32004R0847[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 847/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 847/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) A tagállamok és a harmadik országok közötti nemzetközi légiközlekedési kapcsolatokat hagyományosan a tagállamok és a harmadik országok között létrejött kétoldalú légiközlekedési megállapodások, azok mellékletei és más kapcsolódó kétoldalú vagy többoldalú megállapodások szabályozzák.

(2) Az Európai Közösségek Bírósága által a C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 és C-476/98 ügyben meghozott ítéleteket követően a Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az ilyen megállapodások különböző vonatkozásai tekintetében.

(3) A Bíróság továbbá megerősítette a közösségi légifuvarozóknak a Közösségen belüli szabad letelepedéshez való jogát, ideértve a piacra jutáshoz való, megkülönböztetéstől mentes jogot is.

(4) Ahol egyértelműen kiderül, hogy egy megállapodás tárgya részben a Közösség és részben a Közösség tagállamainak a hatáskörébe tartozik, biztosítani kell a tagállamok és a közösségi intézmények közötti szoros együttműködést, mind a tárgyalás és a megállapodás megkötésének a folyamatában, mind az abban vállalt kötelezettségek teljesítésében. Az együttműködés e kötelezettsége a Közösség egységes nemzetközi képviseletének a követelményéből ered. A közösségi intézményeknek és a tagállamoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük a lehető legjobb együttműködés biztosítása érdekében.

(5) Az e rendelettel létrehozott, a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködési eljárás a Bíróság szerint értelmezett közösségi joggal összhangban nem sértheti a Közösség és a tagállamok közötti hatáskörök megosztását.

(6) A tagállamok és a harmadik országok között meglévő, a közösségi joggal ellentétes rendelkezéseket tartalmazó valamennyi kétoldalú megállapodást módosítani kell, vagy azokat a közösségi joggal teljes mértékben összeegyeztethető új megállapodásokkal kell helyettesíteni.

(7) A Szerződés és különösen annak 300. cikkének sérelme nélkül, a tagállamok módosíthatják a meglévő megállapodásokat, és rendelkezéseket hozhatnak annak érdekében, hogy egy, a Közösség által megkötött megállapodás hatálybalépésének időpontjáig biztosítsák azok végrehajtását.

(8) Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a tárgyalásokat folytató tagállam figyelembe vegye a közösségi jogot, az általános közösségi érdekeket és a folyamatban lévő közösségi szintű tárgyalásokat.

(9) Ha egy tagállam a tárgyalás folyamatába be akarja vonni a légifuvarozókat, a tagállam területén letelepedett légifuvarozóknak egyenlő bánásmódban kell részesülniük.

(10) A tagállam területén való letelepedés magában foglalja hatékony és tényleges légiközlekedési tevékenységek tartós megállapodások keretében történő végzését; a letelepedés jogi formája - legyen az akár jogi személyiséggel rendelkező fióktelep vagy leányvállalat - nem lehet meghatározó tényező ebben a vonatkozásban. Ha egy vállalkozás több tagállam területén telepedik le, a Szerződésben szereplő fogalommeghatározásnak megfelelően, a vállalkozásnak biztosítania kell a nemzeti jogszabályok kijátszásának elkerülése érdekében, hogy valamennyi letelepedett vállalkozás teljesítse azokat a kötelezettségeket, amelyeket a közösségi joggal összhangban a nemzeti jogszabályok a tevékenységére vonatkozóan előírhatnak.

(11) Annak érdekében, hogy ne korlátozzák indokolatlanul a közösségi légifuvarozók jogait, a kétoldalú légiközlekedési megállapodásokban nem lehet olyan új szabályozásokat megállapítani, amelyek csökkentik egy adott piacon a légiközlekedési szolgáltatások nyújtására kijelölhető közösségi légifuvarozók létszámát.

(12) A tagállamoknak megkülönböztetéstől mentes és átlátható eljárásokat kell létrehozniuk a közösségi légifuvarozók közötti forgalmi jogok elosztására. Ezen eljárások alkalmazásában a tagállamoknak kellő figyelmet kell biztosítaniuk a légiközlekedési szolgáltatások folyamatosságának a fenntartására.

(13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [3] összhangban kell elfogadni.

(14) Bármely tagállam hivatkozhat az általa megkötött kétoldalú megállapodások rendelkezéseire vonatkozó titoktartási kötelezettségre és kérheti a Bizottságot, hogy ezeket az információkat ne hozza a többi tagállam tudomására.

(15) A Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság a két ország külügyminisztereinek együttes nyilatkozatában 1987. december 2-án Londonban megegyezett a gibraltári repülőtér használatára kiterjedő nagyobb fokú együttműködésre vonatkozó rendelkezésekről. E rendelkezések még nem léptek hatályba.

(16) Mivel e rendelet célját, tehát légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások megkötése céljából harmadik országokkal folytatott tárgyalások összehangolását, az említett megállapodások összehangolt végrehajtásának és alkalmazásának biztosítását, valamint a közösségi jognak való megfelelésük igazolását a tagállamok nem tudják kielégítő módon megvalósítani, és mivel e célok e rendelet közösségi szintű hatálya miatt közösségi szinten hatékonyabban megvalósíthatók, a Közösség a szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében meghatározott elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban e rendelet nem lépheti túl az e célok megvalósításához szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság értesítése

(1) Egy tagállam, a Közösség és annak tagállamai vonatkozó hatásköreinek sérelme nélkül, tárgyalásokat kezdeményezhet egy harmadik országgal új légiközlekedési megállapodás megkötéséről vagy már meglévő megállapodás, annak mellékletei vagy bármely más kapcsolódó kétoldalú vagy többoldalú megállapodás módosításáról, amelynek tárgya részben a Közösség hatáskörébe tartozik, az alábbi feltételek szerint:

- a tárgyalásoknak ki kell térniük minden, a tagállamok és a Bizottság által közösen kidolgozott és megállapított vonatkozó záradékra,

és

- a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott értesítési eljárást be kell tartani.

Ahol indokolt, a Bizottságot fel kell kérni, hogy a tárgyalásokon megfigyelőként vegyen részt.

(2) Ha egy tagállamnak szándékában áll ilyen tárgyalásokat kezdeményezni, szándékáról a Bizottságot írásban kell értesítenie. Az értesítésnek tartalmaznia kell a meglévő megállapodás példányát, amennyiben az rendelkezésre áll, minden egyéb vonatkozó dokumentációt, valamint jelezni kell a tárgyalásokon érinteni kívánt rendelkezéseket, a tárgyalások célkitűzését, és minden más vonatkozó információt. A Bizottság ezt az értesítést és arra vonatkozó kérelem esetén a mellékelt dokumentációkat rendelkezésre bocsátja más tagállamok számára, a titoktartásra vonatkozó követelményekre figyelemmel.

Az információkat az érintett harmadik országgal folytatandó hivatalos tárgyalások megkezdését megelőző legalább egy naptári hónappal el kell juttatni. Ha rendkívüli körülmények miatt a hivatalos tárgyalásokra az egyhónapos értesítési határidő előtt kerül sor, a tagállamnak az információkat a lehető leghamarabb kell eljuttatnia.

(3) A tárgyalási szándékát bejelentő tagállam számára a tagállamok észrevételeiket a (2) bekezdéssel összhangban tehetik meg. Az említett tagállamnak az észrevételeket a tárgyalások során lehetőség szerint figyelembe kell vennie.

(4) Ha a (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a tárgyalások:

- alááshatják az érintett harmadik ország és a Közösség között folyamatban lévő tárgyalások célkitűzéseit,

és/vagy

- olyan megállapodást eredményezhetnek, amely összeférhetetlen a közösségi joggal,

megfelelő módon értesíteni fogja erről a tagállamot.

2. cikk

Az érintett felek konzultációi és tárgyalásokban való részvétel

Ha a légifuvarozók és más érdekelt felek bekapcsolódnak az 1. cikkben említett tárgyalásokba, a tagállamoknak a Szerződés hatálya alá tartozó területeiken letelepedett valamennyi közösségi légifuvarozó számára egyenlő bánásmódot kell biztosítaniuk.

3. cikk

Korlátozó megállapodások bevezetéséről szóló tilalom

Egy tagállam egy harmadik országgal nem köthet olyan új megállapodást, amely a saját területe és a másik ország közötti, a meglévő megállapodásokkal összhangban lévő szolgáltatások nyújtására jogosult közösségi légifuvarozók létszámát csökkenti, akár a két fél között fennálló légiközlekedési piac egésze, akár egyedi várospárok tekintetében.

4. cikk

Megállapodások megkötése

(1) Egy megállapodás aláírását követően az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a tárgyalások eredményéről, minden további vonatkozó dokumentáció eljuttatásával együtt.

(2) Ha a tárgyalások eredményeképpen olyan megállapodás születetett, amely tartalmazza az 1. cikk (1) bekezdésében említett vonatkozó záradékokat, a tagállam jogosult a megállapodás megkötésére.

(3) Ha a tárgyalások eredményeképpen olyan megállapodás született, amely nem tartalmazza az 1. cikk (1) bekezdésében említett vonatkozó záradékokat, az érintett tagállam, a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, jogosult a megállapodás megkötésére, feltéve, hogy az nem sérti a közösségi közös közlekedési politika célkitűzéseit. A tanácsadó bizottsági eljárás eredményének megszületéséig a tagállam rendelkezhet a megállapodás ideiglenes alkalmazásáról.

(4) A (2) és (3) bekezdéstől eltérően, ha a Bizottság ugyanazzal a harmadik országgal aktív tárgyalásokat folytat az adott országra vonatkozó egyedi megbízás alapján vagy a 2004/.../EK tanácsi határozat [4] alapján, amely a Bizottságot felhatalmazza harmadik országokkal való tárgyalások megkezdésére meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással való helyettesítése céljából, az érintett tagállam a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban jogosult lehet a megállapodás ideiglenes alkalmazására és/vagy megkötésére.

5. cikk

A közlekedési jogok elosztása

Ha egy tagállam a közlekedési jogok igénybevételére vonatkozó korlátozásokat meghatározó vagy a közlekedési jogok igénybevételére jogosult közösségi légifuvarozók létszámát korlátozó megállapodást köt, vagy egy megállapodást vagy annak mellékleteit módosítja, az említett tagállam köteles a közlekedési jogokat az azokra jogosult közösségi légifuvarozók között megkülönböztetéstől mentes és átlátható eljárás alapján elosztani.

6. cikk

Az eljárások közzététele

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az 5. cikk, és adott esetben a 2. cikk, alkalmazásában folytatott eljárásokról. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy ezeket az eljárásokat tájékoztatás céljából az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétegye az azok kézhezvételétől számított nyolc héten belül. Bármely új eljárást vagy meglévő eljárások későbbi módosításait az azok hatálybalépését megelőző legalább nyolc héttel közölni kell a Bizottsággal, abból a célból, hogy a Bizottság biztosíthassa azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában az említett nyolc hetes időtartamban történő közzétételét.

7. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot munkájában a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet [5] 11. cikkével létrehozott bizottság fogja segíteni.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel annak 8. cikkének rendelkezéseire.

(3) A Bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

8. cikk

Titoktartás

Amikor a tagállamok a Bizottságot az 1. és 4. cikknek megfelelően tájékoztatják a tárgyalásokról és azok eredményeiről, egyértelműen tájékoztatniuk kell arról is, hogy az értesítésben szereplő bármely információ bizalmasnak minősül-e, és azok megoszthatóak-e más tagállamokkal. A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a bizalmasnak minősített információkat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [6] 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően kezeljék.

9. cikk

Gibraltár

(1) Ezen irányelvnek a gibraltári repülőtérre történő alkalmazása nem sérti a Spanyol Királyság, illetve az Egyesült Királyság jogi álláspontját az azon terület fölötti szuverenitásra vonatkozó jogvita tekintetében, amelyen a repülőtér található.

(2) Ennek az irányelvnek a gibraltári repülőtérre történő alkalmazását fel kell függeszteni mindaddig, amíg a Spanyol Királyság, illetve az Egyesült Királyság külügyminisztereinek 1987. december 2-i együttes nyilatkozatában szereplő megállapodás nem lép hatályba. Spanyolország és az Egyesült Királyság Kormánya tájékoztatja a Tanácsot e hatálybalépés időpontjáról.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasburgban, 2004. április 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 234., 2003.9.30., 21. o.

[2] Az Európai Parlament 2003. szeptember 2-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2003. december 5-i közös álláspontja (HL C 54. E, 2004.3.2., 33. o.), az Európai Parlament 2004. március 30-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. április 14-i határozata.

[3] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[4] HL L...

[5] HL L 240., 1992.8.24., 8. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0847 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0847&locale=hu