32014R0636[1]

A Bizottság 636/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. június 13. ) a nyúzatlan nagyvadak forgalomba hozatalához szükséges bizonyítvány mintájának megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 636/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 13.)

a nyúzatlan nagyvadak forgalomba hozatalához szükséges bizonyítvány mintájának megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 7. cikke (2) bekezdése a) pontjára,

mivel:

(1) A 853/2004/EK rendelet higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerek kapcsán. Többek között meghatározza a vadon élő állatok húsának előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeket. Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen húst kizárólag akkor hozzák forgalomba, ha előállítása megfelelt az említett rendelet III. melléklete IV. szakaszának.

(2) A 853/2004/EK rendelet az állati eredetű termékek szállítmányait kísérő okmányminták meghatározásáról is rendelkezik.

(3) A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló 633/2014/EU bizottsági rendelet (2) pedig úgy rendelkezik, hogy a nyúzatlan nagyvadakat csak akkor lehet egy másik tagállamban található feldolgozólétesítményébe szállítani, ha azokat szállítás során a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IV. szakaszának való megfelelést igazoló bizonyítvány kíséri.

(4) A nyúzatlan nagyvadak kereskedelmi forgalmának megkönnyítése érdekében helyénvaló megállapítani a tagállamok közötti kereskedelem esetén alkalmazandó bizonyítvány mintáját.

(5) A nagyvadak nyúzatlan tetemei különböző állatbetegségek kórokozóit hordozhatják, ezért gondoskodni kell arról, hogy a nagyvad ne származhasson olyan területről, ahol az uniós vagy nemzeti jog értelmében az adott fajra vonatkozó egészségügyi zárlat vagy korlátozás van érvényben. A nyúzatlan vaddisznótetemek kereskedelme kizárólag a 2013/764/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) sérelme nélkül történhet.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nyúzatlan nagyvadak tagállamok közötti szállítmányait a mellékletben megállapított minta alapján kiállított bizonyítványnak kell kísérnie.

A bizonyítvány igazolja, hogy a tetemeket egy képzett személy által végzett vizsgálatról szóló írott nyilatkozat, és adott esetben a megfelelő testrészek is kísérik a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IV. szakasza II. fejezetének 4. pontjával összhangban.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2) A Bizottság 2014. június 13-i 633/2014/EU rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének, valamint a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a nagyvadak kezelésére és a vadhús post-mortem vizsgálatára vonatkozó különleges követelmények tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 6. oldalát).

(3) A Bizottság 2013. december 13-i 2013/764/EU határozata az egyes tagállamokban a klasszikus sertéspestisre vonatkozó járványvédelmi intézkedésekről (HL L 338., 2013.12.17., 102. o.)

MELLÉKLET

A nyúzatlan nagyvadak forgalomba hozatalához szükséges egészségügyi bizonyítvány mintája

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0636 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0636&locale=hu

Tartalomjegyzék