési adatokért felelős személlyel;

d) a termelő vagy előállító ország;

e) a termék ára;

f) a termék leírása vagy kereskedelmi neve;

h) adott esetben a 14. cikk a) pontja rendelkezéseinek megfelelő adatok;

i) a takarmány fizikai jellemzőinek jelzése vagy azon különleges eljárásé, melynek alávetették;

j) adott esetben, az analitikai alkotóelemek feltüntetése a melléklet A. részében meghatározott esetekben;

k) a melléklet B. részének 1., 2. és 4. oszlopában meghatározott adatok;

l) az 5d. cikk (2) bekezdésének megfelelően feltüntetendő gyártási időpont.

(4) A tagállamok a saját területükön előállított és forgalmazott takarmányok esetében:

a) megengedhetik, hogy csak az (1) bekezdés b)-f) és h) pontjában meghatározott adatok legyenek feltüntetve egy kísérőokmányban;

b) előírhatnak egy hivatalos kódszámot, mely lehetővé teszi az előállító azonosítását, ha nem ő felel a címkézési adatokért.

(5) A tagállamok előírják, hogy:

a) a legfeljebb három takarmány-alapanyag(ok) álló összetett takarmányok esetében nem kell megkövetelni az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett adatokat, ha a felhasznált takarmány-alapanyagok a leírásban világosan megjelennek;

b) a szemeskeverékek esetében nem kell megkövetelni az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett adatokat, de fel lehet őket tüntetni;

c) a "teljes értékű takarmány" vagy "kiegészítő takarmány" megnevezés helyébe azon kedvtelésből tartott állatok részére készült takarmányok esetében, melyeket nem kutyák és macskák részére szántak, az "összetett takarmány" megnevezés lép. Ebben az esetben az ezen cikkben előírt és engedélyezett adatok megfelelnek a teljes értékű takarmányra vonatkozó adatoknak;

d) a minimális eltarthatósági idő, a nettó mennyiség, a tétel referenciaszáma és a jóváhagyási vagy nyilvántartási szám feltüntethető az (1) bekezdésben említett címkeadatok számára fenntartott helyen kívül, ez esetben ezen adatok mellett az adatok megjelenési helyét is jelezni kell.

(6) A kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmány esetében:

a) az angol "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" és "complete feedingstuff" megnevezés helyébe értelem szerint a "compound pet food", "complementary pet food" és "complete pet food" megnevezés léphet;

b) a spanyol "pienso" megnevezés helyébe az "alimento" megnevezés léphet;

c) a holland "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" és "volledig diervoeder" megnevezés helyébe értelem szerint a "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" és "volledig samengesteld voeder" megnevezés léphet.

5c. cikk

(1) Az összetett takarmányban felhasznált minden takarmány-alapanyag a saját egyedi nevén szerepel a felsorolásban.

(2) A takarmány-alapanyagok felsorolására a következő szabályok vonatkoznak:

a) az összetett takarmányok, kivéve a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányait:

i. a takarmány-alapanyagok felsorolása az összetett takarmányokban lévő, tömegszázalékban kifejezett mennyiségük, tömegszázalékban csökkenő sorrendben történő feltüntetésével;

ii. a fenti százalékarányokra vonatkozóan, a megjelölt értéktől való ± 15 %-os eltérés megengedett;

b) a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányai: a takarmány-alapanyagok felsorolása a tartalmazott mennyiség feltüntetésével vagy a takarmány-alapanyagok megnevezésével a tömegük szerint csökkenő sorrendben.

(3) A kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányai esetében a takarmány-alapanyagok saját nevükön való feltüntetése helyett feltüntethető a 10a. cikkel összhangban meghatározott, többféle takarmány-alapanyagot csoportosító kategóriákra hivatkozva annak a kategóriának a neve, amelyhez a takarmány alapanyag tartozik.

E két feltüntetési forma egyikének a használata kizárja a másik használatát, kivéve ha a felhasznált takarmány-alapanyagok egyike nem tartozik bele egyik felállított kategóriába sem. Ilyen esetben a saját nevén megnevezett takarmány-alapanyagot a kategóriákhoz viszonyítva tömege szerinti csökkenő sorrendben tüntetik fel.

(4) A kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányainak címkézése egy különleges felirattal felhívhatja a figyelmet egy vagy több, a takarmány jellemzéséhez feltétlenül szükséges, takarmány-alapanyag jelenlétére vagy alacsony tartalmára is. Ilyen esetben a takarmányba belekevert takarmány-alapanyag(ok) tömegszázalékában kifejezett, legkisebb vagy legnagyobb tartalmát egyértelműen fel kell tüntetni a takarmány-alapanyag(ok)ra külön figyelmet felhívó feliratnál vagy a takarmány-alapanyagok listájában, a megfelelő takarmány-alapanyag kategóriánál megemlítve a takarmány-alapanyagot(okat) és annak/azok tömegszázalékát.

5d. cikk

(1) A minimális eltarthatósági időt a következő megjelölésekkel kell megadni:

- "felhasználható....-ig" - megadva a dátumot (év, hó, nap) a mikrobiológiailag könnyen romlandó takarmányok esetében,

- "minőségét megőrzi...-ig" megadva a dátumot (év, hó) az egyéb takarmányoknál.

Amikor az összetett takarmányokra vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések a minimális eltarthatósági idő vagy a szavatossági határidő feltüntetését írják elő, az első albekezdésben említett adatot kell feltüntetni, csak a korábbi időpont megjelölésével.

(2) A gyártás időpontját a következők szerint kell megjelölni:"gyártva ... (év, hónap vagy nap) a feltüntetett minimális eltarthatósági idő lejárata előtt".

Ahol az 5. cikk (5) bekezdésének d) pontját alkalmazzák, a fent említett bejegyzést egy olyan jelölésnek kell követnie, amely az eltarthatósági időt adja meg.

5e. cikk

Az összetett takarmány címkézési adataiért felelős személy az ezen irányelvben előírt adatokon kívül további információkat is megadhat.

Ez az információ azonban:

- csak olyan analitikai összetevők jelenlétének vagy tartalmának jelzésére szolgálhat, amelyek feltüntetését ezen irányelv 5. cikke, vagy a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról szóló, 1993. szeptember 13-i 93/74/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 5. cikkének (2) bekezdése írja elő,

- nem vezetheti félre a felhasználót, különösen olyan hatásokat vagy tulajdonságokat tulajdonítva a takarmánynak, amelyekkel az nem bír, vagy azt sugallva, hogy az valamilyen sajátos jellemzővel bír, amikor valójában minden hasonló takarmány bír ilyen jellemzőkkel,

- nem állíthatja, hogy a takarmány megelőz, kezel vagy gyógyít valamilyen betegséget,

- csak olyan tárgyszerű vagy mennyiségi tényezőkre vonatkozhat, melyek bizonyíthatóak,

- világosan el kell különíteni az 5. cikkben meghatározott adatoktól.

6. cikk

A tagállamok előírják, hogy a melléklet A. részében megadott általános rendelkezések vonatkoznak az összetett takarmányok forgalmazására.

9. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az összetett takarmányok forgalomba hozatalát ezen irányelvben meghatározott rendelkezésekkel összefüggésben lévő okok miatt az irányelvben előírtakon kívül más korlátozásoknak ne vessék alá.

10. cikk

A tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével a Bizottság:

a) meghatározza a különböző takarmány-alapanyagokat csoportosító kategóriákat;

b) elfogadja az összetett takarmány energiaértékének számítására szolgáló módszereket;

c) elfogadja a mellékletet érintő módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

10a. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a takarmány-alapanyagok forgalmáról, a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irányelv módosításáról, valamint a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/25/EK tanácsi irányelv ( 7 ) mellékletének B. részében felsorolt főbb takarmány-alapanyagok listáján szereplő takarmány-alapanyagok csak az ott meghatározott néven tüntethetők fel, azzal a feltétellel, hogy megfelelnek a leírásnak, és eleget tesznek az abban foglalt bármely lehetséges minimális összetevői követelménynek.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 96/25/EK irányelv melléklete A. "Általános" részének I., II., III. és IV. pontjában foglalt rendelkezéseket betartsák.

(3) A tagállamok előírják, hogy a 96/25/EK irányelv 11. cikke b) pontjában meghatározott listában szereplő takarmány-alapanyagok összetett takarmányok előállítására az adott irányelvben megállapított rendelkezésekkel összhangban takarmány-alapanyagként nem használhatók.

11. cikk

Közösségen belüli forgalmazás esetén a kísérőokmányon, a csomagoláson, a tartályon vagy az ahhoz csatolt címkén feltüntetett adatokat a rendeltetési ország által a Közösség nemzeti vagy hivatalos nyelvei közül kiválasztott legalább egy vagy több nyelven kell feltüntetni.

12. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy az ezen irányelv követelményeinek való megfelelést hatóságilag ellenőrizzék, legalább mintavétel útján, az előállítás és a forgalmazás során.

Előírják, hogy az összetett takarmány gyártói kötelesek a hatósági vizsgálatok elvégzéséért felelős hatóságok kérésére azok rendelkezésére bocsátani minden olyan, a forgalmazásra szánt takarmányok összetételére vonatkozó iratot, amely lehetővé teszi a címkén megadott adatok pontosságának ellenőrzését.

13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 8 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

14. cikk

Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy

a) összetett-takarmánytípusokat ajánljon, amelyek meghatározott analitikai feltételeknek megfelelnek;

b) ezen irányelvet olyan összetett takarmányokra ne alkalmazza, amelyeknél legalább valamely megfelelő ismertetőjel igazolja, hogy harmadik országokba történő kivitelre szánják;

c) ezen irányelvet olyan összetett takarmányokra ne alkalmazza, amelyeknél egy külön ismertetőjel igazolja, hogy tudományos vagy kísérleti célokra tartott állatok etetésére szánják.

15. cikk

A Bizottság, a szerzett tapasztalatok alapján, legkésőbb az irányelvről szóló értesítést követő három éven belül módosítási javaslatokat juttat el a Tanácshoz, például az összetett takarmányok szabad mozgásának megvalósítására és meghatározott egyenlőtlenségek elhárítására, különösen az takarmány-alapanyagok felhasználása és az árucímkézés vonatkozásában. A Tanács a javaslatokról legkésőbb az irányelvről szóló értesítést követő 5 éven belül határoz.

15a. cikk

A Bizottság a tagállamoktól kapott adatok alapján legkésőbb 2006. november 6-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 5. cikk (1) bekezdésének j) pontja és (5) bekezdésének d) pontja, valamint az 5c. cikk és a 12. cikk második albekezdése révén bevezetett intézkedések végrehajtásáról, elsősorban az összetett takarmányok címkéjén a takarmány-alapanyagok mennyiségének tömegszázalékban kifejezett feltüntetésére vonatkozóan, beleértve a megengedett eltérést is, és ehhez a jelentéshez csatolja az intézkedések javítását célzó esetleges javaslatokat.

16. cikk

A tagállamok 1981. január 1-jén hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

However, the Federal Republic of Germany may until 21 January 1992 derogate from the labelling provisions in Article 5 for compound feedingstuffs produced in the territory of the former German Democratic Republic.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

Általános rendelkezések

1.

Eltérő rendelkezés hiányában, a megadott vagy feltüntetendő szintek az összetett takarmányok adott állapotban lévő tömegére vonatkoznak.

2.

A takarmány nedvességtartalmát fel kell tüntetni, ha az alábbi értékeket meghaladja:

- 7 % a tejpótló takarmányok és egyéb több mint 40 %-os tejtermék-tartalmú összetett takarmányok esetében,

- 5 % a szerves anyagot nem tartalmazó ásványi takarmányok esetében,

- 10 % a szerves anyagot tartalmazó ásványi takarmányok esetében,

- 14 % egyéb összetett takarmányok esetében.

Azon összetett takarmányok esetében, amelyek nedvességtartalma nem éri el a fenti albekezdésben megállapított határt, ezt a tartalmat szintén fel lehet tüntetni.

3.

A sósavban oldhatatlan hamu szintje nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 3,3 %-át a főként rizs feldolgozási melléktermékekből álló összetett takarmányok esetében, egyéb esetekben pedig a 2.2 %-ot.

A 2,2 % -os szintet mégis meghaladhatja:

- engedélyezett ásványi kötőanyagokat tartalmazó összetett takarmány,

- összetett ásványi takarmány,

- 50 %-nál több cukorrépaszeletet vagy pépet tartalmazó összetett takarmány,

- 15 %-nál több hallisztet tartalmazó, haltenyésztésre szánt összetett takarmány,

esetében, feltéve hogy ezt a szintet a takarmány százalékában feltüntetik.

Azon összetett takarmányok esetében, amelyeknél a sósavban oldhatatlan hamu szintje nem éri el a fenti albekezdésben megállapított határt, ezt a szintet szintén fel lehet tüntetni.

4.

A legfeljebb 70 kg élősúlyú borjú részére készült tejpótló takarmányok vastartalma legalább 30 mg a 12 %-os nedvességtartalmú összetett takarmányokban kilogrammonként.

5. Ha a 12. cikk szerinti hatósági ellenőrzés során a nem kedvtelésből tartott állatoknak szánt összetett takarmányok összetétele eltér a feltüntetettől, a 3. cikk alapján a következő tűréshatárok engedhetők meg:

5.1. Ha a mért tartalom kisebb, mint a feltüntetett:

5.1.1.

Nyersfehérje:

- 20 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 2 egység (abszolút százalék),

- 20 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék).

5.1.2.

Összes cukor:

- 20 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 2 egység (abszolút százalék),

- 20 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék).

5.1.3.

Keményítő és teljes cukor plusz keményítő:

- 25 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 2,5 egység (abszolút százalék),

- 25 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék).

5.1.4.

Nyersolajok és zsírok:

- 15 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,5 egység (abszolút százalék),

- 15 %-nál kisebb, de 8 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 8 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,8 egység (abszolút százalék).

5.1.5.

Nátrium, kálium és magnézium:

- 15 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,5 egység (abszolút százalék),

- 15 %-nál kisebb, de 7,5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 7,5 %-nál kisebb, de 5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,75 egység (abszolút százalék),

- 5 %-nál kisebb, de 0,7 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 15 %-a,

- 0,7 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,1 egység (abszolút százalék).

5.1.6.

Teljes foszfor és kálium:

- 16 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,2 egység (abszolút százalék),

- 16 %-nál kisebb, de 12 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 7,5 %-a,

- 12 %-nál kisebb, de 6 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,9 egység (abszolút százalék),

- 6 %-nál kisebb, de 1 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 15 %-a,

- 1 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,15 egység (abszolút százalék).

5.1.7.

Metionin, lizin és treonin:

- a feltüntetett tartalom 15 %-a.

5.1.8.

Cisztin és triptofán:

- a feltüntetett tartalom 20 %-a.

5. 2. Ha a mért tartalom nagyobb, mint a feltüntetett:

5.2.1.

Nedvességtartalom:

- 10 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék),

- 10 %-nál kisebb, de 5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 5 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,5 egység (abszolút százalék).

5.2.2.

Nyershamu:

- 10 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék),

- 10 %-nál kisebb, de 5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 5 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,5 egység (abszolút százalék).

5.2.3.

Nyersrost:

- 12 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1,8 egység (abszolút százalék),

- 12 %-nál kisebb, de 6 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 15 %-a,

- 6 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,9 egység (abszolút százalék).

5.2.4.

Sósavban oldhatatlan hamu:

- 10 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 1 egység (abszolút százalék),

- 10 %-nál kisebb, de 4 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a,

- 4 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 0,4 egység (abszolút százalék).

5.3. Ha a feljegyzett eltérések épp ellenkező irányúak, mint amit az 5.1. és 5.2. tartalmaz:

5.3.1.

- nyersfehérje, nyersolajok és zsírok, összes cukor, keményítő: az 5.1.-ben ezen anyagokra megengedett tűréshatár kétszerese,

- összes foszfor, kalcium, kálium, magnézium, nátrium, nyershamu, nyersrost: az 5.1.-ban és 5.2.-ban az ezen anyagokra megengedett tűréshatár háromszorosa.

6. Ha a 12. cikk szerinti hatósági ellenőrzés során a kedvtelésből tartott állatok részére készült összetett takarmányok összetétele eltér a feltüntetettől, a 3. cikk alapján a következő tűréshatárok engedhetők meg:

6.1. Ha a mért tartalom kisebb, mint a feltüntetett:

6.1.1.

Nyersfehérje:

- 20 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 3,2 egység (abszolút százalék),

- 20 %-nál kisebb, de 12,5 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 16 %-a,

- 12,5 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 2 egység (abszolút százalék).

6.1.2.

Nyersolajok és zsírok:

- a feltüntetett tartalom 2,5 egysége (abszolút százaléka).

6.2. Ha a mért tartalom nagyobb, mint a feltüntetett:

6.2.1.

Nedvességtartalom:

- 40 %-os vagy nagyobb feltüntetett tartalom esetén 3 egység (abszolút százalék),

- 40 %-nál kisebb, de 20 %-nál nem kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 7,5 %-a,

- 20 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén 1,5 egység (abszolút százalék).

6.2.2.

Nyershamu:

- a feltüntetett tartalom 1,5 egysége.

6.2.3.

Nyersrost:

- a feltüntetett tartalom 1 egysége.

6.3. Ha a feljegyzett eltérések épp ellenkező irányúak, mint amit a 6.1. és 6.2. tartalmaz:

6.3.1.

Nyersfehérje:

- a 6.1.1.-ben ezen anyagokra megengedett tűréshatár kétszerese.

6.3.2.

Nyersolajok és zsírok:

- azonos a 6.1.2.-ben ezen anyagokra megengedett tűréshatárral.

6.3.3.

Nyershamu és nyersrost:

- a 6.2.2.-ben és 6.2.3.-ban ezen anyagokra megengedett tűréshatár háromszorosa.

7. Az emlősök szöveteiből származó fehérjét tartalmazó összetett takarmányok címkézése.

7.1.

Az emlősök szöveteiből származó fehérjét tartalmazó és a kedvtelésből tartott állatokon kívüli állatoknak szánt összetett takarmányok címkéjének tartalmaznia kell a következő felhívást: "Ez az összetett takarmány emlősök szöveteiből származó fehérjét tartalmaz, amellyel kérődzőket etetni tilos".

Ez nem vonatkozik olyan összetett takarmányokra, amelyek nem tartalmaznak az emlősök szöveteiből származó fehérjét az alábbiakon kívül:

- tej és tejtermékek,

- zselatin,

- a 10 000 daltonnál kisebb molekulatömegű hidrolizált fehérjék, amelyeket: -

i. olyan állatok irhájából és bőréből nyertek, amelyeket vágóhídon vágtak le, és amelyek átestek a 64/433/EGK irányelv I. melléklete VI. fejezetének megfelelően hatósági állatorvos által végzett ante mortem vizsgálaton, és ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen vágásra alkalmasnak minősültek azon irányelv értelmében;

valamint

ii. olyan előállítási eljárással állítottak elő, amelyben megteszik a szükséges intézkedéseket az irha és a bőr kórokozóval történő fertőződése veszélyének minimális szintre csökkentésére, továbbá az irha és a bőr előkészítése során pácolást, meszes kezelést és intenzív mosást alkalmaznak, majd több mint három órán át, 80 °C-ot meghaladó hőmérsékleten 11 feletti pH érték mellett kezelik azokat, amelyet 30 percen át 140 °C-t meghaladó hőmérsékleten és 3,6 bar feletti nyomáson történő hőkezelés, illetve a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultáció után a Bizottság által jóváhagyott egyéb egyenértékű eljárás követ;

továbbá

iii. olyan létesítményekből kerülnek ki, amelyek önellenőrzési programot (HACCP) hajtanak végre,

- a zsírtalanított csontokból nyert dikálcium-foszfát, és

- a szárított plazma és más vértermékek.

7.2.

Amennyiben egy tagállam a 7.1. pont első mondatában említett, emlősök szöveteiből származó fehérje használatát megtiltja a kérődzőkön kívül egyes más állatok takarmányaiban is, amint ezt a 90/667/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) 1. cikkének (2) bekezdése megengedi, a 7.1.-ban előírt felhívásnak kiegészítésként meg kell említenie azon állatfajokat vagy -kategóriákat is, amelyekre a kérdéses termék használatának tilalmát kiterjesztik.

B. RÉSZ

Az analitikai alkotóelemek feltüntetése

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 34., 1971.4.14., 8. o.

( 2 ) HL C 10., 1972.2.5., 35. o.

( 3 ) HL C 4., 1972.1.20., 3. o.

( 4 ) HL L 170., 1970.8.3., 1. o.

( 5 ) HL L 332., 1995.12.30., 15. o. A legutóbb az 1999/29/EK tanácsi irányelvvel (HL L 115., 1999.5.4., 32. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 237., 1993.9.22., 23. o.

( 7 ) HL L 125., 1996.5.23., 35. o.

( 8 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 10 ) HL L 363., 1990.12.27., 51. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0373 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0373&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01979L0373-20090420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01979L0373-20090420&locale=hu

Tartalomjegyzék