Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32005R2076[1]

A Bizottság 2076/2005/EK rendelete ( 2005. december 5. ) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2076/2005/EK RENDELETE

(2005. december 5.)

a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 63. cikke (1) bekezdésére,

(1)

A 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ), a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK rendelet 2006. január 1-jei hatálybalépése jelentős változásokat idéz majd elő az élelmiszer-ipari vállalkozók és a tagállamok illetékes hatóságai által követendő szabályokban és eljárásokban. Ezen intézkedések némelyikének 2006. január 1-jei azonnali hatállyal történő alkalmazása néhány esetben gyakorlati nehézségekkel járhatna. Ezért az új szabályok és eljárások teljes végrehajtásába történő zavartalan átmenet lehetővé tétele érdekében egy időszakot kell kitűzni.

(2)

Célszerű, hogy az átmeneti időszak hosszát a higiéniára vonatkozó, az első négy évre tervezett új rendeleti keret első felülvizsgálatának figyelembevételével rögzítsék.

(3)

Rendelkezni kell tehát egy olyan átmeneti időszakról, amely során az azokban a rendeletekben megállapított követelmények fokozatosan hajthatók végre. A harmonizált megközelítésre tekintettel ennek az átmeneti időszaknak elvben négy évig kell tartania, de az - indokolt esetben - ennél rövidebb is lehet. Rendelkezni kell e szabályok bármelyikének a megszerzett tapasztalat tükrében történő felülvizsgálatának lehetőségéről.

(4)

Alapvető átmeneti szabályként továbbra is fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy az új szabályok alkalmazása előtt előállított termékek forgalomba hozhatók legyenek. A szabályt az átmeneti időszak egészére alkalmazni kell, kivéve ha a termék eltarthatósága rövidebb.

(5)

A 853/2004/EK rendelet hatálya nem terjed ki a termelők azon tevékenységére, amellyel a gazdaságban levágott baromfi és nyúlfélék húsának kis mennyiségével közvetlenül látják el a végső fogyasztót, vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket. A friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) és a nyúlhús és a tenyésztettvad-hús előállítását és forgalomba hozatalát érintő közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1990. november 27-i 91/495/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) szintén engedélyezte a tagállamoknak, hogy hasonló cél esetében eltérjenek az általános követelményektől, a friss húsra való korlátozás elhagyásával. Ezt a lehetőséget fenn kell tartani az átmeneti időszak során.

(6)

A létesítmények engedélyezésével kapcsolatos munka, és különösen azoké, amelyeket a korábban alkalmazandó szabályok szerint nem kellett engedélyezni, de amelyek csak nemzeti piacukon hozhatták forgalomba termékeiket, komoly terhet ró az illetékes hatóságokra. Rendelkezni kell tehát egy átmeneti szabályról annak érdekében, hogy az ilyen létesítmények számára továbbra is lehetséges legyen a nemzeti piacaikon történő forgalmazás, mindaddig, amíg azokat ténylegesen nem hagyják jóvá.

(7)

A 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakaszának 6. pontjában szereplő egyedi és gyűjtő-csomagoló anyagok, valamint a jelölő eszközök használatára vonatkozó átmeneti szabályt a jelölő eszközök használatára vonatkozó korábbi szabályok szigorítása érdekében felül kell vizsgálni, miközben kellő figyelmet kell fordítani az élelmiszer-ipari vállalkozóknak az új rendeletek végrehajtását megelőzően vásárolt jelölőanyag felhasználásával kapcsolatos türelemre vonatkozó elvárásaira. A rendelet vonatkozó rendelkezéseit ezért el kell hagyni, és e rendelet értelmében új szabályt kell elfogadni. Az ilyen átmeneti szabállyal való visszaélés kockázata miatt annak időtartamát korlátozni kell, és ügyelni kell az új szabályoknak nem megfelelő, régi jelölő eszközök lehető leghamarabb, legkésőbb az átmeneti időszak végéig történő visszavonásának biztosítására. A 853/2004/EK rendelet II. mellékletét és a 854/2004/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A behozatallal kapcsolatos, az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egészségügyi követelmények nem harmonizáltak egyes terméktípusok vonatkozásában, és az ilyen termékekre az átmeneti időszakban alkalmazandó behozatali feltételeket egyértelművé kell tenni.

(9)

Az élelmiszerláncra vonatkozó információ az élelmiszer-ipari vállalkozókra háruló új követelmény. Átmeneti időszakot kell bevezetni az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos követelmények teljes végrehajtása tekintetében. Különösen a gazdaságból a vágóhíd felé történő zavartalan információáramlást kell könnyíteni azzal az átmeneti szabállyal, mely feloldja azt a követelményt, miszerint az információt az állatok vágóhídra történő megérkezése előtt 24 órával kell nyújtani.

(10)

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete III. szakasza előírja, hogy a hatósági állatorvos vagy a jogosult állatorvos írja alá azt az igazolást, amely a tenyésztett patás vadat a gazdaságból a vágóhídra történő szállítás során kíséri. A 91/495/EGK irányelv előírja az állat-egészségügyi szolgálattól származó aláírást. Ezt a rendelkezést fenn kell tartani az átmeneti időszak során.

(11)

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete B. része X. fejezetében előírt bizonyítvány részletesebb, mint a feljebb meghatározott igazolás. A 91/495/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott bizonyítványmintát el kell fogadni az átmeneti időszak során.

(12)

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. szakasza előírja, hogy a darált hús nyersanyagának bizonyos követelményeknek eleget kell tennie, valamint címkézési követelményeket is meghatároz. Fel kell mérni a darált hús összetételére vonatkozó követelményeket, különösen a zsírtartalom és a kötőszövet-húsfehérje arány tekintetében. Ennek a felmérésnek az eredményétől függően helyénvaló fenntartani a jelenlegi, a darált hús és húskészítmények előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1994. december 14-i 94/65/EK tanácsi irányelv ( 7 ) által megállapított követelményeket.

(13)

A 853/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított általános elv ellenére, amely szerint az élelmiszer-ipari vállalkozók - amennyiben a higiénia ezt megköveteli - az ivóvízen kívül más anyagot nem használhatnak, a halak kezelése tekintetében a tiszta víz felhasználását lehetővé tevő, különösen a halaknak a hajó fedélzetén történő kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a 852/2004 rendelet II. mellékletének VII. fejezete, valamint a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakasza I. fejezetének II. része, valamint III. és IV. fejezete állapítja meg. Mivel a tiszta víz felhasználása mindaddig nem jelent közegészségügyi veszélyt, amíg az megfelel a 852/2004/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározásnak, ezenkívül azért, hogy a halászati termékeket kezelő szárazföldi létesítmények lehetőséget kapjanak a fokozatos igazodásra, a 853/2004/EK rendeletben szereplő vonatkozó rendelkezések hatályát az átmeneti időszak során ki kell terjeszteni az ilyen létesítményekre.

(14)

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakasza II. fejezete III. részének 1. a) pontja előírja, hogy a tejtermékeket gyártó élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a nyers tehéntej a feldolgozás előtt megfeleljen egy határkritériumnak. E határ betartása különösen fontos az élelmiszer-biztonság vonatkozásában, amennyiben a tejet hőkezelni kell, és azt egy előre meghatározott időn belül nem dolgozták fel. Az e kritériumnak közvetlenül a feldolgozás előtti betartásának ellenőrzését átmeneti intézkedéssel korlátozni kell az ilyen körülményekre.

(15)

A 853/2004/EK rendelet III. mellékletének X. szakasza megállapítja a tojásra és a tojástermékekre vonatkozó különös higiéniai szabályokat. Az I. fejezet 2. pontja értelmében a tojásokat olyan, lehetőleg állandó, hőmérsékleten kell tárolni és szállítani, ami a legjobban megfelel higiéniai tulajdonságaik optimális megőrzésére. Mivel 2006. január 1-je előtt a tagállamok számára engedélyezett volt, hogy területükön belül a tojástároló helyiségek, valamint az egyik helyiségből a másikba történő szállítás tekintetében ellenőrzött hőmérsékletet írjanak elő, egyértelművé kell tenni, hogy ezen előírások átmeneti alapon továbbra is alkalmazhatók, ha azokat a hatáskörrel rendelkező hatóság még mindig engedélyezi. A szállítók számára időt fognak adni, hogy tevékenységeiket és eljárásaikat a hatáskörrel rendelkező hatóság által esetleg megkövetelt, új hőmérsékleti előírásokhoz igazítsák.

(16)

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete X. szakasza II. fejezete II. részének 1. pontja értelmében a repedt tojások csak bizonyos feltételek mellett használhatók fel tojástermékek gyártásához. Átmeneti szabályként rendelkezni kell e lehetőségnek más, tojáslét előállító létesítmények számára történő kiterjesztéséről, amennyiben azok megfelelnek ugyanezen feltételeknek.

(17)

A 854/2004/EK rendelet megköveteli, hogy az illetékes hatóság által engedélyezett vágóhíd személyzete a hatósági segédszemélyzettel azonos módon képzendő és minősítendő hatósági segédszemélyzet feladatait végezze el. Az átmeneti időszak során helyénvaló időt hagyni a hatáskörrel rendelkező hatóság számára a hatósági ellenőrzéseknél segítő vágóhídi személyzet kiegészítő képzésének és minősítésének megtervezésére és megszervezésére, következésképpen helyénvaló korlátozni az annak biztosítására irányuló követelményt, hogy a személyzetet olyan különös feladatokra képezzék ki, amelyek elvégzése számukra engedélyezett.

(18)

A 882/2004/EK rendelet 12. cikke megköveteli, hogy a hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatát végző laboratóriumokat akkreditálják. Az olyan laboratóriumoknak, amelyeket a korábbi közösségi jogszabályok értelmében nem kellett akkreditálni, további időre lehet szükségük a teljes akkreditáció megszerzésére, mivel az akkreditáció bonyolult és munkaigényes folyamat. Célszerű az ilyen laboratóriumoknak további időt adni, hogy felkészülhessenek az akkreditációra.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

1. cikk

Átmeneti időszak

E rendelet alkalmazásában egy négyéves, 2009. december 31-én lejáró átmeneti időszakot (a továbbiakban: átmeneti időszak) állapítanak meg.

Az e rendeletben előírt átmeneti szabályokat az átmeneti időszakban kell alkalmazni, kivéve ha erről az 5. és a 8. cikk másként rendelkezik.

II. FEJEZET

A 853/2004/EK RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

2. cikk

Az állati eredetű élelmiszerek készletei

(1) A vonatkozó közösségi jogszabályok és különösen a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ) sérelme nélkül a 2006. január 1-je előtt előállított állati eredetű élelmiszerek készletei akkor hozhatók forgalomba, ha azokat megfelelően ellátták a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) 2. cikkében felsorolt jogi aktusokban előírt jelöléssel.

(2) Azok az (1) bekezdésben említett termékek, amelyek esetében az élelmiszer-ipari vállalkozó az átmeneti időszaknál hosszabb eltarthatóságot határozott meg, eltarthatóságuk végéig forgalomban maradhatnak.

3. cikk

Baromfik és nyúlfélék kis mennyiségű húsának közvetlen értékesítése

A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdése d) pontjától való eltéréssel és 1. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül az említett rendeletben meghatározott rendelkezések nem alkalmazandók a gazdaságban levágott baromfik és nyúlfélék kis mennyiségű húsának a tenyésztő vagy a helyi kiskereskedelmi létesítmények által a végső fogyasztó számára történő közvetlen értékesítésére.

4. cikk

Az állati eredetű élelmiszereknek a nemzeti piacon történő forgalmazása a létesítmények engedélyezéséig

A 853/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérve azok az élelmiszer-ipari vállalkozók, akik 2006. január 1-jéig forgalomba hozhattak állati eredetű élelmiszereket nemzeti piacukon, egy, a 853/2004/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt megjelöléssel nem összetéveszthető nemzeti megjelöléssel továbbra is forgalomba hozhatnak ilyen termé keket mindaddig, amíg az illetékes hatóság - a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban - nem engedélyezte az ilyen termékeket kezelő létesítményeket.

Az ilyen nemzeti megjelölésekkel ellátott állati eredetű élelmiszerek csak azon tagállam nemzeti területén forgalmazhatók, ahol azokat előállították.

5. cikk

Az előnyomott egészségügyi vagy azonosítási jellel ellátott egyedi, gyűjtő-csomagoló és címkézési anyagok

2007. december 31-ig az élelmiszer-ipari vállalkozók továbbra is felhasználhatják az általuk 2006. január 1. előtt vásárolt, előnyomott egészségügyi vagy azonosítási jellel ellátott egyedi, gyűjtő-csomagoló és címkézési anyagokat.

6. cikk

Jelölő eszközök

Az élelmiszer-ipari vállalkozók és az illetékes hatóságok továbbra is használhatják azokat a jelölő eszközöket, amelyekkel 2005. december 31-én rendelkeztek, azok kicseréléséig vagy legkésőbb az átmeneti időszak végéig, feltéve, hogy a létesítmény engedélyezési száma változatlan marad.

Amikor az eszközöket kicserélik, az illetékes hatóság biztosítja azok visszavonását, hogy azokat többé már ne lehessen felhasználni.

7. cikk

A behozatallal kapcsolatos egészségügyi követelmények

(1) A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdését nem kell az olyan állati eredetű élelmiszerek behozatalaira alkalmazni, amelyek tekintetében még nem állapították meg a behozatallal kapcsolatos harmonizált egészségügyi feltételeket, beleértve az olyan harmadik országoknak, harmadik országok részeinek, valamint létesítményeknek a jegyzékeit, ahonnan a behozatal megengedett.

Az ilyen termékek behozatalára vonatkozó közösségi jogszabályok jövőbeni harmonizációjáig az ilyen behozatal meg kell feleljen az érintett tagállamnak a behozatallal kapcsolatos egészségügyi követelményeinek.

(2) A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a mind növényi eredetű termékeket, mind pedig állati eredetű feldogozott termékeket tartalmazó élelmiszereket behozó élelmiszer-ipari szállítók mentesülnek az abban a cikkben előírt kötelezettség alól.

A behozatallal kapcsolatos, harmonizált egészségügyi feltételek, valamint az ilyen élelmiszer-ipari termékek ellenőrzésének végrehajtására vonatkozó kockázatalapú megközelítés kidolgozásáig a behozatalok adott esetben meg kell feleljenek a 2006. január 1-je előtt hatályos harmonizált közösségi szabályoknak, valamint más esetekben a tagállamok által azt az időpontot megelőzően végrehajtott nemzeti szabályoknak.

(3) A 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakasza IV. fejezetének B. részétől eltérve az élelmiszer-ipari vállalkozók 2009. április 30-ig behozhatnak halolajat harmadik országokban lévő olyan létesítményekből, amelyeket a 1020/2008/EK ( 10 ) bizottsági rendelet hatálybalépése előtt e célra jóváhagytak.

(4) A 2074/2005/EK rendelet VI. mellékletétől eltérve:

a) azok a mellékletben említett termékek, amelyekre a bizonyítványt adott esetben a 2006. január 1-je előtt hatályos harmonizált közösségi szabályokkal, valamint más esetekben e napot megelőzően a tagállamok által elfogadott nemzeti szabályokkal összhangban állították ki, és amelyet 2007. május 1-je előtt megfelelően kitöltöttek és aláírtak, 2007. június 30-áig a Közösségbe behozhatók;

b) olyan halolaj, amelyre a bizonyítványt a 2074/2005/EK bizottsági rendelet hatálybalépése előtt alkalmazandó nemzeti szabályokkal összhangban állították ki, és amelyet 2009. április 30-a előtt megfelelően kitöltöttek és aláírtak, 2009. június 30-a a Közösségbe behozható.

8. cikk

Az élelmiszerláncra vonatkozó információ

(1) A 853/2004/EK rendelet II. mellékletének III. szakaszában megállapított követelményektől eltérve a tagállamoknak e követelményeket fokozatosan kell végrehajtaniuk a különböző ágazatokban - a baromfiágazaton kívül, ahol azokat azonnal alkalmazni kell -, azért hogy a tagállam sertéságazata az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos követelmények végrehajtásának hatálya alá tartozzon az átmeneti időszak második évének végéig, a ló- és borjúágazat tekintetében pedig a harmadik év végéig.

Az ezt az átmeneti szabályt alkalmazó tagállamok minden év végén jelentést kell tegyenek a Bizottságnak annak végrehajtásáról.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság a 853/2004/EK rendelet II. melléklete III. szakaszának 2. pontjában megállapított, a vágóhíd üzemeltetőjének legalább 24 órával korábban nyújtandó, az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos követelményektől eltérve engedélyezheti, hogy az ilyen információt a vágóhíd üzemeltetőjének azokkal az állatfajokkal együtt juttassák el, amelyekre az vonatkozik, de minden körülmények között akkor, ha ez nem veszélyezteti a 853/2004/EK rendelet célkitűzéseit.

Az élelmiszerláncra vonatkozó információ bármely olyan elemét azonban, amelynek ismerete a vágóhídi tevékenység súlyos zavarát eredményezné, a vágóhíd üzemeltetőjének rendelkezésére kell bocsátani jóval azelőtt, hogy az állatok a vágóhídra érkeznének.

9. cikk

Tenyésztett patás vadak húsa

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete III. szakasza (3) bekezdése j) pontjában meghatározott követelményektől való eltéréssel a 16. cikkben említett bizonyítványt, amely az ante -mortem vizsgálat kedvező eredményét tanúsítja, az állat-egészségügyi szolgálat bocsátja ki és írja alá.

10. cikk

Darált hús összetételére és címkézésére vonatkozó követelmények

(1) Az élelmiszer-ipari vállalkozónak a 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. szakasza II. fejezete (1) bekezdésében meghatározott követelményektől való eltéréssel ellenőriznie kell a létesítménybe behozott nyersanyagokat, hogy biztosítani tudja a végtermék tekintetében az alábbi táblázatban terméknév szerint megadott követelményeknek való megfelelést.

Táblázat: Összetételre vonatkozó követelmények napi átlagon alapuló ellenőrzéssel

ZsírtartalomKötőszövet–húsfehérje arány
— sovány húsból készített darált hús≤ 7 %≤ 12
— darált marhahús≤ 20 %≤ 15
— sertéshúst tartalmazó darált hús≤ 30 %≤ 18
— egyéb fajok darált húsa≤ 25 %≤ 15

(2) A címkézésnek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. szakasza IV. fejezetében meghatározott követelményektől való eltéréssel a következő szöveget is tartalmaznia kell:

- "a zsírtartalom nem éri el ...",

- "a kötőszövet-húsfehérje arány nem éri el...".

(3) A tagállamok engedélyezhetik az olyan darált húsnak a saját nemzeti piacukon való forgalomba hozatalát, amely nem felel meg ezeknek a követelményeknek, de kizárólag nemzeti jelöléssel, amely nem téveszthető össze a 853/2004/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésében előírt jelöléssel.

III. FEJEZET

A 854/2004/EK RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

15. cikk

A hatósági ellenőrzéseket segítő vágóhídi személyzetet alkalmazó létesítmények tanúsítása

A saját, hatósági ellenőrzéseket segítő személyzetet alkalmazni kívánó létesítmények a 854/2004/EK rendelet I. melléklete III. szakasza III. fejezete A. a) pontjának második albekezdésétől eltérve az átmeneti időszak során mentesülnek a nemzetközileg elismert tanúsítvány birtoklására irányuló követelmény alól, feltéve hogy a létesítmény bizonyítja, hogy a nemzetközi szabványokkal - mint például a vonatkozó minőségbiztosítási és élelmiszer-biztonsági EN ISO szabványok - összhangban megkezdte és folytatja a tanúsítást.

16. cikk

Bizonyítványminta tenyésztett patás vadak húsához

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete IV. szakasza VII. fejezete A. része (4) bekezdésétől való eltéréssel a tenyésztett patás vadaknak a gazdaságból a vágóhídra történő szállításakor használható a 91/495/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott bizonyítványminta.

17. cikk

A behozatallal kapcsolatos egészségügyi feltételek

A 854/2004/EK rendelet III. fejezetét nem kell alkalmazni az olyan állati eredetű élelmiszerek behozatalaira, amelyek tekintetében nem állapítottak meg a behozatallal kapcsolatos, harmonizált egészségügyi feltételeket, beleértve az olyan harmadik országoknak, harmadik országok részeinek, valamint létesítményeknek a jegyzékeit, ahonnan a behozatal megengedett. Az ilyen termékek behozatalaira vonatkozó közösségi jogszabályok jövőbeli harmonizációjáig az ilyen behozatalok meg kell feleljenek az érintett tagállam behozatallal kapcsolatos egészségügyi feltételeinek.

A 854/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a kéthéjú kagylóknak és a halászati termékeknek e rendelet I., valamint II. mellékletében felsorolt országokból történő behozatalát, feltéve hogy:

a) a harmadik ország vagy terület hatáskörrel rendelkező hatósága biztosította az érintett tagállam számára, hogy a szóban forgó termékeket legalább a közösségi termékek előállítását és forgalomba hozatalát szabályozó feltételekkel egyenértékű feltételek mellett nyerték; és

b) Az importáló tagállam illetékes hatósága biztosítja, hogy ezeket a behozott termékeket kizárólag hazai piacán vagy az ugyanilyen behozatalt engedélyező hazai piacokon forgalmazzák; és

c) A harmadik ország vagy terület illetékes hatósága meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ezeket a behozott termékeket 2007. október 31-étől a 2074/2005/EK rendelet VI. mellékletében előírt egészségügyi bizonyítványminta kísérje.

Az olyan termékek azonban, amelyekre a 2007. október 31-e előtt alkalmazandó nemzeti szabályokkal összhangban megfelelően kitöltött és aláírt bizonyítványt állítottak ki, 2007. december 31-éig a Közösségbe behozhatók.

IV. FEJEZET

A 882/2004/EK RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK

18. cikk

A laboratóriumok akkreditálása

Az illetékes hatóság a 882/2004/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésétől eltérve nem akkreditált laboratóriumot is kijelölhet, feltéve hogy a laboratórium:

a) bizonyítja, hogy a 882/2004/EK rendelettel összhangban megkezdte és folytatja a szükséges akkreditációs eljárásokat;

b) elégséges garanciákat nyújt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak arra vonatkozóan, hogy a hatósági ellenőrzések céljából általa elvégzett vizsgálatokhoz szükséges minőség-ellenőrzési rendszereket 2006. január 1-jéig életbe lépteti.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Felülvizsgálat

Az e rendeletben megállapított átmeneti szabályok - beleértve azok feltételeit - e szabályok, valamint a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok tükrében bármikor felülvizsgálhatók.

20. cikk

A 853/2004/EK rendelet módosítása

A 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakasza B. 6. pontjának harmadik albekezdését el kell hagyni.

21. cikk

A 854/2004/EK rendelet módosítása

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete III. fejezete I. szakasza 6. pontjának második mondatát el kell hagyni.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A kéthéjú kagylók, a tüskésbőrűek, a zsákállatok és a tengeri haslábúak emberi fogyasztásra alkalmas bármilyen formájának behozatalára feljogosított harmadik országok és területek jegyzéke

CA -

KANADA

GL -

GRÖNLAND

US -

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

II. MELLÉKLET

Azon harmadik országok és területek jegyzéke, ahonnan a halászati termékek emberi fogyasztásra alkalmas bármilyen formájának behozatala engedélyezhető.

AO - ANGOLA

AZ - AZERBAJDZSÁN ( 11 )

BJ - BENIN

CG - KONGÓI KÖZTÁRSASÁG ( 12 )

ER - ERITREA

IL - IZRAEL

MM - MIANMAR

SB - SALAMON-SZIGETEK

SH - SZENT ILONA

TG - TOGO

( 1 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítve: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

( 2 ) HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbítve: HL L 226., 2004.6.25, 83. o.

( 3 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o., helyesbítve: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

( 4 ) HL L 139., 2004.4.30., 1. o., helyesbítve: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.

( 5 ) HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

( 6 ) HL L 268., 1991.9.24., 41. o.

( 7 ) HL L 368., 1994.12.31., 10. o.

( 8 ) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

( 9 ) HL L 157., 2004.4.30., 33. o., helyesbítve: HL L 195., 2004.6.2.,

( 10 ) HL L 277, 2008.10.18, 8. o.

( 11 ) Csak kaviár behozatala engedélyezett.

( 12 ) Csak a tengeren kifogott, lefagyasztott és ott végleges csomagolásába csomagolt halászati termékek behozatala engedélyezett.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2076 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2076&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R2076-20090224 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R2076-20090224&locale=hu

Tartalomjegyzék