32007D0503[1]

2007/503/EK: A Tanács határozata ( 2007. július 10. ) a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. július 10.)

a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről

(2007/503/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Bizottság jelentésére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank jelentésére (2),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (3),

tekintettel az állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanács tanácskozására,

mivel:

(1) A gazdasági és monetáris unió harmadik szakasza 1999. január 1-jén lépett életbe. Az állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanács 1998. május 3-i brüsszeli határozata szerint Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország teljesítette a közös valuta 1999. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeket (4).

(2) A Tanács 2000. június 19-i határozata szerint Görögország teljesítette a szükséges feltételeket ahhoz, hogy 2001. január 1-jén bevezesse a közös valutát (5). A Tanács 2006. július 11-i határozata szerint Szlovénia teljesítette a szükséges feltételeket ahhoz, hogy 2007. január 1-jén bevezesse a közös valutát (6).

(3) A Szerződéshez csatolt, egyes, Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv (1) bekezdésének megfelelően az Egyesült Királyság bejelentette a Tanácsnak, hogy 1999. január 1-jén nem kíván a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába lépni. Ezen a bejelentésen nem változtattak. A Szerződéshez csatolt, egyes, Dániára vonatkozó rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv (1) bekezdésének és az állam- és kormányfők 1992. decemberi edinburghi határozatának megfelelően Dánia bejelentette a Tanácsnak, hogy nem vesz részt a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában. Dánia nem kérte, hogy indítsák meg a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésében említett eljárást.

(4) Svédországra a 98/317/EK határozat alapján a Szerződés 122. cikkében meghatározott eltérés vonatkozik. A 2003-as csatlakozási okmány (7) 4. cikkének megfelelően Ciprusra, a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Lengyelországra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára és Szlovákiára a Szerződés 122. cikkében meghatározott eltérés vonatkozik. A 2005-ös csatlakozási okmány (8) 5. cikkének megfelelően Bulgáriára és Romániára a Szerződés 122. cikkében meghatározott eltérés vonatkozik.

(5) Az Európai Központi Bank (EKB) 1998. július 1-jén jött létre. Az Európai Monetáris Rendszert egy árfolyam-mechanizmus váltotta fel, amelynek bevezetését a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus bevezetéséről szóló, 1997. június 16-i európai tanácsi állásfoglalás (9) állapította meg. A gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában bevezetésre kerülő árfolyam-mechanizmus (ERM II) eljárásait az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között létrejött, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus működési eljárásainak meghatározásáról szóló, 1998. szeptember 1-jei megállapodás (10) határozta meg.

(6) A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése megállapítja az érintett tagállamokra vonatkozó eltérések megszüntetésének eljárásait. E cikk szerint a Bizottság és az EKB legalább kétévente vagy az eltéréssel rendelkező tagállam kérésére jelentést készít a Tanácsnak a Szerződés 121. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően. Ciprus 2007. február 13-án hivatalos konvergenciaértékelési kérelmet nyújtott be.

(7) A tagállamok nemzeti jogszabályait, ezen belül a nemzeti központi bankok alapokmányait szükség esetén úgy kell módosítani, hogy összeegyeztethetők legyenek a Szerződés 108. és 109. cikkével és a Központi Bankok Európai Rendszerének alapokmányával (a továbbiakban: a KBER alapokmánya). A Bizottság és az EKB jelentéseiben részletesen megvizsgálja, hogy Ciprus jogszabályai összeegyeztethetők-e a Szerződés 108. és 109. cikkével és a KBER alapokmányával.

(8) A Szerződés 121. cikkében említett konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 1. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett árstabilitási kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam fenntartható árstabilitással és a vizsgálatot megelőző egyéves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos inflációs rátáját legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó inflációs rátával rendelkezett. Az árstabilitási kritérium alkalmazásában az inflációt a 2494/95/EK tanácsi rendeletben (11) meghatározott harmonizált fogyasztói árindex (HICP) segítségével határozzák meg. Az árstabilitási kritérium vizsgálatakor a tagállam inflációját az adott időszak 12 havi indexének számtani átlaga, valamint a megelőző időszak 12 havi indexének számtani átlaga közötti százalékos változásként mérik. A 2007 márciusát megelőző egyéves időszakban a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam Finnország, Lengyelország és Svédország volt 1,3 százalékos, 1,5 százalékos, illetve 1,6 százalékos inflációs rátával. A Bizottság és az EKB jelentéseiben használt referenciaérték kiszámításakor a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam inflációs rátájának egyszerű számtani közepéhez 1,5 százalékpontot adtak hozzá. Ennek alapján a 2007 márciusát megelőző egyéves időszak referenciaértéke 3,0 százalék volt.

(9) A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 2. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett állami költségvetési helyzetre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy a vizsgálat időpontjában a tagállam nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról a Szerződés 104. cikke (6) bekezdésének értelmében hozott határozat hatálya alatt.

(10) A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 3. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett, az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában történő részvételre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző legalább két éven keresztül komoly feszültségek nélkül az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa (ERM) által előírt normál ingadozási sávokon belül maradt. Így különösen azt, hogy ugyanezen időszak alatt a tagállam saját kezdeményezésére semelyik másik tagállam valutájával szemben nem értékelte le valutájának bilaterális középárfolyamát. 1999. január 1. óta az árfolyam-kritérium teljesítését az ERM II keretében vizsgálják. A Bizottság és az EKB jelentéseiben e kritérium teljesítésének vizsgálatakor a 2007. április 26-át megelőző kétéves időszakot vették alapul.

(11) A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 4. cikke szerint a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett kamatokra vonatkozó konvergenciakritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző egyéves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos nominális hosszú távú kamatát legfeljebb 2 százalékponttal meghaladó kamattal rendelkezett. A kamatokra vonatkozó konvergenciakritériumok alkalmazásában a tízéves referencia államkötvények összehasonlítható kamatait használták. A Bizottság és az EKB jelentéseiben a kamatkritérium teljesülésének vizsgálatakor használt referenciaértéket úgy számították ki, hogy a három legjobb árstabilitási eredményt felmutató tagállam nominális hosszú távú kamatainak egyszerű számtani közepéhez két százalékpontot adtak hozzá. Ennek alapján a 2007 márciusát megelőző egyéves időszak referenciaértéke 6,4 százalék volt.

(12) A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 5. cikke szerint a konvergenciakritériumok teljesülésére vonatkozó jelenlegi vizsgálatban felhasznált statisztikai adatokat a Bizottság biztosítja. E határozat elkészítéséhez a Bizottság biztosította a szükséges adatokat. A költségvetési adatokat a Bizottság a tagállamok által az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletnek (12) megfelelően 2007. április 1-jéig benyújtott jelentései alapján szolgáltatta.

(13) A Bizottság az általa és az EKB által Ciprusnak a gazdasági és monetáris unió elérésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése során elért előrehaladásáról benyújtott jelentések alapján az alábbi következtetésekre jutott: Ciprus nemzeti jogszabályai, ezen belül a nemzeti központi bank alapokmánya összeegyeztethető a Szerződés 108. és 109. cikkével és a KBER alapokmányával. Azzal kapcsolatban, hogy Ciprus teljesítette-e a Szerződés 121. cikke (1) bekezdésének négy francia bekezdésében említett konvergenciakritériumokat, a következőket kell figyelembe venni: Ciprus e kritériumok alapján elérte a fenntartható konvergencia magas fokát. Következésképpen Ciprus teljesíti a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket.

- Ciprus átlagos inflációs rátája a 2007 márciusát megelőző egy évben 2,0 százalék volt, ami a referenciaérték alatt van, és valószínűleg a következő hónapokban sem haladja meg referenciaértéket,

- Ciprus nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról hozott határozat hatálya alatt,

- Ciprus 2005. május 2. óta az ERM II tagja; a ciprusi fontot (CYP) a 2007. április 26-át megelőző két évben nem érték komoly feszültségek, és Ciprus saját kezdeményezésére nem értékelte le az euróval szemben a CYP bilaterális középárfolyamát,

- Cipruson a 2007 márciusát megelőző egy évben az átlagos hosszú távú kamat 4,2 százalék volt, ami nem haladja meg a referenciaértéket.

(14) A Szerződés 122. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel határoz arról, hogy mely eltéréssel rendelkező tagállamok teljesítik a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, és megszünteti az érintett tagállamok eltéréseit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ciprus teljesítette a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket. A 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Ciprusra vonatkozó eltérés 2008. január 1-jei hatállyal megszűnik.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

(1) 2007. május 16-án elfogadott jelentés.

(2) 2007. május 16-án elfogadott jelentés.

(3) 2007. június 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4) 98/317/EK határozat (HL L 139., 1998.5.11., 30. o.).

(5) 2000/427/EK határozat (HL L 167., 2000.7.7., 19. o.).

(6) 2006/495/EK határozat (HL L 195., 2006.7.15., 25. o.).

(7) HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

(8) HL L 157., 2005.6.21., 203. o.

(9) HL C 236., 1997.8.2., 5. o.

(10) HL C 345., 1998.11.13., 6. o. A 2000. szeptember 14-i megállapodással (HL C 362., 2000.12.16., 11. o.) módosított megállapodás.

(11) A Tanács 1995. október 23-i 2494/95/EK rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről (HL L 257., 1995.10.27., 1. o.). Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(12) HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 2103/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0503 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0503&locale=hu