32004R1756[1]

A Bizottság 1756/2004/EK rendelete (2004. október 11.) egyes, a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk növény-egészségügyi ellenőrzése redukálási típusához és szintjéhez előírt bizonyítékok és kritériumok részletes feltételeinek meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 1756/2004/EK RENDELETE

(2004. október 11.)

egyes, a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk növény-egészségügyi ellenőrzése redukálási típusához és szintjéhez előírt bizonyítékok és kritériumok részletes feltételeinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13a. cikke (5) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv szerint minden olyan szállítmányt, amely az irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat tartalmaz, azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni a Közösségbe való beléptetés engedélyezése előtt.

(2) Annak engedélyezéséhez, hogy a növény-egészségügyi ellenőrzések korlátozott gyakorisággal folyhassanak le, a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően szükséges benyújtani a részletekre is kiterjedő bizonyítékát annak, hogy az adott irányelv V. mellékletében felsorolt, a Közösség területére beléptetett növények, növényi termékek és egyéb áruk megfelelnek az adott irányelvben meghatározott követelményeknek.

(3) Mivel a palántázásra szánt növények, valamint azok a növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyekre a 2000/29/EK irányelv 16. cikke (3) bekezdésével összhangban elfogadott rendelkezések vonatkoznak, komoly veszélyt jelentenek arra nézve, hogy növényekre és növényi termékekre káros organizmusok behurcolására kerül sor, ezekre nem terjedhet ki a korlátozás.

(4) Különleges feltételek vonatkoznak azokra a növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra, amelyek a 2000/29/EK irányelv 15. cikke (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerinti ideiglenes mentesítés alapján kaphatnak engedélyt a Közösség területére történő beléptetésre. Következésképpen az említett növények, növényi termékek és egyéb áruk növény-egészségügyi ellenőrzését nem lehet korlátozott gyakorisággal végezni.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet azokra a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja által előírt növény-egészségügyi ellenőrzésekre vonatkozik, amelyek a 2000/29/EK irányelv V. melléklete B. részében felsorolt, egy-egy meghatározott országból, területről vagy országrészből származó növényekre, növényi termékekre és egyéb árukra (a továbbiakban: az adott termékekre) irányulnak, a következők kivételével:

a) palántázásra szánt növények;

b) bármely növény, növényi termék vagy egyéb áru, amelynek a Közösség területére történő beléptetéséhez a 2000/29/EK irányelv 15. cikke (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerinti felhatalmazásra van szükség;

c) bármely növény, növényi termék vagy egyéb áru, amelyre a 2000/29/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes rendelkezések vonatkoznak;

d) bármely növény, növényi termék vagy egyéb áru, amely szerepel a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerint összeállított listán.

2. cikk

(1) Bármely tagállam a Bizottsághoz folyamodhat, hogy az adott termék növény-egészségügyi ellenőrzéseire vonatkozóan korlátozott gyakoriságot kérjen. A pályázatnak az I. mellékletben szereplő információkat kell tartalmaznia.

(2) A Bizottság a 3. cikkben megadott feltételek figyelembevételével és a 4. cikk által meghatározott kritériumok alkalmazásával listát készít az adott termékekről, amelyekre irányulóan korlátozott gyakorisággal lehet elvégezni a növény-egészségügyi ellenőrzéseket, valamint megjelöli a korlátozott gyakoriság mértékét.

(3) A Bizottság, miután tanácskozik a 2000/29/EK irányelv 18. cikkében említett bizottsággal, közzéteszi ezt a listát.

3. cikk

Az adott terméket korlátozott gyakoriságú növény-egészségügyi ellenőrzésnek lehet alávetni, feltéve hogy:

a) az adott terméknek a Közösség területére beléptetett szállítmányainak átlagos száma három éven keresztül évente legalább 200; és

b) az adott termék - amelyre vonatkozóan az ellenőrzéseket végzik - szállítmányainak minimális száma az előző három év alatt legalább 600; és

c) az adott terméknek az I. melléklet e) pontjában említett káros organizmusokkal fertőzött szállítmányainak a száma minden évben kevesebb mint 1 %-a az adott terméknek a Közösség területére beléptetett szállítmányai teljes számának; és

d) az adott termékekre vonatkozó pályázat a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság rendelkezésére áll.

4. cikk

(1) A korlátozott gyakoriság mértékének a 2. cikk (2) bekezdésében említetteknek megfelelően a következő kritériumokon kell alapulnia:

a) az adott termék olyan szállítmányainak a száma, amelyekről bebizonyosodott, hogy az I. melléklet e) pontjában említett felsorolásban szereplő káros organizmusokat tartalmaznak;

b) az I. melléklet e) pontjában említett felsorolásban szereplő káros organizmusok becsült mobilitása a legmobilisabb stádiumban, amikor az organizmus ki tud fejlődni az adott növényen vagy növényi terméken;

c) az adott termék azon szállítmányainak száma, amelyeken természettani növény-egészségügyi ellenőrzést hajtottak végre;

d) bármely egyéb tényező, amely lényeges lehet az adott kereskedelem növény-egészségügyi kockázatának a meghatározásakor.

(2) A korlátozott gyakoriság típusát a tagállamonként az adott termékre irányulóan lefolytatható növény-egészségügyi ellenőrzések minimumszázalékával kell kifejezni. Ez a minimumszázalék minden tagállam minden olyan szállítmányára vonatkozik, amely az adott, a területére beléptetett terméket tartalmazza.

5. cikk

(1) A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdése sérelme nélkül, azzal a céllal, hogy figyelemmel lehessen kísérni az adott termék behozatalát, amelynek során e rendeletnek megfelelően növény-egészségügyi ellenőrzések zajlanak, az importáló tagállamok minden évben legkésőbb március 31-ig ellátják a Bizottságot és a többi tagállamot a II. mellékletben felsorolt információkkal.

(2) A Bizottság ezen információt alapul véve és összhangban a 3. és 4. cikk előírásaival beszámolót készít, és megállapítja, hogy az adott termékekre vonatkozóan az ezen rendelet szerinti korlátozott gyakoriság ellenére még végrehajthatók-e növény-egészségügyi ellenőrzések, és ha igen, milyen gyakorisággal.

(3) Ha az adott, ezen rendelet szerint korlátozott gyakorisággal ellenőrzendő termék importszállítmányai teljes számának 1 %-a fertőzöttnek bizonyul bármely olyan organizmus által, amely a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. melléklete felsorolásában szerepel, az adott termék a továbbiakban nem bizonyul alkalmasnak arra, hogy csak korlátozott gyakorisággal végezzenek el rajta növény-egészségügyi ellenőrzéseket.

6. cikk

Amennyiben az 5. cikk (2) bekezdésében található értékelés vagy az az 5. cikk (3) bekezdésében említett szempont alapján vagy a tagállamok frissebb nem-megfelelési feljegyzéseiből nyilvánvalóvá válik, hogy az adott termék többé már nem felel meg a 3. cikkben közzétett előírásoknak, a Bizottság módosítja az adott termék azon felsorolását, amelyen az szerepel, hogy mely növény-egészségügyi ellenőrzéseket lehet korlátozott gyakorisággal végezni, és kihirdeti az említett módosítást.

7. cikk

Ezt a határozatot legkésőbb 2007. január 1-jéig felül kell vizsgálni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 11-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/70/EK irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 97. o.) módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett információnak a következőket kell tartalmaznia:

a) az adott termékek leírását;

b) az adott termékek eredetét;

c) azoknak a tagállamoknak a felsorolását, amelyek importálják az adott terméket;

d) az adott terméknek a Közösség területére való beléptetésének volumenét a szállítmányok számában és súlyában vagy darabszámában vagy egységeiben megadva;

e) a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében említett azon káros organizmusok felsorolását, amelyeket az adott termék behurcolhat;

f) az érintett termék azon szállítmányainak a számát, amelyekben bebizonyosodott az e) pontban felsorolt káros organizmusok jelenléte;

g) az e) pontban említett felsorolásban szereplő káros organizmusok becsült mobilitása a legmobilisabb stádiumban, amikor az organizmus ki tud fejlődni az adott növényen vagy növényi terméken;

h) az adott termék azon szállítmányainak számát, amelyeket az e) pontban felsorolt káros organizmusok jelenlététől eltérő okból vetettek alá nem-megfelelési eljárásnak;

i) az adott termékek azon szállítmányainak számát, amelyeken természettani növény-egészségügyi ellenőrzést hajtottak végre.

A dokumentációnak a d), f), h) és i) pontban említett információkat illetően legalább a benyújtást megelőző három évre visszamenően kell adatokat szolgáltatnia.

II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett információnak minden adott termékkel kapcsolatban tartalmaznia kell a következőket:

a) az importált szállítmányok teljes számát;

b) az ellenőrzött szállítmányok teljes számát;

c) a 2000/29/EK irányelv alapján beléptetett szállítmányokra vonatkozóan azoknak a nem-megfelelési eljárásoknak a teljes számát és pontos körülményeit, amelyek az irányelv I. vagy II. mellékletében felsorolt káros organizmusok jelenléte miatt következtek be;

d) az adott termékek azon szállítmányainak számát, amelyeket a c) pontban felsorolt káros organizmusok jelenlététől eltérő okból vetettek alá nem-megfelelési eljárásnak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1756 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1756&locale=hu

Tartalomjegyzék