31994L0074[1]

A Tanács 94/74/EK irányelve (1994. december 22.) a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelv, az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/81/EGK irányelv, valamint az ásványolajok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/82/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 94/74/EK irányelve

(1994. december 22.)

a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelv, az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/81/EGK irányelv, valamint az ásványolajok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/82/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az export esetén a vámeljárás alkalmazását ki kell zárni a jövedékiadó-felfüggesztési eljárás köréből annak érdekében, hogy a jövedéki adó célokra alkalmazott szállítási rendelkezések védelmet biztosíthassanak azon kockázatok ellen, amelyeknek a termékek a szállítás során a feladási helytől kezdve a Közösségből való kilépés pontjáig ki vannak téve;

mivel azon esetben, ha a jövedéki termékek feladására egy olyan nyilatkozat kiadásával került sor, miszerint e termékeket belső közösségi árutovábbítási eljárásnak, vagy TIR vagy ATA Egyezmény szerinti eljárásnak vetik alá, akkor annak megállapítása szükséges, hogy e nyilatkozat egyben jövedéki adó céljára termékkísérő-okmányként is szolgál;

mivel amennyiben a jövedéki termékeket az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátják, és ugyanezen tagállamba e termékeket egy másik tagállam területén keresztül szállítják be, a 3649/92/EGK bizottsági rendeletben [4] meghatározott egyszerűsített kísérőokmányt kell alkalmazni;

mivel a kísérőokmányon jelezni kell minden veszteséget, amely a Közösség területén belüli áruszállítás során merült fel, hogy biztosítható legyen, az okmány a teljesítés elismerésére szolgálhasson, és hogy meghatározható legyen e feljegyzések formája és tartalma;

mivel gondoskodni kell egy választható biztosítékról a jelenleg érvényben lévők helyett, amelyet a fuvarozó vagy a termék tulajdonosa nyújt azért, hogy csökkentse a Közösségen belüli szállítás során felmerülő kockázatokat;

mivel biztosítani kell a tengeri úton vagy csővezetéken szállított ásványolajok Közösségen belüli szállítására vonatkozó biztosítékoktól való elállás lehetőségét;

mivel lehetővé kell tenni azt, hogy az adminisztratív kísérőokmányok módosításával új címzett vagy új rendeltetési hely kerülhessen megjelölésre;

mivel meg kell állapítani azon feltételeket, amelyeket az ásványolajok feladójának teljesítenie kell, amennyiben nem kell kitöltenie a kísérőokmányon a címzettre vonatkozó rovatot, ha a címzett feladáskor nem ismert;

mivel a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés erősítése érdekében lehetőséget kell biztosítani pótlólagos intézkedések meghozatalára a szúrópróbaszerű ellenőrzések terén;

mivel elő kell írni, hogy a kísérőokmányok feladási és rendeltetési hely szerinti tagállamok illetékes hatóságainak szánt példányain szereplő információt számítógépen továbbítsák;

mivel gondoskodni kell arról, hogy a feladónak visszaküldendő példányt faxon juttassák vissza annak megerősítésére, hogy az ügylet megfelelően és gyorsan lezárult;

mivel a jövedéki termékek két tagállam adóraktárai közötti rendszeres szállítása esetében szükséges egyszerűsíteni a kísérőokmányokra vonatkozó eljárást;

mivel ki kell kötni, hogy az adózási vagy a nemzeti azonosító jelzések használata nem sértheti a tagállamok által megállapított, a jelenlegi adózási szabályok megfelelő alkalmazására és a csalások, adókikerülések vagy visszaélések kiküszöbölésére irányuló rendelkezéseket;

mivel rögzíteni kell azokat a feltételeket, amelyek szerint a fegyveres erők és egyéb szervezetek mentességet kaphatnak a jövedéki adó alól;

mivel a belső piac megfelelő működéséhez fontos meghatározni azon termékeket, amelyek az ásványolajok kategóriájába tartoznak;

mivel meg kell határozni azon termékeket, amelyek az ásványolajok kategóriájába és az általános jövedéki ellenőrzési rendelkezések hatálya alá tartoznak;

mivel lehetővé kell tenni azon jövedéki adó visszatérítését, amelyet újrahasznosítás céljából az adóraktárba visszaküldött, szennyezetté vált vagy véletlenül összekeveredett ásványolajokra fizettek meg;

mivel közösségi szinten kötelezően mentesítik azon ásványolajokat, amelyeket kémiai redukció céljából nagyolvasztó kemencékbe fecskendeztek be, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek a tagállamokban érvényes különböző adózási eljárásokból eredő versenytorzulások;

mivel ki kell kötni, hogy az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott, gépjárművek üzemanyagtartályaiban található és üzemanyagként felhasználásra kerülő ásványolajok jövedékiadó-mentesek legyenek más tagállamokban annak érdekében, hogy ezáltal a személyek és az áruk szabad mozgását ne korlátozzák, és elkerülhető legyen a kettős adóztatás;

mivel az Európai Közösség Integrált Vámtarifájának [5] legutóbbi változatában bekövetkezett módosítások fényében szükséges korszerűsíteni az ólmozott és ólmozatlan üzemanyagokra vonatkozó KN-kódokat;

mivel legvégül, a tagállamok önállóan nem tudják megvalósítani az ezen irányelvben megállapított a jövedéki adó alkalmazásának eljárásaira vonatkozó módosításokat, amelyek a belső piac zavartalan működését kívánják biztosítani, ezért szükséges a jövedéki adóra vonatkozó tagállami jogszabályok közösségi szintű közelítése;

mivel ennek megfelelően módosítani kell a 92/12/EGK [6], a 92/81/EGK [7] és a 92/82/EGK [8] irányelvet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/12/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés első francia bekezdését a következő szöveggel kell helyettesíteni:

"- harmadik országokból vagy a 2. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett területekről vagy a Csatorna-szigetekről származnak vagy oda irányulnak, és amelyeket a 2913/92/EGK rendelet [9] 84. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt vámfelfüggesztési eljárások egyike alá vontak, vagy vámszabadterületen, illetve vámszabad raktárban helyeztek el,"

b) a (2) bekezdésben a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- feladása belső közösségi árutovábbítási eljárásban a tagállamok között, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országain keresztül történt, vagy egy tagállam és egy, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országa között történt, vagy TIR- vagy ATA-igazolvány használatával egy, illetve több, Európai Szabadkereskedelmi Társulási tagsággal nem rendelkező harmadik országon keresztül történt";

c) a (2) bekezdésben a második albekezdés mondatának első része helyébe a következő szöveg lép: "Az egységes vámokmányok alkalmazása esetén:";

d) az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 24. cikkben előírt eljárás szerint kell bejegyezni minden pótlólagos adatot, amelyet az árutovábbítási okmányként szolgáló szállítási vagy kereskedelmi okmányok tartalmaznak, és szintén a 24. cikk szerint kell végrehajtani azon változtatásokat, amelyek a teljesítési eljáráshoz történő igazodáshoz kellenek, amikor jövedéki termékek egyszerűsített belső közösségi árutovábbítási eljárás mellett kerülnek szállításra."

2. A 7. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(7) Amennyiben az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékeket az e tagállamban levő rendeltetési helyre egy másik tagállam területén keresztül szállítják, e szállításra a (4) bekezdésben említett kísérőokmány alkalmazásával és a megfelelő útvonal betartásával kerül sor.

(8) A (7) bekezdésben említett esetekben:

a) a feladó az áruk feladását megelőzően nyilatkozatot tesz a feladás helye szerinti, jövedéki adó ellenőrzésért felelős illetékes adóhatóságoknak;

b) a címzett tanúsítja, hogy a rendeltetés helye szerinti, jövedéki adó ellenőrzéséért felelős illetékes adóhatóságok által rögzített szabályok szerint átvette az árut;

c) a feladó és a címzett hozzájárul minden olyan ellenőrzéshez, amely lehetővé teszi adóhatóságaik számára, hogy megbizonyosodjanak az áru tényleges átvételéről;

(9) Amennyiben jövedéki termékeket gyakran és rendszeresen szállítanak a (7) bekezdésben meghatározott feltételek szerint, a tagállamok kétoldalú megállapodást köthetnek egy egyszerűsített, a (7) és (8) bekezdéstől eltérő eljárás alkalmazására."

3. A 13. cikkben az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) szükség esetén biztosítékot nyújt a termék előállítására, feldolgozására és tartására, valamint kötelező biztosítékot nyújt szállításukra a 15. cikk (3) bekezdése szerint, amelynek feltételeit az adóraktár engedélyezése szerinti tagállam illetékes hatóságai állapítanak meg;"

4. A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben említett hiányokat és azon veszteségeket, amelyekre az (1) bekezdés értelmében az adó alóli mentesítés nem vonatkozik, az illetékes hatóságok minden esetben feltüntetik a 18. cikk (1) bekezdésben említett és a feladónak visszaküldendő kísérőokmányok hátoldalán.

Az eljárás a következő:

- azon esetben, ha a veszteségek vagy a hiányok az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki termékek Közösségen belüli szállítása során merültek fel, a veszteségek vagy hiányok felmerülése szerinti tagállam illetékes hatóságai a megfelelő megjegyzéssel ellátják a kísérőokmány feladónak visszaküldendő példányát,

- amikor a termékek megérkeznek a rendeltetési hely szerinti tagállamba, e tagállam illetékes hatóságai jelzik, hogy a megállapított veszteségekre részleges adómentességet biztosítanak vagy nem adnak mentességet.

A fentiekben említett esetekben e hatóságok határozzák meg a (3) bekezdés értelmében felszámításra kerülő jövedéki adó kiszámításának alapját. A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai a kísérőokmányok feladónak visszaküldendő példányának másolatát elküldik azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a veszteség felmerült."

5. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 5. cikk (2) bekezdése, a 16. cikk, a 19. cikk (4) bekezdése és a 23. cikk (1a) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül a jövedéki termékek adófelfüggesztés mellett történő szállítása az adóraktárak között valósul meg.

Az első albekezdés rendelkezései a szabadforgalomba még nem bocsátott nulla kulcsos jövedéki termékek Közösségen belüli szállítására is vonatkoznak.";

b) a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Közösségen belüli szállítással együtt járó kockázatokra olyan biztosíték nyújt fedezetet, amelyet a 13. cikk szerint az átadó adóraktár engedélyese nyújt, vagy adott esetben egy, mind a feladót, mind pedig a fuvarozót együttesen és egyetemlegesen kötelező biztosíték. A tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a szállítónak vagy az áru tulajdonosának, hogy a feladó adóraktár engedélyese helyett ők nyújtsanak biztosítékot. Adott esetben a tagállamok a címzettől is kérhetik a biztosíték nyújtását.

Amennyiben a jövedékiadó-köteles ásványolajokat a Közösségen belül tengeri úton vagy csővezetéken szállítják, a tagállamok felmenthetik a feladó adóraktár engedélyesét az első albekezdés szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A biztosítékra vonatkozó részletes szabályozást a tagállamok állapítják meg. A biztosíték a Közösségen belül mindenütt érvényes.";

c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A feladó adóraktár engedélyese vagy annak képviselője módosíthatja a kísérőokmány 4., 7., 7a., 13., 14. és/vagy 17. rovatának tartalmát azért, hogy olyan új címzettet jelöljön meg, aki adóraktár engedélyese vagy bejegyzett kereskedő, vagy hogy új rendeltetési helyet jelöljön meg. Az átadás szerinti illetékes hatóságot azonnal értesíteni kell, és a kísérőokmány hátoldalán az új címzettet vagy rendeltetési helyet azonnal fel kell tüntetni.";

d) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ásványolajok Közösségen belüli tengeri vagy belvízi úton történő szállítása esetén a feladó adóraktár engedélyesének nem kell kitöltenie a kísérőokmány 4., 7., 7a., 13. és 17. rovatát, amennyiben, az áru feladásakor a címzett nem ismert, feltéve hogy:

- a feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai előzetesen felhatalmazzák a feladót arra, hogy ne töltse ki e rovatokat,

- ugyanezen hatóságokat azonnal értesítik a címzett nevéről, címéről, jövedéki számáról és a rendeltetési országról, amint ezen adatok ismeretté válnak, vagy legkésőbb akkor, amikor az áru elérte rendeltetési helyét."

6. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"15b. cikk

(1) Tekintettel a 19. cikk (6) bekezdésében említett szúrópróbaszerű ellenőrzésekre, valamely tagállam illetékes hatóságai kérhetik egy másik tagállam illetékes hatóságaitól, hogy a 15a. cikkben meghatározott információkon kívül további adatokat szolgáltassanak. Az ilyen információcserére a 77/799/EGK [10] irányelv adatvédelmet szabályozó rendelkezései vonatkoznak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés értelmében történik információcsere, és egy tagállam belső jogszabálya kiköti, hogy az információcserében érintett személyekkel konzultálni kell, akkor az ilyen jogszabályt továbbra is alkalmazni lehet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szúrópróbaszerű ellenőrzések végrehajtásához szükséges információt egy egységes ellenőrzési okmány alkalmazásával cserélik ki. Az okmány formáját és tartalmát a 24. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően alakítják ki."

7. A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) E cikk azon jövedéki termékekre is vonatkozik, amelyeket az ugyanabban a tagállamban található két adóraktár között egy másik tagállam területén keresztül szállítanak adófelfüggesztés mellett."

8. A 19. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a második albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

"A feladási és rendeltetési hely szerinti tagállamok illetékes hatóságai kiköthetik, hogy a kísérőokmányok számukra készült példányaiban szereplő információt számítógépes úton küldjék el;"

b) a (2) bekezdésben az első albekezdés után a következő két albekezdéssel egészül ki:

"A fenti rendelkezések ellenére a feladási tagállam rendelkezhet úgy, hogy a visszaküldendő példány másolatát faxon azonnal küldjék meg a feladónak, hogy ezáltal a biztosíték gyorsan feloldható legyen. Ez nem érinti az első mondat szerinti, az eredeti példány visszaküldésére vonatkozó kötelezettséget.

Amennyiben jövedéki terméket adófelfüggesztés mellett gyakran és rendszeresen szállítanak két tagállam között, az adott tagállamok illetékes hatóságai kétoldalú egyezmény keretében engedélyezhetik a kísérőokmányok összevont vagy automatizált igazolásokkal történő egyszerűsítését a teljesítés elismerésére.";

c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Azon jövedéki termékek, amelyeket az egyik tagállambeli illetőségű adóraktár engedélyese egy vagy több tagállamon keresztüli szállítással ad fel exportra, a 4. cikk c) bekezdése szerinti adófelfüggesztés mellett szállítható. Ezen eljárás olyan tanúsítvány kiállításával zárul le, amelyet a feladás szerinti közösségi vámhivatal ad ki azt igazolva, hogy a termékek ténylegesen elhagyták a Közösség területét. E hivatalnak vissza kell küldenie a feladónak a kísérőokmány igazolással ellátott, feladót illető példányát."

9. A 21. cikk (2) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Minden olyan rendelkezés sérelme nélkül, amelyet a tagállamok e cikk megfelelő végrehajtásának érdekében megalkotnak, valamint azért, hogy kiküszöböljenek minden csalást, adókikerülést és visszaélést, a tagállamok biztosítják, hogy e jelölések vagy jelzések ne akadályozzák a jövedéki termékek szabad mozgását."

10. A 23. cikk a következő bekezdéssel bővül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben említett fegyveres erők és szervezetek felhatalmazást kapnak arra, hogy más tagállamoktól jövedékiadó-felfüggesztés alá tartozó termékeket a 18. cikkben említett kísérőokmányokkal fogadjanak, feltéve hogy az okmányokhoz egy adómentességi igazolást is csatoltak. Az adómentességi igazolás formáját és tartalmát a 24. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni."

11. A 24. cikk a következőképpen módosul:

a) a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az 5., 7., 15b., 18., 19. és 23. cikk alkalmazásához szükséges intézkedéseket a (3) és (4) bekezdésben szabályozott eljárásoknak megfelelően kell meghozni.";

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A (2) bekezdésben említett intézkedések mellett, a bizottság megvizsgálja az elnök által a saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérésére, a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések alkalmazása tárgyában felvetett ügyet."

2. cikk

A 92/81/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ezen irányelv alkalmazásában "ásványolaj":

a) a 2706 KN-kód alá tartozó termékek;

(b) a 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 és 27079919 KN-kód alá tartozó termékek;

c) a2709 KN-kód alá tartozó termékek;;

d) a 2710 KN-kód alá tartozó termékek;

e) a 2711 KN-kód alá tartozó termékek, ideértve a vegyileg tiszta metánt és propánt, de kivéve a földgázt;

f) a 271210, 27122000, 27129031, 27129033 , 27129039 és 27129090 KN-kód alá tartozó termékek;

g) a 2715 KN-kód alá tartozó termékek;

h) a 2901 KN-kód alá tartozó termékek,

i) a 29021100, 29021990, 290220 , 290230, 29024100, 29024200 , 29024300 és 290244 KN-kód alá tartozó termékek;

j) a 34031100 és 340319 KN-kód alá tartozó termékek,

k) a 3811 KN-kód alá tartozó termékek;

l) a 3817; KN-kód alá tartozó termékek"

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az ezen irányelvben említett KN-kódokat a kombinált nómenklatúra 1994. október 1-jén hatályos változata szerint kell érteni."

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"2a. cikk

(1) A 92/12/EGK irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezései csak a következő ásványolajokra vonatkoznak:

a) a 270710, 270720, 270730 és 270750 KN-kód alá tartozó termékek;

b) a 27100011 és a 27100078 KN-kódok közé tartozó termékek. Bár a 27100021, 27100025 és 27100059 KN-kódok alá tartozó termékek esetében az ellenőrzési és szállítási rendelkezések csak az ömlesztett kereskedelmi szállításra vonatkoznak;

c) a 2711 (kivéve a 27111100 és 27112100) KN-kód alá tartozó termékek;

d) a 290110 KN-kód alá tartozó termékek;

e) a 290220, 290230, 29024100, 29024200, 29024300 és 290244 KN-kód alá tartozó termékek.

(2) Egy tagállam a Bizottságot azonnal tájékoztatja, amennyiben úgy találja, hogy az (1) bekezdésben említett ásványolajoktól eltérő ásványolajokat kívánnak tüzelő-, fűtőanyagként vagy motorüzemanyagként kínálnak, értékesítenek vagy felhasználnak vagy más módon kerül sor csalásra, adókikerülésre vagy visszaélésre. A közlés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a Bizottság továbbítja az értesítést a többi tagállam részére. A 92/12/EGK irányelv 24. cikkében rögzített eljárásnak megfelelően döntik el, hogy a kérdéses termékeket is a 92/12/EGK irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezései alá vonják-e.

(3) A tagállamok kétoldalú megállapodások keretében a fenti termékek bármelyikére vagy mindegyikére tekintettel mellőzhetik a 92/12/EGK irányelvben meghatározott ellenőrzési intézkedések némelyikét vagy az összes ilyen intézkedést, amennyiben nem vonatkozik rájuk a 92/82/EGK irányelv 2. cikke. Az ilyen intézkedések nem érintik a megállapodásban részt nem vevő tagállamokat. Minden ilyen kétoldalú megállapodásról értesítik a Bizottságot, amely tájékoztatja erről a többi tagállamot."

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"7a. cikk

A tagállamok visszatéríthetik azon jövedéki adót, amelyet az adóraktárba újrahasznosítás céljából visszaküldött, szennyezetté vált vagy véletlenül összekeveredett ásványolajokra fizettek meg."

4. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"d) ásványolajok, amelyeket kémiai redukció céljából nagyolvasztó kemencékbe fecskendeztek be adalékként a főüzemanyagként használt kokszhoz."

b) a (2) bekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok teljes vagy részleges adómentességet vagy -csökkentést alkalmazhatnak az ásványolajok vagy egyéb, hasonló célokra szánt, adóügyi ellenőrzés alá tartozó termékek adómértékében."

5. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"8a. cikk

(1) Egyetlen más tagállamban sem jövedékiadó-kötelesek azok az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott ásványolajok, amelyek kereskedelmi gépjárművek szabványtartályában találhatók, és amelyeket e járművek üzemanyagaként kívánnak felhasználni, valamint azok, amelyek speciális konténerekben találhatók, és amelyeket a szállítás folyamán az ugyanezen konténereket ellátó rendszerek működtetésére kívánnak felhasználni.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában:

"szabványtartályok":

- a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített azon tartályok, amelyek az üzemanyagnak közvetlenül a gépjármű motorjában való felhasználását teszik lehetővé mind meghajtásra, mind adott esetben szállítás közben a hűtő- és egyéb rendszerek működtetésére.

Szabványtartály továbbá a gépjárművek azon szilárdan beépített gáztartálya is, amely közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé, valamint az egyéb berendezések tartályai, amelyekkel adott esetben a gépjárművet felszerelik.

- a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített azon tartályok, amelyek az üzemanyagnak közvetlenül a gépjármű motorjában való felhasználását teszik lehetővé szállítás közben a hűtő- és egyéb olyan rendszerek működtetésére, amelyekkel a különleges tartályokat felszerelték.

"Különleges tartály": bármely olyan tartály, amely speciálisan tervezett rendszerrel rendelkezik hűtő-, oxigénellátó-, hőszigetelő vagy egyéb rendszerek működtetésére."

3. cikk

"2. cikk

(1) Ezen irányelv a következő ásványolajokra vonatkozik:

- a 27100026, 27100034 és 27100036 KN-kód alá tartozó ólmozott benzin;

- a 27100027, 27100029 és 27100032 KN-kód alá tartozó ólmozatlan benzin;

- a 27100069 KN-kód alá tartozó gázolaj;

- a 27100074 és 27100078 KN-kódok közé tartozó nehéz fűtőolaj;

- a 27111211 és 27111900 KN-kódok közé tartozó cseppfolyós gáz;

- a 27112900 KN-kód alá tartozó tartozó metán;

- a 27100051 és 27100055 KN-kód közé tartozó kerozin.

(2) Az (1) bekezdésben említett KN-kódokat az 1994. október 1-jén hatályos kombinált nómenklatúra szerint kell érteni."

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. július 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Seehofer

[1] HL C 215., 1994.8.5., 19. o.

[2] 1994. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1994. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 369., 1992.12.18., 17. o.

[5] HL C 143. A., 1993.5.24., 560. o.

[6] HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 92/108/EGK irányelvvel (HL L 390., 1992.12.31., 124. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 316., 1992.10.31., 12. o. A legutóbb a 92/108/EGK irányelvvel (HL L 390., 1992.12.31., 124. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 316., 1992.10.31., 19. o.

[9] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[10] HL L 336., 1977.12.27., 15. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0074 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0074&locale=hu