32006L0091[1]

A Tanács 2006/91/EK irányelve ( 2006. november 7. ) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről (kodifikált változat)

A TANÁCS 2006/91/EK IRÁNYELVE

(2006. november 7.)

a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. és 94. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről szóló, 1969. december 8-i 69/466/EGK tanácsi irányelvet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) A kétszikű fás szárú növények és azok termése fontos szerepet játszanak a Közösség mezőgazdaságában.

(3) E termelés hozamát a károsító szervezetek folyamatosan veszélyeztetik.

(4) E növények ilyen károsító szervezetek elleni védelme révén nemcsak szinten lehet tartani a termőképességet, hanem a mezőgazdasági termelékenység is növelhető.

(5) A károsító szervezeteknek az egyes tagállamokba történő behurcolását megakadályozó növényvédelmi intézkedéseknek csak korlátozott hatása lenne, ha e szervezetek ellen nem védekeznének egyidejűleg és módszeresen az egész Közösség területén, és nem akadályoznák meg e károsító szervezetek elterjedését.

(6) A kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) a kétszikű fás szárú növények egyik legjelentősebb kártevője.

(7) Ez a kártevő már számos tagállamban előfordul, és a Közösségen belül vannak fertőzött területek.

(8) A kétszikű fás szárú növények termesztése állandó veszélynek van kitéve az egész Közösségben, hacsak nem hoznak hatékony intézkedéseket e kártevő elleni védekezésre és terjedése megakadályozására.

(9) E károsító szervezet kiirtására a Közösségre vonatkozó minimumszabályokat kell elfogadni. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén további vagy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el.

(10) Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv azon intézkedési minimumokra vonatkozik, amelyeket a tagállamokon belül kell foganatosítani a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) elleni védekezésre és terjedésének megakadályozására.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "növény": élő növények és élő növényi részek, a termés és a vetőmag kivételével;

b) "fertőzött növények vagy termés": olyan növények vagy termések, amelyeken egy vagy több kaliforniai pajzstetű egyed található, kivéve ha azok bizonyítottan halottak;

c) a "kaliforniai pajzstetű gazdanövényei": az Acer L., a Cotoneaster Ehrh., a Crataegus L., a Cydonia Mill., az Euonymus L., a Fagus L., a Juglans L., a Ligustrum L., a Malus Mill., a Populus L., a Prunus L., a Pyrus L., a Ribes L., a Rosa L., a Salix L., a Sorbus L., a Syringa L., a Tilia L., az Ulmus L., a Vitis L. nemzetséghez tartozó növények;

d) "faiskola": ültetvény, amelyben áttelepítésre, szaporításra vagy gyökeres növény egyedkénti forgalmazásra szánt növényeket nevelnek.

3. cikk

Ha kaliforniai pajzstetű előfordulását állapítják meg, a tagállamok körülhatárolják a fertőzött területet, valamint egy, a környező területek védelmének biztosításához elégséges nagyságú biztonsági övezetet.

4. cikk

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a kaliforniai pajzstetű gazdanövényeit a fertőzött területeken és a biztonsági övezetekben megfelelően kezelni kell a kártevő irtása és elterjedésének megakadályozása érdekében.

5. cikk

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy

a) a faiskolákban minden fertőzött növényt meg kell semmisíteni;

b) minden más fertőzött vagy fertőzött területen termesztett, fertőzésgyanús növényt úgy kell kezelni, hogy ezek a növények és a róluk származó friss termés a forgalomba hozatalkor már ne legyenek fertőzöttek;

c) a kaliforniai pajzstetű minden, a fertőzött területen termesztett gyökeres gazdanövényét és e növények szaporításra szánt és az adott területen előállított részét csak akkor lehet a fertőzött területen elültetni vagy onnan elszállítani, ha azokat nem találták fertőzöttnek, vagy pedig úgy kezelték, hogy valamennyi esetlegesen jelen levő kaliforniai pajzstetű egyed elpusztuljon.

6. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a biztonsági övezetekben a kaliforniai pajzstetű gazdanövényeit hatósági felügyelet alatt tartják, és évente legalább egyszer ellenőrzik a kaliforniai pajzstetű jelenlétét.

7. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az árutételben lévő minden fertőzött növényt (kivéve a földben gyökerező növényeket) és friss termést megsemmisítenek, az árutételben lévő többi növényt vagy termést pedig úgy kezelik vagy úgy dolgozzák fel, hogy valamennyi esetlegesen továbbra is jelen levő kaliforniai pajzstetű egyed elpusztuljon.

(2) Az árutételben lévő enyhén fertőzött friss termésre az (1) bekezdés nem alkalmazandó.

8. cikk

A tagállamok a kaliforniai pajzstetű irtására és terjedésének megakadályozására tett intézkedéseiket csak akkor vonják vissza, ha a kaliforniai pajzstetű már nem fordul elő.

9. cikk

A tagállamok megtiltják a kaliforniai pajzstetű tartását.

10. cikk

(1) A tagállamok engedélyezhetik

a) a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (1) bekezdésében és a 9. cikkben meghatározott intézkedésektől való eltéréseket tudományos és növény-egészségügyi célokból, teszteléseknél és nemesítési munkánál;

b) az 5. cikk b) pontjától és a 7. cikk (1) bekezdésétől eltérően a fertőzött friss termés azonnali feldolgozását;

c) az 5. cikk b) pontjától és a 7. cikk (1) bekezdésétől eltérően a friss termés forgalomba hozatalát a fertőzött területen belül.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben hivatkozott engedélyeket csak akkor adják ki, ha megfelelő ellenőrzés biztosítja, hogy azok nem hatnak károsan a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésre és nem idézik elő e kártevő terjedésének veszélyét.

11. cikk

A tagállamok elfogadhatnak olyan kiegészítő vagy szigorító rendelkezéseket, amelyek a kaliforniai pajzstetű elleni védekezéshez vagy e kártevő elterjedésének megakadályozásához szükségesek lehetnek.

12. cikk

A 69/466/EGK irányelv hatályát veszti, a I. melléklet B. részében felsorolt irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

13. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA

(1) 2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2006. július 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 323., 1969.12.24., 5. o. A 77/93/EGK irányelvvel (HL L 26., 1977.1.31., 20. o.) módosított irányelv.

(4) Lásd az I. melléklet A. részét.

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

A Tanács 69/466/EGK irányelve
(HL L 323., 1969.12.24., 5. o.)
A Tanács 77/93/EGK irányelve
(HL L 26., 1977.1.31., 20. o.)
Kizárólag a 19. cikk

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(a 12. cikkben említetteknek megfelelően)

IrányelvÁtültetés határideje
69/466/EGK (1)1971. december 9.
77/93/EGK (2) (3) (4)1980. május 1.

(1) Írország és az Egyesült Királyság számára: 1973. július 1.

(2) A 77/93/EGK irányelv 16. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően a tagállamoknak, kérelemre, engedélyezhető, hogy az irányelv egyes rendelkezéseit csak 1980. május 1-je után, legkésőbb 1981. január 1-jéig teljesítsék.

(3) Görögország számára: 1983. január 1.

(4) Spanyolország és Portugália számára: 1987. március 1.

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

69/466/EGK irányelvEzen irányelv
1–11. cikk1–11. cikk
12. cikk
12. cikk
13. cikk
13. cikk14. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0091 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0091&locale=hu

Tartalomjegyzék